Sunteți pe pagina 1din 42

MODUL VII: Sistemul de

asigurari sociale de sanatate


din Romania
Dr. Liliana Iliescu

1
Sistem de sănătate - Definiţie

• Toate organizaţiile, instituţiile şi


resursele care sunt implicate şi
dedicate activităţilor de promovare,
menţinere şi îmbunătăţire a stării
de sănătate a populaţiei. (OMS,
2000)

2
Sistem de sănătate - Definiţie
• Părţi implicate:
Medici, case de asigurări, MS,
spitale
Organizaţii care finanţează şi
furnizează servicii: non-profit,
asociaţii profesionale, furnizori
privaţi, fundaţii, organizaţii
voluntare

3
Sistem de sănătate – obiective →
performanţa sistemului de sănătate

• Îmbunătăţirea stării de sănătate a


populaţiei
• Protejarea populaţiei împotriva
riscului financiar asociat bolii
• Să răspundă aşteptărilor populaţiei
/Asigurarea demnităţii indivizilor

4
Obiective generale ale sistemelor
de sănătate
• Acces universal şi echitabil la un
pachet de servicii
• Libertatea opţiunilor pentru
consumatorii şi furnizorii de
servicii
• Utilizarea eficientă a resurselor
disponibile şi controlul costurilor

5
Atingere obiective
• Libertate de alegere  - accesibilitate 
datorită creşterii costurilor – ex USA
• Acces - opţiuni  datorită resurselor
reduse - UK

Sistemul european – sănătatea bun social -


acces pentru întreaga populaţie –
solidaritate
Sistemul USA – sănătatea bun individual

6
Obiectivele OMS pentru sistemele de sănătate:
• îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi
îmbunătăţirea echităţii în starea de sănătate în cadrul
populaţiei
• protejarea populaţiei de riscul financiar datorat costurilor
crescute ale serviciilor de sănătate prin distribuiriea corectă a
poverii financiare
• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a sistemului de
sănătate la nevoile populaţiei, exprimată prin ceea ce se
întâmplă atunci când o persoană interacţionează cu sistemul
de sănătate: respectul pentru individ (demnitate,
confidenţialitate, autonomie), orientarea către client (atenţie
promptă, posibilitatea de alegere, servicii de bază).

7
Aplicarea dreptului la sănătate și reforma sistemelor
de servicii de sănătate

Obiectivele strategiei UE - ”Împreună pentru sănătate”


• acoperire echitabilă și universală a asistenței medicale
de calitate.
• Sistemele de sănătate reprezintă o componentă
centrală a nivelurilor ridicate de protecţie socială ale
Uniunii şi contribuie atât la coeziunea socială şi la
justiţia socială, cât şi la dezvoltarea durabilă.
• Sistemele serviciilor de sănătate fac parte din cadrul
mai larg al serviciilor de interes general.

8
Sistem de sănătate este echitabil

• absenţa disparităţilor în starea de sănătate dintre


indivizii sau dintre grupurile sociale dezavantajate
şi cei favorizaţi sau aflaţi în bunăstare materială şi
socială
• capacitatea de a face disponibil un set minim de
intervenţii echitabile şi eficiente sistemele
serviciilor de sănătate

9
Calităţiile unui bun sistem de sănătate

1. Acoperire generală
2. Acesibilitate – economică, geografică, temporală, socială, culturală,
organizaţională.
3. Calitatea ridicată a îngrijirilor de sănătate prin:
- calitatea profesională ridicată a forţei de muncă din sănătate;
- satisfacţia populaţiei privitor la îngrijirile medicale primite;
- gradul de aplicare a cunoştinţelor şi tehnologiilor medicale actuale în
oferta de îngrijiri medicale pentru populaţie.
4. Pertinenţa faţă de nevoi
5. Echitate – corectitudinea alocării resurselor sau a tratamentului la
nivelul diverşilor indivizi sau grupuri.

10
Calităţiile unui bun sistem de sănătate

6. Posibilităţi de alegere – alegerea medicului, spitalului


etc.
7. Continuitatea îngrijilor de sănătate acordate – îngrijiri
medicale personalizate, acelaşi medic să se ocupe de starea
de sănătate a unui pacient cât mai mult timp.
8. Acceptabilitate socială largă
9. Responsabilitatea statului faţă de sănătatea publică
10. Rentabilitate - eficienţă şi eficacitate ridicată.

11
Participanţi (grupuri de interese) în sistemele de
sănătate
• Autorităţi de sănătate - • Grupuri la risc- persoane
naţionale, statale şi locale cu factori de risc speciali
• Patronat – prin pentru boală; ca de ex
beneficiile de sănătate vârsta, sărăcia, etc, ;
negociate pentru angajaţi
• Furnizori - spitale, clinici
• Asiguratori - publici,
private, medicina de
non-profit şi privaţi
pentru profit familie, îngrijiri
stomatologice , nursing,
• Pacienţi, clienţi sau
consumatori - ca indivizi laboratoare, altele;
sau grupuri • Instituţii de învăţământ
şi cercetare ;
12
Participanti (grupuri de interese) în
cadrul sistemelor de sănătate
• Asociaţii profesionale
• Economiile - naţionale,
• Sisteme de securitate regionale şi locale;
socială
• Organizaţii
• Publicul internaţionale de
• Partide politice sănătate şi finanţatori;
• Grupuri de lobby şi • Industria farmaceutică
consiliere şi de echipamente
• Media medicale

13
Probleme ale sistemelor de sănătate (Banca Mondială)

1. Proastă alocare a resurselor: Banii publici sunt


cheltuiţi pe intervenţii cu cost-eficacitate
scăzută, ca de ex transplant de măduvă pentru
cancer de sân, în timp ce intervenţii cost-
eficiente (managementul TBC sau ITS) sunt
neglijate;

2. Inechitate: populaţiile sărace sau din zona rurală


primesc mai puţine îngrijiri de sănătate, în timp
ce banii publici merg pe oferta de îngrijiri urbane
sau pentru populaţii înstărite care au acces foarte
bun şi la îngrijiri terţiare ;

14
Probleme ale sistemelor de sănătate (Banca Mondială)

3. Ineficienţă: Există multă risipă în


sănătate, în utilizarea medicamentelor de
marcă, în utilizarea personalului şi a
paturilor de spital

4. Costuri care explodează – costurile în


sănătate în ţările dezvoltate şi în curs de
dezvoltare cresc mai repede decât
creşterea economică, în timp ce în ţările
sărace resursele pentru sănătate sunt
puţine şi prost administrate
15
Sistem de sănătate – obiective
fundamentale (OMS)
• Protejarea populaţiei împotriva
riscului financiar asociat bolii →
indiferent de nivelul contribuţiilor

16
Sistem de sănătate – dimensiuni măsurabile
(Health System Action Network, 2006)

• 1. accesul la
servicii
• 2. acoperirea
populaţiei
• 3. calitatea
serviciilor
• 4. eficienţa

17
Funcţiile sistemului de sănătate
• Autoritate, reglementare şi suport
• Finanţare
• Crearea de resurse umane şi
materiale
• Organizarea şi managementul
serviciilor

18
Fluxul financiar în sistemul de sănătate

Consumator Furnizor
Prime
servicii
Taxe
Impozite
Plăţi
-Salar
ACOPERIRE
-Capitaţie
-Per serviciu
Terţ plătitor

19
20
Funcţiile sistemului de sănătate

• Autoritate, reglementare şi suport


(engl. Stewardship) → reglementare şi
intermediere între nevoile de
sănătate ale indivizilor şi resursele
alocate satisfacerii lor → politici de
sănătate (resurse umane, ghiduri,
tehnologii medicale...) → evaluarea
impactului în starea de sănătate a
populaţiei
21
Funcţiile sistemului de sănătate

• Finanţarea – determinantă pentru


celelalte funcţii ale sistemului
• Influenţează echitatea, eficienţa şi
calitatea
• Se referă la colectarea şi alocarea
fondurilor (naţional şi local)
• În general, finanţarea este atât din
surse publice, cât şi private

22
Funcţiile sistemului de sănătate-
Finanţarea/colectare

• Surse publice: fonduri colectate prin


taxe, contribuţii, donaţii şi
împrumuturi guvernamentale
• Surse private: plăţi directe ale
pacienţilor, plăţi angajatori, plăţi în
conturi de sănătate, în contul
organizaţiilor caritabile care
furnizează servicii medicale

23
Funcţiile sistemului de sănătate-
Finanţarea/alocare
• Finanţare pe tipuri de servicii (programe de
sănătate pe patologii specifice, programe
de prevenţie, asistenţă primară, spital,
îngrijiri la domiciliu)
• Modul de plată al furnizorilor de servicii
medicale instituţionali sau individuali →
prospectiv (nivelul plăţii este cunoscut
înainte de furnizarea serviciului);
retrospectiv (plata după furnizarea
serviciului)

24
Funcţiile sistemului de sănătate - crearea de
resurse umane şi materiale
• Managementul resurselor umane
• Transferul de cunoştinţe între
profesionişti
• Alocarea şi distribuirea de
medicamente, materiale sanitare,
investiţii în infrastructură,
echipamente şi tehnologii medicale
• Accesul la medicamente ►indicator
de calitate a serviciilor de sănătate
(consumator)
25
Funcţiile sistemului de sănătate - Organizarea şi
managementul serviciilor

• Contractarea serviciilor
• Descentralizarea serviciilor
• Asigurarea calităţii
• Sustenabilitatea
• Sistemul informaţional
• Parteneriatul cu sectorul privat

26
27
Tipologii de finanţare şi administrare
a sistemelor de sănătate

• Tip
• Sursă de finanţare
• Administrare

28
Sistemele de sănătate de tip
Semashko
• În fostele ţări comuniste
• Finanţare de la buget
• Planificarea şi control centralizat statal control
• Număr crescut de paturi de spital şi personal
medical;
• Reformele post 1990 au pus accentul de
descentralizare şi asigurări obligatorii

29
Sistemele de tip Bismarck (predominant bazate pe
asigurări de sociale

• Finanţate prin asigurări sociale de sănătate ex:


Germania, Japonia, Franţa, Austria, Belgia,
Elveţia, Israel, Olanda, Luxembourg
• Taxe obligatorii pentru angajatori şi angajaţi la
fondurile de boală sau prin sistemele de
securitate socială
• Germania – guvernele locale reglementează
fondurile de asigurări prin care se plătesc şi
serviciile private ; Fonduri puternice şi sindicate
puternice ale medicilor
30
Sistemul naţional de sănătate de tip Beveridge
(predominant bazat pe impozitare generală)

• Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Finlanda,


Danemarca, Islanda, Irlanda
• Guvern - taxe şi venituri; UK finanţare
naţională; ţările nordice combină taxarea
naţională, regională şi locală
• Planificare centrală, management
descentralizat al spitalelor, medicilor de
familie şi sănătăţii publice; sisteme de
sănătate districtuale integrate
31
Sisteme mixte privat-public
• Statele Unite, America Latină (ex Columbia), Asia
(ex Filipine) şi Africa (ex Nigeria)
• Asigurări private prin angajator
• Asigurări publice prin sistemele de securitate
socială pentru grupuri populaţionale specifice
(Medicare, Medicaid)
• Rată crescută de neasiguraţi
• Reglementare guvernamentală puternică (USA);
• Mixare de servicii medicale private, spitale publice
şi private şi servicii preventive publice
• Plată DRG pentru spitale...
32
33
Factorii care influenţează colectarea
fondurilor

34
35
36
37
38
39
40
41
42