Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

G.P.P. NR. 1 / G.P.N. ,,PITICOT ”BUZĂU


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERĂSENI
Str. Ioan Gherassy, Nr. 323, Gherăseni, Buzău
Tel. 0238783212 / e-mail scoala.gheraseni@yahoo.com

SIMPOZION REGIONAL
„FIECARE COPIL ARE DREPTUL LA EDUCAȚIE”
cu participare on-line
editia I, Gherăseni, Buzău, 12 martie 2021

ARGUMENT
Indiferent de nivelul veniturilor, de tipul şi situaţia familiei, de gradul de autonomie sau
de dizabilitate al copilului de vârstă preșcolară și şcolară, de locul de viaţă al familiei (urban/rural),
de situaţia legală a copilului (fără acte de identitate, copilul de imigranţi ilegali, copilul străzii,
copilul instituţionalizat, copilul lăsat singur acasă) sau de orice alte considerente, dreptul la educaţie
al copilului trebuie să se bucure de respect.
Copiii au dreptul la o educaţie de calitate, care are rolul de a le asigura egalitatea de șanse
dar și dezvoltarea personalităţii lor. Școlile obișnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel
mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, care creează comunități primitoare,
construiesc o societate incluzivă și oferă forme de educație pentru toți; mai mult ele asigură o
educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și rentabilitatea întregului
sistem de învățământ. Educația incluzivă are ca scop înlăturarea tuturor barierelor în învățare, dar și
asigurarea participării tuturor celor aflați în situații de risc sau vulnerabililă, excludere și
marginalizare.
Copiii cu dizabilități sunt adesea trimiși la școli speciale, lucru care nu-i ajută foarte mult
atunci când își caută ulterior un loc de muncă. În țara noastră, în unele situații, profesorii evită să își
asume responsabilitatea pentru copiii cu probleme de handicap fizic sau probleme de învățare, astfel
încât aceștia uneori sunt respinși de la școlile obinuite, iar prin acest lucru copiilor le este încălcat
atât dreptul la nondiscriminare cât și cel la educație, cu toate că aceștia ar dori să studieze într-o
școală normală.
Considerăm oportună inițierea simpozionului „Fiecare copil are dreptul la educație” pentru că,
pe această cale, ne dorim ca materialele prezentate să contribuie la înţelegerea impactului
activităţilor desfăşurate în domeniul drepturilor copilului şi, mai mult decât atât, să fie utilizat, de
toţi factorii relevanţi, pentru planificarea viitoarelor acţiuni, menite să conducă la o mai bună
cunoaştere şi aplicare a drepturilor copilului în ţara noastră.
SCOP: perfecționarea cadrelor didactice și îmbunătățirea calității actului didactic prin
prezentarea unor exemple de bună practică privind modalitățile de integrare a copiilor cu
CES în învățământul de masă .
OBIECTIVE:
1. Diseminarea exemplelor de bună practică privind modalități de integrare pentru elevii cu
cerințe educaționale speciale în școlile de masă.
2. Dezvoltarea de parteneriate interşcolare şi interinstituţionale (grădiniţă, şcoală, şcoli
speciale, centre de resurse şi asistenţă educaţională, centre de asistenţă socială, asociaţii
nonguvernamentale, comunitatea locală, etc.)având ca principal scop integrarea copiilor cu
CES
3. Creşterea toleranţei cu privire la copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate
TIPUL SIMPOZIONULUI: regional
ADRESABILITATE: cadre didactice, pedagogi şi consilieri şcolari, psihologi
ORGANIZATORI:

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI:


Locul desfăşurării simpozionului:
Şcoala Gimnazială/G.P.N. Gherăseni, Buzău
Data: 12 martie 2021, ora 14:00- prezentarea lucrărilor pe secțiuni utilizând mijloace online/
aplicația Google Meet
Secţiuni:
I. Lucrări ştiinţifice care să prezinte modalități de integrare a copiilor cu cerințe educative
speciale în învățământul de masă;
II. Proiecte didactice, de parteneriat și alte activități extracuriculare ce vizează educația
incluzivă în grădiniță și școală.(exemple de bune practici)

Certificare: Diploma de participare

Persoane de contact:
Necula Nicoleta Mădălina – 0764 259 868
Lăzăroiu Mariana Victoriţa – 0764 267 967

Recomandări privind redactarea lucrărilor:


- Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text
aliniat „justified”) cu caractere româneşti insumând maxim 4 pagini.
- Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat
- Autorul şi institutia se vor scrie la doua rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la
stânga
- La doua rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12)
- Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc)
- Lucrarea va fi însoțită de rezumat, de cel mult 1 pagină A4(document separat), care va fi
tehnoredactat după aceleaşi criterii ca şi lucrările (pentru publicare);
CONDIŢII DE PARTICIPARE
- Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă,
să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
- Fiecare lucrare va conţine o bibliografie .
- Fişa de înscriere împreună cu lucrarea şi rezumatul vor fi trimise prin e-mail pe adresa
(simpoziongheraseni2021@gmail.com ), până la data de 5 martie 2021.
- Nu se percepe taxă de participare
- Rezumatele lucrărilor participante vor fi publicate sud forma carte pe suport electronic cu
ISBN.
- Lucrările care nu sunt însoțite de rezumat nu vor fi publicate.
- Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Notă:
 Participarea la lucrările simpozionului constituie formă de perfecţionare.
 Lucrările pot fi redactate de un singur autor, maxim 2 autori.
 Diplomele de participare şi publicația în format electronic vor fi expediate pe
adresele de e-mail menționate în fișa de înscriere, până la data de 15 iunie 2021.

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE / PARTICIPARE

Simpozion regional
„Fiecare copil are dreptul la educație”

Buzău , 12 martie 2021

Numele şi prenumele ………………………………………………………


Funcţia ……………………………………………………………………..
Grădiniţa/şcoala ……………………………………………………………
Telefon/e-mail ...............................................................................................
Secţiunea ……………………………………………………………………
Titlul lucrării ……………………………………………………………….
Adresa de e-mail la care vor fi expediate diploma de participare și lucrarea:
................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și