Sunteți pe pagina 1din 5

LEGISLAȚIE ȘI ACTE DE STUDII HOITAN (CORFU) DIANA-GABRIELA

MASTER MEDC, An II

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
(personal didactic învățământ preuniversitar și învățământ universitar)
Învățământ preuniversitar Învățământ universitar

Cadru legislativ
- art. 280-282 LEN 1/2011 cu modificările și - art. 306-310 LEN 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare completările ulterioare (etica universitară)
- art. 52 din ORDINUL 5447/2020 privind - art. 312-326 LEN 1/2011 cu modificările și
aprobarea Regulamentului-cadru de completările ulterioare (sancțiuni)
organizare și funcționare a unităților de - Legea 206/2004 privind buna conduită în
învățământ preuniversitar cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică
- Codul de Etică și proceduri specifice şi inovare
- Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
nr. 4492/2005 privind promovarea eticii
profesionale în universităţi, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din
11/07/2005;
- Codul de Etică și proceduri specifice

Orice porsoană poate sesiza în scris cu privire art. 317 (1) Orice persoană poate sesiza
la săvârșirea unei fapte ce poate constitui unitatea/instituția de învățământ cu privire la
abatere disciplinară la: secretariatul unității, săvârșirea unei fapte ce poate constitui
secretariatul ISJ, secretariatul MEC (ținând abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris
cont de funcția persoanei vizate) și se înregistrează la registratura
unității/instituției de învățământ.
Personalul didactic și de cercetare, personalul
didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel
de conducere, de îndrumare și de control din
învățământul superior răspunde disciplinar
pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin
potrivit contractului individual de muncă,
precum și pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului
învățământului și prestigiului
unității/instituției. Normele de comportare
sunt stabilite în Carta universitară, fără a
aduce atingere dreptului la opinie, libertății
exprimării și libertății academice.

Sancțiuni disciplinare (în raport de gravitatea Sancțiunile disciplinare care se pot aplica
faptei): personalului didactic și de cercetare sunt
următoarele:
a) observație scrisă;
a) avertisment scris;
b) avertisment;

1
LEGISLAȚIE ȘI ACTE DE STUDII HOITAN (CORFU) DIANA-GABRIELA
MASTER MEDC, An II

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, b) diminuarea salariului de bază, cumulat,


când este cazul, cu indemnizația de când este cazul, cu indemnizația de
conducere, de îndrumare și de control, cu conducere, de îndrumare și de control;
până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 timp, a dreptului de înscriere la un concurs
ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice
pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de
superioare sau pentru obținerea gradelor îndrumare și de control, ca membru în comisii
didactice ori a unei funcții de conducere, de de doctorat, de master sau de licență;d
îndrumare și de control;
) destituirea din funcția de conducere din
e) destituirea din funcția de conducere, de învățământ;
îndrumare și de control din învățământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de
f) desfacerea disciplinară a contractului muncă.
individual de muncă.

Instituția abilitată să soluționeze sesizarea va


face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se
va discuta/analiza în consiliul de administrație
al instituției în cauză, care va decide, dacă
este cazul, începerea cercetării efective pentru
abaterile prezumate săvârșite, aprobând în
aceeași ședință de lucru comisia care va
efectua această cercetare

art. 281 (1) Pentru personalul didactic din Propunerea de sancționare disciplinară se face
unitățile de învățământ preuniversitar, de către șeful de departament sau de unitate
propunerea de sancționare se face de către de cercetare, proiectare, microproducție, de
director sau de cel puțin 2/3 din numărul total către decan ori rector sau de cel puțin 2/3 din
al membrilor consiliului de administrație. numărul total al membrilor departamentului,
Sancțiunile aprobate de consiliul de consiliului facultății sau senatului universitar,
administrație sunt puse în aplicare și după caz. Aceștia acționează în urma unei
comunicate prin decizie a directorului unității sesizări primite sau se autosesizează în cazul
de învățământ preuniversitar. unei abateri constatate direct.

În cadrul cercetării abaterii prezumate se Sancțiunea disciplinară se aplică numai după


stabilesc faptele și urmările acestora, efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea
împrejurările în care au fost săvârșite, celui în cauză și verificarea susținerilor făcute
existența sau inexistența vinovăției, precum și de acesta în apărare.
orice alte date concludente. Audierea celui
cercetat și verificarea apărării acestuia sunt

2
LEGISLAȚIE ȘI ACTE DE STUDII HOITAN (CORFU) DIANA-GABRIELA
MASTER MEDC, An II

obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se


prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în
scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și
de a da declarații scrise se constată prin
proces-verbal și nu împiedică finalizarea
cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul
să cunoască toate actele cercetării și să își
producă probe în apărare.

Comisia de disciplină este formată din: Pentru investigarea abaterilor disciplinare


săvârșite de personalul didactic, personalul
a)  pentru personalul unității/instituției de din cercetare sau personalul administrativ, se
învățământ, comisii formate din 3-5 membri, constituie comisii de analiză formate din 3-5
dintre care unul reprezintă organizația membri, cadre didactice care au funcția
sindicală din care face parte persoana aflată în didactică cel puțin egală cu a celui care a
discuție sau este un reprezentant al săvârșit abaterea și un reprezentant al
salariaților, iar ceilalți au funcția cel puțin organizației sindicale.
egală cu a celui care a săvârșit abaterea;
 Comisiile de analiză sunt numite, după caz,
b) pentru personalul de conducere al de:
unităților/instituțiilor de învățământ
preuniversitar și pentru personalul de a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
îndrumare și control din inspectoratele
școlare, comisii formate din 3-5 membri, b) Ministerul Educației și Cercetării, pentru
dintre care un reprezentant al salariaților, iar personalul de conducere al instituțiilor de
ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu învățământ superior și pentru rezolvarea
a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie contestațiilor privind deciziile senatelor
face parte și un inspector școlar general universitare.
adjunct din cadrul inspectoratului școlar
județean/al municipiului București;

c) pentru personalul contractual din


inspectoratele școlare, comisii formate din 3-5
membri, dintre care un reprezentant al
salariaților. Din comisie face parte și un
inspector școlar general adjunct din cadrul
inspectoratului școlar județean/al municipiului
București;

d) pentru personalul de îndrumare și de


control din cadrul Ministerului Educației și
Cercetării, comisii formate din 3-5 membri,
dintre care unul reprezintă organizația
sindicală din care face parte persoana aflată în
discuție sau este un reprezentant al

3
LEGISLAȚIE ȘI ACTE DE STUDII HOITAN (CORFU) DIANA-GABRIELA
MASTER MEDC, An II

salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel


puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

e) pentru personalul de conducere al


inspectoratelor școlare județene/al
municipiului București, comisii formate din
3-5 membri, dintre care un reprezentant al
salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel
puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

f) pentru membrii comisiilor/consiliilor


numiți de inspectoratul școlar, comisii
formate din 3-5 membri, dintre care un
reprezentant al salariaților, un inspector școlar
și 1-2 directori de unități/instituții de
învățământ, iar ceilalți au funcția didactică cel
puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se art. 316 LEN În cazul în care cel sancționat
fac în termen de cel mult 30 de zile de la data disciplinar nu a mai săvârșit abateri
constatării acesteia, consemnată în condica de disciplinare în cursul unui an de la aplicarea
inspecții sau la registratura generală a sancțiunii, îmbunătățindu-și activitatea și
unității/instituției de învățământ comportamentul, autoritatea care a aplicat
preuniversitar, fiindu-i adusă la cunoștință sancțiunea disciplinară poate dispune
persoanei de către conducătorul instituției ridicarea și radierea sancțiunii, făcându-se
după aprobarea în consiliul de administrație al mențiunea corespunzătoare în statul personal
acesteia, respectiv de către ministru, în funcție de serviciu al celui în cauză.
de instituția care a numit comisia de cercetare
disciplinară prin decizie/ordin. Persoanei
nevinovate i se comunică în scris inexistența
faptelor pentru care a fost cercetată.

(8) Persoanele sancționate încadrate în art. 317 (2) Dreptul persoanei sancționate


unitățile de învățământ au dreptul de a disciplinar de a se adresa instanțelor
contesta, în termen de 15 zile de la judecătorești este garantat.
comunicare, decizia respectivă la colegiul de
disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.
Personalul de conducere din
unitățile/instituțiile de învățământ, personalul
de conducere, de îndrumare și de control și
contractual din inspectoratele școlare,
membrii comisiilor/consiliilor numiți de către
inspectoratul școlar și personalul de
conducere, de îndrumare și control din
Ministerul Educației și Cercetării, care a fost

4
LEGISLAȚIE ȘI ACTE DE STUDII HOITAN (CORFU) DIANA-GABRIELA
MASTER MEDC, An II

sancționat, are dreptul de a contesta decizia,


în termen de 15 zile de la comunicare, la
Colegiul central de disciplină al Ministerului
Educației și Cercetării.

Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului Decanul sau rectorul, după caz, pune în
comisiei de cercetare, de autoritatea care a aplicare sancțiunile disciplinare.
numit această comisie și se comunică celui în
cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către În învățământul superior, sancțiunile se
directorul unității de învățământ, inspectorul comunică, în scris, personalului didactic și de
școlar general sau ministrul educației cercetare, precum și personalului didactic și
naționale. de cercetare auxiliar din subordine de către
serviciul de resurse umane al instituției.