Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

dată în conformitate cu art.17 alin.(6) din Legea nr. 31/1990

Subsemnatul (a) .............................................................................................................,


cetățean român/............................................................, născut la data de ..................................... în
tara:.................................................localitate..........................................................., cu domiciliul în tara:
....................................................Localitate.................................................................. Str.
.................................................................................................nr. ........., bl............., sc........., et.........,
ap. ......, județ/sector ..................................................................., posesor al CI / BI / PAȘAPORT
seria..........nr............................, eliberat(ă) de ............................................................., la data de
......................................., CNP........................................................................, în calitate de
administrator al societății ........................................................................................................................,
CUI...................................................................................., număr de ordine in registrul comertului
.............................................................................., în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) din
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria
răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că la sediul social, situat în:
localitatea................................................................., str. .................................................................... nr.
............., bl................., sc.........., et............, ap. ............, județ/sector .............................................. nu
se desfășoară activitate.

Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
...........................................................................

Semnătura ................... Data ....................

S-ar putea să vă placă și