Sunteți pe pagina 1din 26

. · .

\,OR DEtvÎ,
,v r~V~
·,--- ,,,.
! ~ ;';
. Â~

REGULA MENTU L OTDR


-~ ~
~ . -. ~
de Aviza~ a for~elo;r de exercitare a profesiei _de tehnicia~ e' 6
s1 Autonzare a laboratoarelor de tehmca dentara ~,.
V..r,
~ ~1'j-~ 0~
~
o~o r,\~

I. DEFINITII/ CONSIDERENTE GENERALE/ PRINCIPII


"Dispozitive medicale unicat la comanda" (DMUC) - Dispozitiv dentar (lucrare
protetica) executat in mod special în confo1mitate cu comanda scrisa, semnata si parafata a
medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei
singure utilizari, pentru un singur pacient, individual determinat.
Tehnicianul dentar are obligat~vitatea de eliberare a unui certificat de conformitate la
finalizarea si predarea lucrarii.
"Certificatul de conformitate" al lucrarilor dentare este documentul eliberat de
tehnicianul dentar prin care declara ca dispozitivul dentar corespunde din punct de vedere tehnic,
morfologic, functional si estetic in conformitate cu caracteristicile scrise in fisa de comanda
primita de la medicul dentist.
"Laboratorul de tehnica dentara" este unitatea de stat sau privata in care se desfasoara
activitatea de tehnica dentara de catre· personal ;;i.utorizat, in una dintre formele de exercitare a
profesiei de tehnician dentar.
Activitatea de tehnica dentara esie definita prin realizarea de dispozitive medicale unicat,
la comanda (DMUC). Aceasta activitate se desfasoara intr-un cadru organizat - "laboratoarele de
tehnica dentara" - in care, pe baza comenzii semnate si parafate de medicul dentist, se produc
DMUC. Beneficiarul DMUC este medicul dentist care a prescris comanda.
In baza dispozitiilor Legii nr. 96/2007, republicata, a Legii nr. 200/2004, completata si
modificata, si a Statutului OTDR, Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR) este
autoritate competenta cu atributii de elaborare a reglementarilor de control si supraveghere a
exercitarii profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei.
OTDR elaboreaza norme specifice pentru furnizarea DMUC la un standard ridicat, de
catre persoane calificate si autorizate sa exercite profesia de tehnician dentar, conform legislatiei
nationale si europene, fara a aduce atingere altor norme legale in vigoare.
Normele minime obligatorii se elaboreaza tinand cont de formele de exercitare a profesiei
de tehnician dentar prevazute de lege si de tipul de Jucrari dentare executate, corelat cu aparatura
si tehnologia din dotarea laboratorului de tehnica dentara.

1
:1.,·.,;."' ŢJ \î 7· .......
t. c"'.u Utt
<)'-' -~1,,

Toate formele de exercitare in mod independent a profesiei de technician dentar/,$§.L~fi~~:__. ..,..~--:--, "·'.(S

sa detina Avizul fonnei de exercitare si dupa caz Autorizatia de functionare !?1a.~ :;~~ g
tehmca dentara, eh berate de OTDR. . S. ~ J
OTDR avizeaza formele in care isi exercita profesia tehnicienii dentari si/1~ a~ izeaza ~
O
MAN 1f'--
laboratoarele de tehnica dentara.
ln baza avizelor formelor de exercitare si autorizatiilor de functionare emise de OTDR,
acestea vor fi inscrise in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al
laboratoarelor de tehnica dentara.
Avizarea/ autorizarea de catre OTDR a infiintarii/ functionarii laboratoarelor de tehnica
dentara se face conform prezentului regulament.
De la momentul intrarii in vigoare a "Regulamentului OTDR de Avizare a formelor de
exercitare a profesiei de tehnician dentar si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara",
procedura de inscriere in OTDR a tehnicienilor dentari si eliberare a Certificatului de membru
OTDR se va face concomitent cu avizarea formei de exercitare si/ sau autorizarea laboratorului
de tehnica dentara.
Activitatea de tehnica dentara se desfasoara confonn reglementarilor legale in vigoare si a
Codului de deontologie al profesiei, numai in laboratoare de tehnica dentara, autorizate in
conditiile prezentului regulament.
In laboratorul de tehnica dentara se vor executa numai acele lucrari dentare pentru care
acesta a fost autorizat/ avizat.
Executarea dispozitivelor medicale tmicat la comanda (DMUC) cuprinde toate fazele
necesare realizarii acestora si se poate face doar de catre tehnicieni dentari autorizati (persoane
calificate si autorizate sa exercite profesia de tehnician dentar).
Dreptul de introducere pe piata a dispozitivelor medicale unicat la comanda (DMUC)
apmiine tehnicienilor dentari cu o vechime in profesia de tehnician dentar mai mare de 2 ani -
exercitata efectiv si legal, care exercita profesia:
- in regim independent - Cabinet/ Laborator de tehnica dentm·a individual, cabinet/
laboratoare grupate, cabinet/ laboratoare asociate infiintate in conditiile legii si al prezentului
regulament;

- ca asociat si administrator al unei societati comerciale cu profil de tehnica dentara,


infiintata în coditiile legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare;
- cu titlu de exceptie, angajat in cadrul acestor societati comerciale.
Tehnicianul dentar, membru OTDR cu drept de punere pe piata a DMUC poate detine
aceasta calitate in maximum doua laboratoare de tehnica dentara situate in acelasi judet.
2
Persoana fizica sau juridica autorizata, in exercitarea in mod independe~if·1il~ffifâlţj
'0 .--~ ~
pentru care a obtinut autorizatia, are deplina raspundere si drept de decizie in a1~. e.r~ h..IifJu e ~
. ~ p \ j/ (1)6 /I'" .
lucru si a aparat.urii folosite.. . . . . . .O ~. t/;i ~
In exercitarea profesie,, tehmcrnnuJ dentar cu drept de mtroducere pe pia~ a. ~~ .oa j
11

cumula calitatile de salariat si de persoana fizica independenta, insa nu poate fi a's~ ~ilular in ....,,
mai. mu1te 1orme
c d .
e orgamzare I exercitare
. .. m . ace l as1. timp,
. d · ·
aca activitatea o MlaAN\~
se d es f:asoara aceeas1·
adresa (locatie).
OTDR tine evidenta atat a formelor de exercitare a profesiei cat si evidenta separata a
tehnicienilor dentari, prin intermediul Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari (RUTD) care
va include si Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al
laboratoarelor de tehnica dentara actualizate si publicate pe site-ul official al Organizatiei
(www.otrd.ro).

Documentele de autorizare, care atesta exercitarea legala a profesiei de tehnican


dentar, eliberate/ înregistrate de OTDR in termenii si conditiile legii si ale normelor/
reglementarilor interne ale organizatiei sunt, dupa caz, urmatoarele:
1) Certificatul de membru OTDR, avizat anual (verso);
2) Avizul formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar;
3) Autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica dentara/ Contract de colaborare
in interiorul profesiei cu un laborator de tehnica dentara autorizat de OTDR (pt. PFA-
colaborator).
In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile tehnicienilor dentari cetateni ai unui
stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la activitatea profesionala de tehnician dentar se
solutioneaza de catre Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania in baza prevederilor legale si
normelor interne elaborate in acest sens. Acestia, in exercitarea profesiei de tehnician dentar au
aceleasi drepturi si obligatii ca si tehnicienii dentari, cetateni romani membri ai OTDR.
In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii de catre tehnicienii dentari care
indeplinesc conditiile prevazute la mi 1 alin (1), lit (b), (c) sau (e) .din Legea 96/2007 republicata,
acestia trebuie sa instiinteze Ministerul Sai1atatii pe teritoriul Romai1iei si sa fie inregistrati pe
aceasta perioada la OTDR.
Resortisantii din statele membre UE - persoane fizice sau juridice care presteaza temporar
servicii pe teritoriul Romaniei urmeaza aceeasi procedura de avizare/ autorizare/ înregistrare a
"laboratoarelor de tehnica dentara".

3
In cazul persoanelor fizice si juridice care infiinteaza laboratoare de tehnica ~t\MPGeili:\tJ;:
primar s~u sediu sec~d~~/ punct de lucru) _pe teritori_uI Romaniei, in vedere~. pf t:°rf&!]~j e<·\:(<·.
~V ,,.,-:::,

sau ocaz10nale de servicn, acestea, avand m vedere unpactul asupra sanatatn EJ1b1t_,~.~~3' ~~.·.
urmeze procedura de avizare/ autorizare/ inregistrare a laboratorului de tehnica dentar1,·R·.·( ~ .·· ... ~ 2'
,o ci ~'{_l~\, ~·
in prezentul regulament si sa respecte toate normele legale in materie. '01,,;
V
<o MAN\~
II. FORMELE DE EXERCITARE IN MOD INDEPENDENT/ SRL
A PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR

Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar sunt reglementate sub aspectul


I

regimului juridic prin Legea nr. 96/2007, republicata, precum si prin normele/ actele emise de
catre OTDR.
OTDR, prin Decizie a Comisiei de Verificare si Autorizare, aproba (avizeaza/
autorizeaza) exercitarea de catre membrii sai, a profesiei de tehnician dentar intr-una din formele
de exercitare, prevazuta de Lege, Statut si ROF si prezentul regulament.
Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar, conditiile de autorizare si dotarile
minime obligatorii ale "laboratoarelor de tehnica dentara" se stabilesc prin prezentul regulament.
Formele de exercitare in mod independent a profesiei de technician dentar stabilite prin
prezentul regulan1ent, sunt urmatorele:
A) cabinete/ laboratoare individuale de tehnica dentara;
B) cabinete/ laboratoare de telmica dentara asociate/ grupate;
C) societati comerciale infiintate potrivit Legii m. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare;
D) PFA colaborator in interiorul profesiei.
Laboratoarele de tehnica dentara se infiinteaza si functioneaza, pe baza cerem
solicitantului, într-una din fo1mele de exercitare a profesiei de tehnician dentar prevazute de
prezentul Regulament, respectiv:
a) cabinete/ laboratoare individuale de tehnica dentara;
b) cabinete/ laboratoare de tehnica dentara asociate/ grupate;
c) societati comerciale infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
~ sa aiba obiectul de activitate telmica dentara;
~ asociatul/ asociatii si/ sau administratorul sau majoritatea administratorilor
sau a membrilor consiliului de administratie sau cu titlu de execeptie cel putin un angajat,

4
~l\N I CJ.tl\
sa fie tehnician dentar autorizat cu drept de punere pe piata a DM~ sa fiţ,.-J}l~ru

OTDR, inscris in RUTD la sectiunea membri activi;


~
~ u.~\ ' {/l) ~
'tot.:.i.~)\ i. ·
~ r ~~~ >..1 z
Profesia de tehnician dentar poate fi practicata si de catre tehniJ eniT ~ ~Î~tzi
(persoane fizice - PFA colaborator in interiorul profesiei*) - care se inregist~~J ~&din pm~ t
de vedere fiscal (ex. Ionescu Vasile - tehnician dentar - colaborator in interiorul p1g_I~HeP)'" ~ u de
catre persoane fizice salariate in cadrul fom1elor de exercitare a profesiei, in unitati sanitare
publice si in institutiile de invatamant ori de cercetare cu profil de tehnica dentara.
*tehnicienii dentari autorizati (PFA-colaborator in interiorul profesiei) -vor fi denumiti in
continuare PFA colaborator in interiorul profesiei - si se aplica in special tehnicienilor dentari
debutanti.
PFA colaborator in interiorul profesiei nu infiinteaza/ nu detine "laborator de tehnica
dentara" propriu.
PFA colaborator in interiorul profesiei - tehnicieni dentari care exercita profesia ca si
colaboratori ai cabinetelor/ laboratoarelor de tehnica dentara, sau ai societatilor comerciale de
profil, autorizate OTDR, pe baza de contract de colaborare (înregistrat la OTDR), fara a avea
drept de punere pe piata a DMUC.
PFA colaborator in interiorul profesiei - tehnicienii dentari colaboratori ai unui cabinet/
laborator individual/ grupate/ asociate de tehnica dentara sau ai unei societati comerciale de
profil, nu au clientela proprie, in sensul ca nu incheie contracte in nume propriu cu medicii
dentisti.
PFA colaborator în interiorul profesiei isi desfasoara faptic activitatea in „laboratorul de
tehnica dentara" al formei de exercitare al carui colaborator este, sub indrumarea directa a
titularului acesteia.
Tehnicienii dentari salariati, care figureaza in evidentele OTDR ca membri activi, 1s1
desfasoara activitatea in baza contractului individual de munca încheiat cu angajatorul.
In laboratoarele de tehnica dentara, activitatea de specialitate poate fi desfasurata in regim
salarial numai de tehnicienii dentari, care îndeplinesc simultan um1atoarele conditii:
~ sunt inscrisi ca membri OTDR activi;
~ au Certificatul de membru avizat in termen (pe verso);
~ sunt angajati in baza contractului individual de munca, in care este mentionat
la rubrica "functie/ meserie": "tehnician dentar" confom1 COR in vigoare (cod
325101). Dovada in acest sens se va face cu extras din REVISAL (semnat,

5
. · c :1-\NICrp
stampilat de emitent si in termen de valabilitate - maximum\JD de ztfe'-~ţ la
~v - . ,~ o
·t )
.~ e~~
. ; ---;., / r·=-o;, ~6
.r./L?r~t·
em1 ere . P
Q l ';~ \ . l ~ t'!"J.
Restul personalului, indiferent de forma juridica de exercitare a ;ero1t5i Ă~,1{.tJ- teq
angajat, nu are dreptul de a executa. partial sau total, manopere de tehnica dentara. /., ~"""
, o 'k-1.1
t
'
Toate ·formele de exercitare in mod independent a profesiei de tehnicihl:r~titt/ ţi!µ,,
J{o M A.~ \.
a
caror infiintare/ functionare este autorizata de OTDR, prin Decizie emisa de Comisia de Verificare
si Autorizare, vor fi înscrise in "Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si
al laboratoarelor de tehnica dentara", administrat de OTDR, pe sectiuni.
Inscrierea in "Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al
laboratoarelor de tehnica dentara" se va face conform denumirii acestora, care se va atribui de
catre titularii lor, dupa cum urmeaza:
1n sectiunea A "LABORATOARE/ CABINETE DE TEHNICA DENTARA -
INDIVIDUALE" se vor înscrie:
-cabinete/ laboratoare individuale de tehnica dentara cu denumirea:
LABORATOR DE TEHNICA DENTARA _ _ _ _ (numele si prenumele titularului)
Ex.: Laborator de Tehnica Dentara - Popescu Ion

-cabinete/ laboratoare de tehnica dentara asociate, cu denumirea:


NUME (fara prenume) TITULAR l , NUME (fara prenume) TITULAR 2, NUME (fara
prenume) TITULAR 3, etc - LABORATOARE ASOCIATE DE TEHNICA DENTARA
Ex.: Popescu, Ionescu, Georgescu - Laboratoare asociate de tehnica dentara

-cabinete/ laboratoare de tehnica dentara grupate, cu denumirea:


NUME (fara prenume) TITULAR 1, NUME (fara prenume) TITULAR 2, NUME (fara
prenume) TITULAR 3, etc- LABORATOARE GRUPATE DE TEHNICA DENTARA
Ex.: Popescu, Ionescu, Georgescu - Laboratoare grupate de tehnica dentara.

In sectiunea B "LABORATOARE/ CABINETE DE TEHNICA DENTARA - SRL" se


vor înscrie societatile comerciale.
-Pentru societatile comerciale care se infiinteaza potrivit Legii nr. 3111990, asociatii
societatilor comerciale stabilesc denumirea acestora, la alegere, in functie de
disponibilitatea oferita de ONRC.
Societatile comerciale pot utiliza SINTAGMA "laborator de tehnica dentara" in asociere
cu denumirea firmei numai pentru locatiile unde exista "laborator de tehnica dentara" si se
desfasoara activitate specifica acestuia.
6
Dupa infiintarea si autorizarea fonnei de exercitare a profesiei, conţ;orm tuturor
1ţ,\\NIC!t ,
procedurilor din prezentul regulament, titularul formei de exercitare a profe.~ f se va~~~B- la
organele competente i_n sc~~uI_d~clararii ~au inregistrarii activi~atii. de tehnf ~se
_-E~
f J ''P~
Persoanele fizice s1 .1und1ce autonzate de OTDR sa se mfimteze/ sâ)f ~~~iV(''laij
din formele prin care isi exercita profesia, nu sunt exonera.te de obtiner~ Jll{yt't -Z~'zelo~ i
· -~ ~--~LF .,
inregistra.rilor necesare bunei desfasurari a activitatii de tehnica dentara, prevafut(b1~ it~~tia in
1
materie.
111.INFIINTAREA / FUNCTIONAREA/ MODIFICAREA/ RADIEREA
formelor de exercitare in mod independent/ SRL a profesiei de tehnician dentar
In vederea desfasurarii activitatii de tehnica dentara in mod independent, tehnicianul
dentar cu o vechime de minimum 2 ani in profesie (detinator al dreptului de pune.re pe piata a
DMUC) isi poate infiinta un "laborator de tehnica dentara" care va functiona in una dintre formele
de exercitare a profesiei.
Tehnicianul dentar cu o vechime in profesie mai mica de 2 ani (debutant) nu indeplineste
cerintele de avizare in vederea infiintarii unei forme de exercitare a profesiei in mod independent
(cu exceptia PFA colaborator) si/ sau a·unui laborator de tehnica dentara, intrucat nu are drept de
punere pe piata a DMUC. Dupa implinirea a 2 ani de experienta profesionala dobandita efectiv,
legal si cu norma intreaga (8 ore/ zi), si dupa preschimbarea certificatului de membru OTDR
debutant, acesta dobandeste dreptul de punere pe piata aDMUC si isi poate infiinta orice forma de
exercitare a profesiei, in conditiile legii, statutului si reglementarilor interne ale OTDR.
In sensul prezentului regulament, niciw1 "laborator de tehnica dentara", nu poate functiona
fara autorizatie de functionare, eliberata de OTDR.
Fmmele independente de exercitare a profesiei de tehnician dentar (cabinete/ laboratoare
individuale/ grupate/ asociate) nu pot fi infiintate decat de catre tehnicieni dentari membri OTDR
cu drept de punere pe pia.ta a DMUC, autorizati de catre organizatia profesionala, pe cand
societatile comerciale pot fi infiintate si de persoane din afara profesiei, care doresc sa desfasoare
o activitate in domeniul tehnicii dentare, .precum si de catre tehnicienii dentari membri OTDR,
debutanti - in conditiile stabilite de Legea nr. 31 /1 990, Legea nr. 96/2007r, precum si de normele
si reglementarile cu privire la exercitarea profesiei de tehnician dentar, emise de OTDR.

Infiintarea si functionarea formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar


In cabinetele/ laboratoarele individuale/ grupate/ asociate de tehnica dentara isi exercita .
profesia tehnicianul dentar titular - autorizat (înscris in RUTD la sectiunea "membri activi"), cu
drept de punere pe piata a DMUC.

7
Cabinetele/ laboratoarele individuale / grupate/ asociate de tehnica dent~â..\ţ,BV <.~
v ,:;.(
salaria:i. tehnicie~1i dentari si/ s~u colaboratori teh~icieni_ d~_ntari (~~A _colabo~~~/f~ffil~i ~o
profes1e1) sau once alta categorie de personal. Tot1 a:nga_Jatu, tehmc1em denta:i:f cq c~~ { dj \ ~
munca active trebuie sa fie membrii OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea "mem~;i a~ii#f;.s;J~ ;i
o-,,,i,-~"~,v
o,J./11 .:;7
lroMAN\~
A. Cabinete/ laboratoare individuale de tehnica dentara
Avizul formei de exercitare/ ·autorizatia de functionare a Cabinetului/ laboratorului
individual de tehnica dentara
Pentru obtinerea Avizului si a Autorizatiei de functionare a cabinetuiui/ laboratorului
individual de tehnica dentara se depu~ .la CJ/ CMB al OTDR pentru a fi transmise Comisiei de
Verificare si Autorizare, urmatoarele documente:
> Cererea de infiintare/ avizare a formei de exercitare a profesiei de technician dentar
(formular tipizat- model l ),·
> Cererea de autorizare a functionarii laboratorului de telmica dentara (formular tipizat -
model 2),·
~ Declaratia pe proprie raspundere privind dotarea minima a laboratorului de tehnica dentara
(formular tipizat - model 3),·
> Dovada detinerii legale a spatiului {sediului profesional/ punct de lucru) unde isi
desfasoara activitatea de tehnic* dentara (copie de pe actul de proprietate/ chirie/ comodat,
etc.). In cazul "laboratoarelor d~ tehnica dentara", care isi desfasoara activitatea in incinta/
apropierea spatiilor cu alta destinatie (comerciale, locuinte, policlinici, etc.) acestea vor fi
clar delimitate, prin hasurare pe schita cadastrala a spatiului. Activitatea de tehnica dentara
se poate desfasura numai in spatii special amenajate;
> Schita cadastrala a spatiului in Gare se desfasoara activitatea de tehnica dentara din care sa
rezulte delimitarea concreta a acestuia (nu se accepta schita "facuta de mana"; desenul
trebuie sa fie la scara si sa indice clar, prin hasurare, suprafata si locatia laboratorului
;
pentru care se solicita autorizarea);
> Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in tem1ent de
valabilitate - maximum 30 de zile . de la emitere). Toti angajatii tehnicieni dentari trebuie
sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I "membri activi ";
> Copie de pe contract de colaborare in interiorul profesiei (daca este cazul);
> Dovada achitarii taxei de avizare;
> Dovada achitarii taxei de autorizare;
> Dovada achitarii debiteior restante;
8
. . .-r}\NICJ.t,
';;., Copie fata-verso de pe certificatul de membru OTDR avizat in termen ~~JJ."'criîpa c~ 4_a.J
. .
de mscnere; . "·-. .-4.,~l. ?
, · · c°:) ,:') 1 ~\ 1;1„ t: 0
• • • . . • • ~
,.,,..,,
,.._, ~
• / A/
~1~. V r,)
';;., Cop1~ de pe mre~1~trarea .fi~cala. (CIF) pentru cazunle. ~xc~~t10nale I.1',,~ ,, .. ~ 1•./ ~
exercitare a p~·ofos1e1 era d~Ja rnreg1str~ta fi_scal la data sohc1tar11. ~-;,,C";E,,~t J ~
Raspunderea m ceea ce pnvestţ corect1tudmea datelor declarate/ document~~ 1>rezf\~ate,
: lvIJ\"N
necesare pentJu avizarea/ autorizarea formelor de exercitare a profesiei si a laboratoarelor de
tehnica dentara, revine solicitantilor.
Organizatia profesionala, in vederea acordarii avizului formei de exercitare/ autorizatiei de
functionare a "laboratorului de tehnica dentara", prin persoane desemnate, va putea verifica
oricand veridicitatea/ corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.
;

In cazul in care dosarul este complet si confmm se va emite Avizul fom1ei de excitare si
Autorizatia de functionare a formei de exercitare in mod independent a profesiei de technician
dentar in baza Deciziei Comisiei de Verificare si Autorizare.
In termen de 90 de zile de la data emiterii de catre OTDR a avizului formei de exercitare a
profesiei si/ sau a autorizatiei de functi onare a laboratorului, se va transmite la sediul central al
OTDR dovada inregistrarii fiscale (CIF) a fom1ei de exercitare a profesiei (exceptie cazurile in
care forma de exercitare a profesiei era deja i11registrata fiscal la data solicitarii). In caz contrar,
laboratorul de tehnica dentara nu va fi inscris in RegistruHormelor de exercitare a profesiei de
tehnician dentar si al laboratoarelor d e tehnica dentara.

· B. Cabinete/laboratoare grupate/ asociate de tehnica dentara


Cabinetele/ Laboratoarele individuale de tehni ca dentara autorizate OTDR se pot grupa
formand cabinete/ laboratoare de tehnica dentara grupate, pentru a-si crea facilitati economice
comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
Cabinetele/ Laboratoarele de tehnica dentara grupate se constituie pe baza unui contract
incheiat in scris intre doua sau mai niulte cabinete/ laboratoare, in scopul crearii de facilitati
economice comune, cu:m ar fi folosirea in corriun a 'patrimonitllui si/ sau a salariatilor ori
colaboratorilor.

Cabinetele/ Laboratoarele individuale infiintate/ in functiune se pot asocia formand


cabinete/ laboratoare de tehnica dentara asociate;:in scopul exercitarii în comun a activitatii si
al asigurarii accesului pem1anent al medicului dentist la servicii de tehnica dentara complete.
Cabinetele/ .Laboratoarele de tehnica dentara grupate/ asociate pot avea aceeasi adresa si
patrimoniu comun daca s-a convenit i.n;acest sens p rin conventia/ contractul de grupare respectiv,
contractul de asociere,
9
Cabinetele/ labo~atoarele de tehnica dentara .grupate sau asociate pot ~~et'~~)e in
raporturile cu tertii, de unul dintre titular.ii acestor cabimete/ laboratoar, p# ~ , si · ---:- · f~
mandatului incredintat de ceilalti titul9'1· {; (
0
l„1..:;- / i
· · d · / d · · d \,,--.,;Y /ti\,, ,1 l ...,
. .Ine I1e1erea un.u1 ~0~1tract e grupare . con~ract e a~oc1er~ mtre oua~ ~~/~~~ .ţ
cabmete/ laboratoare md1v1duale, care va cupnnde m mod obhgatonu: -o., ~ ~(.)
a) partile contractului; -1?0MA~\~

b) obiectul si scopul contractului;


c) denumirea gruparii/ asocierii;
d) sediul profesional al cabinetelor/ laboratoarelor grupate/ asociate;
e) coordonarea cabinetelor/ laboratoarelor grupate/ asociate; cu indicarea persoanelor
care au calitatea de coordonatoi· ( cu drept de · punere pe piata), facilitatile
economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;
f) durata contractului si modalitatile de încetare a acestuia.

Avizul formei de exrcitare/ autorizatia de functionare a


Cabinetelor/laboratoarelor de tehnica dentara grupate/ asociate
Pentru obtinerea Avizului · formei de exercitare si a Autorizatiei de functionare a
cabinetelor/ laboratoarelor de tehnica dentara grupate/ asociate se depun la CJ/ CMB al OTDR
pentru a fi transmise Comisiei de Verificare siAutorizare unnatoarele documente:
> Cererea de infiintare/. avizare · a . formei de exercitare a profesiei de technician dentar
(formular tipizat :-:- model J);
> Cerere de autorizare a _functionarii laboratorului .de tehnica dentara (formular tipizat -
model 2);
> Declaratia pe proprie rnspundere privind dotctrea minima a laboratomlui de tehnica dentara
(formular tipizat ~ mociel 3);
> Copie de pe înregistrarea fiscala a cabinetelor/ laboratoarelor individuale care intra in
grupare/ asociere .(CIF);
> Dovada detinerii legale a spatiuJui (sediului profesional/ punct de lucru) unde isi
desfasoara activitatea de tehnica dentara ( copie de pe actul de proprietate/ chirie/ comodat,
etc.). In cazul laboratoarelor de tehnica dentara, care isi desfasoara activitatea in incinta/
apropierea spatiilor cu alta destinatie (con:ierciale, locuinte,, policlinici, etc.) acestea vor fi
clar delimitate, prin hasurare pe ;schita cadastrala a spatiului. Activitatea de tehnica dentara
se poate desfasura numai in spatii special amenajate;

10
> Schita cadastrala a spatiului incare se desfosoara activitatea de tehnica de-ntarald'llt'care sa
. ~y ~~

rezulte delimitarea concreta a.acestuia (nu se accepta ·schita "facuţ"â~ ~a~~l


trebuie sa fie la scara si sa indice clar, prin hasurare, suprafata fi,,.. loe~.
l.
:1 b.0<,~~to
î,~, ,....-,?ir1
I
lg
Z
pentru care se solicita autorizarea); .·
..,;;
~7 //f···t ?.,~ j
~. _;;:,:i,. ,(/ . 1

> Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emit'6i.,ţc~(jhment "cie
valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere) si/ sau dupa caz detasa:iA?flI1& ™1~ajatii
tehnicieni dentari trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I "membri
activi";
> Copie de pe contract de colaborare in interiorul profesiei (daca este cazul);
> Dovada achitarii taxei de avizare;
> Dovada achitarii taxei de autorizare;
> Dovada achitarii debitelor restante;
> Ceitificatele de membru OTDR ale titularilor de laboratoare/ cabinete individuale, avizate
in termen (copie fata-verso);
> Copie de pe înregistrarea fiscala (CIF) pentru cazurile exceptionale in care forma de
exercitare a profesiei era deja inregistrata fiscal Ia data solicitarii,
Raspunderea in ceea ce priveste corectitudinea datelor declarate/ documentelor prezentate,
necesare pentru avizarea formelor de •exercitare a profesiei de technician dentar si autorizarea
laboratoarelor de tehnica dentara, r evine solicitantilor.
Organizatia profesionala, invederea acordarii avizului formei de exercitare/ autorizatiei de
functionare a "laboratorului de tehnica dentara", prin persoane desemnate, va putea verifica
oricand veridicitatea/ corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.

In cazul in care dosarul este complet si conform se va emite Avizul formei de exercitare si
Autorizatia de functionare a formei de exercitare in mod independent a profesiei de technician
dentar în baza Deciziei Comisiei de Verificare si Autorizare.

In termen de 90 de zile de la data emiterii de catre OTDR a avizului formei de exercitare a


profesiei si/ sau a autorizatiei de functionare a laboratorului, se va transmite la sediul central al
OTDR dovada inregistrarii fiscale (CIF) a formei de exercitare a profesiei (exceptie cazurile in
care forma de exercitare a profesiei era deja inregistrata fiscal la data solicitarii). In caz contrar,
laboratorul de tehnica dentara nu va fi inscris in Registrul formelor de exercitare a profesiei de
tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara.

11
. . . . _ . . . ".\.\:,flNlC!.ti\!:
C. Soc1etatJ comercuale cu ob!ect de activitate "tehmca dentara" . <n/.C0
.;:,, ~1,- y -:,p
Toate
. societatile comerciale care solicita avizarea fonnei de exer('~
'{.;Ju
' reJ (Jb{{Mfqp~J
', {Î)!l ţJ
ern
}vfodel 1) trebuie sa aiba inregistrat la ONRC obiectul de activitate corespfulzG.F. .f!ic~k,!tii lj
-r 1;··,il~ ::i:,
"tehnica dentara" (cod CAEN 3250). . o c:.i/~.._ .$7
~ ~-u
In cazul laboratoarelor de t:e hnica dentara care functioneaza in c~~MsR~~iătilor
comerciale cu raspundere limitata, infiintate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990,
republicata, autorizarea fw1ctionarii laboratorului de tehnica dentara se va putea face numai dupa
înregistrarea la ONRC a societatii comerciale respective, cu obiect de activitate tehnica dentara.
Avizul formei de exercitare/ autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica
dentara din cadrul societatii comerciale
Avizul fonnei de exercitare a profesiei de tehnician dentar si Autorizatia OTDR de
functionare a "laboratoarelor de teh..'1ica dentara" din cadrul societatilor comerciale, se elibereaza
in baza urmatoarelor documente care se depun la CJ/ CMB al OTDR pentru a fi transmise
Comisiei de Verificare si Autorizare:
> Cererea de infiintare/ avizare a formei de exercitare a profesiei de technician dentar
(formular tipizat- model 1);
> Cerere de autorizare a functionarii laboratorului de tehnica dentara (formular tipizat -
model 2);
> Declaratia pe proprie raspundere privind dotarea minima a laboratorului de tehnica dentara
(formular tipizat- model 3);
> Copie de pe certificatul de înmatriculare de la ONRC;
> Dovada detinerii legale a spatiului (sediului profesional/ punct de lucru) unde se
desfasoara activitatea de tehnica dentara (copie de pe actul de proprietate/ chirie/ comodat,
etc.). In cazul "laboratoarelor de tehnica dentara", care isi desfasoara activitatea in incinta/
apropierea spatiilor cu alta destinatie (comerciale, locuinte, policlinici, etc.) acestea vor fi
clar delimitate, prin hasurare pe schi.ta cadastrala a spatiului. Activitatea de tehnica dentara
se poate desfasura numai in spatii special amenajate;
> Schita cadastrala a spatiului in care se desfasoara activitatea de tehnica dentara din care sa
rezulte delimitarea concreta a acestuia t'nu se acceota schita "fa.cuta de mana"· desenul
\ i '

trebuie sa fie la scara si sa indice clar, prin hasurare, suprafata si locatia laboratorului
pentru care se solicita autorizarea);
> Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de
valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere), Toti tehnicienii dentari care isi

12
desfasoara activitatea in tehnica dentara in cadrul societatii, trebuie sa fj.e,=mem.b)Ji„flTDR
. ~~.

, , ,:- lâ <~
. \V

I
inscrisi in RUTD la sectiunea "meinbri activi "; . · . · · .ş,3v
>- Dovada obtinerii avizului anu.al pe certificatul de membru OTDR (~pţe1~ 1' .rfo~/ ~
. 0 1· - - ' /.,'Z
Certificatele de membru OTDR ale tehnicienilor dentari din cadrul sociefâtţ.f' ; ~~
1 f
>- Copie de pe contract de colaborare in interiorul profesiei (daca este ca'f>«,lj,J ( ( J '
>- Dovada achitarii taxei de avizare; . I( OM AN\~

>- Dovada achitarii taxei de autorizare;


>- Dovada achitarii debitelor restante;
>- Carte de identitate solicitant (copie).
Raspunderea in ceea ce priveste corectitudinea datelor declarate/ documentelor prezentate,
necesare pentru avizarea/ autorizarea· formelor .de exercitare a profesiei si a laboratoarelor de
tehnica dentara, revine solicitantilor.
Organizatia profesionala, in ve?erea acordarii avizului formei de exercitare/ autorizatiei de
functionare a "laboratorului de tehnica dentara", prin persoane desemnate, va putea verifica
oricand veridicitatea/ corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.
In cazul in care dosarul este complet si conform se va emite Avizul formei de exercitare si
Autorizatia de functionare a fo1mei de exercitare în mod independent a profesiei de teclmician
dentar in baza Deciziei Comisiei de Verificare si Autorizare.

· D. PFA colaborator in interiorul profesiei


Avizul formei de exercitare a PFA colaborator in interiorul profesiei
Pentru obtinerea Avizului formei de exercitare a PFA colaborator in interiorul profesiei se
depun urmatoarele documente Ia CJ/ CMB al OTDR pentru a fi transmise Com:isiei de Verificare
si Autorizare:
>- Cererea de infiintare/ avizare a formei de exercitare a profesiei de technician dentar
(formular tipizat -- model I);
>- Contract de colaborare in interiorul profesiei (4 exemplare originale - Model 12), incheiat
cu un laborator de telmica dentara autmizat de OTDR;
>- Dovada achitarii taxei de avizare;
>- Copie fata-verso de pe ce1ijficatuI de membru OTDR avizat in termen sau dupa caz dosar
de înscriere;
>- Dovada achitarii debitelor restante;
>- Copie de pe înregistrarea fiscala (CIF) pentru cazurile exceptionale in care forma de
exercitare a profesiei era deja înregistrata fiscal la data solicitarii.
13
· · · .· <i:~_,\ \NIC~JJ:
Raspunderea in ceea ce priveste corectitudinea datelor declarate/ docu~~.1relor (.r~9 Y@·h.e,
nece_sare pentru avizarea/. ~utorizarea formelor de exercitare a profesiei sf ~~ .
. · fi
tehmca dentara, revme sohc1tant1lor. .. o \,,..,~ .,: (, ~
Organizatia profesionala, in vederea acordarii avizului formei de exercit,ire/l ut~
.. . .. . . .~
-<-, ;~( r:ra
,.,z.:;;/d.t.,
functionare a laboratorului de tehnica dentara, prin persoane desemnate, va put~Â'yre~ifica ori-cand
.. . U]\.1A1'.P·~
veridicitatea/ corectitudinea datelor declarate de ca1Te solicitant.
In cazul in care dosarul este complet si conform se va emite Avizului formei de exercitare
in mod independent a profesiei de techn.ician dentar in baza Deciziei Comisiei de Verificare si
Autorizare.
In termen de 90 de zile de la data emiterii de catre OTDR a avizului formei de exercitare a
profesiei, se va transmite la sediul central al OTDR dovada inregistrarii fiscale (CIF) a formei de
exercitare a profesiei (exceptie cazurile in care forma de exercitai-e a profesiei era deja înregistrata
fiscal la data solicitarii).

Modificarea formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar si a datelor Înscrise


in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si
al laboratoarelor de tehnica dentara.
Titularul/ reprezentanh1l fo1mei de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician
dentar/ SRL este liber sa . schimbe forma de exercitare a profesiei, denumirea, locul unde se
desfasoara activitatea (si punctul de lticru) precum si tipul de lucrari dentare pe care le executa,
s.a., cu acordul OTDR. Aceste schimbari se fac in baza cererii de schimbare a formei de exercitare
a profesiei (Model 6) si/ sau a cererii de modificare a datelor inscrise in Registrul formelor de
exercitare a profesiei de tehnician dentar (Model 5) adresate OTDR. Acestea vor face obiectul
unei noi avizari a fo1mei de exercitare si, dupa caz, a tinei noi autorizari a laboratorului de tehnica
dentara. Acestor avize/autorizatiiJ i se vor aloca numere noi.
1. Modificarea formei de exercitare
Modificarea formei de exercitare .se face in baza Cererii de schimbare a formei de exercitare
(Model 6) care va fi insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
>- Cererea de infiintare/ avizare a formei de exercitare a profesiei de technician dentar
(formular tipizat - model J) ;
>- Cererea de autorizare a functionarii laboratorului de tehnica dentara (formular tipizat -
model 2),·

>- Declaratia pe proprie raspunderţ privind dotarea minima a laboratorului de tehnica dentara
(formular tipizat-:-:: model 3):
1 ..."T
~ 'l
>- Copie carte identitate solicitant; «'
\.
,._;t\ NI Cft ,1 ,
' V/,
) Dovada detinerii ]egale a spatiului (sediului profesional/ punct de~ ~c~ ~,. _~ f ' i;Bp
desfasoara activitatea de tehnica dentara (copie de pe actul de proprieta~
. . o
~}lild ~
cflij
t ,i ''"'~°<,,:,\
etc.). In cazul "laboratoarelor de tehnica dentara", care isi desfasoara activit~~ i / i;_- nt ;}
apropierea spatiilor cu alta destinatie (comerciale, locuinte, policlinici, ef6,;)~ a P vor fi i;'
V z- l?--
clar delimitate, prin hasurare pe schita cadastrala a spatiului. Activitatea de tetiÂfMki~fara
se poate desfasura numai in spatii special amenajate;
>- Schita cadastrala a spatiului in care se desfasoara activitatea de tehnica dentara din care sa
rezulte delimitarea concreta a acestuia (nu se accepta schita "facuta de mana"; desenul
trebuie sa :fie la scara si sa indice ciar, prin hasurare, suprafata si locatia laboratorului
pentru care se solicita autorizarea);
>- Registrul salariati. (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de
valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere). Toti telmicienii dentari care 1s1
desfasoara activitatea in telmica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie
membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I "membri activi ";
>- Contract de colaborare in interiorul profesiei;
>- Dovada achitarii taxei de autorizare;
>- Copie fata-verso de pe certificatul de membru OTDR avizat in termen;
>- Copie de pe inregistrarea fiscala (CIF) ele la momentul solicitarii;
) Avizul fonnei de exercitare in original pentru a fi anulat;
>- Autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica dentara in original pentru a fi anulata;
> Dovada achitarii debitelor restante.
Raspunderea in ceea ce priveste corectitudinea datelor declarate/ documentelor prezentate,
necesare pentru avizarea} autorizarea formelor de exercitare a profesiei si a laboratoarelor de
tehnica dentara, revine solicitantilor.
Organizatia profesionala, invederea acordarii avizului fonnei de exercitare/ autorizatiei de
functionare a laboratorului de tehnica dentara, prin persoane desemnate, va putea verifica oricand
veridicitateaJ corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.
ln cazul in care dosarul este complet si conform se va emite Avizul formei de excitare si
<lupa caz Autorizatia de functionare a formei de exercitare in mod independent a profesiei de
technician dentar in baza Deciziei Comisiei de Verificare si Autorizare.
In termen de 90 de zile de la data emiterii de catre OTDR a avizului formei de exercitare a
profesiei si dupa caz a autorizatiei de functionare a laboratorului, se va transmite la sediul central
al OTDR dovada inregistrarii fiscale (CIF) a noii forme de exercitare a profesiei (exceptie cazurile
15
. care mo d"fi
m 1 1carea a .c:1 ost cteJa
• .
operata Ia AN "' F'
· ..d. r, NR L · la d ata so 1·1c1tar11
_,, u
0 · .. ) ., .)n
.,(i,r\Nl
caz CJr,.~
cor1t · r,
. .) ,,-- o
laboratorul de tehnica dentara nu va fi inscris in Registrul formelor de exer~iâr~~,~ :St, · -~t~
tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara. , c:5 ('""-"'~~&~f ,1/,
' "'' 4.,,, \,.li..-'
z
...,
lf ,/'(''( .:i::;
,., . 1J /f~ -· ;:i:,
ţ_..Jv·>. .-..~,
. ..Q.":,,.\1-
") .....
2. Modificarea datelor înscrise în "Registrul formelor de exercitare 1 âJm9îe,sl~ţ fle
technician dentar sial laboratoarelor de tehnica dentara"
Modificarea datelor inscrise in "Regi~trul fo rmelor de exercitare a profesiei de technician dentar
si al laboratoarelor de tehnica dentara" se face in baza Cererii (Model 5) care va fi insotita, dupa
caz, de urmatoarele documente:
A. Pentru modificare denumire fonna de exei'c itare:
o cerere de infiintare/ avizare form a exercitare (Model 1)
o cerere de autorizare function are laborator te.hnica dentara (Model 2)
o declaratia pe proprie raspundere privin d dotarea mi nima (Model 3)
o Registrul salariati (extras din R EVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate
- maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in
tehnica dentara in cadrul formei de exerci tare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la
sectiunea l "membri activi"
o avizu l si autorizatia OTDR (in original pentru afi anulate)
o dovada achitarii debitelor retante

B. Pentm modificare adresa sediu social/ sediu profesional/ punct de lucru la adresa:
o cerere de infi intare/ avizare forni.a exercitare (l\1qdei l )
o cerere de autori zare functi onare laborator tehn ica dentara (Model 2)
o declaratia pe proprie raspunclere privi nd dotarea minima (Model 3)
o dovada detinerii spatiului
o schita spati u

o Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent s1 m terment de


valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara
activitatea in tehnica dentara in cad rul forme i de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi
in RUTO la sectiunea l "membri activi"
o avizul si autorizatia OTDR (in _oi·igiiwl pentrit afi anulate)
o dovada achitarii debitelor retante

C. Pentru mod ificare date din cartea de identitate :


o cerere de infiintare/ avizare form a exercitare (Modei 1)
o copie CJ.

16
"\
,C
V
f ,N Î(!_,t:-~, 1\,,t.f ,\
.
)' "'' //_ ,,.,.,~-l<o
-,1
o Registrul salariati (extras din REV lSAL sem nat, stampilat de emitent stî n te!Ji!
t~').;{,t7i {; i4. ~ţÎQ;ate
1
· o ~ ~iY · ""'rn
- maximum 30 de zile de la emitere), To·. ti tehnicienii dentari care i~ d s; ..
.
':at~~ ti it e~ in
.. o ,_,;"/ - ~ ./ ...,
tehnica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR { s 1 'I. T~ la
sectiunea I "membri activi" · -6./,1~ ""' '
. 'V ~ ~
o avizul formei de exercitare eliberat de OTDR (in original pentru afi anulat). OM A'N\

o dovada achitarii debitelor retante

D. Pentru adaugare punct de lucru nou:

o cerere de infiintare/ avizare forma exercitare (Mod el 1)


o cerere de autorizare functionare laborator tehnica dentara (Model 2) - pentru punctul de lucru
nou
o declaratia pe proprie raspmidere privind dotarea minima (Model 3)
o Registrul salariati (extras din .REVTSAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate
- maximum 30 de zile de la emitere). Toti tl;lhnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in
tehnica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la
sectiunea J "membri activi";
o dovada detinerii spatiului pentru noul punct de lucru

o schita spatiu pentru noul pui1ct de lucru


o avizul formei de exercitare elibei·at de OTDR (in original pentru afi anulat).
o dovada achitarii taxei de autorizare pentru noul punct de lucru
o dovada achitarii debitelor retante

E. Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatie {in cazul în care nu se schimba


adresa):
o dovada prelungirii perioadei de detinere a spatiului
o Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate
- maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea în
tehnica dentara in cadrulformei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la
sectiunea I "membri activi";
o dovada achitarii debitelor retante

F. Pentru modificare Autorizatie laborator (tipuri lucrari autorizate):


o cerere de autorizare functionare laborator tehnica dentara (Model 2)
o declaratia pe proprie raspundere privind dotarea minima (Model 3)
o Registrul salariati (extras din REVIS.AL semnat, stampilat de emitent si în terment de
valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara

17
<'\\:J\N I CJ-t
activitatea in tehnica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie mei~ OTDR ~i (s:b
in RUTD la sectiunea I "membri activi"; $ 15'if-?L ,,pd
o autorizatia OTDR (in original pentru aji anulatei). · ~ (:r-~?:_;: V~); ~
l A:,·cV..
ti / ,;r-: ,,._,,,.; -i
o dovada achitarii debitelor retante .:i::.
<')_~,(-'? ~
/1,, ;. "'·- ~,,/
G. Pentru modificare. persoana cu drept de punere pe piata DMUC: N o.i"vlA"N\~

o cerere de autorizare functionare :laborator tehn ica dentara (Model 2)


o dovada angajarii persoanei cu drept de punere pe piata DMUC. Registru salariati din REVISAL
(semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate - maximum 30 de zile de la emitere).
Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in cadrul formei de
exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi în RUTO la .sectiunea J "membri activi";
o avizul formei de exercitare eîiberatde OTDR (in original pentru a fi anulat)
o autorizatia OTDR (in original pentru a ft anulata);
o dovada achitarii debitelor retante

H. Pentru modificare asociat/ administrator (SRL):


o dovada înscrierii mentiuniior in Registrul Come1tu lui
o Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent s1 m terment de
valabilitate - max imum 30 de zile de la emite1'e) . Toti tehnicienii dentar.i care isi desfasoara
activitatea in tehnica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi
in RUTD la sectiunea I "membri act ivi";
o avizul formei de exercitare eliberat de OTDR (în original pentru a fi anulat),
o autorizatîa OTDR (in origina l pentru a fi anulata);
o dovada achitarii debitelor retante

I. Pentru PFA Colaborator in interiorul proîesiei - orice modificare privind datele de identificare/
sediu din contractul de colaborare cu referire la ambele pa1ii sau avizare alte contracte de
colaborare:
o contract colaborare (4 exemplare în original)
o avizul formei de exercitare eliberat de OTDR(. in original pentru a fi anulat).
o dovada achitarii debitelor retante

Raspunderea in ceea ce pri veste corectitudinea datelor .declarate/ documentelor prezentate,


necesare pentru avizarea/ autorizarea formelor de exercitare a profesiei si a laboratoarelor de
tehnica dentara, revine solicitantilor.
Organizatia profesionala, in vederea acordarii avizului formei de exercitare/ autorizatiei de
functionare a laboratorului de telmica dentara, prin persoane desemnate, va putea verifica oricand
veridicitatea/ corectitudinea datelor declarate de catre solicitant.

18
"-~B.NICJE';\r
In cazul in care dosarul este complet si conform se va emite Avizul [Q:ţ111ei . de y-~ i
. ~ ,~il t ""?
~ ctţ
dupa _c~z Autoriz~tia de fun~ti_o~are a_ ~o~mei de_ exercit~re în ~oct indep~ dt l.,,a;} r~ -~~
techmcian dentar m baza Dec1z1e1 Conus1e1 de Venficare s1 Autonzare. 0
,._.,,_,r
/r
,, v""·t - .,
~,,,. ' ,,.
' <:o ~
J;::.

Dovada inregistrarii modificarilor la ANAF/ ONRC se vor transmite~~~~~r , entral ~ l


/v .,.,
OTDR. NoMA~\ ~
. I
Emitere duplicat in cazul pierderii/distrugerii/ furtului
A vizuini formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar/
Autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica dentara
In cazul pierderii/ distrugerii/ fmiului Avizului formei de exercitare a profesiei de
tehnician dentar/ Autorizatiei de functionare a laboratorului de tehnica dentara se poate elibera un
duplicat al acestora in baza unei cereri scrise a solicitantului, (Model 14) adresata OTDR, insotita
de urmatoarele:
- dovada publicarii pierderii/ distrugerii/ furtuiui avizului formei de exercitare/autorizatie de
functionare a laboratorului într-un ziar de larga circulatie, prin care le declara nule;
- dovada achitarii debitelor restante.
Duplicatul va cantine toate informatiile documentului original, va avea mentiunea
,,Duplicat", si data emiterii duplicatului.

Radierea din Registrul formelor de exercitare a profesiei de technician dentar si al


laboratoarelor de tehnica dentara a cabinetelor/ laboratoarelor de tehnica dentara
individuale/ grupate/ asociate/ si a SRL
Radierea din "Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al
laboratoarelor de tehnica dentara" se face la cerere prin completarea cererii de radiere (formular
tip - Model 4), adresata OTDR de catre titularii/ reprezentantii fom1ei de exercitare in mod
independent a profesiei de tehnica dentara.
Cererea de radiere va fi insotita de:
- Dovada achitarii la zi a debitelor restante;
-Avizul fonnei de exercitare eliberat de OTDR (in original pentru a fi anulat);
- Autorizatia de functionare a laboratorului, eliberata de OTDR (in original pentru a fi
anulata);
In cazul in care sunt îndeplinite conditiile de radiere la cerere, Comisia de Verificare si
Autorizare a OTDR va emite decizia de radiere a formei de exercitare din egistrul formelor de
exercitare a profesiei si al laboratoarelor de tehnica dentara.

19
c\\NICJEA;
<ţv '.1-t
v~y~~~~p
f ~ Î , 0~
Decizia de radiere la cerere emisa de Comisia de Verificare si de Autori~

Presedintelui CJ/ CMB al OTDR care va_ instiinta solicitantul in cel mult 5 e
l.\.l..l r.A'nţt
pnmirea e1 de la sedml central al OTDR, s1 o va elibera. pe baza de semnatura a sol~ ,,, · ·;·J:_·-~ ./ ---v;:;
''-!!11r.,.,,

Ca urmare a emiterii si comunicarii deciziei de radiere, titlarii/ reprez~91nk{~.~ ei de"


.1/ ,_ ... ţ-,.
exercitare vor solicita radierea acetseiâ din evidentele organelor fiscale/ ONRC. .ir O M A.~ ,.

Radierea din "Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al


laboratoarelor de tehnica dentara" se poate face si din oficiu in cazul in care se constata ca exista
modificari fata de datele înscrise in Avizul formei de exercitare a profesiei de technician dentar
Autorizatia de functionare a laboraton1lui emise de OTDR. ·
In acest caz, Comisia de Verificare si Autorizare a OTDR va emite decizia de radiere a
formei de exercitare din Registrul formelor de exercitare a profesiei si al laboratoarelor de tehnica
dentara care va fi comunicata titularului/ reprezentantului formei de exercitare prin scrisoare
recomandata cu confim1are de primire.

Dispozitii comune pentru toate formele de exercitare in mod independent


a J?rofesiei de technician dentar
La solicitarea de obtinere a avizului formei de exercitare a profesiei de technician dentar/
autorizatiei de functionare a laboratorului de tehnica dentara, OTDR va raspunde in termen de 45
de zile, prin eliberarea unui document scris.
In cazul in care Comisia de Verificare si Autorizare a OTDR constata ca dosarul este
incomplet sau ca documentele depuse nu corespund cerintelor din prezentul Regulament, va fi
anuntat in scris solicitantul si de asemenea, presedintele CJ/ CMB, prin e-mail. Daca solicitantul
nu completeaza dosarul in maximum 60 zile de la data emiterii adresei privind completarea
dosarului, acesta se va clasa. Despre ac_easta va fi instiintat atat solicitantul, cat si presedintele CJ/
CMB, iar cerererile si documentele tlimise în vederea avizarii fom1ei de exercitare/ autorizarii
laboratorului de tehnica dentara, in original, se vor arhiva la sediul central al OTDR. In cazul
unor noi solicitari de avizare forma de exercitare de tehnica dentara/ autorizare functionare
laborator de tehnica dentara, se vor aplica regulile din anul in cursul caruia se face noua solicitare.
Sumele depuse in contul OTDR, reprezentand taxa de avizare si dupa caz taxa de
autorizare se vor putea restitui, la cerere, in urma clasarii dosarului de avizare si <lupa caz de
autorizare. Din aceste sume se va retine. o taxa (de examinare dosar) in valoare de:
- 150 lei pentru Cabinete / laboratoare de tehnica dentara individuale/ grupate/ asociate, SRL;
- 50 lei pentru PF A colaborator in interiorul profesiei.

20
, -,: \:\]:'11 CJ r, .1
'\ . V. -C, j V_J ,
•v /------. -<
1n cazul in care, in urma clasarii dosaruiui, solicitantul nu cere, i~eră©n. , ,d'~
~ .- , . ~~t~,~
an??
a
restituirea taxelor de avizare si dupa caz de autorizare depuse, sumele nerestit~ te fs f\v~ ·[~_ ki
~ J
~
_z
ca venit al OTDR.
'
._,
r,

')
'

'-· t;; - -
*'--,.,....&
u
,~ r "\
.·•
~
...,
.-....,
..._,
Daca în aceste conditii, in termen de 3 ani de Ia data clasarii dosarulrii-~~ţ.,~l" :r,u.este din
. . 1u1. o noua cerere de avizare
. .d o M /'.\~\ se
V 'r ţ,...
partea so 1ic1tantu s1 upa caz de autorizare,
.
sume Ie.t respective
pot folosi, pentru completarea taxelor respective.
In cazul in care, in tem1en de 3 ani de la data clasarii dosarului nu se primeste din partea
solicitantului nicio solicitare de restituire a sumelor depuse sau de completare a taxelor, dupa
expirarea acestei perioade, creantele rezultate din taxe se prescriu.
Decizia Comisiei de Verificare si de Autorizare va fi transmisa Presedintelui CJ/ CMB al
OTDR împreuna cu Avizul formei de exercitare si dupa caz cu Autorizatia de functionare a
laboratorului. Presedintele CJ/ CMB al OTDR va ins6inta pe titularul documentelor, în termen de
cel mult 5 zile lucratoare de la primirea lor de la sediul central al OTDR, in vederea ridicarii
acestora. Documentele se elibereaza personal solicitantului, la sediul CJ/ CMB al OTDR in raza
caruia isi desfasoara activitatea, solicitantul semnand pentru primirea lor.

Pe formularul Model 2 - Cerere de autorizare, se va preciza expres numele tehnicianului


dentar care supravegheaza efectiv, in laborator, executarea DMUC si are drept de punere pe piata
a acestora.
Tehnicienii dentari care solicita autorizarea laboratorului de tehnica dentara, indiferent de
forma de exercitare a profesiei in mod independent/ SRL, au obligatia de a avea evidentiat in
documentele de înregistrare/ functionare "domeniul activitatii"/ "obiectul de activitate" tehnica
dentara.
Taxa de avizare a formei de exercitare a profesiei si taxa de autorizare a laboratorului de
tehnica dentara (ca loc de exercitare a profesiei), stabilite prin decizie a Biroului Executiv al
OTDR si aprobate/ ratificate de Cons.iliui National al OTDR prevazute in Anexa 1 a prezentului
regulament, se platesc in:
Cod lBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),

sau

Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania-Sucursala Unirii Bucuresti


(/ara comision la depunere)

21
cf\NlCJ.f',1 1
<'\. V '\4~
0
Autorizatia OTDR de functionare a laboratorului de tehnica j'n~~ ( ~c 1-b
desfasurare a acti vitatii de tehnica dentara), este vaia bila maximum 5 ani ct@ia.fllwl'h
o \-.,...4 , ,t!,..
r~·:
ii,,·(../
i%
),.
conditiile in care: · l l ,:;fa,..,,:,,,,. >::J
o ~
,. l(.A"/•
4
....,
a fost trimisa in termen dovada inregistrarii fiscale; /,1~"' " ·~,,.)
< ,I l? .· '-ţ,.,
in aceasta perioada nu intervin modificari care sa faca obiectul unei Roti:1 lft'orizari
(schimbarea locatiei/ punctului de lucru, a dotarii sau al tipului de lucrari executate,
etc).
Titularul / reprezentantul formelor de exercitare are obligatia de a reînnoi autorizatia de
functionare a laboratorului de tehnica dentara înainte de expirarea termenului de valabilitate.

NORME--, LABORATOR DE TEHNICA DENTARA


Norme minime privind structura fonctîonala a laboratorului de tehnica dentara

Art. 1. Laboratornl de tehnica dentara va fi compus din minimum doua incaperi, separate,
destinate excusiv activitatii de tehnica dentara.

Art. 2. Indiferent de structura functionala a laboratoarelor, in m1111111um o incapere, vor fi


asigurate conditii de racordare la apa curenta, canalizare, energie electrica si, dupa caz, la reteaua
de gaze naturale sau alta sursa de caldtira.

Art. 3. Spatiile administrative (birouri, vestiare, etc) nu fac parte d.in structura laboratorului
propnu-z1s.

Norme minime privind dotarea laboratoarelor de tehnica dentara


Art. 4. Incaperea/ incaperile in care se desfasoara cea mai mare paiie din manopere va fi dotata
cu mese (posturi) de lucru specifice activitatii.

Art. 5. Posturile de lucru vor avea:


a) surse de caldura in una dintre urmatoarele variante: bec Bunsen/ no-flame, spatula
electrica, etc;
b) micromotor/ motor tehnic suspendat;
c) instrumentar: spatula/ cutite pentru ceara de diverse fonne si marimi, picuratoare,
pense, crampon, etc;
d) instrumente de prelucrare specifice - freze ·de laborator pentru prelucrarea si finisarea
diferitelor tipuri de lucrai·i dentare;
e) sursa de lumina.
22
*Optional acestea vor.fi dotate cu sistem de aspirat ie si/ sau pistol de aer comprimf!:,J_,Y...N ICIE;v.ff
.: :,;Y df)
Art. 6. Pentru depozitarea amprentelor in vederea curatarii, dezinfectarii si ~ ali
· ~ of
\' · a_:~ i
din gips se va utiliza o masa separata. Acest loc poate fi utilizat si pentru: r~li
"·"'' "',/
\ .Z.'::'1
O 'I,are"a;5ffi"'~k.î.H1
>- / \ţ, / 1 1-l'""i~ ..,...
duplicat, a tiparelor din gips sau din masa de ambalat, pentru izolarea tiparelor, ~~-CT~~~jtat-cu ,?;1
spatule, boluri de cauciuc, cutite pentru taiat giosul,
-'-
conformatoare, .pensule;/ ~rtic~TaţQafe,
l.J IVIB- L

ocluzoare, etc.
*Optional vor.fi dotate cu: masa vibratoare, vacuum malax01; soclator.
**Nu contravine prezentelor norme daca aparatele mai sus mentionate sunt amplasate in
alta zona a laboratorului.

Art. 7. Pentru realizarea componentei metalice a lucrarilor dentare sunt necesare:


a) cuptor de calcinare;
b) aparat de turnat in una dintre urmatoarele variante: sursa de topire a metalului s1
centrifuga manuala/semiautomata/automata sau aparate de turnat care utilizeaza
inductia pentru topirea metalului, iar turnarea se face autorirnt.
*Aparatele care sunt utilizate la realizarea componentei metalice (cuptor de calcinare si
aparatura pentru topit si turnat metalul) necesita o incapere separata din motive de siguranta a
muncii si noxelo1'.
c) micromotor/ motor tehnic suspendat;
d) sablator - obligatoriu numai pentru laboratoarele care realizeaza componenta
metalica a lucrarilor metalo:-ceramice; optional pentru celelalte laboratoare;
e) paralelo graf/ paralelofrezor - obligatoriu numai pentru laboratoarele care realizeaza
proteze mobilizabile -scheletate sau proteze cu sprijin implantar;
f) instrumente de prelucrare si finisare specifice;
g) motor de lustruit - necesita plasarea într-o incapere separata sau amenajarea unei nise.
Poate fi amplasat in aceeasi incapere cu instalatiile de turnare
h) prin contract.

Art. 8. Pentru realizarea lucrarilor dentare din acrilate sau a componentei fizionomice
acrilice/compozite a lucrarilor dentare sunt necesare:
a) pentru tenno-polimerizarea acrilatelor - sursa de caldura pentru fierbere. Se plaseaza intr-
o nisa prevazuta cu sistem de aspiratie a aburi.lor sau într-o incapere separata. Prezentele
norme nu exclud plasarea in aceeasi incapere cu alte aparate care necesita conditii speciale
de depozitare/ utilizare cum ar fi aparatura de topire turnare a metalelor;
..,
2.-.
, . ·. . . .c.î\NICJf11,
<\,V '~ / ,.
b) pentru acrilate/ compozite tem10-baropobrne;d zabile - aparat de termo"5•bru:o-e ?m z~
. ~ ~ ~~ ,-~l'"''~-,/..,..,, o
st compresor;, .. · . . . ,. . . A , \,,) • l I .~
c) pentru acrilate/ compozite foto'.polimerizabile - aparate/cuptoare de fclÎo-~ rj~ ) E
d) pentru realizarea lucrarilor dentare din materiale termo-plastice ~tet~ jtice) -"
. .
mJector; Iv ,-) . .:1\ ţ">
J\ OM A.,"

e) micromotor;
f) instrumente de prelucrare si finisare specifice;
g) motor de lustruit* - necesita ph,1sarea intr-o incapere separata sau amenajarea unei nise.
*Poate.fi amplasat in aceeasi inc apere cu instalatiile de turnare a metalelor si fierbere a
acrilatelor

Art. 9. Pentru realizarea lucnurilor dentare ceramice sunt necesare:


a) cuptor pentru arderea ·si/ sau presarea maselor ceramice;
b) aparat de curatat cu aburi/steamer si/sau baie cu ultrasunete;
c) instrumentar specific: pensule, spatule, pense, etc;
d) micromotor;
e) instrumente de prelucrare si finisare specifice;
f) sablator.
Realizarea componentei ceramice se face intr-o incapere separata sau se amenajeaza o
rnsa.
Prezentele norme nu exclud ainplasarea acestora in aceeasi incapere cu masa pentru
modelaj, depunere a componentelor foto - polimerizabile si acrilice.

Art. 10. Pentru realizarea diverselor componente ale lucrarilor dentare (machete, structuri
metalice, structuri din zirconium, etc) prin tehnologia CAD CAM sunt necesare:
a) scanner optic;
b) sistem computerizat dotat cu softuri pentru constructie, modela.re si frezare;
c) aparatul de frezaj.
d) prin contract (numarul / data si partile contractului)

Art.11. Laboratoarele de tehnica dentara nu sw'rt oblîgate sa aiba in dotare aparatura de sterilizare.
0

Art.12. In cazul in care se solicita avizul/ autorizarea pentru un anumit tip de Jucrari iar
laboratorul de tehnica dentara nu detine intreaga dotare tehnica :necesara acestora, solicitantul va
prezenta un contract de prestari servicii incheiat cu· UIJ alt laborator care este avizat/autorizat sa
execute cu dotare propi-ie acel tip de lucrari.
24
r\N l C Ic/vI
v· lo1',.,,
~o term·
DISPOZITH FINAI& . ::;:;'v~'(.; .
Inregistrarea/ modificarea/ radierea formei de exercitm·e a profesiei
"• . ·. _ln~- I~
~)atLI~~~:., f
j , ~ I

Age~t.ia. N ati~nal~ d~ Administr~e Fiscal~ se. V~ e~ectua in term,en de 3O z~ .


Dec1z1e1, Av1zu!m s1, dupa caz, a Autonzahe1. eliberate de OTDR. O copi,.,,~ entelor
doveditoare inregistrarii/ modificarii/ radierii formei de exercitare a profesiei 'Y~Af\~ va
transmite la sediul central al OTDR in termen de 90 zile de la data emiterii de catre OTDR a
avizului formei de exercitare in mod independent / SRL a profesiei de tehician dentar si/ sau a
autorizatiei de functionare a laboratoru.lui. In caz contrar, laboratorul de tehnica dentara nu va fi
inscris in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor
de tehnica dentara.

Prezentul Regulament actualizat de- Biroul Executiv al Consiliului National al OTDR in


. .
data de 14.12.2018, intra in vigoare iricepand cu data de 01.01.2019 si poate fi completat si/ sau
. .
modificat oricand prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romania.

Prezentul regulament se completeaza i11 · mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr.


96/2007, republicata, modificata si compietata, a Codului de Etica si Deontologie, a
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statutului OTDR.

"Regulamentul OTDR de Avizare a formelor de exercitare a profesiei de technician dentar


si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara" se publica pe site www.otdr.ro (inclusiv
modelele cererilor/ formularelor tip) si compieteaza corespunzator dispozitiile din
"Regulamentul privind înscrierea in OTDR'".

Din prezentul Regulament fac pmie urmatoarele anexe si modele:


. '

Anexa l - Taxa de avizare/ autorizare aformelor de exercitare a profesiei de technician dentar si a


laboratoarelor de tehnica dentara
Model 1 - Cerere de infiintare/ avizare a formei de exercitare a profesiei de technicia..'1 dentar,
Model 2 - Cerere de autorizare a Junctiona:rii laboratorului de tehnica dentara,
Model 3 - Declaratia pe propira rasptmdere privind dotarea minima a laboratorului de tehnica
dentara,
Model 4 - Cerere de radiere a cabinetuh;ii/ laboratorului de tehnica dentm·a,
Model 5 - Cerere de modificare a datelor inscrise in Registrul formelor de exercitare a profesiei de
technician dentar,

25
Model 6 - Cerere de schimbare a formei de exercitare,
Model 1O- Cerere de suspendare/ inactivitate a formei de exrcitare,
Model 12 - Contract de colaborare (in interiorul profesiei),
Model 14 - Cerere de eliberare duplicat al avizului formei de exercitare a profesiei de teclmician
dentar/ autorizatia de functionare a laboratorului de tehnica dentara

Presedinte OTDR,
Dombai Attila Csaba

26