Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE COMISION

Între subsemnații:
Societatea Comercială „ Franzeluța„ cu sediul în. Or. Chișinău, str.Columna,
nr. 162, înregistrat în Regimul Comerțului la nr12, prin Dl Lupu Eugen în caliate
de director, numit în continuare „COMITENT„ și
S.A. „Bucuria„ cu sediul, or.Chișinău, str. Sarmicezetuza, nr 30 , înregistrat în
Registrul Comerțului la nr 108, reprezentată prin dl Grossu Igor în calitate de
director economic, numit în continuare „COMISIONAR„ a fost încheiat
următorul contract.

1 Obiectul contractului.
1.1. Părţile se obligă să depună toate eforturile în vederea realizării exportului
mărfurilor oferite de Comitent şi prezentate detaliat în anexă, numite în
continuare „mărfuri”.
1.2. Pentru fiecare tranzacţie de export între Comitent şi Comisionar vor fi
încheiate înţelegeri separate ale căror clauze vor fi puse de acord cu cele din
prezentul contract.
1.3. Vinzare în sistem de consignație a bunurilor, provenite din activitatea de
producție sau de la terți, încredințate de COMISIONAR spre vînzarea
COMITENTULUI conform avizelor întocmite la ridicarea mărfurilor.

2 Drepturile şi obligaţiile părţilor


2.1. Comitentul are drept de proprietate asupra mărfurilor, până la data încasării
contravalorii lor.
2.2. Comitentul are dreptul de încasare a contravalorii mărfurilor vândute în
condiţiile prevăzute la pct. 4 al acestui contract.
2.3. Comitentul îşi rezervă dreptul de a efectua exportul de mărfuri şi direct, sau
prin comisionarii săi tradiţionali şi în acest caz nu va plăti nici un comision
Comisionarului. În astfel de situaţii, Comitentul se angajează să-l informeze pe
Comisionar asupra tranzacţiilor încheiate.
2.4. Comitentul este obligat să livreze mărfurile la termenele şi în condiţiile de
livrare prevăzute în anexă.
2.5. Pe toată durata valabilităţii acestui contract Comitentul se obligă să nu
contracteze direct cu cumpărătorii externi găsiţi de Comisionar, ci numai prin
intermediul Comisionarului.
2.6. Comitentul se obligă să plătească Comisionarului un comision pentru
serviciile prestate, stabilit conform prevederilor pct. 4 al prezentului contract.
2.7. Comitentul este răspunzător pentru buna funcţionare (calitatea) mărfurilor
livrate, inclusiv pentru asigurarea service-ului şi asistenţei tehnice, până la
terminarea perioadei de garanţie, ca şi pentru livrarea pieselor de schimb.
2.8. Comisionarul are dreptul de a încasa comisionul calculat conform pct. 4 al
prezentului contract.
2.9. Comisionarul nu poate vinde mărfurile pe credit, decât cu acordul prealabil al
Comitentului.
2.10. Comisionarul are dreptul de a-şi alege cumpărătorii mărfurilor, fără
amestecul Comitentului.
2.11. Comisionarului i se acordă dreptul simplu de vânzare a mărfurilor, în
teritoriul contractual.
2.12. Comisionarul este obligat să reprezinte interesele Comitentului pe piaţa
externă, să depună toate eforturile şi să-şi exercite toată îndemânarea şi atenţia
pentru a obţine cele mai bune preţuri şi condiţii de vânzare. El nu poate fi făcut
însă răspunzător de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de cumpărătorii mărfurilor.
2.13. Comisionarul nu este autorizat să vândă mărfurile cumpărătorilor din
teritoriul contractual aflaţi în relaţii de afaceri cu Comitentul şi nici cumpărătorilor
din afara teritoriului contractual. Încălcarea acestei obligaţii atrage după sine
acţionarea Comisionarului la Comisia de arbitraj de către Comitent pentru plata de
daune-interese.
2.14. Comisionarul se obligă să transmită lunar, sau ori de câte ori este nevoie, în
scris, informaţii despre volumul vânzărilor, preţuri, condiţii de plată, calitatea şi
despre alte aspecte de interes privind mărfurile vândute de firmele concurente,
precum şi despre modificările din legislaţia comercială, valutară, fiscală, vamală
etc., privind importurile de mărfuri în teritoriul contractual.
2.15. Comitentul şi Comisionarul vor coopera în activitatea de publicitate de pe
pieţele din teritoriul contractual, atât în ce priveşte formele, cât şi cheltuielile de
publicitate, care vor fi suportate în cote egale.

3 Durata contractului.
3.1.Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea sa.
Cu 45 de zile înainte de expirarea valabilităţii prezentului contract, părţile vor
decide în scris asupra prelungirii sale cu încă un an.

4 Plata contravalorii mărfii şi a comisionului.


4.1. Plata contravalorii mărfurilor se va face prin acreditive documentare
irevocabile, back to back, plătite la Banca Nationala a Moldovei acoperind 95%
din valoarea mărfurilor livrate, deschise de Comisionar în favoarea Comitentului,
în baza acreditivelor documentare deschise de cumpărătorii străini în favoarea
Comisionarului.
4.2. Părţile au convenit plata unui comision de 5% din valoarea ex-works a
facturilor de export în favoarea Comisionarului.
Comisionul va fi dedus de Comisionar din valoarea acreditivelor deschise de
cumpărătorii străini în favoarea sa.

5 Cantitate şi calitate.
5.1. Mărfurile vor fi livrate în cantităţile prevăzute în înţelegerile încheiate între
părţi (conform pct. 1.2.), pe baza comenzilor Comisionarului.
Calitatea mărfurilor va fi cea prevăzută în documentele Comitentului, în
conformitate cu standardele internaţionale menţionate în anexa la prezentul
contract.

6 Reclamaţii.
6.1. Orice reclamaţie care apare în legătură cu cantitatea sau calitatea mărfurilor
livrate în cadrul prezentului contract, va fi luată în consideraţie de către Comitent
numai dacă va fi notificată în termen de 15 zile de la data sosirii mărfii la destinaţie
şi dacă reclamaţia este însoţită de documente relevante care să confirme parametrii
cantitativi sau calitativi reclamaţi şi care să fie certificată de delegatul
Comitentului.
6.2. În maximum 15 zile de la primirea reclamaţiei, Comitentul va trebui să
notifice Comisionarului punctul său de vedere referitor la obiectul reclamaţiei.

7 Arbitrajul.
7.1. Toate litigiile care pot apărea în legătură cu acest contract vor fi soluţionate de
Judecătoria Economică a Republicii Moldova, care va judeca litigiile pe baza
propriilor sale reguli.

8 Dispoziţii finale.
8.1. Prezentul contract a fost încheiat la data de 02.02.2020, în două copii, în limba
română, câte una pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate.
8.2. Contractul poate fi modificat pe parcursul derulării sale, cu acordul scris al
ambelor părţi.

COMISIONAR :
COMITENT: