Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de comodat

I. Partile contractului .
Subsemnatul (a) Crudu Mircea domiciliat (a)in Or. Chisinau str, N. Titulescu
48/6, indentificat (a)cu bulletin de indentitate seria A numaru 69345699, eliberat
de of.16 la data de 10,11,2015 in calitate de comodant și
Subsemnatul(a) Vornices Dan domiciliate (a) in Or. Chișinău, bl.Dacia 90/6,
indentifocat (a) cu bulletin de indenitate seria B numarul 43296533, eliberat de
of,11 la data de 02,07,2013 in calitate de comodatar, am convenit inchierea
prezentului contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. Obectul Contractului .


1 Obectul contractului este obținerea folosinței apartamentului in suprafata de
65mp, situat in Or Chișinău, str N.Titulescu 48/4.
2 Predarea-primirea obiectului contractului va fi consemntă in procesul-verbal de
predare-primire care se incheie pina la data de 12,01,2016 și constitue anexa nr1.
La prezentul contract si parte integrantă din acesta.

III. Durata contractului .


3 Durata contractului este de 2(doi) ani cu incepere de la data de 12,01,2016 pina
la data de 13,01,2018

IV. Obligațiile comodatorului.


4 Comodatorul este obligat :
a) Sa se inghrijeasca de conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar
și chiar mai bine decit de lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice la
nevoie in vederea conservarii lucrului imprumutat, întrucât contractual este
Incheiat in interesul său;
b) Să intrebuiențeze lucrul numai la destinația determinată prin natura lui sub
sancțiunea plăți de daune interese;
c) Să suporte riscul pieririi fortuite a bunului cu exceția întrebuințării normale
si fără culpa din partea sa;
d) Să suporte cheltuielile necesare folosinței lucrului, neavind dreptul să ceara
restituirea lor deoarece acesta sunt accesoriu al folosinței;
e) Să nu încredințeze lucrul cu orice titlu unei terțe personae;
f) Să restitue la scandență lucrul imprumutat in natura sa specifică.

V. Răspunderea comodatorului
5 Comodatorul răspunde pentru deteriorarea sau pierirea in tot sau in parte a
lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea sau pierirea sa produs fortuit sau ca
detiorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.

VI. Stingerea efectelor comodatului


6 Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare
corespunzătoare la termenul prevazut in contract. În cazul nerespectării
obligațiilor de către comodator, comodantu poate cere rezilierea contractului
conform regulilor generale. În caz de moarte a uneia intre părți obligțiile trec
asupra succesorilor in drepturi potrivit regulilor generale. Moștenitorii
comodatorului sunt obligați să restitue imediat bunul, chiar daca termenul
prevăzut in contract nu a ajuns la scandență.

VI. Litigii.
7. Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract de
comodat, se vor soluționa pe calea amiabilă.
În caz în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluționarea
instanțelor judecătorești de drept comun din or. Chișinău.
Încheiat astazi 11,01,2020 ( unsprezece ianuarie două mii
douăzeci) într-un singur exemplar original pentru comodant.

Comodant : Comodator:
Crudu Mircea Vornices Dan