Sunteți pe pagina 1din 2

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art.

27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE
Nr. 2138/ C2 /2364
Data: 27.09.2021

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a


Contestațiilor cu nr. 47152/07.09.2021, formulată de AMIRAS C&L
IMPEX SRL, cu sediul în Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 66,
Jud. Dâmboviţa, înregistrată la ONRC sub nr. J15/530/1992, având CUI
RO 917713, reprezentată legal prin administrator Stancu Ioan și
convențional prin CABINET DE AVOCAT SIMONA - ELENA STOICUŢ, cu
sediul procesual ales pentru comunicarea actelor procedurale în Sat
Viforâta, Str. Mihai Viteazu nr. 3, Comuna Aninoasa, Jud. Dâmboviţa,
împotriva documentației de atribuire elaborată de MUNICIPIUL
ALEXANDRIA, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării nr.139, Jud.
Teleorman, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de
atribuire simplificată, a contractului de lucrări având ca obiect
„Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Alexandria,
Jud. Teleorman", s-a solicitat obligarea autorității contractante la
luarea măsurilor corective care se impun, în sensul refacerii
documentației de atribuire prin înlăturarea cerințelor nelegale și
suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației,
precum și obligarea autorității la plata cheltuielilor de judecată.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,


asupra cauzei de față, constată următoarele

Pentru aceste motive,


în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de AMIRAS C&L IMPEX SRL, în


contradictoriu cu MUNICIPIUL ALEXANDRIA, în calitate de autoritate
contractantă. Obligă autoritatea contractantă la remedierea

Pagina 1 din 2
documentației de atribuire și la publicarea clarificărilor la care s-a
angajat prin punctul de vedere, potrivit considerentelor de mai sus, în
termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii, precum și la
stabilirea unei noi date limită de depunere a ofertelor, în acord cu
dispozițiile art. 153 din Legea nr. 98/2016.
Respinge, ca nedovedită, cererea AMIRAS C&L IMPEX SRL de
obligare a autorității contractante la plata cheltuielilor de soluționare a
contestației.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de
10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării
la cunoștință de către alte persoane vătămate.

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și