Sunteți pe pagina 1din 1

ACEASTĂ APLICAȚIE ESTE DEZVOLTATĂ

ȘI FINANȚATĂ INTEGRAL DE

ROLII DESPRE NOI LINKURI UTILE BAZE DE DATE ÎNRUDITE CONTRIBUITORI MEMBRI FONDATORI ȘTIRI CONTACT

ACASĂ » CĂUTARE » 1026/2013

1026/2013 Anulare proces verbal de contraventie


25-06-2013 Tribunalul ILFOV

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA
TRIBUNALUL I____
SECȚIA CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 1026 R
Ședința publică de la 25 Iunie 2013
Tribunalul constituit d__:
P_________ G_______ N_______
Judecător S____ F_________ I___
Judecător C______ ________________________> Grefier M_____ P_______ M___
 
Pe rol judecarea recursului C_________ administrativ și fiscal formulat împotriva sentinței civile nr. 4020 pronunțată la data de 11.09.2012 de
Judecătoria Cornetu,  privind pe recurenta - petentă S_________ N________ DE R_______________ SA S________ D_______ R_______________
BUCURESTI în contradictoriu cu intimata C_______ NAȚIONALĂ DE A_________ ȘI D______ NAȚIONALE D__ ROMÂNIA S.A., având ca obiect
anulare proces verbal de contravenție.
La apelul nominal făcut în ședința publică nu au răspuns părțile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință  care învederează tribunalului faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art. 242
alin. 2 Cod proc. civilă, precum și faptul că prin serviciul registratură intimata a depus la dosar întâmpinare în 2 exemplare.
Tribunalul, constatând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, precum și faptul că nu s-au solicitat  probe noi în calea de atac, reține cauza spre
soluționare.
 
TRIBUNALUL
 
Deliberând asupra recursului de față,  constată următoarele:
Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu la data de 08.08.2011 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta SOCIETATE A N________ DE
R_______________ SA – S________ D_______ R_______________ BUCURESTI a solicitat instanței anularea procesului verbal de constatare și
sancționare a contravențiilor _________ nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011 încheiat de agenți constatatori d__ cadrul C_______ Națională de
A_________ și D______ Naționale d__ România SA.
Petenta a motivat în fapt plângerea sa, arătând că ne aflăm în prezenta unei contravenții continue, având în vedere că a mai fost sancționată
contravențional pentru aceiași faptă prin procesele verbale de constatare a contravențiilor seriile R11 nr. xxxxxxx/06.07.2011, R11 nr.
xxxxxxx/06.07.2011, R11 nr. xxxxxxx/06.07.2011, achitând de fiecare dată amenzile aplicate.
În drept, petenta și-a întemeiat plângerea pe disp. OG 2/2001 și OG nr. 15/2002.
În probațiune, potrivit art. 112 Cod procedură civilă, a atașat plângerii sale înscrisuri.
Intimata C_______ Națională de A_________ și D______ Naționale d__ România SA, legal citată, nu a formulat întâmpinare dar a atașat înscrisuri.
Instanța a încuviințat proba cu înscrisurile depuse de către petentă și intimată la dosarul cauzei.
Prin sentința civilă nr. 4020/11.09.2012 s-a admis în parte plângerea contravențională.
Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:
În fapt , prin procesul verbal ___________ R11 nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011 întocmit de agenți constatatori d__ cadrul C_______ Națională de
A_________ și D______ Naționale d__ România SA, în temeiul art. 8 alin 1 d__ OG 15/2002,  petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de
250,00 lei iar în temeiul art. 8 alin 3 d__ OG 15/2002,obligat să plătească contravaloarea tarifului de despăgubire, în cuantum de 118,04 lei,  reținându-
se în esență că, la data de 13.01.2011,  ora 10,12 a circulat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX pe autostrada A2 în localitatea
Glina, fără a deține rovinietă valabilă .
În drept , în ceea ce privește legalitatea procesului verbal contestat, instanța a reținut următoarele :
Potrivit art. 16 d__ OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod
obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția d__ care face parte agentul constatator; datele personale d__
actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu
indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la
evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de
asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate
d__ minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la
care se depune plângerea.
Totodată, potrivit art. 17 d__ aceeași ordonanță, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele
contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a
semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și d__ oficiu.
Față de aceste dispoziții legale instanța a apreciat că procesul-verbal contestat este legal întoc mit.
Instanța a  apreciat eronată percepția petentei potrivit căreia, raportat la faptul că a mai fost sancționat contravențional pentru lipsa rovinietei, ne
aflăm în prezenta unei contravenții continue , fapt care ar impune anularea amenzi aplicate.
Contravenția continuă are un moment al consumări, reprezentat de surprinderea contravenientului circulând pe un sector de drum național cu un
autovehicul pentru care nu deține rovinietă valabilă și un moment al epuizării, reprezentat de ajungerea sa la destinația stabilită inițial. După
momentul epuizării, fapta de a circula, la o dată ulterioară, d__ nou pe drumurile naționale fără a deține rovinietă valabilă constituie o nouă
contravenție și nu o contravenție unică.
D__ înscrisurile depuse de către petentă observăm că autoturismul care îi aparține a mai fost surprins circulând fără rovinietă la datele de 21.01.2011,
27.01.2011, 30.01.2011, toate ulterioare datei de 13.01.2011 la care se referă procesul-verbal contestat prin prezenta acțiune , așa încât nu ne aflăm în
prezenta unei contraveții continue unice, ci a mai multor contravenții continue, așa cum sunt definite de art. 8 d__ Legea nr. 15/2002.
Faptul că art. 9 alin. 3 d__ Legea nr. 15/2002 interzice î ncheierea altor procese-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor
art. 8 alin. (1) pentru un interval de 30 de zile de la data constatării contravenției nu înseamnă că toate contravențiile săvârșite sunt cumulate   într-o
contravenție unică, continuă, pentru care trebuie aplicată o singură amendă, ci faptul că fiecare în parte contravențiile săvârșite sunt contravenții
continue, nesancționarea cu altă amendă în intervalul menționat având rol social-educativ preventiv, în scopul determinării celui care a nesocotit
dispoziția legală de a se conforma cerințelor normei juridice.
De altfel, legiuitorul a limitat la 30 de zile intervalul în care nu se poate aplica o nouă sancțiune contravențională, după trecerea acestei perioade
putând fi emis un nou proces-verbal de contravenție pentru pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) d__ Legea nr. 15/2002, noua contravenție
fiind la rândul său o contravenție continută, unică.
În ceea ce privește temeinicia procesului verbal instanța a reținut că petentul a fost sancționat potrivit art. 8 alin. 1, 2 d__ OG nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de d______ naționale d__ România, care prevede că „ fapta de a circula fără a deține
rovinietă valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) este prevăzut
în anexa nr. 2 ” .
Articolul 7 d__ același act normativ stabilește că „ responsabilitatea achitării tarifului de utilizare și a deținerii rovinietei valabile, precum și a
achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine
în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului ” .
Termenul de utilizator este explicat chiar în cuprinsul OG 15/2002, la art. 1 alin. 1 lit. b, unde se arată că: “ În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și
expresiile de mai jos se definesc după cum urmează : utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în
proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români,
respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept
legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini ”
D__ interpretarea sistematică a acestor texte legale rezultă că are calitatea de contravenient deținătorul menționat în certificatul de înmatriculare
care are în proprietate sau poate folosi autovehicului în baza unui drept legal, acesta trebuind să facă dovada achitării taxei de drum. În acest sens,
sunt prevederile art. 1 alin. 6 d__ Regulamentul pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de d______ naționale d__ România potrivit OG nr.
15/2002 (Ordinul 769/01.10.2010) .
Instanța a reținut că, deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, d__
economia textului art. 34 rezultă că acesta face dovada situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară .
Conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată și de a solicita acuzării să
dovedească faptele ce i se impută nu este absolut , d__ moment ce prezumțiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept și nu
sunt interzise de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanța scopului
urmărit , dar și respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku v. Franța , hotărârea d__ 7 octombrie 1988, paragraf 28, cauza Västberga Taxi
Aktiebolag și Vulic v. Suedia , paragraf 113, 23 iulie 2002).
Forța probantă a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui
mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază
probatoriul (cauza Bosoni v. Franța , hotărârea d__ 7 septembrie 1999).
Persoana sancționată are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 d__ O.G. nr. 2/2001) în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă și să invoce
orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situația de fapt d__ procesul verbal nu corespunde modului de desfășurare al evenimentelor, iar
sarcina instanței de judecată este de a respecta limita proporționalității între scopul urmărit de autoritățile statului de a nu rămâne nesancționate
acțiunile antisociale prin impunerea unor condiții imposibil de îndeplinit și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate
contravențional (cauza A_____ v. România , hotărârea d__ 4 octombrie 2007).
Prin urmare, procesul-verbal de contravenție se bucură de o prezumție relativă de veridicitate și autenticitate , care este permisă de Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care contravenientului i se asigură accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil, în sensul
Convenției Europene a Drepturilor Omului.
În lumina acestor principii, instanța a efectuat toate demersurile pentru a-i asigura petentului dreptul la un proces echitabil.
D__ înscrisurile depus la dosar rezultă că petenta se face vinovată de săvârșirea contravenției.
Referitor la proporționalitatea sancțiunii , instanța a apreciat drept justificat cuantumul amenzii aplicate având în vedere situația de fapt și
dispozițiile art. 21 alin. 3 d__ O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora sancțiunea trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite,
ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșita fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea
produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul verbal.
Instanța a apreciat că este îndeplinită condiția proporționalității sancțiunii.
În ceea ce privește plata tarifului de despăgubire , conform art. 2 d__ Legea nr. 144/2012 “tarifele de despăgubire prevăzute de OG 15/2002 aplicate și
contestate în instanță până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează”.
Instanța a constatat că plângerea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu anterior intrării în vigoare a Legii nr. 144/2012.
Având în vedere toate aceste considerente, instanța a admis în parte plângerea contravențională, a menținut procesul-verbal contestat a anulat
tariful de despăgubire aplicat.
Împotriva acestei hotărâri, petenta a formulat recurs prin care solicită admiterea acestuia, modificarea în parte a sentinței, restituirea amenzii, iar pe
fond anularea procesului verbal de contravenție.
În motivarea recursului se arată instanța de fond a ignorat faptul că procesul verbal de contravenție a fost întocmit cu încălcarea dispoz. art. 17 d__
OG nr. 2/2001, respectiv fără lipsa semnăturii agentului constatator, ceea este înseamnă că acesta este lovit de nulitate absolută.
DE asemenea, instanța de fond a ignorat faptul că procesul verbal de contravenție nu este semnat de contestator sau de un martor. Conform dispoz.
art. 19 alin. 1 d__ OG nr. 2/2001 : în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face
mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele
personale d__ actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.
Recurenta – petentă a mai arătat  că intimata nu a făcut dovada săvârșirii contravenției de către parte, nedepunând la dosar înregistrarea video.
Mai mult decât atât, potrivit dispoz. art. 13 alin. 1 și 2 d__ OG nr. 2/2001, aplicarea amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data
săvârșirii  faptei, iar în cazul contravențiilor continue, acest termen curge de la data constatării faptei.
Potrivit art. 9 alin. 3 d__ OG nr. 15/2002, procesul-verbal se întocmește și se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării
contravenției, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).
Având în vedere că fapta ce face obiectul procesului verbal de contravenție a fost constată la data de 13.01.2011, iar procesul verbal a fost întocmit la
data de 06.07.2011, deci după  mai mult de 30 de zile de la constatarea faptei, sancțiunea contravențională se prescrie.
Recursul este întemeiat în drept pe dispoz. art. 304 și urm. Cod proc. civilă.
Intimata a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului  și pe cale de consecință menținerea  sentinței de fond ca fiind temeinică și
legală.
În motivarea întâmpinării se arată că instanța de fond în mod corect a reținut faptul că procesul verbal a fost întocmit respectând condițiile de formă
impuse de art. O.G. 15/2001 și O.G. 2/2001.
Cu privire la prescripția aplicării sancțiunii contravenționale se arată că prevederile art. 13 alin. 1 d__ OG nr. 2/2001 arată că: aplicarea sancțiunii
amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, iar  art. 14 alin. 1 arată că: e xecutarea sancțiunilor
contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data
aplicării sancțiunii.
Față de aceste dispoziții se arată că procesul verbal de contravenție a fost întocmit la data de 06.07.2011 ( în mai puțin de 6 luni de la data săvârșirii
faptei contravenționale, 18.01.2011 ) și a fost comunicat recurentului la data de 22.07.2011.
Intimata a mai arătat că procesul verbal de constatare a contravenției este generat și tipărit, de asemenea, tot cu ajutorul mijloacelor tehnice ale
SIEGMCR și, conform prevederilor art.7 al Legii nr.455/2011 privind semnătura electronică, are asociată semnătura electronică extinsă a agentului
constatator, bazată pe un certificat calificat și generată printr-un dispozitiv securizat de creare de semnături electronice. Astfel, art. 7 d__ Legea
455/2001 prevede: ''în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în
formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată
prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii".
De asemenea, se mai arată că procesul verbal de contravenție nu se comunică contestatorului în original, ci o copie a acestuia, conform art. 25 alin. 1
d__ OG nr. 2/2001.
Intimata a mai arătat că, dovada săvârșirii contravenției o reprezintă și planșa foto  emisă de sistemul SIEGMCR, care atestă prezența
autovehiculului în data, la ora și în locul stipulat în procesul verbal.
Procesul verbal de constatare a contravenției a fost emis prin Sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control a rovinietei SIEGMCR,
iar utilizatorul a fost identificat prin interogarea bazei de date a Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, în baza protocolului dintre această instituție și CNADNR SA.
Întâmpinarea este întemeiată pe dispoz. art. 308 alin. 2 Cod proc. civilă, OG nr. 15/2001 și OG nr. 2/2001.
Analizând  sentința civilă recurată, tribunalul  constată următoarele:
Prin procesul verbal _________ nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011 întocmit de agenți constatatori d__ cadrul C_______ Națională de A_________ și
D______ Naționale d__ România SA, în temeiul art. 8 alin 1 d__ OG 15/2002,  petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 250,00 lei iar în
temeiul art. 8 alin 3 d__ OG 15/2002,obligat să plătească contravaloarea tarifului de despăgubire, în cuantum de 118,04 lei,  reținându-se în esență că,
la data de13.01.2011, în jurul orelor 10,12 a circulat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX pe autostrada A2 în localitatea Glina, fără
a deține rovinietă valabilă.
P Prin procesul verbal _________ nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011 întocmit de agenți constatatori d__ cadrul C_______ Națională de A_________
și D______ Naționale d__ România SA, în temeiul art. 8 alin 1 d__ OG 15/2002,  petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 250,00 lei iar în
temeiul art. 8 alin 3 d__ OG 15/2002,obligat să plătească contravaloarea tarifului de despăgubire, în cuantum de 118,04 lei,  reținându-se în esență că,
la data de13.01.2011, în jurul orelor 14,49 a circulat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX pe autostrada A2 în localitatea Glina, fără
a deține rovinietă valabilă.
otrivit dispozițiilor art.9 alin.3 d__ OG 15/2002 î n cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenției se poate încheia și în
lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmește și se comunică
contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenției, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a
contravenției pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).
Tribunalul constată că recurenta – petentă a fost sancționată prin procesul verbal de contravenție _________ nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011  ,
pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.8 alin.1 d__ OG 15/2002, ulterior fiind sancționată prin procesul verbal  de contravenție _________
nr. xxxxxxx d__ data de 06.07.2011  pentru aceeași faptă.
Așa fiind, recurenta – petentă a fost sancționată pentru a doua faptă prevăzută de art.8 alin.1 d__ OG 15/2002, săvârșită în mai puțin de 30 de zile,
contrar dispozițiilor art.9 alin.3 d__ OG 15/2002.
Pentru aceste considerente în temeiul art.312 Cod pr.civ tribunalul va admite recursul, va modifica în tot sentința recurată și va anula procesul verbal
de contravenție, înlăturând sancțiunile aplicate.
Celelalte motive de recurs sunt lipsite de relevanță urmând să nu mai fie analizate.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
 
 
Admite recursul formulat de recurenta - petentă S_________ N________ DE R_______________ SA S________ D_______ R_______________ BUCURESTI
în contradictoriu cu intimata C_______ NAȚIONALĂ DE A_________ ȘI D______ NAȚIONALE D__ ROMÂNIA S.A ., împotriva sentinței civile nr. 4020
pronunțată la data de 11.09.2012 de Judecătoria Cornetu.
Modifică în tot sentința recurată în sensul că admite plângerea contravențională, anulează procesul verbal de contravenție _______ 11 nr.
xxxxxxx/06.07.2011 și înlătură sancțiunile aplicate.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședința publică de la 25 Iunie 2013.

P_________, Judecător, Judecător,


G_______ N_______ S____ F_________ C______ S_____
I___

  Grefier,  
M_____ P_______
M___

 
Tehnored. M.M. 04 Iulie 2013
Redactat N.G. – 10.07.2013 2 EX.
Judecător fond – Ț_____ C_____
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ANPC COPYRIGHT © 2020 ROLII

S-ar putea să vă placă și