Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN MANAGERIAL CEAC 2020-2021

CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative:

⮚ Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2016-2020 Recâştigarea încrederii în educaţie ;
⮚ Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;
⮚ O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006;
⮚ H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de
acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
⮚ H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor
furnizoare de educaţie.
⮚ Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2016-2020.

MOTIVATIA
Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala
este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională.
Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.
Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui
învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere tinerilor din Comuna Criștioru de Jos o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile
primar şi gimnazial în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.
De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele
din oraşul Ștei și chiar și din Oradea.
În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să
devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern şi extern.

Obiectivele generale ale Scolii Gimnaziale nr. 1 Săliște de Vașcău

1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate


2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor
3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare
4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ
la nivelul standardelor europene
PLAN OPERAŢIONAL  CEAC/ an şcolar 2020/2021
Instrumente Modalităţi de Indicatori
Nr.
Obiective specifice Activităţi Responsabil Termen evaluare a de
crt. /resurse obiectivelor realizare

1: Organizaţia asigură o conducere şi un


Reorganizarea Înfiinţarea
management caracterizate prin Cadre didactice
1 Comisiei de evaluarea Legislaţie Sept. 100%
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi Director Comisiei
şi asigurarea calităţii
dezvoltarea curriculumului învăţării.

Elaborarea planului Document tip, Director Plan


2 Oct. 100%
operaţional Resursă timp Membrii CEAC operaţional

Participarea membrilor Director


3 CEAC la cursuri de Resursă timp La nevoie Adeverinţe curs
3: Sistemul de management al calităţii instruire Membri CEAC – dacă este
asigură calitatea programelor de învăţare cazul %
Suport Responsabil
şi promovează îmbunătăţirea continuă. Diseminarea Procese
4 informativ, CEAC Permanent
1: Organizaţia asigură o conducere şi un informaţiilor verbale
Resursă timp Membrii CEAC
management caracterizate prin
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi Membri CEAC
dezvoltarea curriculumului- învăţării.
Realizarea de Fişă tip, Cadre didactice
5 Permanent Proceduri 100%
proceduri resursă timp şi didactice
auxiliare
Revizuirea procedurilor Fişă tip,
6 Membrii CEAC Permanent Proceduri 100%
existente resursă timp
1: Sistemul de management al calităţii 20 oct. Grafic  100 %
asigură calitatea programelor de învăţare Realizarea graficului Membrii
şi promovează îmbunătăţirea continuă. 7 Grafic Fişă observ.
de interasistenţe CEAC
2: Organizaţia oferă elevilor un mediu 10 feb. Lecţie
sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de 8 Realizarea Fişă Director Conform Fişă de
asemenea, organizaţia se asigură că interasistenţelor observaţie grafic monitorizare
programele sunt furnizate şi evaluate de lecţie, resursă Membri CEAC
timp Cadre didactice

Director Conform
Completarea fişei de Fişă tip,
9 termene
monitorizare resursă timp Membri CEAC fixate
Plan de
Director Conform îmbunătăţire
Realizarea planurilor Fişă tip,
10 termene
de îmbunătăţire resursă timp Membri CEAC
personal competent şi calificat. fixate

4: Organizaţia este receptivă faţă de Alcătuirea de


11 Membri CEAC
nevoile indivizilor, agenţilor economici şi chestionare Chestionare, Chestionare
comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale resursă timp, Consilier Oct. -martie 100%
Aplicarea şi Plan de
elevilor. birotică psihopedagog
12 interpretarea îmbunătăţire
Diriginţi
4.1: Organizaţia oferă condiţii egale de chestionarelor
acces la programele de învăţare şi
2: Organizaţia oferă elevilor un mediu Monitorizarea
Reprezentant Cataloage
sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de 13 completării Resursă timp 20 oct. 100%
CA şcolare
asemenea, organizaţia se asigură că cataloagelor şcolare
programele sunt furnizate şi evaluate de
personal competent şi calificat. Monitorizarea Responsabil
14 Resursă timp Lunar Fişă tip 100%
ritmicităţii evaluării monitorizare
4: Organizaţia este receptivă faţă de
nevoile indivizilor, agenţilor economici şi Cadre didactice
comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale Monitorizarea Fişă tip,
15 şefi arii Semestrial Fişă tip 100%
elevilor. progresului şcolar resursă timp
curriculare
4.1: Organizaţia oferă condiţii egale de
Diriginţi
acces la programele de învăţare şi Monitorizarea Fişă tip,
sprijină toţi elevii. 16 Responsabil Lunar Fişă tip 100%
frecvenţei la ore resursă timp
monitorizare
Tabel tipizat
Monitorizarea Tabel tipizat,
17 Diriginţi Permanent Raport de 100%
2.1: Organizaţia utilizează procese respectării R O I resursă timp
eficace de evaluare şi monitorizare monitorizare
pentru a sprijini progresul elevilor.
Monitorizarea orarului Orar, Resursă Director Orar clase, Fişă
18 Permanent 90%
şi a desfăşurării orelor timp Cadre didactice observ. lecţie

19 Monitorizarea Plan de Director, Permanent Fişe tip, PV 80%


managementului clasei verificare,
şi a strategiilor resursă timp Membrii CEAC
didactice

Verificarea portofoliilor
Plan de Director
cadrelor didactice;
20 verificare, Permanent Fişe tip 80%
verificarea portofoliilor Membri CEAC
resursă timp
elevilor

Monitorizarea rezolvării Director Procese


21 Proceduri Permanent 100%
contestaţiilor Membri CEAC verbale

Completarea raportului Formular tip Director Raport de


22 Iunie 100%
de autoevaluare final Resursă timp Membri CEAC autoevaluare
2.2: Performanţa organizaţiei este
monitorizată şi evaluată şi se stabilesc Elaborarea planului de
paşi în vederea îmbunătăţirii, prin îmbunătăţire pe baza Formular tip Director Plan de
23 Sept. 100%
asigurarea calităţii şi autoevaluare raportului de Resursă timp Membri CEAC îmbunătăţire
autoevaluare
2.3: Procesul de autoevaluare a
organizaţiei duce la planificarea
îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt
implementate şi monitorizate