Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ‘SECRETAR GENERAL St. Apeledorn: 17, sate 8, Bucurent Tal: san21 31867 43 Fax: 24021 319.1630 ASOCIATIA CULTURALA "FLOWER POWER” Doamnei coordonator al propunerii de politicé publi Propunerea de politica publicd prvind statutulartistului "Consolidarea unui stalut societal al atistul, autorulu, creaforulu in Romina” Ne 125.685 //8.11,.2019 ‘Stimata doamna coordonator, Referitor la propunerea de polticd publica privind statutul artistului “Consolidarea unui Sfatut societal al artistulu, autorulu, creatonul in Roménia’, va comunicém «rmatoarele obsevati + Din documentul transmis rezuité cd este necesar’, in principal, luarea unor masurl de armonizare (corelare §1 modificare) legslativa care 88 dued la consolidarea unui statut al atistuli ‘+ Potrvt asociatil, etaborarealmodificarea legislatci nu are impact financier, insa, Tn opinia noastrd, este necesar s se analizeze de cate insttutileintiatoare ale actelor normative respective daca punerea in aplicare a modificarior aduse legslatci are Impact tinanciar. Legat de aceasta, supunem atentelfaptul c&, In cazurie In care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/masuripoliici a céror aplicare atrage micsorarea venitutlor sau majorarea cheltuellor bugelare, iniatorul lrebuie & stableascd si si prezinte, potrivt art 15 din Legea nv.69/2010', respectiv a.16 din Legea nr-500/2002", cu modifcarile si completarie ulterioare, impactul eterminat de aplicarea acestora asupra bugetulu general consolidat, cat si masurle ppropuse in vederea compensarii majorirli cheltucllor bugetare, astfel incat 88 nu fie afectat defcitul bugetar + La punctul V.b.2 din Rezumat, ulimul paragraf, se menjioneaz cA pent varianta ‘ecomandata a propuneri de policité publica s-a luat in considerare deficit de buget actual (2019), desi implementarea masurilor aferente modifcarior si/sau completaior 2 pot fi aduse legislatie! care reglementeaza functionarea domeniului cultural extins vizeaza contextul macro-economic, prioiailestrategice gi estimarie pe ani urmator, termenul preconizat de reaizare a armonizari legisiatel specie find apie 2022. + In conformitate cu prevederito Legit nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile cconexe, republicata, cu modificarle si completale ulteioare, autorul este persoana ficicd sau persoansle fzice care alau creat opera, iar aciivtatea de create este ‘neingrédta de obigali administrative privind un anume mod de organizare sau de vre0 forma de autorizare. "responsbiiai Sca-gsae, pub * vind one publice 302002 Bineinfeles cd, potivt legislate’ tn vigoare, in cazul in care autoru/autoi igi dorese ‘mai mult rigoare administravé sau dacd anvergura activtii de creatie necesita 0 mai buna organizare, acestia pot opta si se autorizeze potrivt prevedarior Legi 1131/1890, cu madificarle si completérle ulteriare sau ale Ordonanjei de urgent ‘nr 44/2008, cu modifcarie si completarie uterioae, Ca_urmare, precizém 8, indiferent de modul tn care opteaza un autor sisi destagoare activitatea de create, legislajia fisoala i cea procedural reglementeaza ‘modul de impozitare si de administrare fiscal De asemenea, mentionam ca forma actuala a textului de politic’ public’ reprezinta un rezumat incomplet gi cu unele inadvertente al Titului IV "Impozitl pe venit si Tiulal V "Contibuti, sociale obligatori” din Legea nr, 227/2015 priving Codul fiscal, cu ‘modifica gi completaile uterioare Totusi, in cazul in care propunerea de politica publica se doreste sa cuprind’ 0 prezentare generala a tuturor categorilor de venitun realizate de persoanele fzce, altele decat cele din salari gi asimilate salarilor gi din pensil, consideram 8 este hecesara o restructurare a capitolului 6 din propunerea de politic’ publics, in czea ce prveste tipurile de venituri gi cadrul fiscal apleabil De asemenea, in situata in care propunerea are ca scop realizarea unui staut societal al atistului, autorului, creatorului in Romania, considerim cd, inttucét venture realzate de aceste persoane reprezinta venituri din drepturi de autor si activi ‘conexe, materialul trebuie s8 se limiteze la prezentarea tratamentulul fiscal apicabil veniturior obtinute din drepturi de propretate intelectual, categorie care include $i veniturte din drepturi de autor i activtaticonexe gi s& se elimine, din textul acestela, {tatamentul fiscal apicabil altor categori de venitur, nucat se poate crea confuzie in randul contribuabilior. Totodata, referitor la Cap.V ~Analzd legislativé specifica’, pc. .Codul fiscal (din 2015)", din cadrul proiectului dé polticé publica, precizam faptul cA sistemul de stable Prin autoimpunere a obigafilor datorate de peisoanele five, epecetland impozk pe vent si contributi sociale, a fost institut pentru veniturle realizate Incepand cu anul 2018, pottvit Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 18/2078. Ca urmare, pentru venituile realizate incepind cu anul 2018, stablirea obligatilor datorate nu se mai realizesza de organele fscale din subordinea Agentci Nationale de ‘Administrare Fiscala prin decizie de impunere, ci de persoanele fice. prin autoimpunere sau de cate platitori de venturi prin retinere la sus. Fala de cele prezentate, la paginile 103-104 din brosur, propunem Inlocuirea sintagmei 2018" cu sintagma 2018" Referitor la paragraful "Statutul fiscal gi social al artistulul in lagislatia naonala” din ccadrul rezumatului, menfionam cd, in urma analiza confnutului acestula, a ‘ezultat c& 'e fac trmiter la artcole din Codul fiscal fara a se dotaia contextul avut in vedere, Evidentiem, de exemplu, c8 art. 15 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, ‘cu modifcaile si completarile ulterioare, ae drept denumire marginala "Regi speciale de impozitare” si, Intrucat nu s-a dezvoliatconjunctura in care dispozifile acest artcol {au fest nominalizate ca find reprezentatve din perspectva accesului la resurse penttu atisisilucratori cultural, ca membril ai uniunfor de creator, nu injelegem relevanta ‘acestora in context, spre a se exprima o opinie in acest context 25 ‘+ Dacizia tnfintri gi functionaroa unui oxganiom care a8 asigure sesiuni de consiiere jurigiea $i profesionala, respectiv a Centrulu) Atistului la nivelul Ministerulul Culturi amane de comgetenja acestul minister, ca de aitel si analiza parlor din propunerea de politica publica reprezentand ,Buget estimat’ unde se menfioneaza ct mésurile nu ppresupun costuri supimentare, desi sunt estimate unele costui legate de colectarea informatilor, reaizare a analizelor, elaborarea si implementarea solitilor, respect organizarea de informari gi format. 38