Sunteți pe pagina 1din 27

Metode de identificare a

problemelor de sănătate bazate


pe tehnici de consens

Lucrare practică pentru studenți.


Anul IV, Facultatea de Medicină,
UMF ”Carol Davila”
An universitar 2020-2021
Disciplina de Sănătate Publică și
Management
Obiective pedagogice
⚫ La sfârșitul lucrării studentul va fi capabil:

1. Să denumere metode de identificare a problemelor de


sănătate la nivel de comunitate bazate pe tehnici de
consens;
2. Să descrie importanța utilizării metodelor bazate pe
tehnici de consens în evaluarea stării de sănătate la
nivel comunitar
3. Să identifice avantaje si dezavantaje ale utilizării
diferitelor tehnici de consens

2
Metode de identificare a problemelor de
sănătate la nivel de comunitate
1. Bazate pe indicatori 2. Anchete 3. Bazate pe tehnici
ai stării de sănătate de consens

-Indicatori socio- -Anchete


privind -Grup Nominal
demografici starea de sănătate, -Ancheta Delphi
-Indicatori ai stării debazate pe ex clinice, -Abordarea
sănătate teste de laborator informatorilor cheie
-Indicatori de utilizare
(descriptive, analitice)
-Brainstorming
a serviciilor -Anchete privind

-Indicatori de resurse
perceptia asupra stării -Brainwriting
de sănătate -Forum comunitar

Necesită un grad -Focus grup


HFA Database mare de expertiză
https://gateway.euro.w tehnică!
ho.int/en/hfa-explorer/ 3
Metode de identificare a
problemelor de sănătate bazate pe
consens

⚫ Utilizează un mod de anchetă : metoda informatorilor


cheie, ancheta Delphi;
⚫ Utilizează reflexia individuală: grupul nominal,
brainwriting-ul;
⚫ Utilizează interacţiunea: brainstorming-ul, forumul
comunitar, focus grup.

www.arspms.ro
Tehnici bazate pe consens: utilitate
⚫ Identificare de probleme: generarea de ipoteze de
cercetare, evaluarea de nevoi de sănătate . Sunt utile
chiar în situaţia în care există date despre comunitate,
pentru că ajută la validarea informaţiilor
⚫ Planificare intervenţii: utile pentru identificarea de
soluţii şi abordări innovative pentru soluţionarea
problemelor de sănătate din comunitate, deoarece
implică persoane din comunitate şi experţi.
⚫ Implementarea unui proiect; evaluarea procesului de
implementare in vederea ameliorării.
Brainstorming
⚫ Principiu: obţinerea de idei sau soluţii la o problemă;
⚫ Metoda creată pentru creşterea productivităţii grupurilor
care urmăresc soluţionarea unei probleme;
⚫ Două modalităţi practice de desfăşurare:
⚫ structurat: este solicitată opinia componenţilor, în mod
organizat, unul după altul, în funcţie de un criteriu
(locul ocupat, ordine alfabetică, etc.)
⚫ nestructurat: fiecare persoană răspunde când doreşte,
spontan.
Brainstorming: caracteristici
4 reguli de bază

1. Focalizarea pe cantitate. Din cantitate poate rezulta calitate.


Numărul mare de idei - creşte şi probabilitatea unei soluţii
eficiente pentru problema existentă.
2. Fără critici. Critica este descurajată, participantii sunt
încurajaţi să se gândească la idei cât mai neobişnuite şi se
creează o atmosferă constructivă.
3. Ideile trăznite sunt binevenite. Acestea ar putea inspira
soluţii mai bune decât ideile obişnuite, de asmenea ele pot
creea noi perspective sau diminua prejudecăţile.
4. Combină şi îmbunătăţeşte ideile. Ideile bune pot fi
combinate pentru a obţine o idee foarte bună ("1+1=3“).
Această abordare conduce la idei mai bune şi complete decât
lucrul individual şi se crede că stimularea ideilor se face prin
asociere.
Brainstorming: etapele de realizare
⚫ Stabilire problemă Debut
⚫ Selectare participanţi
(ideal <10-12, pers cu Generare idei
experienţă, persoane
familiarizate cu problema, Combinare idei
un moderator)
⚫ Desfăşurarea întâlnirii Evaluare şi validare
Evaluare finală
Generare de idei noi

Selecţia celor mai bune


idei

A New Brainstorming Based Algorithm for the Community Detection Problem, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Brainstorming: avantajele şi
dezavantajele metodei

Avantaje Dezavantaje
⚫ Modalitate adecvată ⚫ Poate fi ineficientă în
pentru generare de idei anumite grupuri
⚫ Uşor de utilizat ⚫ Poate genera anxietate

⚫ Tehnică dinamică socială


⚫ Persoanele cu
personalitate dominantă
pot acapara uşor scena
Brainwriting
Se aleg 6 – 8 experţi în domeniu, se anunţă obiectivul, iar
animatorul propune unele soluţii.
Principiu: se înscriu, în linişte, idei legate de posibile
răspunsuri la obiectivul grupului;
Diferenţa faţă de grupul nominal: de la început animatorul
grupului va prezenta unele soluţii ale problemei.

Brainwriting premortem sessions: utilizarea tehnicii


brainwriting pentru identificare bariere de implementare a
unui proiect în comunitate înainte de implementarea propriu-
zisă a proiectului
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6493673/
Brainwriting: etapele de realizare
⚫ Stabilirea obiectivelor studiului
⚫ Alegerea grupului: în grup se recomandă să fie incluse 6-8
persoane (specialişti în domeniul de interes)
⚫ Găsirea unor soluţii la obiectiv, plecand de la idei propuse
de către animator, scrierea lor pe bilete şi punerea la
dispoziţia componenţilor grupului
⚫ Fiecare dintre componenţii grupului este rugat să adauge o
soluţie la, o idee la obiectivele propuse, pe un bilet; biletele
se transmit de la un participant la altul
⚫ Discutarea ideilor, soluţiilor
⚫ Alegerea prin consens a 5 - 6 idei, soluţii dintre cele
enunţate.
Brainwriting: avantajele şi
dezavantajele metodei

Avantaje Dezavantaje
⚫ Metodă eficientă şi rapidă Este dificil de utilizat când:
pentru generarea de idei ⚫ grupul este prea mic,
⚫ Nu există presiunea de a ⚫ nu există mai mult de două
vorbi - trei soluţii,
⚫ Nivel de anxietate mai ⚫ porneşte de la opinii
redus în comparatie cu personale.
metoda brainstorming
⚫ Libertate mai mare de
exprimare a ideilor
⚫ Oferă timp pentru reflecţie
Brainwriting: exerciţiu de grup

Ce intervenţii se pot face pentru reducerea prevalenţei


obezităţii în rândul copiilor dintr-o comunitate scolară?
⚫ Acordati-vă un timp de reflecţie de aproximativ 5-10 min.

⚫ Pentru fiecare intervenţie identificaţi şi o sursă de informaţii şi


metoda de culegere a datelor utilizată.
⚫ Ideile individuale vor fi discutate ulterior în grup pentru:
⚫ Clarificarea cadrului unor probleme

⚫ Combinarea ideilor similare

⚫ Eliminarea problemelor care reprezintă cauza, sau efect sau care


sunt imposibil de rezolvat.
⚫ Ideile structurate ale fiecărui grup vor fi prezentate

www.arspms.ro 13
Metoda grupului
nominal
Grupul nominal
Principiul metodei grupului nominal: se bazează pe
ideea că în generarea de idei sau în procesul de
evaluare pot fi utilizate diverse grupuri de specialişti care
nu comunică între ele.
Datele şi informaţiile obţinute de la mai multe grupuri ajută
la o evaluare mai corectă a dimensiunii problemelor
dintr-o populaţie sau dintr-un teritoriu.
Tehnica grupului nominal a fost creată pentru a se asigura
participarea egală a membrilor grupului în procesul
decizional.
Grupul nominal: etapele de
realizare
1. Determinarea obiectivului de studiu al grupului nominal
2. Stabilirea structurii grupului: selecţionarea componenţilor
grupului: un grup este alcătuit din 7-10 -20 persoane; numărul
de grupuri poate merge până la 30; se recomandă formarea mai
multor grupuri.
3. întâlnirea cu grupurile de lucru - se solicită fiecărui
participant, ca în 10-15 minute, în linişte, să răspundă la
întrebările care constituie obiectivul studiului;
4. Prezentarea ideilor, pe rând, de către componenţii grupurilor;
5. Simplificare si clarificare idei - ideile prezentate sunt
discutate, se selectează 5 - 9 idei din lista totală;
6. Căutarea consensului: fiecare participant notează pe bileţele
scoruri de la 1-10 fiecare dintre cele 5-9 idei considerate ca cele
mai importante şi apoi se caută un consens.
Grupul nominal : avantajele şi
dezavantajele metodei

Avantaje Dezavantaje
⚫ utilă în situaţii complexe; ⚫ subiectivism;
⚫ utilizează experienţa ⚫ lipsă de precizie; •
persoanelor specializate în necesită deplasarea
domenii diferite; participanţilor;
⚫ se poate aduna un număr ⚫ e mai formală –
mare de idei; participanţii se pot simţi
⚫ se pot exprima fără manipulaţi, ceea ce poate
îngrădiri toţi participanţii. • genera conflicte; de aceea
simplu de organizat; se recomandă animator
extern.
Metoda
informatorilor cheie
Informatorii cheie
⚫ Specialişti-persoane care locuiesc/muncesc într-un anumit teritoriu si îi
cunosc foarte bine problemele
⚫ Cunoştinţele grupului selectat ajută la identificarea şi ierarhizarea
problemelor
⚫ Etapele de realizare:
⚫ Stabilire obiective
⚫ Identificare probleme de interes, stabilire întrebări, formulare QES
⚫ Se face o listă de eligibili
⚫ Se aleg de pe lista 10 – 15 -25 persoane
⚫ Au loc întrevederi separate
⚫ Datele se prelucrează
⚫ Se redactează raportul
⚫ Avantaje: dacă s-au ales persoane din domenii diferite, oferă un
evantai al problemelor comunităţii, este simplă şi ieftină
⚫ Dezavantaje: se bazează pe perceptii şi pe situaţia prezentă, e 19
influenţată de disponibilitatea persoanelor alese (de timp, de participare
la studiu, etc.);
Informatorii cheie: exerciţiu de
grup
⚫ Definiţi informatorii cheie pe care i-aţi
selecta pentru a culege idei/sugestii de
intervenţii pentru reducerea prevalenţei
obezităţii în rândul copiilor dintr-o
comunitate.
Metoda Focus-
grupului
Focus grup
“Un focus grup este un interviu faţă în faţă centrat pe
un singur subiect, a unui grup de 8 – 12 persoane ce
reprezintă populaţia ţintă.” (Zweizig, Johnson,
Robbins, & Besant, 1996)
⚫ o formă de cercetare calitativă prin care un grup de
persoane este interogat în ceea ce priveşte atitudinile
faţă de un produs, serviciu, concept, reclamă, idee sau
amabalaj.
⚫ Intrebările se pun într-un cadru interactiv în care
participanţii sunt liberi să vorbească cu alţi membrii ai
grupului.
Focus grup: etape de
realizare
⚫ Faza 1: Planificare
⚫ Faza 2: Desfăşurare
⚫ Faza 3: Analiza datelor rezultate din focus grup
⚫ Faza 4: Raportarea rezultatelor
⚫ Folosirea acestor rezultate în planificarea strategică
Focus-grup: avantajele şi
dezavantajele metodei
Avantaje Dezavantaje
⚫ Inţelegere aprofundată a elementelor ⚫ Necesită timp pentru
studiate. planificare şi administrare.
⚫ Se obţin date mai bune dat fiind ⚫ Este necesar un moderator
sinergiile create: specializat.
⚫ Participanţii pot fi prea tăcuti
⚫ Comentarii care stimulează
sau prea vorbareţi.
discuţiile
⚫ Analiza, rezumarea şi
⚫ Pătrundere neaşteptată interpretarea răspunsurilor
⚫ Informaţii mai complete, opinii poate fi dificilă.
puternice şi comune (generale) ⚫ Transcrierea înregistrărilor
⚫ Mai putina inhibiţie, mai puţin este scumpă şi necesită mult
formal. timp.
⚫ Se ajunge la nevoile grupurilor mai
puţin vizibile, mai putin asistate.
Forumul comunitar
Forum comunitar
⚫ Este o întâlnire deschisă tuturor membrilor unei
comunităţi, pentru a identifica problemele percepute de
ei.
⚫ Aceştia sunt încurajaţi să îşi expună public opinia.
⚫ Se recomandă, ca animator, un membru respectat sau
marcant din comunitate.

Avantaje: permite fiecărui individ să îşi exprime opinia

Dezvantaje: nu este fezabilă în comunităţi mari


Metode de identificare a problemelor de
sănătate la nivel de comunitate
1. Bazate pe indicatori 2. Anchete 3. Bazate pe tehnici
ai stării de sănătate de consens

-Indicatori socio- -Anchete


privind -Grup Nominal
demografici starea de sănătate, -Ancheta Delphi
-Indicatori ai stării debazate pe ex clinice, -Abordarea
sănătate teste de laborator informatorilor cheie
-Indicatori de utilizare
(descriptive, analitice)
-Brainstorming
a serviciilor -Anchete privind

-Indicatori de resurse
perceptia asupra starii -Brainwriting
de sănătate -Forum comunitar

Necesită un grad Focus grup


HFA Database mare de expertiză
https://gateway.euro.w tehnică!
ho.int/en/hfa-explorer/ 27

S-ar putea să vă placă și