Sunteți pe pagina 1din 11

ELABORAT DE:

Consultant autorizat Solicitant Regim juridic Date de identificare (nume, prenume, semnături, ştampilă) Data intocmirii

(nume, prenume, semnături, ştampilă) Data intocmirii PLAN DE AFACERI (Model - cadru pentru inst alarea tinerilor

PLAN DE AFACERI

(Model - cadru pentru instalarea tinerilor fermieri)

(Model - cadru pentru inst alarea tinerilor fermieri) I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT  Denumirea/

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridică a solicitantului

Date de identificare ale acestuia

Obiectul de activitate - se va menţiona şi se va completa obiectul de activitate efectiv: cultura vegetală, creşterea animalelor, etc., conform Cod CAEN înregistrat la ONRC.

Responsabil legal (persoana desemnată pentru a îndeplini calitatea de tânăr fermier) conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor - nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţă profesională, relevante pentru proiect.

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) – după caz.

Istoricul activităţii - se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului, constituirea exploataţiei şi a modului de preluare.

Denumirea investiţiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii acesteia. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii conform Fişei măsurii şi a Ghidului solicitantului şi se va preciza capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei. Se va descrie modul în care investiţiile propuse prin proiect sunt în acord cu potenţialul agricol al zonei. După caz, se va menţiona locurile de muncă nou create.

Descrierea investiţiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unităţii la standardele de mediu, sanitar- veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adaptează (pentru proiectele care vizează adaptarea unităţii la standardele specifice).

1

ATENŢIE ! Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, începerea implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în exploataţie după momentul semnării contractului de finanţare. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Valoare Nr.crt Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/
POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Valoare
Nr.crt
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare/
Produse/servicii
Cantitate
% din
oferite
aproximativă
aproximativă
total
(Lei)
achiziţii
1
2
3
POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
Client (Denumire şi
adresa)
Valoare
% din vânzări
(Lei)
1
2
3
Nr.
crt.
Denumire/ Tip
utilaj/ echipament
Număr bucăţi
Valoare fără TVA
(Lei)
TVA
(Lei)
Total cu TVA
(Lei)
1
2
3

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

Descrierea achiziţiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin intermediul planului de afaceri

2

4

TOTAL

4 TOTAL
4 TOTAL
4 TOTAL
4 TOTAL

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului.

şi tehnologia apli cată în cadrul proiectului.  Durata de realizare prognozată (luni) şi etape
 Durata de realizare prognozată (luni) şi etape principale Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat
Durata de realizare prognozată (luni) şi etape principale
Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi ţinând cont de următoarele: pentru sectorul vegetal şi
zootehnic perioada de implementare şi termenul de depunere a celei de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 33 luni de la data
semnării contractului de finanţare, iar pentru investiţiile realizate în sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua
tranşă de plată nu va depăşi 57 luni de la data semnării contractului de finanţare.
II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE
 Bazele de producţie ale solicitantului
Terenuri agricole (ha) în anul 0
Nr
Localitate/
Suprafaţa agricolă totală
Din care:
Crt.
Judeţ
în folosinţă
(arendă/concesiune)
în proprietate
Arabil
Pajişti şi
Sere şi
Pomi
Vii
Alte
Păşuni
solarii
categorii
1.
2.
TOTAL
Animale, păsări şi familii de albine în anul 0
Nr
Localitate/
Nr. animale deţinute în proprietate
Păsări
Familii de
Crt
Judeţ
Nr.
albine
Cabaline
Alte
Nr.
Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
specii
1.
2.
TOTAL

3

Dotările fermei (se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole) în anul 0

Nr Detaliere Suprafaţa Capacitate Crt Număr (mp) I. Clădiri pentru producţia vegetală 1. Magazie cereale
Nr
Detaliere
Suprafaţa
Capacitate
Crt
Număr
(mp)
I. Clădiri pentru producţia vegetală
1.
Magazie cereale
2.
Remiză utilaje
II. Clădiri pentru producţia zootehnică
1.
Grajduri
2.
Saivane
3.
Padocuri
III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)
1.
Clădiri administrative
IV. Maşini şi utilaje agricole
1.
Tractoare
2.
Combine
3.
Semănătoare
 protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă în cazul adăposturilor;

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor se vor prezenta aspecte privind respectarea conformităţii cu cerinţele de:

amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi cerinţelor din Ghidul Solicitantului (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării planului de afaceri).

4

III.

OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor Suprafaţa/Număr/Capacitate Valoare Date tehnice
Detalierea investiţiilor
necesare pentru atingerea
obiectivelor
Suprafaţa/Număr/Capacitate
Valoare
Date tehnice
(lei)
(după caz)
Teren
Plantaţii
Animale
Utilaje
Clădiri/adăposturi
Total
x
x
IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ

La acest capitol se vor prezenta, pe scurt, acţiuni legate de efectuarea unor activităţi agricole. Se va face descrierea măsurilor ce se vor lua pentru creşterea veniturilor exploataţiei, prin restructurare şi modernizare, faţă de situaţia prezentată la momentul depunerii Cererii de Finanţare în anul 0. Planul de afaceri, pentru fermele zootehnice, va detalia modul de asigurare al necesarului de furaje pentru animalele din exploatație, asigurarea adăposturilor/grajdurilor corespunzător adaptate şi va viza obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, reprezentate de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi, investiţie ce presupune eliberarea Certificatului de Urbanism şi ulterior a Autorizaţiei de Mediu pentru întreaga exploataţie, corelate cu capacitatea productivă a fermei.

Se va face o caracterizare de ansamblu privind schimbările vizate ale managementului exploataţiei. Se vor indica, dacă este cazul, tipurile de cursuri pe care trebuie să le urmeze solicitantul, privind: diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, aplicarea cunoştinţelor privind protecţia mediului, managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere, introducerea de noi tehnologii informaţionale, inovaţii, gestionariea durabilă a resurselor naturale etc. în funcţie de specificul exploataţiei deţinute.

5

V. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE PIAŢĂ

TIMPUL IMPLEMENTĂ RII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE PIAŢĂ DE Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de

DE

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). În cazul nerespectării condiţiei de comercializare a producţiei agricole conform celor asumate, prima tranşă se va recupera proportional cu valoarea procentuală realizată şi nu va mai fi plătită a doua tranşă.

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se
Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se vor folosi tabelele următoare:
1. Pentru exploataţiile agricole vegetale
 Planul de cultură inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje
Denumire
An 0
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
cultură
Suprafaţă*
Producţie
Suprafaţă
Producţie
Suprafaţă
Producţie
Suprafaţă
Producţie
Suprafaţă
Producţie
Suprafaţă
Producţie
(ha)
(tone)**
(ha)
(tone)
(ha)
(tone)
(ha)
(tone)
(ha)
(tone)
(ha)
(tone)
Grâu
….
….
TOTAL
* În funcţie de sesiunea de depunere anul 0 reprezintă anul anterior (cedent) şi respectiv anul curent (solicitant) în care se
depune proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafeţele
de cultură previzionate.
**Se va menţiona producţia totală obţinută pentru fiecare cultură.

La verificarea conformităţii Planului de afaceri (nu mai târziu de 33/ 57 luni de la data semnării contractului de finanţare), solicitantul trebuie să demonstreze că a comercializat producţie de minimum de 20% din valoarea primei tranșe de plată și a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri.

6

Denumire An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 cultură Producţia Valoarea Producţia
Denumire
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
cultură
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
Grâu
Legume
TOTAL
2. Pentru exploataţiile zootehnice şi mixte:
 Planul de producţie al fermei zootehnice
Nr.
SPECIFICARE
An
0
An
1
An
2
An
3
An
4
An
5
crt
Cap
Prod.
Cap
Prod.
Cap
Prod.
Cap
Prod.
Cap
Prod.
Cap
Prod.
1
Bovine total, din care:
- juninci
- vaci de lapte
- tineret bovin
2
Porcine
-
3
Ovine şi caprine
-
4
Păsări
-
5
Familii de albine
6
Alte specii
Denumire
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
specie/
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
Producţia
Valoarea
produs
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
estimată
estimată a
animalier
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
destinată
producţiei
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
comercializării
comercializate
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
(kg)
(lei)
Bovine
Carne
Lapte/ Ouă
TOTAL

7

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică studiul) care au stat la baza realizării previzionării : gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică existenta şi producţia fizică estimată în urma realizării investiţiei;

fizic ă estimat ă în urma realiz ă rii investi ţ iei; TABEL OBIECTIVE Nr.crt Obiectiv
TABEL OBIECTIVE Nr.crt Obiectiv propus Valoarea estimată în Echivalent în LEI la Euro cursul Euro*
TABEL OBIECTIVE
Nr.crt
Obiectiv propus
Valoarea
estimată
în
Echivalent
în
LEI
la
Euro
cursul Euro*
1.
Producţie vândută în procent de minim
20% din valoarea primei tranşă acordată
8.000/ 10.000
2.
Amenajare platformă gunoi
2.
Achiziţie utilaje
3.
Achiziţie material săditor pomicol/ viticol
etc.
4.
Achiziţie de animale
5.
Achiziţie teren
6.
Pregătire profesională în domeniu**
Etc.
TOTAL
* Cursul Euro - Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborării planului de afaceri publicat pe pagina
web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
** Dobândirea competenţelor profesionale adecvate conform angajamentului (în termen de maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de
acordare a ajutorului).
La verificarea conformităţii Planului de afaceri, beneficiarul trebuie să demonstreze că a comercializat producţie de
minimum de 20% din valoarea primei tranșă de plată și a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele
precizate în Planul de afaceri, în cazul nerespectării condiţiei de comercializare a producţiei agricole şi a celorlalte obiective
cuantificabile prima tranşă se va recupera proportional cu valoarea procentuală realizată şi nu va mai fi plătită a doua tranşă.
Beneficiarul îşi va stabili reşedinţa într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este localizată, precum şi a locului de
muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă în termen de maxim 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, aceasta

8

fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri, în caz contrar fiind recuperat întregul sprijin (prima

tranşă de plată).

Nerealizarea obiectivului de amenajare obligatorie a platformei pentru gestionarea gunoiului de grajd, în cazul

exploataţiilor care deţin animale, atrage după sine recuperarea întregului sprijin.

, atrage după sine recuperarea întregului sprijin. Structura culturilor/ producţiei zootehnice Dimensiunea
Structura culturilor/ producţiei zootehnice Dimensiunea exploataţiei (SO) în anul 0 Dimensiunea exploataţiei
Structura culturilor/
producţiei zootehnice
Dimensiunea
exploataţiei
(SO) în anul 0
Dimensiunea
exploataţiei (SO) în
anul ţintă (maxim 3/ 5
ani)
Sector vegetal
-
Sector animal
-
TOTAL

În cazul investitiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole materialul săditor fructifer utilizat

trebuie să fie din categorie biologică certificată (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a

doua cereri de plată), în caz contrar recuperându-se întregul sprijin acordat, fiind luate în considerare pentru sprijin

doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solarii.

VI. CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO)

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul 0 şi respectiv pentru anul ţintă, conform secţiunii specifice din Cererea de finanţare. Dimensiune exploataţiei în anul ţintă trebuie să fie cel puţin egală cu cea de la momentul anului 0.

Pornind de la calcularea dimensiunii exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului.

Total

SO:

9

Nr./ Dimensiunea exploataţiei Valoarea sprijinului nerambursabil crt Dimensiunea exploataţiei în anul 0 conform
Nr./
Dimensiunea exploataţiei
Valoarea sprijinului nerambursabil
crt
Dimensiunea exploataţiei în anul 0
conform Cererii de Finanţare
1
12.000
S.O. - 29.999 S.O.
40.000
de euro
2
30.000
S.O. - 50.000 S.O.
50.000
de euro

Toate costurile vor fi exprimate în lei. 1 Euro = ……… lei VII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Obiectivul Perioada propusa Observaţii Comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea
Obiectivul
Perioada propusa
Observaţii
Comercializarea producției proprii în
procent de minimum 20% din valoarea
primei tranșe de plată.
Amenajări de gestionare a gunoiului
de grajd, conform normelor de mediu.
Achiziţionarea şi utilizarea de material

Se va face o scurtă prezentare evidenţiindu-se principalele riscuri care se pot ivi, cauzele şi efectele acestora asupra producţiei totale obţinute.

Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la momentul contactării;

Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea ce afectează capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;

Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile și deciziile de risc financiar în cazul în care un solicitant care are statut de persoană juridică cu mai mulți acționari și unde un tânăr fermier, așa cum este definit în articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie să aibă un control efectiv pe întreaga durată a angajamentului în ceea ce privește deciziile referitoate la getionare, la beneficii și la riscurile financiare

VIII.GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR Durata de realizare prognozată (luni) şi etape principale Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi

10

fructifer din categorie biologică certificată. Îmbunătăţirea managementului şi dezvoltarea exploataţiei
fructifer
din
categorie
biologică
certificată.
Îmbunătăţirea managementului şi
dezvoltarea exploataţiei agricole.
Adaptarea la cerinţele de protecţie a
mediului, igienă şi bunăstarea
animalelor și siguranţa la locul de
muncă.
Indicatori
An 0
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT

Dacă la verificare se constată neîndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri se va proceda la recuperarea sprijinului

acordat proporţional cu valoarea procentuală nerealizată şi nu va mai fi plătită a doua tranşă.

IX. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE

11