Sunteți pe pagina 1din 12

R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

intampinarea depusa la dosar, si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art.42 din Legea nr. 230/2007 si art.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicata. Art. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta, reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie, deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare, nefiind incident spetei. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art.42 din Legea nr. 230/2007, care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii". Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta, aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial, destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr.(...)/a de evidenta (f.44), astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei, cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. Pe de alta parte, art.14 al.6 din Regulamentul privind eliberarea

autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(...) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala, insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati. Asa fiind, tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo-23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N,(...), .12 si 14, jud.C. Potrivit prevederilor art.274 C.pr.civ., paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata, constand in onorariu avocatial. II. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N, solicitand admiterea acestuia, cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata. In motivare paratul arata ca, prin cererea introductiva de instanta, reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8,00-23,00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. In motivarea actiunii, se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat

pentru lipsa acordului vecinilor. Reclamanta detine spatiul situat in(...) . 12 si 14, cu titlu de locatiune. Imobilul mai sus mentionat, potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art. 42 din Legea nr.230 /2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. In opina reclamantei, acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului, acesta fiind deja spatiu comercial, notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. Prin Sentinta civila nr. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF . Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (...) G. T. Pizza SRL solicita prin cererea nr (...) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N, str. (...) fir 69 .12 si 14. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat, lucru comunicat reclamantei, motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N. De asemenea potrivit art. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici

care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " . Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate. Astfel, potrivit art. b4 din Anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, "Acordul vecinilor, exprimat in forma autentica, se solicita in urmatoarele situatii. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor, individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe , zgomot, vibratii...)" Iar potrivit prevederilor Art.7. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: - aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale; se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare. In speta, este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte, care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. Mai mult decat atat, Asociatia de proprietari din(...) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. III. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009, reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate, ca fiind temeinica si legala, cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de

1.785 lei. In motivare reclamanta arata ca, paratul prin recursul formulat, invoca netemeinicia sentintei atacate. In justificarea acestui punct de vedere, paratul aduce ca argument dispozitiile art.b.4 din Anexa nr.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii, republicata. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta, deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor, in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. Or, in acest caz, neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor, nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii. Ca este asa o dovedeste, pe de o parte, formularea efectiva a textului normativ invocat: "2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor lega le in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate." Pe de alta parte, faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. In continuare, paratul-recurent invoca prevederile art. 7 din HCL 826/2006, potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". Considera ca nici acest text normativ nu poate . obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare, deoarece nu s-a

dovedit In nici un fel si, mai mult decat atat, nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. Dimpotriva, faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil, care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala, respectiv acces separat fata de accesul la locuinte, izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca, daca ulterior demararii afacerii, locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv, aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati, locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. Argumentul final invocat de paratul-recurent, acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(...), prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul, este nerelevant In cauza, atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta, din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu, iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial. IV. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009, reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j, in dosar nr(...), instanta a anulat, in mod irevocabil, dispozitiile art.2-4, 8-10, 12 al. 4 si 13 din

Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare, anexa la HCL C-N 826/2006. Asadar, ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate, agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate - nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. Este adevarat faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor." Fata de aceasta ultima prevedere legala, sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta, motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia, obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare, iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. Cu toate acestea, raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs, cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati, cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. Data fiind aceasta situatie, va solicitam totusi sa observati ca, daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural, respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata - 04.12.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate, inclusiv interesul nascut si actual, licit si moral, direct si personal. In plus, cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata, raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond, cat si In fata P. Curti, in intampinare si In concluziile orale.

Fata de aceasta stare de fapt, consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care, cu rea-credinta, a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei, la momentul la care pentru a functiona legal, comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. Mai mult decat atat, culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului, cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009, adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. 1003/12.03.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. Mentionam ca, desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(...) In care a fost pronuntata decizia civila nr. 1003/2009), este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(...), deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local - sunt deservite de acelasi aparat functional, Primaria, In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie, Curtea retine urmatoarele: 1. Prin decizia nr. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. I si art. II din HCL 826 din 12 dec. 2006, respectiv, anulat art. 2-4, 8-10, art. 12 alin 4 si art. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare, anexa la HCL 826/2006. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ, legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei.

Cu toate acestea, se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare, anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 6 alin. 2 din Ordonanta nr. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 650/2002 si a le dispozitiilor art. 4 alin. 1 lit. p) si ale art. 5 alin. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. 810 din acelasi Regulament. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta, intrucat sunt incidente dispozitiile

art. 129 alin. final C.pr.civ., insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord, in special cu dispozitiile art. 10 din OG nr. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 650/2002. 2. Conchizand, cu privire la recursul de fata, Curtea constata ca, pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. 10 din OG nr. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Asa fiind, conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate, or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. Fata de cele ce preced, Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice, ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate.

Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului , fiind gasit astfel in culpa procesuala, in temeiul art. 274 C.pr.civ. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr. 168 din 15 mai 2009 (f. 12). PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/16.01.2009, pronuntata in dosarul cu nr(...) al T r i b u n a l u l u i C l u j, pe care o mentine in intregime. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1.785 lei, cheltuieli de judecata in recurs. Decizia este irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (...) (...) Red.L.U/Dact.S.M 2 ex./03.07.2009 Jud.fond:H. H. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

S-ar putea să vă placă și