Sunteți pe pagina 1din 30

Sentinta civila nr.

4244/2016 din 24-iun-2016, Tribunalul Bucuresti, Cerere in anulare


(OUG 119/2007) (Contencios administrativ si fiscal)
Sentinta civila
din 24 iunie 2016
4244/2016
Text speţă

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2016:007.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA A II-A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
SENTINŢA CIVILĂ NR. 4244
ŞEDINŢA PUBLICĂ D__ DATA DE 24.06.2016
Tribunalul constituit d__:
P_________: M___ NU A__ M____
JUDECĂTOR: S____ G_______
GREFIER: M________ M_____
Pe rol se află soluţionarea cererii în anulare formulată de contestatoarea
______________________ SRL împotriva sentinţei civile nr. 1158/17.02.2015 pronunţată în
dosarul nr. xxxxx/3/2014 în contradictoriu cu intimata C_______ Naţională de A_________
şi D______ Naţionale d__ România.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 17.05.2016, fiind consemnate în încheierea de
şedinţă de la acea dată, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera dar şi pentru a
da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de
01.06.2016, 03.06.2016, 10.06.2016, 17.06.2016 şi 24.06.2016, hotărând în aceeaşi
compunere următoarele:
T R I B U N A L U L,
Prin sentinţa civilă nr. 1158/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a
C_________ Administrativ si Fiscal în dosarul nr. xxxxx/3/2014, s-a respins excepţia
necompetenţei generale a instanţelor de judecată, s-a admis excepţia inadmisibilităţii şi s-a
respins ca fiind inadmisibila cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea
______________________ SRL , în contradictoriu cu debitoarea C_______ Naţională de
A_________ şi D______ Naţionale d__ România S.A., ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele:
In ceea ce priveşte competenta de soluţionare a cauzei, tribunalul a reţinut ca parata a
invocat existenta unei convenţii arbitrale _____________________________ contractuala
20.6 intitulată Arbitraj care stipulează ca "exceptând cazurile in care disputele se soluţionează
pe cale amiabila, orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit finala si
obligatorie va fi soluţionata prin arbitraj internaţional.”
Prima instanţă a reţinut că in speţă clauza invocata este inoperanta, de vreme ce părţile nu au
indicat in mod expres instanţa de arbitraj internaţional instituţionalizat competenta, conform
dispoziţiilor art. 550NCPC. In acest sens, s-a constat ca trimiterea d__ cuprinsul clauzei 20.6
este una generică, si nu face referire la o instanţă arbitrală determinata, motiv pentru care a
respins excepţia necompetenţei generale şi a reţinut cauza spre soluţionare.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii , tribunalul a retinut c a inadmisibilitatea unei
actiuni poate interveni numai atunci cand dreptul pretins nu este recunoscut de lege sau cand
conditiile de admisibilitate ale caii procedurale exercitate nu sunt indeplinite in raport cu
reglementarea legala.
Normele care reglementeaza procedura speciala a ordonantei de plata sunt aplicabile
creantelor care rezulta d__ vreuna dintre sursele enumerate de legiuitor in cuprinsul art. 1013
alin. 1 NCPC, text de lege pe care creditoarea d__ prezenta cauza si-a intemeiat cererea.
Potrivi t art. 1013 alin. 1 NCPC, “Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor [...]
constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil , inclusiv
d__ cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă [...]”.
Textul legal anterior mentionat prevede, asadar, ca procedura ordonantei de plata se aplica si
in privinta contractelor civile incheiate de profesionisti cu o autoritate contractanta, de natura
celor prevazute la alin. 3 al aceluiasi articol.
Intr-adev ar, in categoria „autoritatilor contractante” se incadreaza si autoritatile publice care,
prin specificul atributiilor lor, emit acte administrative, conform art. 2 alin. 1 lit. c) d__ Legea
contenciosuului adminsitrativ nr. 554/2004. Acest act normativ asimileaza actelor
administrative „contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect [...] achizitiile
publice”.
Totodata insa, in acceptiunea dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. c d__ Legea 554/2004, constituie
contracte cu caracter administrativ actele cu caracter bilateral incheiate de autoritatile publice
care au ca obiect:
punerea in valoare a bunurilor proprietate publica;
executarea lucrarilor de interes public ;
prestarea serviciilor publice;
achizitiile publice;
Interpretarea gramaticala prevederilor art. 1013 alin. 1 NCPC conduce la concluzia ca
prevederile care reglementeaza procedura ordonantei de plata sunt aplicabile categoriei
creantelor care-si au izvorul in contracte civile, categorie care cuprinde si creantele rezul tate
d__ contracte civile incheiate ________________________ o autoritate contractantă.
In speta, pretentiile solicitate izvorasc d__ contractul de lucrări 6R9 " DN1H-ZALAU-
RASTOCP L__ C sub nr. 93/xxxxx/13.08.2009, care a fost încheiat pentru reabilitarea a
53.377 km de drum naţional, si a avut la baza "Condiţiile contractuale pentru construcţii si
lucrări inginereşti proiectate de către Antreprenor - FIDIC 1999 - Cartea Galbena".
Un administrativ si, ca specie a acestuia, un contract de achiziţie publica, nu poate fi
considerat ca reprezentând un contract civil lato sensu, întrucât atât regulile de încheiere ale
unui asemenea contract cat mai ales regulile de interpretare ale clauzelor unui astfel de
contract simt diferite fata de un contract civil, având in vedere ca potrivit art. 8 alin. 3 d__
Legea nr. 554/2004, la soluţionarea litigiilor care vizează executarea unui contract
administrativ, se are in vedere regula potrivit căreia principiul libertăţii contractuale este
subordonat principiului priorităţii interesului public , principiu care a fost preluat si transpus
si in prevederile art.287 ind.7 alin.2 si art.287 ind.10 alin.2 d__ OUG nr.34/2006 care vizează
in mod expres litigiile izvorâte d__ contractele de achiziţie publica.
Creantele constand in obli gatii de plata a unor sume de bani rezultand dintr-un asemenea
contract administrativ, asa cum sunt si creantele la a caror realizare tinde creditoarea d__
prezenta cauza, nu pot fi incluse in domeniul de aplicare a procedurii ordonantei de plata,
astfel cum acesta este delimitat prin prevederile art. 1013 alin. 1 NCPC, aceste dispozitii
reglementand o procedura speciala, simplificata, aplicabila exclusiv contractelor civile si
neputand fi extinse prin analogie la contractele cu caracter administrativ, inch eiate in acord
cu o alta procedura speciala, cum este cea reglementata in materia achizitiilor publice.
I. Împotriva sentinţei civile nr. 1158/17.02.2015, pronunţata de Tribunalul Bucureşti -
Secţia a 11 a contencios administrativ si Fiscal in dosarul nr. xxxxx/3/2014, pârâta –
debitoare a formulat apel prin care a solicitat admiterea apelului formulat, desfiinţarea
hotărârii instanţei de fond întrucât pronunţata de o instanţa necompetenta, iar, in urma
rejudecării, admiterea excepţiei necompetentei generale a instanţelor judecătoreşti si, pe cale
de consecinţă, respingerea acţiunii formulate de reclamanta ______________________
S.R.L., ca nefiind de competenta instanţelor judecătoreşti.
În motivarea apelului, C.N.A.D.N.R. a arătat că soluţia instanţei de fond cu privire la excepţia
necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti este greşită.
Instanţa de fond s-a pronunţat in cauza fătă avea in vedere aspecte esenţiale, prezentate in
întâmpinarea formulata de CNADNR SA, si fata de toate înscrisurile depuse la dosarul
cauzei.
Mai mult decât atât, interpretarea deficitara a normei legale statuează încurajarea a însăşi
încălcării prevederilor sale, imperative pentru orice cetăţean, conform dispoziţiilor
constituţionale, drept pentru care, reiteram in conţinutul prezentului apel, motivele pe care le-
am arătat dinaintea primei instanţe, cu accent deosebit pe aspectele eludate de către aceasta,
in legătura cu cauza si care se regăsesc limpede oglindite in întâmpinarea formulata, precum
si in toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei.
Instanţa de fond, apreciind greşit probele administrate si înlăturând in tot argumentele
societăţii pârâte in susţinerea apărărilor sale, a făcut o interpretare eronata a raportului juridic
dedus judecaţii, pronunţând o hotărâre cu aplicarea greşita a legii.
Apelul are un caracter devolutiv in conformitate cu prevederile art.477Cod Procedura Civila,
iar in temeiul acestei cai de atac a solicitat instanţei superioare sa exercite un control complet
asupra temeiniciei si legalităţii hotărârii atacate.
Reţinerile instanţei sunt eronate, fiind de natura sa schimbe natura sau înţelesul vădit
neîndoielnic al actelor d__ dosarul cauzei si totodată sa fie lipsita de temei legal si data cu
încălcarea legii.
Soluţia instanţei de fond prin care a respins excepţia necompetentei generale a instanţelor
judecătoreşti formulata de CNADNR prin întâmpinare este nelegala.
Conform prevederilor art.553Cod Procedura Civila Încheierea convenţiei arbitrale exclude
pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instanţelor judecătoreşti, iar potrivit
art.554Cod procedura Civila," Instanţa judecătoreasca sesizata cu o clauza cu privire la care
s-a încheiat o convenţie arbitrala, îşi verifica propria competenta si se va declara
necompetenta numai daca părţile sau una dintre ele solicita aceasta invocând clauza arbitrala.
In acest caz, instanţa îşi va declina competenta in favoarea organizaţiei sau instituţiei pe lângă
care funcţionează arbitrajul instituţionalizat.
Instanţa va retine spre soluţionare procesul daca :
a) paratul si-a formulat apărările pe fond, fără nici o rezerva întemeiata pe convenţia arbitrala
b) convenţia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta
c) tribunalul arbitrai nu poate fi constituit d__ cauze vădit imputabile paratului in arbitraj.
Totodată, conform dispoziţiilor art.550 alin.(l) Cod Procedura Civila, " (l)Prin clauza
compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte d__ contractul în care este stipulată
sau in legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea
nulităţii, modalitatea de numire a arbitrilor. în cazul arbitrajului instituţionalizat este
suficientă referirea ia instituţia sau regulile de procedură ale instituţiei care organizează
arbitrajul.
Prima instanţă a reţinut in mod eronat că: " Or, instanţa constata ca in speţa clauza invocata
este inoperanta, de vreme ce părţile nu au indicat in mod expres instanţa de arbitraj
internaţional instituţionalizat competenta, conform dispoziţiilor art.550Cod Procedura Civila.
In acest sens, tribunalul constata ca trimiterea d__ cuprinsul clauzei 20.6 este una generica, si
nu face referire la o instanţa arbitrala determinata".
In opinia apelantei, instanţa de fond si-a depăşit atribuţiile judecătoreşti si a dat o interpretare
greşita atunci când a stabilit ca d__ cuprinsul clauzei compromisorii nu rezulta in mod
explicit care ar fi însă instanţa competenta sa soluţioneze eventualele litigii, soluţie ce nu
poate fi primita in prezenta cauza, întrucât clauza compromisorie exista in contract, iar
temeiul litigiului a fost convenţia pârtilor.
Prin urmare, instanţa de fond nu trebuia sa treacă peste termenii conveniţi de părţile
contractante aşa cum acestea erau prevăzute prin clauzele contractuale d__ Contractului 6R9
u DN1H-ZALAli-RASTOCr L__ C, unde părţile contractante au stabilit in mod clar care sunt
Regulile de Arbitrai aplicabile, acestea fiind cele ale Camerei Internationale de Comerţ (ICC
Rules).
Aşadar instanţa de fond prin interpretarea regulilor prevăzute de lege nu poate trece peste
voinţa clar exprimata a pârtilor, aşa cum s-a motivat de către instanţa de fond.
Ca atare, pe lângă instanţele judecătoreşti, legea a dat posibilitatea in fiinţării si a unor organe
cu atribuţii jurisdicţionale, datorita necesitaţii de a degreva instanţele judecătoreşti de unele
cauze simple, precum si existentei unor litigii specializate, cu un pronunţat caracter tehnic,
situaţie in care ne aflam.
Arbitrajul este o instituţie cu atribuţii jurisdicţionale deci se comporta ca o prima instanţa de
judecata fata de alegerea pârtilor.
Aspectele legate de modul de soluţionare a disputelor dintre părţile unui contract FIDIC
G_____ sunt reglementate de Regulile FIDIC în cadrul Sub-clauzelor 20.2-20.8.
Ca regula generala, soluţionarea diferendelor presupune deferirea acestora spre soluţionare
mai întâi Comisiei DAB si abia apoi tribunalului arbitrai, in condiţiile prevăzute in Regulile
FIDIC si, in cazul arbitrajului, ale instituţiei arbitrale alese de parţi, in speţa ICC Paris.
Având in vedere aceste prevederi legale si faptul ca părţile d__ cadrul Contractului 6R9 "
DN1H-ZAL AU-RASTOCI" L__ C au stabilit o clauza compromisorie, prin care au prevăzut
ca orice litigiu decurgând d__ sau in legătura cu contractul mai sus menţionat, se va
soluţiona, prin arbitraj internaţional, precum si faptul ca nu se constata incidenţa nici unuia
d__ cazurile prevăzute la art. 554 alin.2 Codul de Procedura Civila, pentru ca instanţa de fond
sa retina litigiul spre soluţionare, soluţia instanţei de fond este nelegala.
Instanţa de fond trebuia sa admită excepţia de necompetenta generala a instanţelor
judecătoreşti si sa respingă acţiunea reclamantei ______________________ S.R.L ca nefiind
de competenta instanţelor judecătoreşti.
Împotriva apelului formulat de către C.N.A.D.N.R., ______________________ S.R.L a
formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat ca inadmisibil
şi, în subsidiar, ca nefondat, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea întâmpinării s-a arătat că în anul 2009 a fost încheiat contractul de achiziţie
publica nr. 93/xxxxx /13.08.2009. In temeiul contractului reclamanta - intimată s-a obligat sa
execute lucrări, CNADNR S.A. asumându-şi obligaţia de a achita lucrările executate in
termenele convenite.
Potrivit art. 14.7 d__ contract, CNADNR S.A. era obligata sa achite lucrările executate de
către ______________________ S.R.L in termen de 56 de zile de la data depunerii aplicaţiei
de plata. Deşi reclamanta - intimată si-a îndeplinit obligaţiile contractuale, o parte d__
lucrările executate si facturate de către societatea reclamantă au fost achitate cu întârziere de
către CNADNR S.A.
Nerespectarea obligaţiei de plata, conferă dreptul executantului de a pretinde daune in
conformitate cu dispoziţiile art. 14.8 d__ contract, respectiv prin aplicarea unor penalităţi in
cota egala cu rata dobânzii BNR + 3 % la suma rămasa de achitat, de la scadenta si pana la
achitarea debitului in integralitate1.
Constatând ca termenul de plata prevăzut de art. 14.7 d__ contract a fost depăşit, reclamanta -
intimată a emis factura nr. 2051/24.07.2013 pentru suma de 1779161,45 lei reprezentând
penalităţi pentru achitarea cu întârziere a sumelor datorate, calculate potrivit art. 14.8 d__
contract, respectiv de la scadenta si pana la data achitării integrale a debitului datorat. Suma
de 1779 161,45 lei datorata societăţii reclamante, a fost recunoscuta si acceptata de către
CNADNR S.A. atât prin semnarea confirmării de sold nr. 92/xxxxx/2013, cat si prin
răspunsul la somaţia de plata expediata de către reclamantă in conformitate cu dispoziţiile art.
1014 d__ Codul de procedura civila precum si printr-o confirmare de sold ulterioara.
In condiţiile in care, CNADNR S.A. a recunoscut creanţa deţinuta de către reclamanta -
intimată, in cursul anului 2014 a promovat o cerere de emitere a unei ordonanţe de plata,
formulata in conformitate cu dispoziţiile art. 1014 si următoarele d__ Codul de procedura
civila. Cererea a format obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2014 înregistrat pe rolul Tribunalului
Bucureşti.
Prin Sentinţa civila nr. 1158/17.02.2014. Tribunalul Bucureşti a respins excepţia
necompetentei generale a instanţei invocata de către CNADNR S.A., considerându-se
competenta sa soluţioneze cererea de ordonanţa de plata cu care a fost investita si a respins
cererea de emitere a ordonanţei de plata ca inadmisibila, întrucât a apreciat ca procedura
prevăzuta de art. 1014 si urm d__ Codul de procedura civila s-ar aplica doar contractelor
civile.
In speţa, având in vedere că reclamanta - intimată si-a întemeiat cererea pentru emiterea
ordonanţei de plata pe un contract de achiziţie publica, administrativ pentru recuperarea
creanţelor rezultate d__ contractele administrative instanţa de fond a apreciat ca nu s-a aplica
procedura simplificata a ordonanţei de plata.
Reclamanta - intimată a mai arătat că a formulat, in termenul legal, cerere in anulare in
conformitate cu dispoziţiile art. 1024 d__ Codul de procedura civila, prin care a solicitat
anularea parţiala a sentinţei civile - in ceea ce priveşte admiterea excepţiei inadmisibilităţii.
Cererea a fost înregistrata, in conformitate cu prevederile art. 1024 alin. 4 d__ Codul de
procedura civila, pe rolul Tribunalului Bucureşti secţia a Il-a de contencios administrativ sub
numărul de dosar XXXXXXXXXXXX.
Reclamanta - intimată a precizat că d__ punctul său de vedere,raportat la dispoziţiile art. 457
alin. 1 si 2 coroborat cu art. 132 alin.2 d__ Codul de procedura civila, apelul este inadmisibil.
În dezvoltarea acestei idei, a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 132 soluţionarea excepţiei (
n.n. de necompetenta) d__ Codul de procedura civila, alin. (1) când în faţa instanţei de
judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, d__ oficiu sau la cererea pârtilor, ea este
obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu
activitate jurisdicţională competent.
Alin. (2) al aceluiaşi articol, prevede ca dacă instanţa se declară competentă, va trece la
judecarea pricinii. încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunţată în cauză.
Încheierile premergătoare pot fi atacate cu apel înainte de desesizarea instanţei prin hotărârea
finală numai dacă legea prevede în mod expres această posibilitate; în absenţa unei astfel de
dispoziţii a legii, ele nu pot fi criticate prin apel decât odată cu fondul, însă numai dacă
hotărârea dată în acel litigiu ar fi ea însăşi supusă apelului .
In speţa, instanţa s-a pronunţat asupra excepţiei necompetentei generale prin Sentinţa civila
nr. 1158/17.02.2014. Tribunalul Bucureşti a respins excepţia necompetentei generale a
instanţei invocata de către CNADNR S.A., considerându-se competent sa soluţioneze cererea
de ordonanţa de plata cu care a fost investit.
Reclamanta – intimată a arătat că a învestit instanţa de fond cu o cerere pentru emiterea unei
ordonanţe de plata, cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 1013 (art. 1014 ) si urm. d__ Codul
de procedura civila si nu cu o acţiune in pretenţii fundamentată pe dispoziţiile dreptului
comun.
In aceste condiţii, prevederile art 1024 alin. (1) d__ Codul de procedura civila, prevăd ca
împotriva ordonanţei de plată prevăzute la art 1022 alin. (1) şi (2) debitorul poate formula
cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Cererea
în anulare se soluţionează de către instanţa care a pronunţat ordonanţa de plată. în complet
format d__ 2 judecători.
In conformitate cu prevederile art. 457 alin. 1 si 2 d__ Codul de procedura civila, hotărârea
judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele
stabilite de aceasta. Acest text legal consacra in mod expres principiul legalităţii caii de atac
in procesul civil.
Rezulta aşadar, fara echivoc, faptul ca, in speţa, calea de atac prevăzuta de lege fata de
Sentinţa pronunţata de Tribunalul Bucureşti este cererea in anulare si nu apelul.
Prin intâmpinarea formulată s-a invocat şi tardivitatea apelului in conformitate cu dispoziţiile
art. 287 ind. 16 d__ O.U.G. nr. 34/2006
Deşi in cauza, calea de atac este cererea in anulare, in măsura in care instanţa va respinge
excepţia invocata, reclamanta – intimată a arătat ca si aceasta cale de atac a fost declarata in
afara termenului prevăzut de lege. In condiţiile in care, pretenţiile pe care reclamanta –
intimată le-a pretins prin cererea de chemare in judecata au la baza un contract de achiziţie
publica, devin incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
In conformitate cu prevederile art. 287 ind. 16 d__ acest act normativ „(1 )Hotărârea
pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la
comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel. (2)Apelul nu suspendă executarea şi se
judecă de urgenţă şi cu precădere. (3)In cazul admiterii apelului, instanţa de apel va rejudeca
în toate cazurile litigiul în fond. "
In speţa, apelul a fost înregistrat de CNADNR S.A. in data de 7 iulie, respectiv peste
termenul de 5 zile mai sus indicat, sens in care se impune respingerea apelului ca tardiv
formulat.
Reclamanta - intimată a mai arătat că in mod corect instanţa de fond a respins excepţia
necompetentei generale a instanţelor.
În acest sens, cu titlu preliminar, a arătat ca dispoziţia contractuala invocata de către parata ca
fiind o clauză arbitrala, nu este operanta pentru următoarele motive:
- trimiterea la procedura arbitrala d__ cuprinsul clauzei 20.6 este una generica. Nu se indica
instanţa arbitrala competenta; pentru a fi valabila, o clauza arbitrala trebuie sa fie
neîndoielnica simpla trimitere la regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ nu
determina automat competenta acestei instituţii pentru soluţionarea diferendelor.
- trimiterile generice sunt cu titlu de recomandări si sunt aplicabile si conferă avantaje in
cazul contractelor internaţionale, or, in speţa, nu este vorba despre un astfel de contract; o
astfel de clauza, nu doar ca nu conferă pârtilor avantaje, ci presupune costuri exorbitante
pentru părţile implicate - taxe de arbitraj, transport etc.
- vătămarea este cu atât mai evidenta cu cat subscrisa urmăreşte recuperarea unei creanţe
recunoscuta de către parata, chiar si după înregistrarea cererii pentru emiterea unei ordonanţe
de plata.
In subsidiar, in măsura instanţa va aprecia valabila clauza arbitrala, constatarea faptului că
aceasta clauza nu este aplicabila acestui litigiu întrucât procedura ordonanţei de plata este de
competenta exclusiva a instanţelor.
Prezentul litigiu cu a cărui soluţionare a fost investita instanţa, nu reprezintă un litigiu
declanşat in condiţiile dreptului comun, ci a fost întemeiat pe dispoziţiile art 1013
(actualmente 1014)- art 1024 d__ Codul de procedura civila care reglementează instituţia
ordonanţei de plata - procedura speciala, derogatorie de la dreptul comun.
Intenţia pe care a avut-o legiuitorul in reglementarea acestei proceduri a fost aceea de a crea
un instrument eficient si rapid, la îndemâna creditorilor, in vederea realizării de bunăvoie sau
prin executare silita, in timp util, a unor creanţe certe, lichide si exigibile ce reprezintă
obligaţii de plata a unor sume de bani asumate prin contract.
Atât Directiva 2011/7/UE care se bucura, conform art. 148 alin. 2 d__ Constituţie, de
prioritate si aplicare imediata, cat si normele de procedura speciale cuprinse in titlul IX d__
Codul de procedura civila stabilesc imperativ competenta absoluta a instanţei judecătoreşti
pentru soluţionarea unei astfel de cereri.
Procedura ordonanţei de plata are un caracter derogator procedurii ordinare de judecata a
litigiilor si este aplicabila chiar daca in contract exista o clauza compromisorie. întrucât
printr-o clauza compromisorie se poate stabili doar competenta pentru judecarea fondului
litigiului, iar pentru procedura speciala a ordonanţei de plata exista o competenta exclusiva a
instanţei de judecata.
Prin Sentinţa comerciala nr. 2963/2005 Tribunalul Bucureşti a statuat ca ";'« materie somaţiei
de plata, competenta de soluţionare aparţine doar instanţelor judecătoreşti, având in vedere
principiul specialia generalibus derogant. Văzând ca cererea a fost formulata pe calea speciala
a ordonanţei de plata, derogatorie de la dreptul comun, se impune respingerea ca neîntemeiata
a excepţiei necompetentei instanţei invocata raportat la existenta unei clauze.
Aceasta este si opinia literaturii de specialitate si a jurisprudenţei care au stabilit ca
soluţionarea cererii privind emiterea unei ordonanţe de plata este de competenta exclusiva a
instanţelor judecătoreşti, iar nu a instanţelor arbitrale, deoarece dispoziţiile art 1013 - art 1024
d__ Codul de procedura civila reglementează o procedura speciala care deroga de la
dispoziţiile dreptului comun si chiar de la convenţia pârtilor in care este inserata o clauza
compromisorie .
Spre deosebire de procedurile reglementate in materia arbitrajului prin art. 541 si următoarele
d__ Codul de procedura civila, procedura privind emiterea unei ordonanţe de plata prevede
judecarea unei cereri care nu vizează fondul dreptului pus in discuţie, prevede cai speciale de
atac incompatibile si nereglementate in procedura de soluţionare a litigiilor in arbitraj.
De asemenea, însăşi denumirea procedurii si finalitatea pentru care a fost creata sunt de
natura a plasa aceasta procedura exclusiv in cadrul coercitiv care poate fi garantat si asigurat
de instanţele judecătoreşti si nu de către un tribunal arbitrai.
Inserarea unei clauze compromisorii nu are un caracter exclusiv si nu este de natura sa defere
arbitrajului toate litigiile aflate i n conexiune cu raportul juridic consacrat prin contractul care,
prin voinţa pârtilor, include clauza arbitrala.
De altfel, instanţele judecătoreşti, interpretând Directiva 2011/7/UE, in acord cu obiectul si
scopul reglementarii, cu finalitatea reala urmărita, in mod constant s-au considerat
competente pentru soluţionarea cererilor de somaţie sau ordonanţa de plata, vizând creanţe
izvorâte d__ contracte supuse unei jurisdicţii arbitrale, soluţiile contrare izolate nefiind
relevante pentru unitatea de jurisprudenţă.
Curtea de Arbitraj Comercial I____________ de pe lângă CCIR de pe lângă Camera de
Comerţ si Industria a României, s-a declarat necompetenta in a soluţia asemenea cereri, pe
care le-a declinat ori le-a trimis direct judecătoriei sau tribunalului competent material si
teritorial, potrivit legii .
In acelaşi sens, prin sentinţa comerciala nr. 2963/2005 Tribunalul Bucureşti a statuat ca" in
materia somaţiei de plata, competenta de soluţionare aparţine doar instanţelor de
judecătoreşti, având in vedere principiul specialia generalibus derogam, văzând ca cererea a
fost formulata pe calea speciala a somaţiei de plata, derogatorie de la dreptul comun, se
impune respingerea ca neîntemeiată a excepţiei necompetentei instanţei invocata raportat la
existenta unei clauze compromisorii care trimite la arbitraj".
În literatura de specialitate s-a statuat ca ,, Nicio norma d__ Directiva sau d__ titlul IX al
NCPC nu atribuire aceasta competenta (n.n. competenta de soluţionare a cererii de emitere a
ordonanţei de plata) si/sau altui organ jurisdicţional, fiind exclusa d__ competenta
arbitrajului, indiferent de forma acestuia.(...) De regula, contractele FIDIC cu finanţare UE,
conţin clauza compromisorie standard prin care se atribuie jurisdicţia arbitrala. Cu toate
acestea, creanţele izvorâte d__ aceste contracte nu pot fi excluse de la procedura ordonanţei
de plata, pe teza de excludere d__ art. 553 d__ NCPC, căci, s-ar ajunge in practica la
discriminarea unor creditori fata de alţii, in cazul aceloraşi contracte si înlăturării lor de la
facilităţile procedurale instituite de Directiva si de procedura interna speciala ".
Pe de alta parte, raportat la momentul Încheierii contractului, opinia doctrinara a statuat in
sensul scoaterii de sub sfera arbitrajului a litigiilor cu privire la contractele administrative . In
acelaşi sens. s-a apreciat * ca de vreme ce principiul libertăţii de voinţa in contractele
administrative este subordonat interesului public, se deduce in mod logic, ca textele d__
Codul de procedura civila referitoare la arbitraj sunt incompatibile cu un atare principiu, fiind
inaplicabile.
Reclamanta – intimată a concluzionat că şi în ipoteza în care părţile au stipulat o clauza
compromisorie. in condiţiile in care cererea a fost formulata pe calea somaţiei de plata, in
temeiul principiului specialia generalibus derogant, competenta de soluţionare a acestei cereri
revine instanţei judecătoreşti si nu celei arbitrale, motiv pentru care se impune respingerea
excepţiei necompetentei generale a instanţei de judecata ca neîntemeiată.
În plus, reclamanta – intimată a subliniat că procedura de arbitraj nu este o formă de
înfăptuire a justiţiei, ci este un mecanism contractual, recunoscut de prevederile legale şi
constituţionale ca producând anumite efecte juridice, dar care nu poate însă limita şi atenua
dreptul părţilor de a obţine înfăptuirea justiţiei de către instanţele judecătoreşti.
Art. 21 d__ Constituţia României, revizuită, dispune: "(1) Orice persoană se poate adresa
justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege
nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil. "
Curţile de Arbitraj nu sunt competente sa soluţioneze cererile pentru emiterea unei ordonanţe
de plata, practica recenta fiind in sensul ca aceste Curţi de arbitraj impun pârtilor modificarea
temeiului de drept d__ ordonanţa de plata in dreptul comun.
Prin ipoteza, daca instanţa ar admite excepţia necompetentei generale a instanţelor, raportat la
pretinsa clauza arbitrala d__ contract, subscrisa ar avea la dispoziţie doar calea unei acţiuni
întemeiata pe dreptul comun, urmând calea arbitrajului. Intr-o asemenea ipoteza, subscrisei ii
este îngrădit accesul efectiv la justiţie prin aceea ca ii va fi îngrădită calea ordonanţei de plata,
o asemenea procedura neputându-se desfăşura in fata unei Curţi de Arbitrai. Vătămarea
subscrisei este evidenta, in condiţiile in care subscrisei ii este îngrădit accesul la o procedura
simplificata, care presupune costuri minime si termene scurte pentru recuperarea creanţei in
condiţiile in care deţine o creanţa certa, recunoscuta de către parata prin doua confirmări de
sold .
Prin Decizia nr. 1/1994 Curtea constituţională a dispus „Liberul acces la justiţie presupune
accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte".
Pe cale de consecinţa, legiuitorul poate institui, in considerarea unor situaţii deosebite, reguli
speciale de procedura, ca si modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul
liberului acces la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza
aceste proceduri, in formele si in modalităţile instituite de lege . De aceea, regula art. 21 alin.
(2) d__ Constituţie, potrivit căreia nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie, are ca
semnificaţie faptul ca legiuitorul nu poate exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale pe
care le-a instituit nici o categorie sau persoana.
In acelaşi sens. Curtea Constituţionala prin Decizia nr. 1100/201 în acord cu care „sub acest
aspect, principiul liberului acces la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită a celor
interesaţi de a le utiliza în formele şi în modalităţile instituite de lege." în conformitate cu
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului drepturile şi libertăţile trebuie să fie
protejate şi aplicate în mod efectiv şi concret, în conformitate cu principiile unei societăţi
democratice, cu valorile organizării sociale comune statelor membre ale Consiliului Europei,
toate părţi contractante la Convenţie .
Concluzionând, a admite excepţia necompetentei generale a instanţei in soluţionarea cererii
de ordonanţa de plata ar însemna îngrădirea dreptului la acces efectiv la justiţiei al
reclamantei – intimate, prin imposibilitatea subscrisei de a uza de mijloacele legale instituite
de lege - procedura speciala instituita de lege, a ordonanţei de plata - in condiţiile in care
______________________ SRL deţine o creanţa recunoscuta de către pârâtă.
Pr in decizia nr. 2/15.01.2016 Curtea de Apel Bucureşti a admis excepţia necompetenţei
materiale, reţinând că împotriva sentinţei civile nr. xxxxx/17.02.2015 se poate formula cerere
în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi soluţionată,
potrivit art.1024 alin.4 Cod procedură civilă, de către instanţa care a pronunţat ordonanţa de
plată în complet format de doi judecători.
Dosarul nr. xxxxx/3/2014 ( format d__ dosarul de fond, cât si dosarul format ca urmare a
formulării căii de atac a apelului – calificat drept cerere în anulare de către Curtea de Apel
Bucureşti) a fost ataşat la prezenta cauză, instanţa urmând să se pronunţe asupra ambelor căi
de atac.
II.Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.07.2015 S.C. PA&CO
I____________ S.R.L. a formulat în contradictoriu cu C_______ NAŢIONALA DE
A_________ SI D______ NAŢIONALE D__ ROMÂNIA S.A. cerere în anulare împotriva
sentinţei civile nr. 1158/17.02.2015, solicitând anularea în parte a sentinţei în ceea ce priveşte
soluţia cu privire excepţia inadmisibilităţii şi, pe cale de consecinţa, sa admită cererea privind
emiterea unei ordonanţe de plata, dispunând:
a) obligarea debitoarei la plata sumei de 1779161,45 lei reprezentând penalităţi aferente
achitării cu întârziere a sumelor datorate, conform facturii nr. 2051/24.07.2013, suma
recunoscuta de către debitoare atât prin confirmarea de sold cat si prin răspunsul la somaţia
de plata anexata cererii de emitere a ordonanţei de plată
b) obligarea debitoa rei la plata cheltuielilor de judecata reprezentând taxa de timbru si
onorariu avocat
În motivarea cererii, reclamanta-creditoare a arătat că în anul 2009 a fost încheiat contractul
de achiziţie publica nr. 93/xxxxx/13.08.2009. In temeiul contractului subscrisa s-a obligat sa
execute lucrări, CNADNR S.A. asumându-si obligaţia de a achita lucrările executate in
termenele convenite.
Potrivit art. 14.7 d__ contract, CNADNR S.A era obligata sa achite lucrările executate de
către societatea reclamantă in termen de 56 de zile de la data depunerii aplicaţiei de plata.
Deşi reclamanta a si-a îndeplinit obligaţiile contractuale, o parte d__ lucrările executate si
facturate au fost achitate cu întârziere de către CNADNR S.A.
Astfel:
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 05 in valoare de 11.401.794 lei, facturate in factura
nr. 2023/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 09.04.2012, fiind scadenta in data de
04.06.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de:
> 1 zi, suma de 7064561 fiind achitat a in data de 05.06.2012,
> 49 zile, diferenţa de 4337233 lei fiind achitata in data de 24.07.2012,
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 06 in valoare de 12.429.343 lei, facturate in factura
nr. 2027/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 16.05.2012, fiind scadenta in data de
11.07.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de:
> 13 zile, suma de 2405680 lei fiind achitata in data de 24.07.2012,
> 7 zile, diferenţa de 4337233 lei fiind achitata in data de 31.07.2012,
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 07 in valoare de 11.517.429 lei, facturate in factura
nr. 2032/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 18.06.2012, fiind scadenta in data de
13.08.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de:
> 14 zile, suma de 9.28 8.2491ei fiind achitata in data de 27.08.2012,
> 45 zile, diferenţa de 2229180 lei fiind achitata in data de 11.10.2012,
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 08 in valoare de 11.133.878 lei, facturate in factura
nr. 2034/2012, am depus aplicaţia de plata in data de 16.07.2012, fiind scadenta in data de
10.09.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu intarziere de:
> 63 zile, suma de 8496774 lei fiind achitata in data de 12.11.2012,
> 38 zile, diferenţa de 2637104 lei achitata in data de 20.12.2012 ,
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 09 in valoare de 10.545.576 Iei, facturate in factura
nr. 2036/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 20.08.2012, fiind scadenta in data de
15.10.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de 161 d e zile, fiind achitate abia in
data de 25.03.2013.
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 10 in valoare de 12.474.355 Iei, facturate in factura
nr. 2040/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 28.09.2012, fiind scadenta in data de
23.11.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de 122 de zile, fiind achitate abia in
data de 25.03.2013.
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 11 in valoare de 17.524.108 lei, facturate in factura
nr. 2041/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 01.11.2012 fiind scadenta in data de
27.12.2012. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de 88 de zile, fiind achitate abia in
data de 25.03.2013.
• Pentru lucrările executate potrivit IPC 12 in valoare de 19.728.849 lei, facturate in factura
nr. 2043/2012, a depus aplicaţia de plata in data de 10.12.2012, fiind scadenta in data de
04.02.2013. Aceste lucrări au fost achitate cu întârziere de 80 de zile, fiind achitate abia in
data de 25.04.2013.
Nerespectarea obligaţiei de plata, conferă dreptul executantului de a pretinde daune in
conformitate cu dispoziţiile art. 14.8 d__ contract, respectiv prin aplicarea unor penalităţi in
cota egala cu rata dobânzii UNU l 3 % la suma rămasa de achitat, de la scadenta si pana la
achitare debitului in integralitate .
Ca urmare a nerespectării termenului de plată prevăzut de art. 14.7 d__ contract, reclamanta a
emis factura nr. 2051/24.07.2013 pentru suma de 1779161,45 Iei reprezentând penalităţi
pentru achitarea cu întârziere a sumelor datorate, calculate potrivit art. 14.8 d__ contract,
respectiv de la scadenta si pana la data achitării integrale a debitului datorat.
Reclamanta a precizat că suma de 1779 161,45 lei a fost recunoscuta si acceptata de către
CNADNR S.A. atât prin semnarea confirmărilor de sold nr. 92/xxxxx/2013 si
xxxxx/26.11.2014, cat si prin răspunsul la somaţia de plata expediata de reclamantă in
conformitate cu dispoziţiile art. 1014 d__ Codul de procedura civila.
In mod greşit, instanţa investita cu soluţionarea fondului cauzei prin sentinţa civila nr. 1158
d__ data de 17.02.2015 a respins cererea privind emiterea unei ordonanţe de plata. Pentru a
hotărî in acest fel, instanţa a admis, in mod eronat, excepţia inadmisibilităţii cererii invocata
de către parata CNADNR SA, fără a mai analiza susţinerile reclamantei pe fondul cauzei.
Instanţa investita cu soluţionarea fondului cererii de emitere a ordonanţei de plată a admis
excepţia inadmisibilităţii cererii pornind de la o interpretare eronata a dispoziţiilor art. 1013
d__ Codul de procedura civila.
Potrivit acestor dispoziţii, prevederile procedurii ordonanţei de plata se aplica creanţelor
certe, lichide si exigibile constând in obligaţii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-
un contract civil, inclusiv d__ cele încheiate ________________________ o autoritate
contractanta, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau
altui înscris, însuşit de părţi prin semnătura ori in alt mod admis de lege.
Prin urmare, dispoziţiile procedurii simplificate a ordonanţei de plata sunt pe deplin aplicabile
creanţelor ce rezulta d__ contractele încheiate ________________________ o autoritate
contractanta, mai exact creanţelor ce rezulta d__ contracte de achiziţie publica.
D__ maniera de redactare a textului supus analizei rezulta ca reglementarea in materie nu
limitează sfera de incidenţa a procedurii ordonanţei de plata la creanţele ce rezulta d__
contracte civile, dimpotrivă, aceasta este extinsa (folosindu-se sintagma "inclusiv") si la
contractele încheiate cu o autoritate publica - contractele de achiziţie publica.
Motivul principal pentru care instanţa fondului a hotărât ca cererea formulata de catre
reclamantă este inadmisibila îl constituie faptul ca, in optica sa, principiul priorităţii
interesului public (decelat de către aceasta instanţa d__ dispoziţiile art. 8 alin. 3 d__ Legea nr.
554/2004, art. 2877 alin. 2 si art. 287' alin. 2 d__ OUO 34/2006) specific contractelor
administrative, derogând de la regulile aplicabile contractelor civile, ar exclude aplicabilitat
ea in cauza a art. 1013 si urm. d__ Codul de procedura civila.
Trecând peste faptul ca nicăieri nu se instituie o asemenea limita, implicaţiile respectivului
principiu constau in faptul ca părţile au obligaţia de a accepta anumite clauze reglementare
stabilite prin lege, sau, in baza legii, prin hotărâre a Guvernului: de obicei, acestea cuprinde
reguli exorbitante de drept comun, clauze care evidenţiază exerciţiul puterii publice si
inegalitatea raporturilor dintre contractanţi, bunăoară, dreptul de control asupra exploatării,
dreptul de a da instrucţiuni, dreptul de reziliere unilaterala, spre deosebire de contractele
civile unde părţile se afla pe poziţie de egalitate juridică.
Totodată, respectivul principiu nu se poate opune cererii privind emiterea unei ordonanţe de
plata, in special, datorita dispoziţiilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând d__ contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Potrivit prevederilor art.
1 alin. 1 d__ acest act normativ, prezenta lege se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile,
constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract încheiat între
profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având ca obiect
furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor
publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile.
Prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii cererii de ordonanţa de plata instanţa a îngrădit
dreptul la acces efectiv la justiţiei, prin imposibilitatea reclamantei de a uza de mijloacele
instituite de lege - procedura speciala instituita de lege, a ordonanţei de plata - in condiţiile in
care reclamanta deţine o creanţa recunoscuta de către parata prin doua confirmări de sold.
Reclamanta a mai arătat că prin intermediul Legii nr. 72/2013 s-au transpus in dreptul intern
dispoziţiile Directivei 2011/7/UE. La punctul (11) d__ preambulul acestei directive se
stipulează ca furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii contra cost care
_____________________________ directive ar trebui să includă, de asemenea, proiectarea şi
execuţia lucrărilor publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile, aspect de natura a
înlătura orice dubiu cu privire la aplicabilitatea Legii nr. 72/2013 la contractele de achiziţie
publica. Pe cale de consecinţa, de asemenea, se înlătură orice dubiu cu privire la
aplicabilitatea art. 1013 si urm. d__ Codul de procedura civila cu privire Ia creanţele certe,
lichide si exigibile izvorâte d__ astfel de contracte.
Ca si remediu in plan procedural, respectiva lege prevede la art. 16 ca se aplica procedura
ordonanţei de plata, specificându-se ca, daca debitorul (fără a se distinge daca acesta este o
autoritate contractanta sau un particular) întârzie în efectuarea plăţii, creditorul poate obţine
un titlu executoriu prin procedura ordonanţei de plată, prevăzută de dispoziţiile art 1013-1024
d__ cadrul titlului IX al Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
La art. 17 d__ aceeaşi lege, având denumirea marginala "Tratament egal", se precizează ca
dispoziţiile art 1013-1024 d__ Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică, în aceleaşi condiţii, tuturor creditorilor stabiliţi în Uniunea
Europeană. Pe cale de consecinţa, in ciuda argumentaţiei instanţei fondului, singura concluzie
ce poate fi reţinuta consta in faptul că procedura ordonanţei de plata este pe deplin aplicabilă
creanţelor ce rezulta dintr-un contract administrativ, adică acele contracte încheiate între o
autoritate contractanta si un profesionist având ca obiect inclusiv executarea lucrărilor de
interes public, cum, de altminteri, este si contractul supus analizei in prezenta cauză.
In plus, noţiunea de "autoritate contractanta" este definita in mod aproape identic atât de
dispoziţiile art. 1013 alin. 3 d__ Codul de procedura civila, cat si de dispoziţiile art. 8 d__
OUG 34/2006.
Având in vedere ca, d__ punctul de vedere al conţinutului, definiţiile date in cele doua acte
normative sunt identice, reiese intenţia neechivoca a legiuitorului in sensul aplicabilităţii
procedurii ordonanţei de plata şi în contractele administrative.
Tiza de mai sus este susţinuta atât de literatura de specialitate dedicata materiei, cat si de
practica judiciara in domeniu.
Ca un ultim argument, reclamanta a menţionat dispoziţiile art. 24 d__ Codul de procedura
civila potrivit cărora dispoziţiile legii noi de procedura se aplica proceselor începute după
intrarea acesteia in vigoare, dispoziţiile art. 1013 - 1014 d__ Codul de procedura civila fiind
in vigoare si aplicabile la momentul introducerii acţiunii. Având in vedere ca prezentul litigiu
a fost început in cursul anului 2014, normele privind procedura ordonanţei de plata sunt pe
deplin aplicabile.
Relativ la fondul cauzei, reclamanta a precizat că cererea privind emiterea unei ordonanţe de
plata îndeplineşte condiţiile prevăzute de către art. 1013 si urm, d__ Codul de procedura
civila, impunându-se încuviinţarea ei pentru următoarele motive :
Inserarea unei clauze penale in contractul de lucrări face admisibila cererea pentru
recuperarea sumelor datorate cu titlu de penalităţi de întârziere, întrucât părţile au evaluat
convenţional prejudiciul produs prin achitarea cu întârziere a sumelor datorate pentru
lucrările executate, determinând anticipat prejudiciul suferit de către reclamanta prin
executarea cu întârziere a obligaţiei de către parat.
În acest sens, practica judiciară, a statuat că debitoarea datorează suma reprezentând
penalităţile de întârziere/dobânzile sau orice astfel de daune, atunci când aceasta suma este
determinabila in raport cu clauzele penale stipulate in contractele de execuţie a lucrărilor.
Raportat la aceste dispoziţii contractuale este evident că paratul datorează reclamantei pentru
neîndeplinirea la termen a obligaţiilor scadente suma de 1779161,45 lei calculata potrivit
dispoziţiilor art. 14.8 d__ contractul de lucrări de la data scadentei obligaţie de plata pana
data la care a achitat efectiv si integral debitului datorat.
Daunele contractuale solicitate prin prezenta cerere au fost acceptate de către debitor prin
confirmarea de sold si au fost calculate potrivit dispoziţiilor contractuale având in vedere
termenele la care s-au efectuat plăţile parţiale de către CNADNR S.A.
Relativ la îndeplinirea procedurii somaţiei de plata prevăzuta de art. 1014 d__ Codul de
procedura civila, reclamanta a arătat că anterior înregistrării prezentei cereri de chemare in
judecata a notificat paratul sa achite sumele ce formează obiectul acţiunii. In acest sens,
reclamanta a trimis debitoarei o somaţie de plata", primita de către aceasta in data de 20 iunie
2014. Deşi debitoarea recunoaşte creanţa datorata, pana in prezent nu a dat curs notificării de
plata expediata de către reclamantă, motivând o pretinsa lipsa de fonduri, astfel ca diferendul
existent nu a putut fi soluţionat pe cale amiabila.
În ceea ce priveşte caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei a cărei valorificare se
urmăreşte, s-a precizat
• existenta creanţei rezulta in mod neîndoielnic d__ înscrisurile anexate prezentei (contract,
factura nr. 2051/24.07.2013 confirmarea de sold nr. 92/xxxxx/2013, confirmarea de sold
nr.xxxxx/26.11.2014 aplicaţii de plata acceptate, extrase de cont etc).
• Câtimea creanţei este determinata prin însăţi actele de creanţa depuse la dosar.
• Creanţa este exigibila, având in vedere prevederile art. 14.7 si 14.8 . d__ contract, potrivit
cărora reclamantul are obligaţia de a efectua plata in termen de 56 de zile de la depunerea
aplicaţiei de plata de către executant sub sancţiunea daunelor de întârziere prevăzute de art.
14.8 d__ contract).
Creanţa rezulta d__ neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor asumate de către parat si reprezintă
obligaţia de plată a unei sume de bani, in speţa 1779161,45 lei.
Certitudinea, întinderea si exigibilitatea creanţei au fost recunoscute si acceptate de către
debitoare aşa rezulta d__ confirmarea de sold nr. 92/xxxxx/2013 si d__ răspunsul la somaţia
de plata expediată de reclamantă in conformitate cu dispoziţiile art.1014 d__ Codul de
procedura civila.
In drept au fost invocate dispoziţiile art. 1013 si urm. d__ Codul de procedura civila, art.
1270 si art. 1538 d__ C udul Civil dispoziţiile art. 286 alin. l d__ O.U.G. nr. 34/2006.
In probaţiune s-a solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri, sens în care a ataşat
la dosar : sentinţa civila nr. 1158/17.02.2015, confirmarea de sold nr. 92/xxxxx/2013- copie
conforma cu originalul, confirmarea de sold nr. xxxxx/26.11.2014_copie conforma cu
originalul, sentinţa civila nr. 1158/17.02.2015, confirmarea de sold nr. 92/xxxxx/2013- copie
conforma cu originalul , confirmarea de sold nr. xxxxx/26.11.2014 copie conforma cu
originalul.
La data de 19.10.2015, C_______ NAŢIONALA DE A_________ SI D______
NAŢIONALE D__ ROMÂNIA S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) a formulat întâmpinare prin
care a solicitat respingerea cererii in anulare formulata de reclamanta, ca fiind nefondata si
neîntemeiata, întrucât motivele arătate in cererea de chemare in judecata sunt neîntemeiate cu
privire la capetele de cerere d__ prezenta acţiune, astfel că se impune respingerea cererii în
anulare şi menţinerea sentinţei civile nr. 1158/17.02.2015 pronunţata de Tribunalul Bucureşti
în dosarul nr. xxxxx/3/2014.
În motivarea întâmpinării, s-a arătat că reclamanta ______________________ S.R.L. îşi
întemeiază cererea in anulare in conformitate cu prev ederile art.1023 alin.(2) Cod Procedura
Civila, precum si art.286 alin(l) d__ OUG nr.34/2006.
Împotriva ordonanţei de plată debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile
de la data înmânării sau comunicării acesteia. In acelaşi termen poate introduce cererea în
anulare şi creditorul împotriva încheierilor de respingere, precum şi împotriva ordonanţei de
plată parţiale.
Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerinţelor prevăzute pentru
emiterea ordonanţei de plată, precum si, daca este cazul, cauze de stingere a obligaţiei
ulterioare emiterii ordonanţei de plata.
Legiuitorul a stabilit ca si condiţii de admisibilitate a cererii in anulare ca partea interesata sa
se afle in una d__ situaţiile reglementate limitativ prevăzute de art.1023 alin.2 Cod Procedura
Civila, situaţie in care nu ne aflam, întrucât reclamanta nu a arătat si nici nu a făcut dovada ca
s-ar afla in una d__ aceste situaţii.
Pe rolul Tribunalului Bucureşti s-a aflat dosarul nr.xxxxx/3/2014, având ca obiect emiterea
unei ordonanţe de plata formulata de reclamanta, împotriva debitoarei CNADNR
SA, fata de care instanţa de judecata, s-a pronunţat prin Sentinţa Civila nr.1158/17.02.2015,
admiţând excepţia inadmisibilităţii cu consecinţa respingerii cererii de emitere a ordonanţei
de plată ca inadmisibilă.
În cererea în anulare reclamanta a criticat soluţia instanţei de respingere a cererii sale ca
inadmisibilă, pe motivul ca instanţa investita cu soluţionarea fondului cererii a admis excepţia
de inadmisibilităţii cererii pornind de la o interpretare eronata a dispoziţiilor art. 1013 d__
Codul de Procedura Civila.
Relativ la acest aspect, instanţa de fond a reţinut in mod corect prin Sentinţa Civila
nr.1158/17.02.2015, faptul ca creanţele constând in obligaţii de plata rezultând dintr-un
asemenea contract administrativ, aşa cum sunt si creanţele la a căror realizare tinde
creditoarea d__ prezenta cauza, nu pot fi incluse in domeniul de aplicare a procedurii de
ordonanţa de plata, astfel cum acesta este delimitat prin prevederile art.1013 alin. l Cod
Procedura Civila, aceste dispoziţii reglementând o procedura speciala, simplificata, aplicabila
exclusiv contractelor civile si neputând fi extinse prin analogie la contractele cu caracter
administrativ încheiate in acord cu o alta procedura speciala, cum este cea reglementata in
materia achiziţiilor publice.
Mai mult, reclamanta invoca in mod eronat ca fiind aplicabile prevederile Legii nr.72/2013
privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume
de bani rezultând d__ contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi
contractante, acest act fiind publicat în Monitorul Oficial cu numărul 182 d__ data de 2
aprilie 2013. Legea nr.72/2013 a intrat in vigoare in termen de 3 zile) de la data publicării,
adică in data de 5 aprilie 2013.
Or, art.21 d__ acest act normativ stabileşte ca prezenta lege nu se aplica si creanţelor născute
d__ contracte încheiate anterior apariţiei legii, prin urmare prevederile acestei legi nu sunt
aplicabile.
„Dispoziţiile prezentei legi, cu excepţia prevederilor art. 15, nu sunt aplicabile obligaţiilor de
plată a unor sume de bani rezultând d__ contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia
şi autorităţi contractante înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi."
Potrivit art. 15 alin.(2) d__ Constituţia României, „legea dispune numai pentru viitor, cu
excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile", iar, potrivit art. 102 alin. (1) d__
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
„Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce
priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa".
Pârâta a precizat că acţiunea privind emiterea unei ordonanţe de plata este inadmisibilă, având
in vedere si următoarele motive:
Potrivit dispoziţiilor legii speciale, respectiv art. 286 alin. l d__ OUG nr.34/2006: "Procesele
şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul
procedurii de atribuire, precum şl cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea,
rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în
primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în
circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. "
Capitolul IX d__ actul normativ special stabileşte întreaga procedura pe instanţa de judecata
ca instanţa de dreptul comun, situaţie in care ne aflam.
Mai mult, si acesta procedura d__ acest capitol este guvernat de caracterul urgentei si
celerităţii ca si dispoziţiile privind cererea de ordonata de plata întemeiata pe noul cod de
procedura civila.
Astfel, pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor
referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în
efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a părţilor
asupra modalităţilor de plată. Citaţia va fi înmânată părţii cu 10 zile înaintea termenului de
judecată. La citaţia pentru debitor se vor anexa, în copie, cererea creditorului şi actele depuse
de acesta în dovedirea pretenţiilor.
OUG 34/2006 prevede ca se completează cu CODUL DE PROCEDURA CIVILA dar nu si
in cazurile in care are propria procedura cum este in situaţia d__ speţă.
Ori, legiuitorul in cadrul legii speciale privind achiziţiile publice a stabilit doua mari
proceduri privind contestaţia pe instanţa a achiziţiilor publice, respectiv: procedura de
contestare la instanţa a deciziei CNSC si acţiunile privind executarea, nulitatea, anularea,
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie.
Având pentru fiecare procedura /situaţie regulile bine stabilite prin lege speciala, dispoziţiile
OUG nr.34/2006 in prezent nu mai fac trimitere la dispoziţiile Codului de Procedura Civila,
ceea ce însemna ca dispoziţiile legii speciale se aplica in prezenta cauza si nu dispoziţiile pe o
procedura speciala d__ Noul Cod de procedura Civila.
In SECŢIUNEA 9 d__ OUG nr.34/2006 - Soluţionarea litigiilor în instanţă, prevede întreaga
procedura de soluţionare a tuturor litigiilor ce izvorăsc d__ achiziţii publice fie procedura de
achiziţie in sine fie litigiile ce izvorăsc d__ contractele de achiziţie publica.
Or, aşa cum s-a arătat OUG nr. 34/2006 nu se mai completează cu codul de procedura civila,
astfel ca oricărui litigiu izvorât dintr-un contract de achiziţie publica i se aplica procedura
prevăzuta de Ordonanţa Guvernului nr.34/2006 la capitolul 9.
In lipsa unei astfel de norme de trimitere a legi speciale către legea generala ( cunoscând
principiul ca legea speciala deroga de la norma generala) părţile nu pot face completări la
lege, iar instanţa de judecata nu are posibilitatea de a califica altfel cererea pentru a fi
incidente dispoziţiile art.1013 d__ Codul civil privind Ordonanţa de plata, întrucât si-ar
depăşi prerogativele acordate de lege.
Potrivit articolului 2 litera c d__ Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, sunt
asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele încheiate in baza OUG
nr.34/2006, cum este cel dintre părţile cauzei, care învesteşte instanţa de contencios
administrativ sa soluţioneze cauza.
Or, litigiile ________________________________ contracte in baza codului civil urmează
procedura stabilita de lege in acest sens, învestind instanţa civila si nu instanţa specializata.
In acelaşi sens, in art. 8 alin. 2 d__ Legea nr. 554/2004, se prevede ca instanţa de contencios
administrativ este competenta sa soluţioneze litigiile care apar in fazele premergătoare
încheierii unui contract administrativ, precum si orice litigii legate de încheierea, modificarea,
interpretarea,executarea si încetarea contractului administrativ.
Prezenta cerere este inadmisibila si sub un alt aspect al raportării noilor dispoziţii la data
încheierii contractului de achiziţie publica .
Potrivit art. 102 alin. (1) d__ Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, „ contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când
a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea
sa".
Prin urmare, având în vedere că, potrivit art. 1013 alin.(l) d__ NCPC, procedura ordonanţei se
aplică cu privire la sumele de bani care rezultă dintr-un contract civil şi că potrivit art. 102
alin.(l) d__ Legea nr. 71/2011 aspectele legate de executarea contractului sunt supuse legii în
vigoare la momentul încheierii acestuia, rezultă că, dacă contractul a cărui neexecutare sau
executare necorespunzătoare a obligaţiilor de plată ale debitorului a fost încheiat de părţi
înainte de data intrării în vigoare a Noului Cod de Procedura Civila (deci, înainte de data de
15 februarie 2013), procedura ordonanţei de plată se va urma în conformitate cu dispoziţiile
legislaţiei vechi (OG nr. 5/2001 privind somaţia de plată, respectiv OUG nr. 119/2007 privind
ordonanţa de plată) şi nu în conformitate cu prevederile Noului Cod de Procedura Civila.
Daca însă, contractul civil d__ care rezulta obligaţiile de plată certe, lichide şi exigibile ale
debitorului, s-a încheiat după data de 15 februarie 2013 - data intrării în vigoare a NCPC,
atunci dispoziţiile acestui cod vor fi pe deplin aplicabile procedurii ordonanţei de plată.
Toate aceste dispoziţii invocate in favoarea pârâtei arata ca apelarea la procedura speciala d__
Noul Cod de Procedura Civila privind emiterea Ordonanţei de plata nu se aplica contractelor
de achiziţie publica, astfel ca, soluţia instanţei de fond este temeinica si legala.
Instanţa a reţinut in mod corect in încheierea d__ data de 27.03.2014 faptul ca: „ un contract
de achiziţie publica nu poate fi considerat ca reprezentând un contract civil lato sensu,
întrucât atât regulile de încheiere ale unui asemenea contract cat mai ales regulile de
interpretare ale clauzelor unui astfel de contract sunt diferite fata de un contract civil, un
exemplu in acest sens fiind si faptul ca potrivit art. 1269Cod Civil, daca, după aplicarea
regulilor de interpretare, contractul rămâne neclar, acesta se interpretează in favoarea celui
care se obliga, in timp ce potrivit art.8 alin.3 d__ Legea nr.554/2004, la soluţionarea litigiilor
care vizează executarea unui contract administrativ, se are in vedere regula potrivit căreia
principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public,
principiu care a fost preluat si transpus si in prevederile art.287 ind.7 alin.2 si art.287 ind.10
alin.2 d__ OUG nr.34/2006 care vizează in mod expres litigiile izvorâte d__ contractele de
achiziţie publica.
Or, fata de considerentele expuse, tribunalul considera ca solicitarea de emitere a unei
ordonanţe de plata conform art.1013Noul Cod de Procedura Civila, nu este admisibila in
cazul creanţelor izvorâte d__ contractele de achiziţie publica încheiate in conformitate cu
prevederile OUG nr.34/2006, ipoteza incidenţa si in speţa de fata, context in care va admite
excepţia inadmisibilităţii si va respinge cererea ca inadmisibila."
În măsura in care se va trece peste inadmisibilitatea acţiunii, pârâta a solicitat instanţei să aibă
în vedere următoarele aspecte:
Reclamanta nu are calitatea procesuală activă să promoveze o cerere de emitere a
unei ordonanţe de plată.
Calitatea procesuala consta in identitatea _______________________________ cel
care este titular al dreptului, precum si ___________________________ cel despre
care se pretinde ca este obligat in raportul juridic supus judecaţii. Prin urmare, calitatea
procesuala nu poate fi privita pur si simplu ca titlu sub care o persoana figurează in
proces, ci este puterea de a acţiona in justiţie, bazata pe un interes legal, personal si
direct.
Sarcina indicării calităţii procesuale revine reclamantului, care, prin cererea de chemare
in judecata, trebuie sa expună împrejurările d__ care sa rezulte ca el este îndreptăţit sa-
1 cheme in judecata pe parat.
Cerere de chemare in judecata este formulata doar de către reclamanta
______________________ S.R.L., deşi aceasta a participat la procedura pentru
atribuirea Contractului 6R9 " DN1H-ZALAU-RASTOCI" L__ C, alături de alta
societate, respectiv Kemna Bau Andrrae Gmbh.
La dosarul cauzei se regăseşte si "Joint Venture Agreement" - Acordul de asociere al
celor doi Constructori, cu care a participat la Licitaţie d__ care reiese si statului firmei
PA&CO I____________ SRL ca lider de asociere.
Aşa cum rezulta d__ Contractul 6R9 " DN1H-ZALAU-RASTOCI" L__ C înregistrat la
CNADNR SA sub nr. 93/xxxxx/13.08.2009, parte contractanta este Asocierea JV
PA&CO I____________ SRL & Kemna Bau Andrae Gmbh in calitate de executant, si
nu PA&CO I____________ SRL.
În tot cuprinsul contractului se face referire la Asociere în calitate de executant, fiind
stabilite drepturi si obligaţii pentru aceasta asociere formata d__ doua societăţi
comerciale, astfel încât numai Asocierea ca parte in contract poate invoca dispoziţiile
contractului si poate pretinde îndeplinirea obligaţiilor de către cealaltă parte
contractanta, astfel încât in cauza de fata nu exista identitate
____________________________ reclamantul-creditor.
Prin urmare, calitatea procesuala nu poate fi privita pur si simplu ca titlu sub care o
persoana figurează in proces, ci este puterea de a acţiona in justiţie, bazata pe un interes
legal, personal si direct.
Referitor la fondul pretenţiilor, pârâta a arătat următoarele :
Potrivit art. 1013 d__ C.proc.civila, procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor
certe, lichide si exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă
dintr-un contract civil, inclusiv d__ cele încheiate între un profesionist si o autoritate
contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament
sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
In ceea ce priveşte caracterul creanţei, potrivit art. 662 alin.2-4 C.proc.civ., creanţa este
certă când existenta ei neîndoielnică rezultă d__ titlul executoriu, este lichida atunci
când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care
permit stabilirea lui si este exigibila daca obligaţia debitorului este ajunsa la scadenta
sau acesta este decăzut d__ beneficiul termenului de plata.
Mai mult, prin creanţa certa se înţelege acea creanţa a cărei existenta sa nu fie
discutabila d__ punct de vedere juridic, certa atunci când existenta ei rezulta d__ însuşi
actul de creanţa opozabil debitorului sau recunoscut de acesta.
In data de 13.08.2009, a fost semnat ___________________________ A_________ si
D______ Naţionale d__ România si Asocierea JV PA&CO I____________ SRL &
Kemna Bau Andrae Gmbh , Contractul 6R9 " DN1H-ZALAU-RASTOCI" L__ C
inregistrat la CNADNR SA sub nr. 93/xxxxx/13.08.2009, si a avut la baza "Condiţiile
contractuale pentru construcţii si lucrări inginereşti proiectate de catre Antreprenor -
FIDIC 1999 -Cartea Galbena", pe care îl depunem la dosarul cauzei.
Contractul de lucrări 6R9 "Reabilitare DN1H Z____ - Rastoci a fost semnat in cadrul
Acordului de împrumut nr 3840, _____________________________ JV PA&CO
I____________ SRL & KEMNA Bau Andrae Gmbh pentru reabilitarea a 53.377 km de
drum naţional, in data de 13.08.2009 ( cu clauza suspensiva ca atunci când va fi alocare
bugetara se va da si ordinul de începere), având ca durata de execuţie 2 ani si perioada
de garanţie de 2 ani, Ordinul de începere al Contractului fiind 03.01.2011.
In data de 26 Martie 2014 a avut loc Recepţia la terminarea lucrărilor, iar in prezent
contractul dintre părţi se afla in perioada de garanţie.
După cum rezulta d__ acţiunea reclamantei ce formează obiectul prezentei cauze,
aceasta îşi întemeiază pretenţiile ce au ca obiect contravaloarea unei facturi in valoare
de 1779161,45 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente achitării cu întârziere a
sumelor datorate pentru lucrările executate de Asocierea JV PA&CO I____________
SRL & Kemna Bau Andrae Gmbh in cadrul Contractului 6R9 " DN1H-ZALAU-
RASTOCI" L__ C înregistrat la CNADNR SA sub nr. 93/xxxxx/13.08.2009, lucrare
aprobata spre finanţare dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de
Investiţii si d__ Bugetul Statului prin bugetul Ministerului Transporturilor, astfel cum
rezulta d__ prevederile art. 2 d__ H.G. nr. 1146/18 septembrie 2008, pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Programul VI de reabilitare
a drumurilor, L__ C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Z____ – Răstoci.
Art. 2 d__ H.G. nr. 1146/18.09.2008 prevede că "Finanţarea obiectivului de investiţii
prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de
Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform
programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii."
Mai mult, în art. 3 d__ acelaşi act normativ se prevede ca "Ministerul Transporturilor
răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
D__ prevederile legale citate anterior, rezultă că obligaţia de a asigura fondurile
necesare obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, L__ C
Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Z____ - Răstoci", judeţul S____ revenea,
potrivit dispoziţiilor H.G. nr.xxxxx/2008 Ministerului Transporturilor, si nu Companiei
Naţionale de A_________ si D______ Naţionale d__ România S.A.
Astfel ca, la data formulării întâmpinării in cadrul dosarului xxxxx/3/2014, prin efectul
dispoziţiilor art. 16 d__ OUG nr.92/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare
in cadrul administraţiei publice pentru modificarea unor acte normative, a fost înfiinţat
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine, ca organ de
specialitate, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului cu
atribuţii in coordonarea la nivel naţional, a pregătirii, execuţiei si implementării
proiectelor de infrastructura, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Acelaşi act normativ
a prevăzut r3glementat trecerea Companiei Naţionale de A_________ si D______ I
Naţionale d__ România SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub
autoritatea Departamentului pentru proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine.
In sensul celor de mai sus, articolul 32 alin.3 d__ OUG nr.96/2012 confirma
modificarea subiectelor raporturilor juridice derulate in limitele de competenta preluate
in temeiul acestui act normativ, prin menţiunea expresă a înlocuirii sintagmei
„Ministerul Transporturilor si Infrastructurii" cu sintagma „Departamentul pentru
Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine" pentru toate documentele care fac
referire la C_______ Naţionala de A_________ si D______ Naţionale d__ România
SA., „(3)în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea
Companiei Naţionale de A_________ şi D______ Naţionale d__ România - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor d__ România",
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 d__ 3 octombrie 2003,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative care fac referire la
C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__ România - S.A.,
sintagma "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii" se înlocuieşte cu sintagma
"Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine".
Totodată, Hotărârea Guvernului nr.7/2013 privind organizarea si funcţionarea
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine, prevede la art.3
alin. l pct. II litera g) faptul ca in realizarea funcţiilor sale in domeniul proiectelor de
infrastructura Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine
asigura controlul utilizării resurselor financiare alocate proiectelor de infrastructura de
interes naţional desemnate in competenta sa, prin bugetul de stat, d__ fonduri
comunitare ori d__ credite interne sau externe, al stadiului executării fizice a acestor
proiecte, precum si al calităţii si eficientei acestora.
C_______ Naţionala de A_________ si D______ Naţionale d__ România - S.A. este
potrivit Anexei nr.2 d__ H.G. nr.7/2013, o instituţie centrala aflata sub autoritatea
Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investiţii străine, care are calitatea
de autoritate publica centrala in domeniul transporturilor si infrastructurii.
Mai mult decât atât, potrivit art. 1 alin. l d__ O.U.G. nr. 84/2003 pentru înfiinţarea
Companiei Naţionale de A_________ şi D______ Naţionale d__ România - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor d__ România,
aprobata prin Legea nr.424/2004, C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, de
interes strategic naţional cât timp statul este acţionar majoritar, care se organizează şi
funcţionează sub autoritatea, Departamentului pentru proiecte de infrastructura si
investiţii străine pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform
legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1, iar conform art. l alin.(5)
desfăşoară in principal activităţi de interes public naţional in domeniul administrării
drumurilor naţionale si autostrăzilor, in conformitate cu prevederile OG nr.43/1997,
privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările ulterioare.
Potrivit art. 9 d__ OUG nr. 84/2003 CNADNR SA este administratorul autostrăzilor si
drumurilor naţionale, in condiţiile contractului de concesiune prevăzut la art.3, având in
vedere ca elementele infrastructurii autostrăzilor si drumurilor naţionale reprezintă
bunuri aparţinând domeniului public al statului.
C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__ România asigură
implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de d______ publice, în
concordanţă cu strategia Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investiţii
străine, Planul N_______ de Dezvoltare a teritoriului şi cerinţele economiei naţionale.
Astfel, C_______ Naţionala de A_________ si D______ Naţionale d__ România este o
instituţie de interes public cu caracter autonom, obiectul de activitate al instituţiei fiind
dezvoltarea unitara a întregii reţele de d______ publice naţionale prin gestionarea pe
principii comerciale a infrastructurii rutiere de d______ de interes naţional.
Potrivit art. 2 al Legii 544/2001 - privind liberul acces la justiţie, astfel cum a fost
modificată prin Legea 371/2006: ,,a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege
orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare
publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate
comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care
statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori
majoritar;"
Potrivit dispoziţiilor OUG 84/2003 - privind înfiinţarea CNADNR, respectiv art. 1
alin.(l) Se înfiinţează C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__
România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acţiuni,
cu sediul în municipiul Bucureşti, _____________________. 38, sectorul 1, prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor d__ România",
care se desfiinţează. Alin.(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română de interes
strategic naţional, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Departamentului
pentru Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine.
Potrivit art. l alin.(l) d__ OUG nr. 11/2014, Departamentul pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, organ de specialitate cu personalitate juridică în
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, îşi schimbă denumirea în Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor întrucât
C_______ Naţionala de A_________ si D______ Naţionale d__ România SA este
finanţata si de bugetul de stat, consideram ca societatea noastră nu poate sa dea curs
solicitării formulate de către reclamanta ______________________ S.R.L. d__
prezenta acţiune.
In ce priveşte solicitarea reclamantei la plata a facturii nr. 2051/24.07.2013 in valoare
de 1779161,45 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente achitării cu întârziere a
sumelor datorate in cadrul Contractului 6R9 - Reabilitare DN1H, km 75+446 - km
128+823, pârâta a arătat următoarele :
Pentru facturile la care s-a cerut dobânzi la plaţi întârziate, au fost refuzuri de viza -
Lipsa credit bugetar ( ataşam in copie refuzurile de viza, nr.4/5630/12.10.2012 pentru
IPC 9 -Factura 2036, nr.4/6407/19.11.2012 IPC10 - Factura 2040,
nr.4/6770/04.12.2012 IPC11-Factura 2041, nr.4/152/10.014.2013 IPC12 - Factura
2043), pentru Facturile 9 2027/25.05.2012 - IPC 6, 2032/25.06.2012 - IPC7 si
2034/03.08.2012 - IPC8 si Factura de penalităţi 2051/24.07.2013 (ataşam o copie după
registrul privind operaţiunile prezentate la viza CFP - Lipsa credit bugetar iar Factura
2023/08.05.2012 - IPC5 s-a întârziat doar la plata.
In cadrul acestui Contract nu au existat notificări de revendicări d__ partea
Constructorului Asocierea JV PA&CO I____________ SRL & Kemna Bau Andrae
Gmbh si nici d__ partea Beneficiarului CNADNR SA, si de aceea nu a fost necesara
desemnarea d__ partea CNADNR si Antreprenor a unei persoane (membrul Comisiei
de Adjudecare a Disputelor). Având in vedere ca sub clauza 20.6 referitoare la "
Arbitraj " nu a fost amendata in Condiţiile Speciale de Contract, rămân valabile
Condiţiile d__ sub clauza 20.6 "Arbitraj d__ Condiţiile Generale FIDIC G_____.
Sursa de finanţare a Contractului 6R9 Reabilitare DN1H - Z____ - Răstoci este
împrumutul, in limita prevederilor bugetare anuale d__ cadrul Titlul 65 "CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA "-
ARTICOLUL 65.01 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANŢARE RAMBURSABILA".
Motivele plaţii cu întârziere a facturilor emise de ______________________ S.R.L in
anul 2012, pentru care s-au calculat penalităţi de întârziere sunt multiple, 1 explicaţii
pentru fiecare factura regăsindu-se in Anexa A d__ Adresa Direcţiei Financiare
nr.21A/6190/31.10.2014 d__ cadrul CNADNR SA, ataşata la întâmpinare..
Printre motivele care au determinat plata cu întârziere sunt de menţionat:
- angajarea de lucrări peste prevederile bugetare anuale;
- cererile de fonduri de la bugetul statului se puteau intocmi doar in limitele impuse de
prevederile bugetare trimestriale, iar in primele luni ale anului in proporţie de doar 1/12
d__ prevederile bugetare aferente anului anterior;
- circuitul greoi de avizare a cererilor de fonduri de la bugetul statului;
- in anul 2013, au fost solicitate fonduri la Ministerul Transporturilor, care a restituit
toate cererile C.N.A.D.N.R S.A motivat de faptul ca cheltuielile solicitate nu se
încadrau in art.27 d__ OUG 96/2012.
Aşadar, toate solicitările au fost transmise către Departamentul pentru Proiecte de
Infrastructura si Investiţii Străine, însa protocolul de predare - preluare
___________________________________ D.P.I.I.S a fost semnat doar in data de
27.02.2013.
Direcţia Financiara putea efectua demersuri pentru alocarea in timp util doar a
fondurilor prevăzute prin legea bugetara anuala, in funcţie de trimestrializarea sumelor
aprobate, pentru sumele care depăşeau prevederile bugetare, responsabilitatea angajării
de cheltuieli revenind direcţiei derulatoare, care avea obligaţia întocmirii programelor
de lucrări in limitele bugetare.
Acest aspect este întarit si de cele menţionate in Adresa Direcţiei Gestionare Fonduri
nr.21A/6190/29.10.20T4, care menţionează ca plăţile pentru facturile emise in cadrul
acestui contract sunt condiţionate de alocarea bugetara conform art.4 - alin.2) si 3) ale
Legii finanţelor publice nr.500/2002, cu modificările si completările ulterioare.
Având in vedere plata cu întârziere a facturilor mai sus menţionate, in data de
25.07.2013 reclamanta a înaintat către CNADNR prin adresa nr.174/24.07.2013
(înregistrata la CNADNR cu nr. 92/xxxxx/25.07.2013) factura nr. 2051/24.07.2013
privind calculul penalităţilor pentru neplata la termen a Certificatelor Interimare de
Plata nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, in valoare de 1,779,161.45 Lei, iar documentele
menţionate mai sus au fost înaintate la Direcţia Generala Economica in data de
07.08.2013.
In conformitate cu Clauza 14.7, pct. b d__ condiţiile generale FIDIC G_____ (copie
ataşata) clauza neamendata in Condiţiile Particulare ale Contractului, Beneficiarul
trebuie sa plătească Certificatul Interimar de Plata in termen de 56 de zile de la
depunerii Certificatului Interimar de Plata la Inginer de către Constructor.
Derulatorul de contract considera ca Antreprenorul este îndreptăţit la Plata dobânzilor
la plaţi întârziate prin clauza contractuala Clauza 14.8 - Condiţii Generale Fidic
G_____.
Cu toate acestea, cu privire la neplata Facturi 2051/24.07.2013 ce face obiectul
prezentului litigiu, aşa cum reiese si d__ înscrisurile ce le depunem la dosar, CNADNR
SA prin direcţiile de specialitate a făcut demersuri in acest sens la Instituţiile implicate
in ceea ce priveşte alocarea financiara pentru plata acestor penalităţi.
Direcţia Generala Economica si Financiara d__ cadrul CNADNR a solicitat prin adresa
CNADNR SA nr.92/xxxxx/29.04.2014 punctul de vedere al Ministerului Finanţelor
Publice in ceea ce priveşte posibilitatea plaţii penalităţilor, răspunsul fiind ca in opinia
acestei instituţii "sumele reprezentând dobânzi la plaţi întârziate/penalităţi contractuale
se decontează d__ partea reprezentând contribuţia naţionala d__ care este asigurata
finanţarea proiectelor.
Pârâta a mai arătat că, în prezent, sumele menţionate la titlul 65"Cheltuieli aferente
programelor cu finanţare rambursabila" nu permit plata facturii de penalităţi, deşi
C.N.A.D.N.R S.A a efectuat demersuri pentru alocarea sumelor necesare in anul 2014,
respectiv 2015, aşa cum rezultă d__ adresele nr. 92/xxxxx/16.07.2014 si
nr.92/xxxxx/06.11.2014.
Pârâta a concluzionat să, în speţă, creanţei pe care reclamanta o solicita la plata ii
lipseşte caracterul exigibil, deoarece existenta, sub aspect juridic, a sumelor solicitate
este discutabila, ţinând cont faptul ca nu exista alocaţia financiara in acest sens.
Exigibilitatea unei creanţe diferă după cum aceasta este pura si simpla sau afectata de
modalităţi. In cazul obligaţiilor afectate de un termen suspensiv sau o condiţie
suspensiva, creanţa devine exigibila numai d__ momentul împlinirii acelui termen sau
acelei condiţii.
Prin urmare, creanţa solicitata de reclamanta nu este exigibila, dat fiind condiţia de care
este afectata plata acesteia si anume alocarea fondurilor, dat fiind împrejurarea
finanţării de la bugetul de stat, asa incat nu sunt întrunite toate elementele cumulative
stabilite expres de art.1013 alin.l d__ Codul de Procedura Civila
In drept, au fost invocate prevederile contractului încheiat
_________________________ art. 969, 970, si art.1073 -1075 d__ Codul Civil, H.G.
nr. 1146 d__ 18 septembrie 2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, L__ C Reabilitare
DN IH, km 75+446 - km 128+823,Z____-Răstoci", prevederile O.U.G. nr. 84/2003
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de A_________ şi D______ Naţionale d__
România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a
Drumurilor d__ România", Codul de Procedura Civila şi Codul civil.
În probaţiune s-a solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri
În cauză a fost încuviinţată administrarea probei cu înscrisuri.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine
următoarele:
Relativ la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu analizarea constituţionalităţii
dispoziţiilor art. 1014 alin. 1 C.p.civ., Tribunalul, dată fiind interpretarea pe care
această instanţă o va da în cele ce urmează sintagmei dintr-un contract civil, inclusiv
celeîncheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă , apreciază că nu se
impune sesizarea instanţei constituţionale în sensul solicitat de reclamantă.
În fapt, prin sentinţa civilă nr. 1158/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti –
Secţia a II-a C_________ Administrativ si Fiscal în dosarul nr. xxxxx/3/2014, s-a
respins excepţia necompetenţei generale a instanţelor de judecată, s-a admis excepţia
inadmisibilităţii şi s-a respins ca fiind inadmisibila cererea de emitere a ordonanţei de
plată formulată de creditoarea ______________________ SRL , în contradictoriu cu
debitoarea C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__ România
S.A., ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele:
In ceea ce priveşte competenta de soluţionare a cauzei, tribunalul a reţinut ca parata a
invocat existenta unei convenţii arbitrale _____________________________
contractuala 20.6 intitulată Arbitraj care stipulează ca "exceptând cazurile in care
disputele se soluţionează pe cale amiabila, orice disputa pentru care decizia CAD (daca
exista) nu a devenit finala si obligatorie va fî soluţionata prin arbitraj internaţional.”
Prima instanţă a reţinut că in speţă clauza invocata este inoperanta, de vreme ce părţile
nu au indicat in mod expres instanţa de arbitraj internaţional instituţionalizat
competenta, conform dispoziţiilor art. 550NCPC. In acest sens, s-a constat ca trimiterea
d__ cuprinsul clauzei 20.6 este una generică, si nu face referire la o instanţă arbitrală
determinata, motiv pentru care a respins excepţia necompetenţei generale şi a reţinut
cauza spre soluţionare.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii , tribunalul a retinut ca inadmisibilitatea
unei actiuni poate interveni numai atunci cand dreptul pretins nu este recunoscut de
lege sau cand conditiile de admisibilitate ale caii procedurale exercitate nu sunt
indeplinite in raport cu reglementarea legala.
Normele care reglementeaza procedura speciala a ordonantei de plata sunt aplicabile
creantelor care rezulta d__ vreuna dintre sursele enumerate de legiuitor in cuprinsul art.
1013 alin. 1 NCPC, text de lege pe care creditoarea d__ prezenta cauza si-a intemeiat
cererea.
Potrivit art. 1013 alin. 1 NCPC, “Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor [...]
constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil ,
inclusiv d__ cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă [...]”.
Textul legal anterior mentionat prevede, asadar, ca procedura ordonantei de plata se
aplica si in privinta contractelor civile incheiate de profesionisti cu o autoritate
contractanta, de natura celor prevazute la alin. 3 al aceluiasi articol.
Intr-adevar, in categoria „autoritatilor contractante” se incadreaza si autoritatile publice
care, prin specificul atributiilor lor, emit acte administrative, conform art. 2 alin. 1 lit.
c) d__ Legea contenciosuului adminsitrativ nr. 554/2004. Acest act normativ
asimileaza actelor administrative „contractele incheiate de autoritatile publice care au
ca obiect [...] achizitiile publice”.
Totodata insa, in acceptiunea dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. c d__ Legea 554/2004,
constituie contracte cu caracter administrativ actele cu caracter bilateral incheiate de
autoritatile publice care au ca obiect:
punerea in valoare a bunurilor proprietate publica;
executarea lucrarilor de interes public ;
prestarea serviciilor publice;
achizitiile publice;
Interpretarea gramaticala prevederilor art. 1013 alin. 1 NCPC conduce la concluzia ca
prevederile care reglementeaza procedura ordonantei de plata sunt aplicabile categoriei
creantelor care-si au izvorul in contracte civile, categorie care cuprinde si creantele
rezultate d__ contracte civile incheiate ________________________ o autoritate
contractantă.
In speta, pretentiile solicitate izvorasc d__ contractul de lucrări 6R9 " DN1H-ZALAU-
RASTOCP L__ C sub nr. 93/xxxxx/13.08.2009, care a fost încheiat pentru reabilitarea
a 53.377 km de drum naţional, si a avut la baza "Condiţiile contractuale pentru
construcţii si lucrări inginereşti proiectate de către Antreprenor - FIDIC 1999 - Cartea
Galbena".
Un administrativ si, ca specie a acestuia, un contract de achiziţie publica, nu poate fi
considerat ca reprezentând un contract civil lato sensu, întrucât atât regulile de
încheiere ale unui asemenea contract cat mai ales regulile de interpretare ale clauzelor
unui astfel de contract simt diferite fata de un contract civil, având in vedere ca potrivit
art. 8 alin. 3 d__ Legea nr. 554/2004, la soluţionarea litigiilor care vizează executarea
unui contract administrativ, se are in vedere regula potrivit căreia principiul libertăţii
contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public , principiu care a
fost preluat si transpus si in prevederile art.287 ind.7 alin.2 si art.287 ind.10 alin.2 d__
OUG nr.34/2006 care vizează in mod expres litigiile izvorâte d__ contractele de
achiziţie publica.
Creantele constand in obligatii de plata a unor sume de bani rezultand dintr-un
asemenea contract administrativ, asa cum sunt si creantele la a caror realizare tinde
creditoarea d__ prezenta cauza, nu pot fi incluse in domeniul de aplicare a procedurii
ordonantei de plata, astfel cum acesta este delimitat prin prevederile art. 1013 alin. 1
NCPC, aceste dispozitii reglementand o procedura speciala, simplificata, aplicabila
exclusiv contractelor civile si neputand fi extinse prin analogie la contractele cu
caracter administrativ, incheiate in acord cu o alta procedura speciala, cum este cea
reglementata in materia achizitiilor publice.
Verificând hotărârea contestată si înscrisurile depuse la dosar, instanţa retine că in
anul 2009 a fost încheiat contractul de achiziţie publica nr. 93/xxxxx/13.08.2009. In
temeiul contractului reclamanta – creditoare s-a obligat sa execute lucrări, CNADNR
S.A. asumându-si obligaţia de a achita lucrările executate in termenele convenite.
Potrivit art. 14.7 d__ contract, CNADNR S.A era obligata sa achite lucrările executate
de către societate in termen de 56 de zile de la data depunerii aplicaţiei de plata.
Ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor, creditoarea a emis mai multe facturi, achitate de
către debitoare cu întârziere.
Creditoarea a iniţiat prezentul demers judiciar, solicitând obligarea debitoarei la plata
sumei de 1779161.45 lei, reprezentând penalităţi aferente achitării cu întârziere a
sumelor datorate conform art. 14.7 d__ contract.
Tribunalul va analiza căile de atac formulate de către cele două părţi:
În ceea ce priveşte cererea în anulare promovată de către pârâta C.N.A.D.N.R.
S.A., tribunalul reţine următoarele:
Calea de atac vizează interpretarea pe care prima instanţă a dat-o clauzei prin care
părţile au stabilit că atribuţiile judecătoreşti, C.N.A.D.N.R. S.A. susţinând că prima
instanţă a dat o interpretare greşita termenilor contractului atunci când a stabilit ca d__
cuprinsul clauzei compromisorii nu rezulta in mod explicit care ar fi instanţa
competenta sa soluţioneze eventualele litigii..
Relativ la excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti, Invocată de către
debitoare prin calea de atac a apelului, calificat ca fiind cerere în anulare, Tribunalul
reţine că în mod corect prima instanţă a apreciat că aceasta este neîntemeiată.
Pentru a ajunge la o astfel de concluzie, tribunalul reţine că nu se poate ignora faptul
că, potrivit art. 1013 alin. 1 „Domeniu de aplicare al Titlului IX. Procedura ordonanţei
de plată „prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile
constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil,
inclusiv d__ cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă , constatat
printr-un înscris (…)”.
Or, litigiile născute d__ contractele de achiziţii publice sunt de competenţa exclusivă a
instanţelor de contencios administrativ, după cum rezultă d__ prevederile inderogabile
ale art. 286 ale OUG nr. 34/2006. Respectiv, Tribunalul are în vedere că potrivit
textului de lege amintit „Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind
executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a
contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul
autorităţii contractante”, o clauză arbitrală contrară neputând fi primită, după cum s-a
reţinut şi în decizia nr. 3483/29.06.2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii căii de atac formulate de către
C.N.A.D.N.R. S.A., Tribunalul , reţinând că prin decizia Curţii de apel Bucureşti s-a
constatat că prezenta cale de atac este, de fapt, o cerere în anulare, în baza art. 1023
C.p.civ., precum ;i faptul c[ justific[ un interes ]n promovarea acesteia, urmează să o
respingă ca neîntemeiată.
Referitor la cererea în anulare formulată de către ______________________ SRL,
tribunalul apreciază ca în mod eronat prima instanţa a admis excepţia invocata si a
respins cererea ca inadmisibilă.
Este real ca cererea creditoarei se întemeiază pe contractul de execuţie de lucrări ce
_________________ aplicare a OUG nr. 34/2006, însă creditoarea s-a adresat instanţei
în temeiul dispoziţiilor speciale privind procedura ordonanţei de plata, procedură
specială care derogă de la dispoziţiile OUG nr. 34/2006, iar in sfera contractelor civile
la care art. 1014Cod procedură civilă face referire se includ şi contractele încheiate
între profesionişti cu o autoritate contractantă, respectiv contractele de achiziţie
publica. Astfel, tribunalul apreciază că cererea privind emiterea unei ordonanţe de plată
este admisibilă şi în situaţia în care debitorul este o autoritate contractantă, creanţa
solicitată izvorând dintr-un contract de achiziţii de prestări servicii, motiv pentru care
va respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată.
Tribunalul nu poate achesa la opinia exprimată de către pârâta C.N.A.D.N.R. S.A. în
sensul că, întrucât contractul care a dat naştere prezentului litigiu a fost încheiat
anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, nu
____________________ aplicare a dispoziţiilor referitoare la ordonanţa de plată în
forma pe care această instituţie o are în actualele norme de procedură. O astfel de
concluzie se impune întrucât ordonanţa de plată este doar un mijloc procesual prin care
se obţine valorificarea unui drept care d__ punct de vedere substanţial este supusă
normelor de drept material în vigoare la data la care acesta a luat naştere.
În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii motivată d__ mai multe perspective în
cuprinsul întâmpinării formulate la cerere a în anulare promovată de către
______________________ SRL , tribunalul reţine că o astfel de excepţie nu putea fi
invocată prin întâmpinare, ci numai prin promovarea unei căi de atac întrucât ea nu
vizează inadmisibilitatea formulării cererii în anulare, ci chiar cererea de emitere a
ordonanţei de plată, motiv pentru care o va respinge ca neîntemeiată.
Aceleaşi considerente referitoare la imposibilitatea invocării pe calea întâmpinării se
impun şi în cazul excepţiei lipsei calităţii procesuale active deoarece, aşa cum rezultă şi
d__ cuprinsul întâmpinării, aceasta nu vizează calitatea persoanei care a promovat
cererea în anulare, ci calitatea de a formula cererea de emitere a ordonanţei de plată.
Reţinând considerentele expuse anterior, Tribunalul constată că, în mod greşit, instanţa
de fond a soluţionat cauza fără a ____________________________, astfel încât
evocând fondul retine următoarele:
D__ înscrisurile dosarului şi susţinerile concordante ale părţilor Tribunalul reţine că
debitoarea C.N.A.D.N.R. S.A. a efectuat plata debitului principal aferent facturilor
emise în baza contractului de achiziţie nr. 93/xxxxx/13.08.2009 , respectiv a achitat
contravaloarea serviciilor prestate de către creditoare.
Potrivit art. 14.7 d__ contract, CNADNR S.A era obligata sa achite lucrările executate
de către societate in termen de 56 de zile de la data depunerii aplicaţiei de plata, în caz
contrar prestatorul, conform art. 14.8 d__ convenţia părţilor are dreptul de a solicita, ca
penalitate de întârziere, o cotă egală cu rata dobânzii BNR + 3% la suma rămasă de
achitat, de la scadenţă şi până la achitarea integrală a debitului
D__ înscrisurile dosarului rezultă că facturile fiscale care reprezintă contravaloarea
lucrărilor executate au fost achitate cu întârziere, aspect necontestat de către debitoare.
În acest context, tribunalul apreciază că sunt lipsite de relevanţă apărările intimatei –
debitoare în sensul că întârzierea la plata nu îi este imputabilă întrucât în procedura de
alocare a fondurilor necesare pentru efectuarea plăţii sunt implicate mai multe instituţii.
În măsura în care C.N.A.D.N.R. S.A. a înţeles să încheie o convenţie de natură să o
angajeze d__ punct de vedere juridic, are obligaţia de a executa toate obligaţiile
rezultate d__ angajamentul respectiv.
Împrejurările invocate de pârâtă în justificarea plăţii cu întârziere a sumelor de bani
datorate creditoarei nu au natura juridică a unor cauze exoneratoare de răspundere
civilă, putând reprezenta un motiv de desocotire între pârâtă şi instituţiile d__ culpa
cărora susţine că nu ş-a îndeplinit la timp obligaţiile contractuale.
Tribunalul reţine că d__ factura 2051/24.07.2013 reiese valoarea penalităţilor de
întârziere calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării integrale
a debitului.
De asemenea, Tribunalul constată că pârâta – debitoare nu a contestat modalitatea de
clacul a penalităţilor, ci, d__ contră, prin reprezentanţii săi legali a confirmat soldul în
valoare de 1779161.45 lei ( f. 12, 104, 105 vol. II dosar nr. XXXXXXXXXXXX ).
În drept, potrivit dispoziţiilor art. 1014Cod procedura civilă prevederile prezentului
titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor
sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv d__ cele încheiate între un
profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate
potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt
mod admis de lege.
Faţă de aspectele de fapt reţinute anterior, în privinţa penalităţilor de întârziere
Tribunalul apreciază că reclamanta a înfăţişat o creanţă certă (existenţa sa derivând d__
cuprinsul contractului şi a recunoaşterii explicite a datoriei principale de debitoare),
lichidă (cuantumul său este expres determinat în tabelul anexat şi necontestat de
debitoare) şi exigibilă (conform prevederilor contractuale), cererea sa de emitere a unei
ordonanţe de plată fiind întemeiată.
Apărarea debitoarei referitoare la neîntrunirea condiţiilor pentru existenţa prejudiciului
nu poate fi reţinută contrazicând însăşi natura juridică şi menirea clauzei penale
înserate a priori de către părţi în cuprinsul contractului.
Pentru aceste considerente, tribunalul : va respinge excepţia inadmisibilităţii cererii în
anulare formulată de C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__
România S.A., ca neîntemeiată, va respinge cererea în anulare formulată de C_______
Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__ România S.A., ca neîntemeiată,
va admite cererea în anulare formulată de formulată de reclamantă – creditoare
______________________ SRL , va anula în parte sentinţa civilă nr. 1158/17.02.2015,
în sensul că respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, va admite cererea de
emitere a ordonanţei de plată şi va ordona pârâtei – debitoare să plătească reclamantei –
creditoare suma de 1779161,45 lei, reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere,
în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale.
Cu recurs în termen de 48 de ore la pronunţare.
Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii în anulare formulată de C_______ Naţională
de A_________ şi D______ Naţionale d__ România S.A., ca neîntemeiată.
Respinge cererea în anulare formulată de C_______ Naţională de A_________ şi
D______ Naţionale d__ România S.A., ca neîntemeiată.
Admite cererea în anulare formulată de formulată de reclamantă – creditoare
______________________ SRL, CUI xxxxxxx, cu sediul în comuna Oituz,
_______________________, Judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâta – debitoare
C_______ Naţională de A_________ şi D______ Naţionale d__ România SA, CUI
xxxxxxxx, cu sediul în sector 1, Bucureşti, _____________________. 38 .
Anulează în parte sentinţa civilă nr. 1158/17.02.2015, în sensul că respinge ca
neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii şi admite cererea de emitere a ordonanţei de
plată.
Ordonă pârâtei – debitoare să plătească reclamantei – creditoare suma de 1779161,45
lei, reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere, în termen de 10 zile de la
comunicarea prezentei ordonanţe.
Definitivă .
Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.06.2016.
P_________, JUDECĂTOR: GREFIER,
M_____ A__ M____ S____ G_______ M________ M_____
Red/thred. jud. MAM/4 ex/2 ____
_________________________________>
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters
Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și