Sunteți pe pagina 1din 4

17/03/2020 668/2015 plângere contraventionala - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 668/2015

668/2015
22-04-2015

Plângere contraventionala
Judecatoria SFÂNTU GHEORGHE

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX


 
ROMÂNIA
 
JUDECĂTORIA S_____ G_______
 
SENTINȚA CIVILĂ NR.668/2015
Ședința publică din data de 22 aprilie 2015
Instanța constituită din:
P_________: B____ T_____ M_____                 
GREFIER: M______ K______
 
 
Pe rol fiind soluționarea plângerii formulate de către petenta S.C. E____ I____ S.R.L.
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției __________ nr. xxxxxxx
încheiat la data de 15.10.2014 de către intimata A__________ NAȚIONALĂ P_____
PROTECȚIA CONSUMATORI LOR.
La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință
din data de 27 martie 2015, care face parte integrantă din prezenta și când instanța,
având nevoie de timp p_____ a delibera, a amânat pronunțarea la data de 10 aprilie 2015,
iar ulterior la data de 17 aprilie 2015 și la data de 22 apr ilie 2015.
 
 
INSTANȚA
 
 
D lib â d i i il d f ță
www.rolii.ro/hotarari/58a18f9de490094c200001fd
t tă 1/4
17/03/2020 668/2015 plângere contraventionala - ROLII
Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 22.10.2014 sub nr.
XXXXXXXXXXXXX, petenta __________________ în contradictoriu cu intimatul
COMISARIATUL JUDEȚEAN P_____ PROTECȚIA C_____________ C______, aflat în
subordinea COMISARIATULUI REGIONAL P_____ PROTECȚIA C_____________
REGIUNEA CENTRU (B_____), a solicitat în principal anularea în parte a procesului
verbal de constatare a  contravenției __________ nr. xxxxxxx încheiat la data de
15.10.2014, cu privire la contravenția prevăzută de art. 9 din OG nr. 21/1992, și în subsidiar
înlocuirea amenzii cu avertismentul.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că i s-a aplicat amenda de 2000 lei p_____
săvârșirea contravenției prevăzute de art. 9 din OG nr. 21/1992 , constând în aceea că a
pus pe piață produsul pastă de tomate cu o concentrație mai mică decât minimul legal de
24% de substanță uscată solubilă la  20 de grade C.
A motivat petenta că nu poate fi subiect activ al contravenției imputate, deoarece, fiind
comerciantă cu amănuntul, a cumpărat de la un distribuitor din București produsul, iar,
conform art. 9 din OG nr. 21/1992, subiectul activ este cel care „pune pe piață” produsul.
Termenul „pune pe piață” este definit în art. 23 pct. 2 din OG nr. 21/1992 ca fiind acțiunea
de a face disponibil p_____ prima dată un produs.
Cu privire la înlocuirea amenzii cu avertismentul, a învederat petenta că nu au mai fost
sancționați p_____ contravenția ce i se impută, sancțiunea nefiind proporțională cu
pericolul social al faptei.
În drept, plângerea se întemeiază pe OG nr. 2/2001, OG nr. 21/1992.
În probațiune, petentul a depus înscrisuri.
A fost achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.
Intimatul, legal cita t, a depus întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca
neîntemeiată și menținerea valabilității procesului verbal de constatare a  contravenției.
În motivarea întâmpinării, intimatul a invocat faptul că petenta a încălcat prevederile
art. 9 din OG nr. 21/1992 coroborat cu art. 4 din Ordinul nr. 362/2002, abatere sancționată
conform art. 50 alin. 1 lit. c din OG nr. 21/1992 cu amendă contravențională în cuantum de
2000 lei.
A arătat intimatul că procesul verbal de constatare a contravenției a fost încheiat cu
respectarea art. 16, art. 17 din OG nr. 2/2001 și se bucură de prezumția de legalitate și
veridicitate.
A învederat că petentul este cel care comercializează și oferă spre consum un produs
care nu respectă cerințele, fiind în contact direct cu consu matorul final.
Cu privire la înlocuirea amenzii cu avertismentul, a învederat intimatul că petenta a fost
sancționată contravențional anterior p_____ încălcarea prevederilor privind protecția
c_____________.
În drept, a invocat OG nr. 2/2001, OG nr. 21/199 2, Ordinul comun nr. 362/2002, HG nr.
700/2012, C.proc.civ.
În probațiune, intimatul a depus înscrisuri
În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri și petenta a depus la dosarul cauzei un
decupaj din conservă de produs paste de tomate, cuprinzând mențiunile referitoare la
caracteristicile acestuia.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține în fapt și în drept următoarele:
www.rolii.ro/hotarari/58a18f9de490094c200001fd 2/4
17/03/2020 668/2015 plângere contraventionala - ROLII
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține în fapt și în drept următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a  contravenției __________ nr. xxxxxxx încheiat la


data de 15.10.2014, s-a reținut că, în data de 15.10.2014, ora 10,00, la punctul de petentei din
S_____ G_______, b-d. G______ B____, nr. 21, ____________, județul C______, aceasta a
expus la comercializate produsul pasta de tomate Sunbell de 70 grame/bucată, 15 bucăți,
având concentrația de 12/14% față de minim 24% conform prevederilor art. 4 din Anexa la
Ordinul nr. 362/2002 al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, coroborat cu
art. 9 din OG nr. 21/1992 R.
P_____ această faptă, în conformitate cu art. 50 alin. 1 lit. c din OG nr. 21/1992 R, petenta a
fost sancționată cu amenda în cuantum de 2000 lei.
Referitor la legalitatea procesului – verbal de contravenție, instanța constată că acesta
conține toate mențiunile ale căror lipsă este sancționată cu nulitatea absolută, conform
dispozițiilor art.  17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, agentul constatator a făcut mențiunile
corespunzătoare cu privire la numele, prenumele și calitatea sa, numele și prenumele
contravenientului, fapta săvârșită și data comiterii acesteia, semnătura sa,.
Sub aspectul temeiniciei procesului verbal atacat, cu privire la contravenția prevăzută de
art. 9 din OG nr. 21/1992, instanța constată că, potrivit art. 9 din OG nr. 21/1992, Operatorii
economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii care corespund
caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu
consumatorii și să nu folosească practici comerciale abuzive. Conform art. 2 pct. 23 din
OG nr. 21/1992, punerea pe piață este acțiunea de a face disponibil p_____ prima dată,
contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii sau utilizării.
În prezenta cauză, petenta nu a făcut disponibil p_____ prima dată produsul pasta de
tomate Sunbell de 70 grame/bucată, concentrația 12-14%, acesta fiind produs în Italia,
distribuitor fiind ___________________________, cu sediul în București,
___________________________, nr. 41D – 41E, sector 3.
Având în vedere cele de mai sus, în prezentul caz petenta nu este subiect activ al
contravenției prevăzută de art. 9 din OG nr. 21/1992.
Față de aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG 2/2001 coroborat cu dispozițiile
legale arătate mai sus, instanța va admite plângerea contravențională și va anula în parte
procesul-verbal de contravenție, cu privire la contravenția prevăzută de art. 9 din OG nr.
21/1992.
 
 
P_____ ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :
 
Admite plângerea contravențională formulată de către petenta __________________, cu
sediul în mun. Sf. G_______, ____________________________, jud. C______, înregistrat
la Registrul Comerțului sub nr.JXXXXXXXXXXX, având C__ RO8840503 în contradictoriu
cu intimatul COMISARIATUL JUDEȚEAN P_____ PROTECȚIA C_____________ C______
cu sediul în mun. Sf. G_______, ___________________. 1, jud. C______, aflat în
subordinea COMISARIATULUI REGIONAL P_____ PROTECȚIA C_____________

www.rolii.ro/hotarari/58a18f9de490094c200001fd 3/4
17/03/2020 668/2015 plângere contraventionala - ROLII

REGIUNEA CENTRU (B_____), cu sediul în mun. B_____, _______________, nr. 12, jud.
B_____, referitoare la procesul verbal de constatare a  contravenției __________ nr.
xxxxxxx încheiat la data de 15.10.2014, și în consecință:
Anulează în parte procesul verbal de constatare a contravenției mai sus amintit, cu
privire la contravenția prevăzută de art. 9 și sancționată de art. 50 alin. 1 lit. c din OG nr.
21/1992, ca netemeinic.
Exonerează petenta de la plata amenzii contravenționale de 2000 lei.
Menține celelalte consecințe ale procesului-verbal de constatare a contravenției atacat.
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sf.
G_______.
Pronunțată în ședință publică azi, 22 aprilie 2015.
 
P_________, GREFIER,
B____ T_____ M_____                                                 M______ K______
 
 
 
 
 
Red.BT M /26.06.2015
Tehnored.MK/26.06.2015
4 ex.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) p_____ Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
(http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/58a18f9de490094c200001fd 4/4

S-ar putea să vă placă și