Sunteți pe pagina 1din 8

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea concursului în vederea ocupării a 7


posturi vacante de natură contractuală în cadrul Proiectului POCA – Cod 127012 ,,Consolidarea
capacității administrative a MADR susţinută de planificare strategică şi un sistem de politici publice
bazate pe dovezi, sistematizarea şi simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri şi cu
cetăţenii din România, cu accent pe zona montană”, în data de 06.04.2021, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MADR, în perioada 22-26.03.2021, inclusiv.


Relații suplimentare se pot obține la:

-doamna Călin Rodica, consilier superior, la telefon 021.3072.317 și e-mail: rodica.calin@madr.ro


-doamna Maria Nica, consilier superior, la telefon 021.3072.491 și e-mail: maria.nica@madr.ro

Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I,
nr. 2-4, sector 3, București
I. Denumirea posturilor:
1. Expert analiză și simplificare cadru legal - 2 posturi;
2. Expert îmbunătățire mecanism consultări interne și simplificare proceduri - 2 posturi;
3. Expert îmbunătățire mecanism de consultare publică - 2 posturi;
4. Responsabil logistica si administrativ – 1 post.

II. Condițiile generale, conform art. 4 din regulamentul mai sus invocat, care trebuie îndeplinite de o
persoană pentru a putea participa la concurs sunt:
a. să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European;
b. să cunoască limba română, scris și vorbit;
c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f. să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului pentru care se organizează concurs;
g. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

T +40 (21) 307 2491


rodica.borodatii@madr.ro
III. Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite prin Ordinul nr. 630/R/2021 pentru modificarea
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 801/R/17.03.2020 privind înființarea Unității
de implementare a proiectului de finanțare „Consolidarea capacității administrative a MADR susținută
de planificare strategică și un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea și
simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri și cu cetățenii din România, cu accent pe zona
montană”:

Condiții/cerințe/atribuții:

1. Expert analiză și simplificare cadru legal


Codul ocupației: 261910
 Cerințe minime:  studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, preferabil în domeniul științelor juridice/ științe
administrative;
 Minimum 3 ani de experiență în implementarea de activități/proiecte similare (elaborare propuneri
legislative, analiză și evaluare legislativă/cadru legal, consultări cu factori interesați, evaluarea impactului
reglementării, elaborare de politici publice etc.); Cunoștințe excelente privind reguli specifice de
implementare a proiectelor cu finanțare europeană; Cunoștințe excelente privind funcționarea sistemului
public. (se vor anexa CV-ului documente justificative pentru experiența specifică solicitată pentru ocuparea
postului);
 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows/Office, Internet
- Nivel de cunoaștere - nivel avansat;
- Necesitate - în vederea redactării de materiale cu ajutorul diverselor instrumente informatice Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint).
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, capacitate de organizare
a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a munci în echipă, capacitate de adaptare la
nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi conştiinciozitate, corectitudine, punctualitate,
confidenţialitate, abilităţi de comunicare; abilităţi de prezentare; capacitate de gestionare a relaţiilor
complexe.
 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasare, delegare, participare la reuniuni în ţară şi străinătate,
abilități de comunicare verbală și scrisă, atitudine proactivă.
 Cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu (scris, vorbit, citit)

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
 Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă, versiunea iulie 2019 – poate
fi descărcat de la adresa: http://www.poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-
iulie-2019;
 Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

T +40 (21) 3072 326


alina.catana@madr.ro
 Legea muntelui nr. 197/2018;
 HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin
reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale
şi oficiile de dezvoltare montană, cu modificările și completările ulterioare.

2. Expert îmbunătățire mecanism consultări interne și simplificare proceduri


Codul ocupației: 242102

 Cerințe minime: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, preferabil în domeniul Științelor Sociale (Ştiinţe juridice,
Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale comunicării, Sociologie, Ştiinţe politice, Ştiinţe economice), Ştiinţe
inginereşti (Ingineria resurselor vegetale şi animale), Ştiinţe biologice şi biomedicale.
 Minimum 3 ani de experiență în implementarea de activități/proiecte similare (consultare inter-/intra-
instituțională, consultări cu factori interesați, evaluarea impactului reglementării, elaborare de politici
publice etc.); Cunoștințe excelente privind reguli specifice de implementare a proiectelor cu finanțare
europeană; Cunoștințe excelente privind funcționarea sistemului public. (se vor anexa CV-ului documente
justificative pentru experiența specifică solicitată pentru ocuparea postului);
 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows/Office, Internet
‐ Nivel de cunoaștere - nivel avansat;
‐ Necesitate - în vederea redactării de materiale cu ajutorul diverselor instrumente informatice Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint).
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, capacitate de organizare
a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a munci în echipă, capacitate de adaptare la
nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi conştiinciozitate, corectitudine, punctualitate,
confidenţialitate, abilităţi de comunicare; abilităţi de prezentare; capacitate de gestionare a relaţiilor
complexe.
 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasare, delegare, participare la reuniuni în ţară şi străinătate,
abilități de comunicare verbală și scrisă, atitudine proactivă.
 Cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu (scris, vorbit, citit)

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
 Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă, versiunea iulie 2019 – poate
fi descărcat de la adresa: http://www.poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-
iulie-2019;

T +40 (21) 3072 326


alina.catana@madr.ro
 Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea muntelui nr. 197/2018;
 HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin
reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale
şi oficiile de dezvoltare montană, cu modificările și completările ulterioare.

3. Expert îmbunătățire mecanism de consultare publică

Codul ocupației: 242205

 Cerințe minime: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, preferabil în management, științe administrative, științe
politice, sociologie;
 Minimum 3 ani de experiență în implementarea de activități similare în proiecte europene (elaborare de
metodologii și instrumente pentru colectarea de date; elaborare rapoarte de studiu; derulare de
workshopuri/ateliere de lucru, derulare de analize sociologice, consultări cu factori interesați, inclusiv cu
mediul de afaceri, dezvoltare de forumuri comunicaționale, etc.). (se vor anexa CV-ului documente
justificative pentru experiența specifică solicitată pentru ocuparea postului);
 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows/Office, Internet
‐ Nivel de cunoaștere - nivel avansat;
‐ Necesitate - în vederea redactării de materiale cu ajutorul diverselor instrumente informatice Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint).
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, capacitate de organizare
a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a munci în echipă, capacitate de adaptare la
nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi conştiinciozitate, corectitudine, punctualitate,
confidenţialitate, abilităţi de comunicare; abilităţi de prezentare; capacitate de gestionare a relaţiilor
complexe.
 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasare, delegare, participare la reuniuni în ţară şi străinătate,
abilități de comunicare verbală și scrisă, atitudine proactive
 Cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu (scris, vorbit, citit)

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
 Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă, versiunea iulie 2019 – poate
fi descărcat de la adresa: http://www.poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-
iulie-2019;

T +40 (21) 3072 326


alina.catana@madr.ro
 Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea muntelui nr. 197/2018;
 HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin
reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale
şi oficiile de dezvoltare montană, cu modificările și completările ulterioare.

4. Responsabil logistica si administrativ


Codul ocupației: 132442 șef departament logistică
 Cerințe minime: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă preferabil în domeniul administrativ/management;
 Minimum 1 an de experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene (se vor anexa
CV-ului detalii pentru fiecare proiect cu privire la: titlu, sursa finanțării, valoarea proiectului, perioada de
implementare, beneficiarul, rolul în cadrul echipei de implementare);
 Cunoștințe excelente privind reguli specifice de implementare a proiectelor cu finanțare europeană;
 Cunoștințe de limbă engleză constituie un avantaj;
 Cunoașterea avansată a pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point).
 Abilități de planificare și organizare a activității; abilități de comunicare verbală și scrisă; atitudine
proactivă.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
 Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă, versiunea iulie 2019 – poate
fi descărcat de la adresa: http://www.poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-
iulie-2019;
 Instructiunea Autorității de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-
2020 nr. 6/2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a
rapoartelor de progres utilizând sistemul informatic MySMIS2014 – poate fi descărcată de la adresa:
http://www.poca.ro/anunturi/instructiunea-nr-6-privind-obligativitatea-transmiterii-cererilor-de-
rambursare-plata-prefinantare-si-a-rapoartelor-de-progres-utilizand-sistemul-informatic-mysmis2014;
 Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-
2020 nr. 5 privind acordarea prefinanțării și decontarea cererilor de plată beneficiarilor proiectelor
finanțate prin POCA 2014-2020; - poate fi descărcată de la adresa
http://www.poca.ro/anunturi/instructiunea-nr-5-privind-acordarea-prefinantarii-si-decontarea-cererilor-
de-plata-beneficiarilor-proiectelor-finantate-prin-poca-2014-2020;
 Legea muntelui nr. 197/2018.

T +40 (21) 3072 326


alina.catana@madr.ro
 HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru 
modificarea  art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014  privind  organizarea  şi  funcţionarea 
Autorităţii  pentru  Administrarea  Sistemului  Naţional  Antigrindină  şi  de  Creştere  a  Precipitaţiilor,  cu  modificările  și 
completările ulterioare;
IV. Personalul va fi angajat pe perioadă determinată, începând cu data semnării contractului individual
de muncă, după cum urmează:

 Expert analiză și simplificare cadru legal – cu timp parțial de lucru, respectiv 84 ore/lună cu un tarif orar
de 120 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către angajat și angajator, cheltuieli eligibile
prin POCA), pe perioadă determinată începând cu data semnării contractului individual de muncă și până
la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților pe durata de
implementare a activităților de care este responsabil în proiect, conform calendarului de implementare
aprobat de AM POCA;
 Expert îmbunătățire mecanism consultări interne și simplificare proceduri– cu timp parțial de lucru,
respectiv 84 ore/lună cu un tarif orar de 120 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către
angajat și angajator, cheltuieli eligibile prin POCA), pe perioadă determinată, începând cu data semnării
contractului individual de muncă și până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire prin acordul
scris al părților pe durata de implementare a activităților de care este responsabil în proiect, conform
calendarului de implementare aprobat de AM POCA;
 Expert îmbunătățire mecanism de consultare publică - cu timp parțial de lucru, respectiv 84 ore/lună cu
un tarif orar de 120 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către angajat și angajator, cheltuieli
eligibile prin POCA), pe perioadă determinată de 7 luni începând cu data semnării contractului individual
de muncă, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților pe durata de implementare a
activităților de care este responsabil în proiect, conform calendarului de implementare aprobat de AM
POCA;
 Responsabil logistica si administrativ - cu normă întreagă, respectiv 168 ore/lună, de regulă 8 ore/zi, cu
un tarif orar de 85 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către angajat și angajator, cheltuieli
eligibile prin POCA), pe perioadă determinată începând cu data semnării contractului individual de muncă
până la 13.05.2022, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților pe toată durata de
implementare a proiectului.
Personalul va fi implicat în implementarea activităților A3, A5, A7, A9, astfel:

 2 experți analiză și simplificare cadru legal, implicați în sub-activitățile A3.1 și A7.1 pe durata de
implementare aprobată a acestora;
o Sub-activitatea: A3.1 Realizare analiza-diagnostic a entităților cu atribuții în elaborarea si aplicarea
politicilor publice pentru zona montană;
o Sub-activitatea: A7.1 Realizarea unei analize a cadrului legislativ cu incidență asupra populației și a
mediului socio-economic din zona montana;
 2 experți îmbunătățire mecanism consultări interne și simplificare proceduri, implicați în sub-activitățile
A3.2 și A9.2 pe durata de implementare aprobată a acestora;
o Sub-activitatea: A3.2 Elaborarea unui mecanism de coordonare, monitorizare si evaluare a exercitării
competentelor MADR/AZM/DAJ
T +40 (21) 3072 326
alina.catana@madr.ro
o Sub-activitatea: A9.2 Consultări în teritoriul național, pe regiuni, cu factori de decizie în industria
alimentara, producători de produse agroalimentare românești, reprezentanți ai lanțurilor alimentare
cunoscute la nivel național
 2 experți îmbunătățire mecanism de consultare publică pentru implementarea sub-activității A5.1.
o Sub-activitatea: A5.1 Elaborarea unui mecanism pentru coordonare si consultare cu factorii interesați
privind elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice privind domeniul de
competenta al M.A.D.R;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține, în
mod obligatoriu, următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor,
după caz;
e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi
depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului
și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.

IV. Criteriile de evaluare și de notare a interviului:


1.cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție
2.capacitatea de analiză şi sinteză
3.motivaţia candidatului
4.iniţiativă şi creativitate

Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 de puncte.

T +40 (21) 3072 326


alina.catana@madr.ro
T +40 (21) 3072 326
alina.catana@madr.ro