Sunteți pe pagina 1din 14
Consiliul Local al Municipi Cluj-Napoca 240 ffs.c4.2ys ses [-14 p: HOTARARE, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare complex turistic gi jc agrement, str. Fagetului nr. 6 prov. Consiliul local al munieipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinfa extraordinar, Examindnd proiectul de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal — Dezvoltare complex turistic gi de agrement, str. Fagetului nr. 6 prov. ~ proiect din inifiativa primarului; Analizind Referatul nr.163815 din 01.04.2019 al Directiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic Zonal ~ Dezvoltare complex turistic si de agrement, str. Fagetului nr. 6 prov., beneficiar: S.C. Cristock S.R.L. ; ‘Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 661 din 17.07.2018, Avizul Arhitectului Sef nr.1344 din 12.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum si avizul comi Rejinand prevederile Legii nr. 350/2001 privind amengjarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; Pottivit dispozitiunilor art. 36 pet. 5 lit. c, 39 alin. 2 gi art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a ad publice locale, republicatd, cu modificarile si completiile ulterioare, HOTARASTE: Art.1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal — Dezvoltare complex turistic si de agrement, str. Fagetului nr. 6 prov., beneficiar: S.C. Crisrock $.R.L., intocmit in scopul stabilirii de reglementiiri si indici urbanistici, dupa cum urmeazit: UTR Aapp* - Zoni de agrement pentru public functiune predominanté facilit}i dedicate agrementului pentru public ~ alimentatie publica, cazare turistiea, sport in aer liber, amenajari pentru activititi in aer liber (terenuri de sport, platforme cu destinatii diverse, alei, parcaje), comer} gi servicii de sustinere a functiei de hazi; -principiu de dezvoltare: terenul se utilizeaz’ neparcelat, cladiile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare; -regim de construire:deschis; Wilfimea maximi admisd: trei nivele supraterane, 2S+P+2E. Se admit nivele parfiale (supante) si etaj tehnic cu conditia incadrarii in indltimea total reglementati, respectiv max. 14.50 m; : -amplasarea cladirilor unele faga de alteie: tnalyimea clidirii mai tnalte, dar nu mai putin de 10m; -indici urbanistici: P.O.T maxim = 10% , C.U.T maxim = 0,25; -reiragere fafa de aliniament: min.8 m; -reirageri minime fara de limitele laterale si postertoare: Heladire dar nu mai pujin de 6m; -spayii plantate: spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafefa totald gi vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasi, medie si inalta). Se va organiza 0 ffgie verde plantati cu vegetatie inalti cu litimea minima de 3m, pe latura vestica gi sudicé, in vecinatatea zonei de locuinfe; masuri de proteotie antifonica (taluz vegetal natural, perdea de arbori/vegetatie): -circulatii, accese: din strada Fagetului; -stajionarea autovehiculelor: parcaje la sol in incintd, necesarul calculindu-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G; -echipare tehnico-edilitard: wtilitatile se vor asigura prin racordarea la refelele edilitare publice disponibile. Apele uzate menajere se pot epura utilizénd sisteme individuale si ulterior vor fi utilizate local sau infiltrate in sol, in interiorul parcel. Conform Plansei de Reglementari Urbanistice - Unitati Teritoriale de Referin{a, aferenta PUG 2014, servitutea de utilitate publi strada ementati la profil tip II1.C 18m si greveazii parcela care asigura accesul la parcela studiatd. Suprafaja de teren grevati de servitutea de utilitate publica va fi dezmembraté gi insorisd in CF cu destinagia de feren rezervat pentru servirute de uailitare publicd, conform art, 25 al Regulamentului Loeal de Urbanism asa etului este re} coathintet (Milan cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017 Se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei de cinci ani de le aprobare. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinfeaz& Directia Generald de Urbanism. Pregedinte de sedint3, Ec. Dan Stefan Tarcea } Secretarul municipiului, Jr. Aurora Rosca Nov oe it... aprile 2019 (Hotirirea a fost adoptaté cu .... voturi) | | , | | Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca APROBAT Directia General de Urbanism Primar, Nr. 163815 din 1.04.2019 Emil Boe REFERAT : privind aprobarea Planului Urbanistic Zona E Dezvoltare complex turistie si de agrement, str. Fagetului nr. 6 prov. Directia Generala de Urbanism supune aprobarii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului si urbanism si a Legit nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, modijicatd si completatd si a Planul Urbanistic Zonal ~ Dezvoltare complex turistic gi de agrement, str. Fagetului nr. 6 prov., intocmit in scopul stabilirii reglementiri urbanistice aferente functiunii propuse in vederea construirii si amenajarii zonei. Documentafia a fost intocmiti de S.C. Arhimar Serv S.R.L., la comanda beneficiarului S.C, Cristock SRL. Expunere de motive privind aprobarea PU.Z. Terenul studiat prin P.U.Z. este arealului fostului camping ,,Faget”, in suprafaja de 33.151 mp, delimitat de strada Fagetului in partea de est, zona rezidential’ in partea de vest si sud (U:T.R Lid) , zon de urbanizare si pidure in partea de nord (U.T.R. Ulid, U.T.R. Vp). Din punct de vedere urbanistic, teritoriul de studiat este incadrat in zona de agrement pentru public/privat (U.T.R. Aapp conform P.U.G.), zona in care realizarea facilitatilor dedicate agrementului public este condifionatd de elaborarea unui plan urbanistic zonal. in acest sens s-a emis Avizul prealabil de oportunitate nr, 661 din 17.07.2018, ce a stat la baza elaborarii PU.Z. Conceptul urbanistie propune devoltarea zonei prin realizarea unui complex turistic si de agrement, cuprinzind spafii pentru cazare turisticd cu dotiri (centru spa, sali evenimente, piscine exterioare, terenuri sport), in concordanfi cu caracterul zonei propus prin P.U.G. Din punct de vedere a configurarii spatial volumetrice, regimul de inaltime va fi de trei nivele supraterane, respectiv 2S+P+2E. Se admit nivele parfiale (supante) si etaj tehnic cu conditia incadririi in iniiltimea total reglementatd, respectiv max. 14.50 m. Prin PU.Z. se propune dezmembrarea suprafetei de teren afectate de servitutea de utilitate publica, pentru realizarea profilului de drum de 18 m pentru strada Fagetului instituit prin PUG. Pentru suprafata de teren grevata de servitutea de utilitate publica se vor aplica prevederile art. 25 din Regulament, asa cum au fost modificate si completate prin H.C.L. n.737/2017, Documentatia este stucturata confrom normelor metodologice in vigoare, indicativ GM-010-2000 si este insoyita de avizele gi acordurile necesare, Avind in vedere necesitatea stabilirii reglementarilor urbanistice pentru construirea gi amenajarea zonei si a fapului ca propunerea este in concordanta cu dezvoltarea viabila a zonei propuse prin PUG- 2014, fiind in caracterul acesteia, sustinem aprobarea P-U.Z. Documentatia a fost dezbeituta in sedinfa Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism din data de 4.12.2018. in baza fundamentirii tehnice a comisiei Arhitectul Sef a emis Avizul nr, 1344 din 12.03.2019. La emiterea avizului s-a tinut cont de observatiile primite din partea vecinilor prezenji la dezbatere, astfel s-a impus organizarea unei fagii verde plantate cu vegetatie inalt’ cu latimea minima de 3m, pe latura vestica si sudicd, in vecinatatea zonei de locuinfe si masuri de protectie antifonica (taluz vegetal natural, perdea de arbori/vegetatie). Planul urbanistic zonal propune stabilirea de reglementdri si indici urbanistici dupa cum urmeaza: UTR Aapp* ~ Zona de agrement pentru public -functiune predominanta: facilititi dedicate agrementului pentru public — alimentatie public, cazare turisticd, sport in aer liber, amenajiri pentru activitafi in aer liber (terenuri de sport, platforme cu destinafii diverse, alei, parcaje), comer} si servicii de sustinere a functiei de baza; -principtu de decvoltare: terenul se wtilizeaza neparcelat, cladirile find dispuse pe baza unui plan general de amplasare: 2 -regim de construire-deschis: ~iniljimea maxim: admisé: tcei nivele supraterane, 2S+P+2E. Se admit nivele partiale (supante) si taj tehnic cu conditia incadrarii in indltimea totald reglementatd, respectiv max. 14.50 m:

S-ar putea să vă placă și