Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX CUVIOASA PARASCHEVA AGAPIA

STRUCTURA NICOLAE GRIGORESCU


PROFESOR ÎNVĂTĂMÂNT PREȘCOLAR- ASOFIEI ADINA CRISTINA

Raport de evaluare finală grupa mijlocie URSULEȚII

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul semestrului al II-lea , an şcolar 2017 – 2018 , a
avut drept scop evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în
cursul acestui an şcolar . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu
tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din aceeaşi
perspectivă .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de
cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât
şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab
dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie
sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri .
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale ,
fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 5 .
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale
ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a
atenţiei la unii copii , folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii .
De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage maoi mult
copiii în fixarea cunoştinţelor matematice.

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la
mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante,
animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; nu toţi denumesc
corect anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării
operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi
sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora . Se vor organiza
vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudoini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi unii copiii
care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup
pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă ,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi
adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă,
dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le corect în
cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui
componente ; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura activităţi pentru
a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor
de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea
proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări
îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea..

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului , audiază cu
atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu
cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la care se
folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în
păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-
şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în
ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii
grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

S-ar putea să vă placă și