Sunteți pe pagina 1din 7

30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 9134/2020

9134/2020
12-10-2020

Reziliere contract
Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI

Cod ECLI ECLI:RO:JDS3B:2020:001.______


Dosar nr. ______________
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
SENTINȚA CIVILĂ NR. 9134
Ședința publică din data de 12.10.2020
Instanța constituită din :
PREȘEDINTE: R______-C_______ L___
GREFIER: E____ Elida B____
Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulată de reclamanții C______ C______
C________ și A______ A____ în contradictoriu cu pârâta B___ B_____ B______ SRL,
având ca obiect ”reziliere contract”.
Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 05.10.2020,
fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta
sentință, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la
data de 12.10.2020, în aceeași compunere dispunând următoarele:
INSTANȚA
Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3
București, la data de 15.06.2020, sub numărul ______________, reclamanții C______
C______ C________ și A______ A____ au solicitat în contradictoriu cu pârâta B___
B_____ B______ SRL, pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate/dispună
încetarea contractului de prestări servicii nr. 38/25.04.2019 survenit între părți pentru
imposibilitate fortuită de executare a obligațiilor asumate de pârâtă. Totodată, au solicitat
obligarea pârâtei la restituire sumei de 4800 lei achitată cu titlu de avans, precum și a
cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea acestui litigiu.
În motivare, reclamanții au arătat că, la data de 25.04.2019, au încheiat cu pârâta
contractul de prestări servicii nr. 38 prin care au stabilit data petrecerii de nuntă la
23.05.2020, în salonul „Green” din incinta Centrului de evenimente „Monarh”, cu sediul în
București, Calea Plevnei nr. 46-48, potrivit art. 4.3 din contract, fiind achitat echivalentul
avansului de 1000 euro solicitat de prestator, respectiv suma de 4800 lei.
În continuare, s-a menționat că, din cauza măsurilor legislative imperative și
recomandărilor medicale de distanțare socială, care au interzis formarea de grupuri,
i il i lt d 8
www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033
i f ld î t i i l d l 1/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII
reuniunile cu mai mult de 8 persoane, orice fel de întruniri, consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice în restaurant și localuri, instituindu-se și
obligativitatea purtării măștii de protecție în public, evenimentul contractat nu a mai
putut avea loc la data stabilită, sens în care reclamanții au purtat corespondență cu
pârâta pentru a încerca o reprogramare a evenimentului, aceasta din urmă propunând o
programare în anul 2022, care nu a fost acceptată de către reclamanți întrucât nu
corespundea intereselor acestora.
Având în vedere menținerea măsurilor legislative restrictive de drepturi, lipsind
interesul pentru menținerea contractului cu pârâta, acesta neputând duce la realizarea
scopului în considerarea căruia reclamanții au contractat, s-a solicitat pârâtei, la data de
09.05.2020, restituirea avansului plătit, însă aceasta a refuzat, invocând dispozițiile art.
11.1 și art.9 din contract, exprimându-și în esență poziția în sensul că înțelege că i-am
notificat încetarea contractului dar apreciind că nu i se pot solicita daune interese.
Reclamanții au apreciat că suma achitată pârâtei cu titlu de avans nu are echivalent în
nicio contraprestație din partea acesteia, sens în care pârâta s-a îmbogățit fără justă
cauză pe seama diminuării patrimoniului reclamanților.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 1321-1323, art. 1635-1636, art. 1272 alin. 1 Cod
civil, Decretul nr. 240/2020, HG nr. 394/2020, Legea nr. 55/2020.
În probațiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.
Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 1482 lei (f. 36-36
dosar).
Odată cu cererea de chemare în judecată, reclamanții au depus la dosar un set de
înscrisuri, în copii certificate pentru conformitate cu originalul (filele 13-24)
La data de 19.08.2020, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea
cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată, și obligarea reclamanților la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea acestui litigiu.
În motivare, pârâta a arătat că, la data de 25.04.2019, în calitate de prestator, a încheiat
contractul de prestări servicii nr. 38 cu reclamanții A______ A____ și Soglu C______
C________, în calitate de beneficiari, contractul având ca obiect asigurarea serviciilor de
către prestator pentru evenimentul ce urma a se desfășura în data de 23.05.2020 în
salonul Green din cadrul punctului de lucru al pârâtei, restaurantul Monarh situat în
Calea Plevnei nr. 46-38, sector 1, București.
În continuare, s-a menționat că, la data de 22.04.2020, având în vedere starea de urgență
declarată pe teritoriul României, beneficiarii i-au transmis pârâtei prin email faptul că
doresc reprogramarea evenimentului într-o dată similară cu cea discutată inițial în
cadrul contractului, s-au purtat negocieri în acest sens, pârâta arătându-și
disponibilitatea de a rezolva pe cale amiabilă și în condiții favorabile ambelor părți
implicate situația intervenită, însă beneficiarii au anunțat-o, la data de 09.05.2020, că nu
mai doresc o reprogramare a evenimentului și doresc restituirea avansului achitat.
Cu privire la primul capăt de cerere, respectiv încetarea contractului de prestări servicii
nr. 38/25.04.2020, pentru imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor asumate de
pârâtă, s-a apreciat de către pârâtă că a intervenit încetarea contractului ca urmare a
denunțării unilaterale de către beneficiari, denunțare care s-a produs ca urmare a
răzgândirii reclamanților în ceea ce privește asumarea obligațiilor din contract, dovedind
în același timp atât rea credință și culpă dar și o atitudine neînțelegătoare, refuzând
negocierea și rezolvarea pe cale amiabilă a prezentului litigiu.

www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 2/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII

Referitor la cel de-al doilea capăt de cerere, respectiv restituirea avansului achitat, pârâta
a apreciat că sunt incidente prevederile art. 4.5 din contract, potrivit căruia în situația în
care beneficiarul se răzgândește, în orice moment de la data semnării contractului și
până la data desfășurării propriu-zise a evenimentului, acesta pierde avansul.
Totodată, s-a învederat instanței și faptul că odată cu semnarea contractului de prestări
servicii – rezervarea datei și a spațiului – prestatorul contractează ulterior servicii
diverse în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate, iar avansul încasat este negreșit
direcțional într-un circuit al contractelor civile încheiate de prestator cu diverși
furnizori, personal auxiliar etc. în favoarea și pe seama beneficiarului/clientului său,
astfel că o eventuală răzgândire a beneficiarului ar cauza prejudicii importante în
patrimoniul prestatorului, mai ales după o perioadă mare de timp scursă de la momentul
semnării contractului, motiv pentru care agenții economici din acest domeniu inserează
astfel de clauze.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205 și art. 453 Cod proc. civ.
În probațiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.
La data de 17.09.2020, reclamanții au formulat răspuns la întâmpinare prin care au
solicitat respingerea ca nefondate a apărărilor formulate de pârâtă.
În motivare, reclamanții au arătat că, pârâta a recunoscut că obligația asumată prin
contract, respectiv prestarea serviciilor la data de 23.05.2020, pentru un număr de 60
persoane, nu a fost posibil de realizat în condițiile contractate, din cauza interdicției
impuse de autorități în ceea ce privește organizarea evenimentelor în incinta
restaurantelor, ca măsură de împiedicare a răspândirii infecției cu virusul SARS-COV 2.
Totodată, s-a susținut de către reclamanți că nu au acceptat data propusă de pârâtă –
ulterior anului 2022, întrucât aceasta nu corespundea scopului pentru care au încheiat
contractul, fiind mult prea îndepărtată față de momentul efectiv al uniunii lor.
Cu privire la solicitarea de restituire a avansului, reclamanții au arătat că nu există
niciun temei pentru a se susține de către pârâtă că s-au răzgândit.
În drept, au fost invocate dispozițiile HG nr. 394/2020, Legea nr. 55/2020.
S-a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
La data de 25.04.2019, între părțile litigante s-a încheiat contractul de prestări servicii
nr.38 (f.15-16). Prin contractul încheiat, societatea pârâtă s-a obligat, în calitate de
prestator să asigure serviciile pentru evenimentul desfășurat de reclamanți în data de
23.05.2020, în salonul Green, conform numărului de persoane și meniului stabilit în
contract și în anexele care fac parte integrantă din contract.
În art.9 din contract, părțile au stipulat că forța majoră este acel eveniment imprevizibil
și de neînlăturat, care împiedică una din părți sau părțile să își îndeplinească obligațiile
asumate prin contract, exonerând de răspundere partea care o invocă în condițiile legii,
dacă a fost adusă la cunoștință în termen de 3 zile de la intervenția acesteia. Dacă în
termen de 6 zile de la producerea cazului de forță majoră evenimentul care generează
forța majoră nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese. Totodată,
potrivit art.9.2 din contract, exonerarea de răspundere operează pe durata existenței
cazului de forță majoră, cât și ca urmare a faptului că nu a încetat cauza care generează
forța majoră.
www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 3/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII

În executarea clauzei prevăzute la art.4.1 din contract, pentru pachetul de servicii


achiziționat, reclamanții au achitat la data de 03.06.2019 un avans în sumă de 4.800 Lei
(f.19).
Prin emailul trimis la data de 09.05.2020 către pârâtă, reclamantul A______ A____ a
solicitat restituirea avansului achitat.
În drept, în conformitate cu art. 1270 alin. 1 C.civ, contractul valabil încheiat are putere de
lege între părțile contractante.
Potrivit art. 1321 C.civ contractul încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de
voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz,
neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, precum și din orice alte
cauze prevăzute de lege.
Potrivit art. 1276 alin.1 C.civ, dacă dreptul de a denunța contractul este recunoscut uneia
dintre părți, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.
Alin. 4 al art. 1276 C.civ stabilește că dispozițiile prezentului articol se aplică în lipsă de
convenție contrară.
Art. 1557 alin.1 C.civ prevede că, atunci când imposibilitatea de executare este totală și
definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de
plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
Dispozițiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
Potrivit art. 1634 alin. 1 C.civ, debitorul este liberat atunci când obligația sa nu mai poate
fi executată din cauza unei forțe majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente
asimilate acestora, produse înainte ca debitorul să fie pus în întârziere. Alin. 6 al
aceluiași articol stabilește că dacă obligația are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu
poate invoca imposibilitatea fortuită de executare.
Art. 1351 alin. 2 C.civ prevede că forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil,
absolut invincibil și inevitabil.
Plecând de la dispozițiile art. 1321 C.civ și de la prevederile contractuale, instanța reține
că raportul contractual încheiat între părți putea înceta în cel puțin două modalități
principale: i) prin denunțarea unilaterală a contractului, conform art.10.1 din contract; ii)
prin efectul intervenției unei imposibilități fortuite de executare, potrivit art. 1557 alin. 1
C.civ raportat la art. 1634 alin. 1 C.civ și clauzei stipulate în art.9 din contract.
În logica contractului încheiat, cele două modalități de încetare a contractului evocate
anterior sunt alternative și nu pot coexista, contractul putând înceta fie prin exercitarea
dreptului de dezicere al reclamanților, fie prin invocarea de către oricare dintre părți a
art. 1557 alin. 1 C.civ, atunci când era cert că pârâta nu-și putea executa obligațiile
contractuale în sensul asigurării serviciilor promise.
Este evident că ambele ipoteze de încetare a raportului contractual au drept premisă
esențială existența unui contract în curs de derulare. Dacă contractul a încetat anterior
prin denunțare unilaterală, atunci incidența art. 1557 alin.1 C.civ și activarea
consecințelor teoriei riscurilor în contracte nu se mai poate pune din lipsă de obiect,
contractul nemaiexistând la epoca evenimentului de forță majoră/caz fortuit. Invers,
dacă contractul a încetat de drept potrivit art. 1557 alin.1 C.civ raportat la art. 1634 alin.1
C.civ, atunci exercițiul dezicerii, ulterior intervenției evenimentului de forță majoră/caz
fortuit, este inadmisibil, contractul fiind stins deja .

www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 4/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII

Deși atât denunțarea unilaterală cât și imposibilitatea fortuită de executare produc un


efect extinctiv comun –stingerea contractului-, situația părților ca urmare a incidenței
uneia dintre instituțiile menționate anterior este realmente diferită. Astfel, i) exercitarea
dreptului potestativ de dezicere stinge contractul ex nunc (pentru viitor), în timp ce
stingerea contractului pe tărâmul riscurilor produce efecte ex tunc (pentru trecut); ii)
exercitarea dreptului potestativ de dezicere justifică perceperea de către partea adversă a
penalității stipulate în contract drept preț al dezicerii, în timp ce intervenția forței
majore pune problema riscurilor în contract, iar debitorul obligației imposibil de executat
este ținut să restituie creditorului tot ceea ce a perceput în baza contractului încheiat (
res perit debitori ) (art. 1635 alin. 1 C.civ).
Date fiind aceste considerații, instanța reține că este necesar a se decela care dintre cele
două cauze de stingere a contractului este incidentă în cauză și care a intervenit prima,
precum și, față de această chestiune, dacă restituirea avansului plătit de reclamanți este
posibilă.
De la început se cuvine subliniat că stingerea contractului a fost determinată de
intervenția unei imposibilități fortuite de executare pentru următoarele considerente:
Stingerea de plin drept a contractului pe tărâmul art. 1557 C.civ și, în consecință, punerea
problemei riscurilor în contracte și a restituirii prestațiilor efectuate potrivit art. 1635
alin. 1 C.civ, presupune în mod necesar intervenția unui eveniment care realizează
condițiile cerute fie de art. 1351 alin. 2 C.civ (forța majoră), fie de art. 1351 alin. 3 C.civ
(cazul fortuit), și care face imposibilă de executat în mod definitiv și total o obligație
contractuală importantă a debitorului.
Pentru ca forța majoră (sau cazul fortuit) să producă efecte extinctive de contract este
eminamente necesar ca aceasta să intervină fie la momentul la care obligația pârâtei era
exigibilă (23.05.2020), fie într-un moment la care se putea conchide în mod cert că
obligația nu va putea fi realizată la termenul stipulat de către debitor.
În aprecierea instanței momentul la care era clar că obligația pârâtei nu putea fi
executată din cauza pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2 coincide cu momentul la
care s-a declarat starea de urgență pe teritoriul României, ce a fost prelungită până la
data de 15.05.2020.
La momentul purtării corespondenței între părți, măsurile luate de autorități constituiau
un caz de forță majoră, întrucât erau evenimente externe, imprevizibile, absolut
invincibile și inevitabile. Tot atunci, în accepțiunea ambelor părți, restricțiile urmau a fi
prelungite și în perioada în care urma a avea loc nunta. Or, reclamanții au acționat cu
bună-credință atunci când au decis să denunțe contractul din moment ce aveau
presupunerea rezonabilă că petrecerea nu va putea fi organizată. Sunt de notorietate
comunicatele provenite din partea autorităților de la începutul lunii martie 2020 cu
privire la faptul că pandemia este la început și că numărul persoanelor infectate va
crește exponențial, iar restricțiile se vor amplifica.
Nu poate fi reținută apărarea pârâtei conform căreia contractul trebuia să se deruleze
prin reprogramarea evenimentului la o dată ulterioară. Este contrar bunei-credințe a i se
pretinde cocontractantului să-și îndeplinească obligația de către debitorul unei obligații
ce urmează a fi imposibil de executat.
Așadar, este evident că, la data la care creditorul invocă forța majoră în emailul prin care
a solicitat reprogramarea evenimentului, aceasta avea potențialul de a conduce la
certitudinea că petrecerea de nuntă nu va putea fi organizată la termenul la care aceasta
fusese programată. Că așa stau lucrurile, rezultă și din împrejurarea că înțelegerea a fost
d ț tă d ă l ă i dă d l d t l
www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 f t f t tă (25 04 2019) d ă 5/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII
denunțată după o lungă perioadă de la data la care a fost perfectată (25.04.2019), după
aproximativ 1 an, iar starea de urgență decretată în România în perioada
16.03._____________20 atestă că situația existentă la data denunțării a fost fundamental
schimbată față de cea avută în vedere de reclamanți la momentul la care au contractat.
La data de 09.05.2020, momentul în care reclamanții au solicitat încetarea contractului și
restituirea avansului plătit, fusese instituită starea de urgență pe teritoriul României, în
baza Decretului nr.195/2020 din 16.03.2020. Așadar, contextul social de la acel moment îi
îndreptățea pe reclamanți să concluzioneze în sensul că petrecerea de nuntă nu va mai
putea avea loc.
Deci este dincolo de orice îndoială că, privind în trecut, petrecerea de nuntă a
reclamanților nu se putea realiza, deoarece pârâta nu-și putea executa obligația, aceasta
fiind afectată de forța majoră. Astfel, privind manifestările de voință ale părților în
lumina și contextul informațiilor pe care acestea le aveau la data notificării și solicitării
restituirii avansului plătit, instanța reține că raportul contractual nu a fost stins prin
denunțare unilaterală de către reclamantul A______ A____, ci pe tărâmul riscurilor în
contract (art. 1557 C.civ) .
Raportul contractual putea fi considerat încetat pe tărâmul art. 1557 C.civ la data
notificării trimise prin email de către reclamantul A______ A____ (fila 23), deoarece
evenimentul fortuit era actual, fiind decretată starea de urgență încă din luna martie
2020, fiind cert că pârâta nu-și va putea executa obligația contractuală. În plus, instanța
reține că pârâta, deși nu a precizat expres acest lucru, recunoștea prin mesajele din
20.04.2020 și 20.05.2020 că se va afla în imposibilitate de a-și executa obligațiile. Astfel,
aceasta le-a propus clienților săi să opteze pentru una din variantele disponibile și să
reprogrameze evenimentul.
Concluzionând, instanța nu poate reține că ar fi vorba de o denunțare intempestivă a
contractului de către reclamanți, deoarece forța majoră era instalată. In aceste condiții,
reclamanții se pot prevala de efectele încetării contractului specifice art. 1557 C.civ
raportat la art. 1635 alin. 1 C.civ, deoarece contractul nu era desființat la data instalării
pandemiei.
Așa stând lucrurile, întrucât contractul a încetat prin efectul intervenției imposibilității
fortuite de executare, pârâta este ținută să restituie reclamanților avansul achitat în
sumă de 4800 lei.
Potrivit art. 1546 C.civ „arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu
atrag răspunderea vreuneia dintre părți” și art. 1635 alin. 1 C.civ prevede că„ restituirea
prestațiilor are loc ori de câte ori cineva este ținut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile
primite fără drept ori din eroare sau în temeiul unui act juridic desființat ulterior cu efect
retroactiv ori ale cărui obligații au devenit imposibil de executat din cauza unui
eveniment de forță majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora.” .
Altfel spus, în ipoteza în care contractul nu mai poate fi executat din cauza unui
eveniment de forță majoră toate prestațiile se restituie.
Pentru considerentele expuse, instanța va admite acțiunea formulată de reclamanți, va
constata încetat contractul de prestări servicii nr.38/25.04.2019 pentru imposibilitate
fortuită de executare a obligațiilor și va obliga pârâta să plătească către reclamanți suma
de 4800 lei, achitată de aceștia cu titlu de avans.
Totodată, în temeiul dispozițiilor art.451-453 Cod procedură civilă, constatând culpa
procesuală a pârâtei, instanța o va obliga pe pârâtă la plata către reclamanți a sumei de
1991 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru și
onorariul de avocat, conform înscrisurilor justificative depuse la dosar (filele 14,35,36).
www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 6/7
30/03/2021 9134/2020 reziliere contract - ROLII

PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții C______ C______
C________ (CNP _____________) cu domiciliul în București, sector 6,
___________________, ____________________________ și A______ A____ (CNP
_____________) cu domiciliul în București, sector 4, ______________________,
_____________, ________________ domiciliul procesual ales în București, sector 4,
______________________, _____________, _________________________ cu pârâta B___
B_____ B______ SRL (J40/_____/2013 CUI ________) cu sediul în București,
____________________. 5, ______________, ____________, sector 3, cu sediul procesual
ales la C__. av. Tigaeru B_____ M_____ în București, __________________,
_____________, ______________, sector 3.
Constată încetat contractul de prestări servicii nr.38/25.04.2019 pentru imposibilitate
fortuită de executare a obligațiilor.
Obligă pârâta la plata către reclamanți a sumei de 4800 lei, achitată cu titlu de avans.
Obligă pârâta la plata către reclamanți a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1991 lei,
reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu de avocat.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se
depune la Judecătoria Sectorului 3 București.
Pronunțată astăzi, 12.10.2020. prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea
grefei.
PREȘEDINTE GREFIER
R______-C_______ L___ E____ ELIDA B____
Red.Tehnored.Jud.RCL/Gref EEB
5 ex./08.12.2020
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
(http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5fd43060e49009b413000033 7/7

S-ar putea să vă placă și