Sunteți pe pagina 1din 4
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE Cu privire la acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului Avand in vedere nota informativa a IM ,.Directia Constructii Capitale” din cadrul Primariei Municipiului Chisinau nr. 01-05/88 din 05.02.2021, contractul nr.6/4729-6276 din 16.12.2020 ,,Cu privirea la acordarea grantului”, in scopul finalizarii lucr&rilor de curStare a albiei raului Bac, de la str. Petru Rares pana la podul din str, Cantonului, in temeiul art, 6 (2) alin, 3) din Legea nr.136/2016 »Privind statutal municipiului Chisinau”, art. 14 alin, (2) si art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 ,,Privind administratia public’ local “, Consiliul Municipal Chigintu DECIDE: 1, Se accept grantul oferit IM ,,Directia Constructii Capitale” a Primiriei Municipiului Chisinau de c&tre donatorul Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale si Mediului in sum& de 6 000 000,00 lei (sase milioane lei, 00 bani), pentru realizarea proiectului ,Curatarea albiei rdului Bac”, de la str. Petru Rares pnd la podul din str. Cantonului. 2. 1M. ,Directia Constructii Capitale” va asigura utilizarea grantului i exclusivitate pentru realizarea scopului si obicctivelor specificate in proiectul prezentat Donatorului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile legale. 3. Directia general finanfe va opera modificarile ce se impun Ja partea de venituri si de cheltuieli a bugetului municipal Chisinéu pentru anul 2021. 4, Viceprimarul de ramuré va asigura controlul executirii prezentei decizii. PRESEDINTE DE $EDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUT Adrian TALMACI 1M. DIRECTIA CONSTRUCTII CAPITALE = a at/5E CMC mun. Chisinau LE bee. Jt, Noti informativa Referitor la” Curdtarea albiei raului Bie, de la strada Petru Rares pind la Podul din str. Cantonului, municipiul Ch riscurilor inundatilor frecvente ale carosabilului in urma_precipitatiilor abundente cu o coti de mai mult de 17 litri per metru patrat. Frecventa inundafiilor este de 5-7-ori pe an: iu,avind in vederea diminuarii - zona de influenti (impact) a calamit&filor: strada Albisoara pe portiunea cuprinsi intre Podul Cantonului si Casa nr 4 de pe str Albisoara - prejudiciul economic si uman cauzat: Stoparea traficului rutier si pietonal pe perioada inundatiei, deteriorarea unitifilor de transport, infundarea si erupfia refelelor de canalizare menajer — fecaloid’, rise avansat epidemiologic, deteriorarea invelisului betono — asfaltic de pe carosabil si trotuare, erodarea orizonturilor subterane sub constructii capitale, inclusiv podurile de pe str M. Viteazu, Gr. Vieru, Ismail in 17 octombrie 2018 in rezultatul Licitatiei deschise pe platforma achizitii.md a fost incheiat contractul de antreprizi nr.7/C intre 1M Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau si antreprenorul SRL,, Feraru-S”” pentru executarea lucrarilor de constructie si montaj conform proiectului de amenajare a malurilor rdului Bic, elaborate de institutul de proiectari "Aquaproiect”. 1. Cu privire la acordarea grantului”, in scopul finalizarii lucrarilor de curatire albiei réului Bic, pe tronsonul de la str. Petru Rares pana la podul din str. Cantonului. Total au fost valorificate lucrari de constructie si montaj in sumi de 7346694,29 lei(sapte sute treizeci si patru sase sase sute nouiizeci gi patru milioane lei, 29 bani). tC 2 Primaria mun Chisinau solidar cu {M DCC, in cadrul executirii functiei de beneficiar al acestui proiect valorificat lucr&ri in sum& de 7346694,29 lei a asigurat cofinantare in pondere de 21,52%, de la valoarea contractului, fapt confirmat prin procesele verbale a lucrarilor efectuate. Suma restanta nevalorificaté din contractul nr.7/C din 17 octombrie 2018 constituie de 26788806,96 lei, ce a servit ca obiect a contractului de donatie al Ministerul Agriculturii, Dezvoltatarii Regionale si Mediului, reprezentat de Fondul Ecologic National in vederea finantari proiectului. Diferenta intre 34135501,00 lei si suma 26788806,96 lei constituie 7346694,29 ceea ce suplineste conditile de cofinantare din partea APL stipulat in regulamentul Fondul Ecologic National. Proiectul de decizie este atasat cu urmatoarele acte de insotire: - Contractul nr.6/4729-6276 din 16.12.2020 ~ Contractul de antrepriza nr 7/c din 17.10.2018; - decizia privind » acceptarea grantului: - FORMULAR DE APLICARE, compartimentul PREVENIREA SAU LICHIDAREA CONSECINJELOR CALAMITATILOR NATURALE Din motiv c& contractual de antrepriza este valabil pina decembrie 2022, se invoca imperativitatea valorificari depline al donatorilor finisarea valabilitati contractului. Sef interimar al DCC BA Vladimir Rosea CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU, Comisia pentru buget economic, finante, patrimoniu public local, agricultura si problemele suburbiilor AVIZ din LOL KOdf, la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisiniu ,,Cu privire la acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltitii Regionale si Mediului’’. Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat si a DECIS: Se aproba avizul pea4i” Ja proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisingu ,, Cu ‘privire la acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului”? si se propune Consiliului municipal spre examinare si aprobare. S-a votat : 5= pro, o- contra,¢— abtinut jp ee BG heed Presedinte i al Roman Cojuhari Secretarul sedintei A Sot SF Liudmila Polodiue ’ ora