Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL NAȚIONAL DE

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27


alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 2301/C3/2391
Data: 19.12.2019

Prin contestația nr. 51/08.11.2019, înregistrată la Consiliul Național


de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 45479/08.11.2019, înaintată de SC
METROUL SA, cu sediul social în București, str. J. Gutenberg nr. 3 bis,
sector 5, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/4631/1991,
având CUI 426112, reprezentată legal prin Rozorea Mircea-Andrei, în
calitate de lider al asocierii Metroul SA - Padeco Company Limited,
reprezentată convențional prin Cabinet de Avocat Andreiana Cornelia,
având sediul ales în București, str. Dr. Carol Davila nr. 33. et. 2, ap. 4.
sector 5, sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură, formulată
împotriva rezultatului procedurii nr. 554418/29.10.2019, emis de
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3,
județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitație
deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de „Servicii de
elaborare Studii de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului
și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții Tren
Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu –
Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj:
Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre
acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții”, s-a
solicitat:
- anularea actului atacat și a tuturor actelor care au stat la baza
emiterii deciziei autorității contractante, precum și a tuturor actelor
subsecvente acesteia;
1
- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de
atribuire prin recalcularea punctajului acordat experților cheie Vîlcan
Adrian Vasile și Dumitrescu Consuela Cristina;
- anularea deciziei prin care oferta asocierii SWS Engineering SPA-
Systra - Metrans Engineering SRL a fost declarată admisibilă și
câștigătoare, a tuturor actelor autorității care au stat la baza emiterii
acestei decizii, precum și a tuturor actelor subsecvente acesteia;
- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de
atribuire, prin reevaluarea ofertei depuse de Asocierea SWS Engineering
SPA, de la etapa verificării admisibilității ei;
- anularea raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente lui,
în ceea ce privește oferta sa și oferta declarată câștigătoare.
Prin cererea de intervenție nr. 61/18.11.2019, înregistrată la
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr.
46995/18.11.2019, asocierea SWS Engineering SPA - Systra - Metrans
Engineering SRL, prin Metrans Engineering SRL, cu sediul în București,
Calea Rahovei nr. 266 - 268, sector 5, înregistrată în registrul comerțului
sub nr. J40/9129/2018, având CUI 39543312, reprezentată legal prin
Radu Gabriel Dumitru – administrator și convențional prin avocat Oana
Gavrilă, cu sediul profesional în București, str. Doctor Dimitrie Drăghiescu
nr. 11, sector 5, sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor
procedurale, a solicitat admiterea cererii, cu consecința respingerii, ca
nefondate, a contestației formulate de SC METROUL SA.
Contestația și cererea de intervenție urmează a fi soluționate
împreună, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Lege.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,


asupra cauzei de față, constată următoarele:

Pentru aceste motive,


în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în principiu, cererea de intervenție accesorie a asocierii SWS


Engineering SPA - Systra - Metrans Engineering SRL.
Admite contestația formulată de SC Metroul SA în contradictoriu cu
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.
Anulează Raportul procedurii nr. 554410/29.10.2019, în partea ce
privește evaluarea ofertei asocierii SWS Engineering SPA - Systra -
Metrans Engineering SRL și în partea privind modul de calcul al
punctajului acordat ofertei asocierii Metroul SA - Padeco Company
Limited, precum și actele subsecvente acestui raport.
Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la
primirea prezentei decizii:

2
CONSILIUL NAȚIONAL DE
SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27


alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 2301/C3/2391
Data: 19.12.2019

Prin contestația nr. 51/08.11.2019, înregistrată la Consiliul Național


de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 45479/08.11.2019, înaintată de SC
METROUL SA, cu sediul social în București, str. J. Gutenberg nr. 3 bis,
sector 5, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/4631/1991,
având CUI 426112, reprezentată legal prin Rozorea Mircea-Andrei, în
calitate de lider al asocierii Metroul SA - Padeco Company Limited,
reprezentată convențional prin Cabinet de Avocat Andreiana Cornelia,
având sediul ales în București, str. Dr. Carol Davila nr. 33. et. 2, ap. 4.
sector 5, sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură, formulată
împotriva rezultatului procedurii nr. 554418/29.10.2019, emis de
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3,
județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitație
deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de „Servicii de
elaborare Studii de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului
și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții Tren
Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu –
Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj:
Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre
acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții”, s-a
solicitat:
- anularea actului atacat și a tuturor actelor care au stat la baza
emiterii deciziei autorității contractante, precum și a tuturor actelor
subsecvente acesteia;
1

S-ar putea să vă placă și