Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE LEASING

Întervenit astăzi 18.05.2019 între:


1. Societate cu răspundere limitată „ Capital leasing „ cu sediul în or.Chișinău, str. Calea
Ieșilor 10, tel: +373 22 50 8364, 508372, 508396, fax: +373 22508315, e-mail
office@capital-leasing.md, imatriculat în Registrul Comerțului cu nr. 2006948685421
cod bancar: MD47EN000000222428779845 la Banca ENERGBANK S.A, COD fiscal
1010600042129 prin reprezentantul său legal Russu Dumitru buletin de identitate, seria A
numărul 00469835. Eliberat de of.7 , la data de 12,12,2013, în calitate de „LOCATOR„ și
2. Cet. GOLBAN VERONICA, buletin de identitate , seria A numărului 00894006, eliberat
de of,12 la data de 140,01,2009, domiciliată , mun.Chișinău, str.G.Vieru. nr12/12 , bl.2,
sc.1. ap.5, numită în continuare „LOCATAR „ au încheiat prezentul contract despre
următoarele:

1 Obiectul contractului
1.1. LOCATORUL este obligat să procure în proprietate bunurile indicate in pc 1.2 al
prezentului contract, și să-i acorde locataarului bunurile în schimbul unei plăți periodece
( chirie, rata de leasing) indicat la p.3.
1.2. LOCATARUL este obligat să procure de la S.R.L „CAPITAL-LEASING „ situat în
or.Chișinău, str.C. Ieșilor 10, următoarele bunuri: automobil marca Nissan, model. X-
Trail, anul fabricării 2014, nr de locri: 5(cinci), tip caroserie: SUV 4X4, distanța parcursă
90 000 km, capacitatea motor: 1.600 cm cubi, tip combustibel : diesel. Cutia de viteză :
mecanică, culoarea : neagră, în continuare numit „BUNUL„ iar apoi automobilul, marca :
Nissan, model: X-Trail, se transmite LOCATARULUI in posesie și folosință temporară.
1.3. Bunul trebuie să fie transmis LOCATARULUI în termen de 3(trei) zile, din momentul
semnării prezentului contract .

2 Obligațiile părților.
2.1. LOCATORUL este obligat:
a. Să transmită la timp LOCATARULUI bunurile în starea ce corespunde condițiile
indicate în pct 1.1. al prezentului contract.
2.2. LOCATARUL este obligat :
a. Să folosească bunul în conformitate cu destinația lor,
b. Să mențină bunul în stare bună, funcțională , să efectueze din cont propriu reparația
curentă.
c. Să suporte cheltuele necesare pentru întreținerea bunului.
d. Să restitue bunul după încetarea termentului de valabilitate a contractului.

3 Prețul
3.1. Mărimea plății constitue 5000( cinci mii) lei lunar, inclusiv TVA.
3.2. Plata pentru chirie se efectuează de către LOCATAR lunar, dar nu mai tirziu de data
20( douzeci) a lunii următoare celei achitabiel, prin transfer a mijloacelor pe contul de decontare
a LOCATORULUI indicat in prezentul contract.
4 Responsabilitatea părților.
4.1. Pentru întârzierea plății LOCATARUL achită LOCATORULUI amendă în mărime e
500 (cinci sute ) lei și o penalitate de 15(cincisprezece) % calculată din suma datorată penttru
fiecare zi de întârziere.
4.2. Măsurile de răspundere a părților,neprevăzute de prezentul contract se aplică în
conformitate cu normele legislației civile valabile pe teritorilui Republicii Moldova .
4.3. Plata penaalităților nu eliberează părțile de îndeplenirea obligațiilor sale contractuale sau de
înlăturarea a încălcărilor.

5 Termenul contractului
5.1. Termenul de leasing a bunului începe din 18(optsprezece) mai 2019 (două mii
nouăsprezece ) și se termină la 19( nouăsprezece) mai 2022 ( două mii douăzeci și doi ).

6 Litigii
6.1. Litigiile și divergențile, care pot aparea pe parcursul executării prezentului contract, după
posibilitate vor fi soluționate pe cale amiabilă între părți.
6.2. În cazul imposibilității soluționarea a litigiilor pe calea amiabilă, după realizarea procedurii
extrajudiciare de soluționarea a litigiilor părțile le transmit spre soluționare în judecătoria
arbitrască sau alte organe competente pentru soluționarea a litigiului din or. Chișinău.

7 Dispoziții finale
7.1. Prezentul contract poate fi seziat până la expirarea termenului indicat la pct.5. al prezentului
contract.
7.2. Toate modificările și completările la prezentul contract sînt valabile dacă ele sînt întocmite
în formă scrisă și semnate de către ambele părți.
7.3. Prezentul contract este intocmit în 2( două) exemplare , ambele sunt identice cu aceiași
capacitate juridică. Fiecare dintre părțile contractante dispune de către un exemplar.

8 Adrese juridice, rechizite de plată


Rechizite bancare:
BC MOLDINDCONBANK SA, filiala Zorile,
Cod bancar : MOLDMD2X330
Cont de decintare: 226489059
Cod TVA : 0806512
c/d: MD74ML 000000000264225093(MDL) SA MOLDINDCOMBANK
MD 74ML 00000000264225094(EURO) SA MOLDINDCONBANK

LOCATOR LOCATAR