Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 29.03.2016
UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROFESOR:
CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA: Limba si literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Exerciţii - Pronumele personal, posesiv şi demonstrativ
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi fixarea cunoştintelor

VALORI ŞI ATITUDINI:

* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea


impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă;
* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;

COMPETENŢE GENERALE:

* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în


situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,
în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.5 cooperarea în interacţiunile de grup;


3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi
lexicale învăţate, într-un text citit;
4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând
corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (care derivă din competenţe specifice)

a.Cognitive:O1:să găsească cuvântul cerut, în urma rezolvării rebusului;


O2:să înlocuiască cuvintele cerute;
O3:să coopereze în vederea rezolvării sarcinilor de lucru primite;
O4:să facă diferenţa între pronume şi adjective pronominale;
O5:să emită păreri legate de pronume.
b.Psihomotorii: O1:să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite: tabla, spaţiul
caietului, fişelor de lucru;
c.Afective: O1:să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare;

STRATEGII DIDACTICE

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, rebusul, jocul


didactic, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, învăţarea prin cooperare,
problematizarea, metoda cubului

2. MIJLOACE DIDACTICE: planşa cu rebusul, marker, fişe de lucru, cub,


tabla, caietele elevilor

3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: activitatea


frontală, individuală, pe grupe

4. BIBLIOGRAFIE:
Limba şi literatura română- cls. a VI-a, Anca Ştefan, Sergiu Ştefan, Editura All,
2002
Bout ,O.-Teste de evaluare pe baza de itemi diferiti-Editura Eikon,Cluj-
Napoca,2003;
Iliescu, A. Gramatica practică a limbii române-Editura Corint,
Bucuresti,2008;
Mihail ,A.;Iulian, G. Limba română- Fonetică, Lexicologie, Morfosintaxă-
Sinteze şi exerciţii, ed.Corint, Bucureşti, 1996;
Şerban, S. LIMBA ROMÂNĂ - O gramatică a greşelilor, îndreptar pentru
evitarea confuziilor, Ed. Niculescu.
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Marilena Şerban, Limba şi literatura
română pentru clasa a VI-a, Metoda Stiu-Descopăr-Aplic, Editura Art
Nr. Momentele lecţiei Obiective DEMERS DIDACTIC Resurse Evaluare
crt. operaţionale
1. Moment organizatoric -activitate de management didactic
1 min. -asigurarea unui ambient optim pentru elevi

2 Reactualizarea -se verifică tema; - conversaţia


cunostintelor O1 -se afişează elevilor un rebus, iar în urma rezolvării lui se va - jocul didactic
afla titlul lecţiei . - rebusul -frontală
7 min. O3 ( Anexa1) - explicaţia

3. Discuţii pregatitoare in Profesorul întreabă care este partea de vorbire care ţine locul -conversaţia
vederea anuntării O2 unui substantiv. -frontală
subiectului Ce indică pronumele demonstrativ? -explicaţia -individuală
Ce este pronumele posesiv?
2 min.
4. Anunţarea subiectului Profesorul anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei: -conversaţia
lecţiei şi enunţarea O2 Exerciţii - Pronumele -frontală
obiectivelor -enunţarea obiectivelor învăţării pe înţelesul elevilor
Elevii îşi notează titlul în caiet
2 min.
5. Desfăşurarea lecţiei O2 Printr-o discuţie cu elevii se face o reactualizare a clasificării -conversaţia
(Dirijarea propriu-zisă pronumelor învăţate şi se notează pe tablă:
a consolidării) O3  Pronumele personal -explicaţia
O4  Pronumele posesiv -frontală
25 min. O5  Pronumele demonstrativ -exerciţiul
O1 Se distribuie elevilor fişa de lucru cu exerciţii cu diferite -individuală
O2 grade de dificultate. (Anexa 2) -învăţarea prin -formativă
cooperare
-demonstraţia

problematizarea
6. Asigurarea retenţiei şi a O3 -explicaţia
transferului. Pe baza METODEI CUBULUI se rezolvă sarcinile cerute. -exerciţiul -colectivă
5 -7 min. O4 -metoda (pe grupe)
(Anexa 3) cubului
7 Asigurarea -elevii răspund la câteva întrebări privind lecţia desfăşurată
feedback-ului O3 -conversaţia - frontală

5 min. O4 Se dă elevilor tema pentru acasă, dând u-li-se explicaţiile


necesare pentru rezolvare: -explicaţia
 Realizaţi o reclamă la un produs ales de voi în care
să folosiţi cât mai multe pronume demonstrative şi
posesive. Puteţi compara produsul ales de voi cu
un alt produs.
8. Încheierea lecţiei -se fac aprecieri generale -conversaţia -frontală
1-2 min -se notează elevii activi. -individuală
Rebusul (Anexa 1)

1.Pronume care exprimă ideea de posesie...


2.Pronumele are ....accentuate şi neaccentuate.
3.Pronume care arată respectul faţă de o persoană....
4.Completaţi proverbul:”Lauda de.....nu miroase a bine.”
5.Partea de vorbire care exprimă un număr...
6. Pronumele personal el este de genul................
7.Dânsul este pronume...........................
8. Pronumele este o parte de vorbire...
9.Funcţia sintactică a pronumelui demonstrativ din propoziţia : “Acesta este
vinovatul.”
(Anexa 2)
FIŞĂ DE LUCRU
PRONUMELE

1. Completează spaţiile libere cu pronumele şi adjectivele pronominale


corespunzătoare:

a) Pronume şi adjective pronominale demonstrative:

“Avem.............gânduri, ..................idei care ne linişteau. ..............cântec îi


înveselea privirea. .................cărti zăceau pe raft. .............................femei ii
dădeau ajutorul cuvenit”

„………………. fată mă urmări şi, cu ………………….ochi blânzi, mă întrebă


dacă le-am văzut şi eu pe ……………………eleve pe care le văzuse toată clasa.
I-am răspuns că ………………………..persoane susţin mereu
……………………variantă. Fetele …….........nu sunt chiar atât de rele cum vor
să le facă să pară ………………………indivizi.”

b) Pronume personale:

„Elevii merg voioşi spre şcoală. ……................traversează pe la trecerea de


pietoni. …….........este marcată cu linii transversale. …........… se mai spune
şi “zebră”. Un copil grăbit traversează în fugă printr-un loc nepermis şi era
cât pe ce să- ….. calce o maşină. ...…….. s-a oprit foarte aproape de …….... .

c) Ponume şi adjective pronominale posesive:

d) „Mi-am luat schiurile. Tu le-ai luat? Poţi să-mi dai mănuşile tale?
Fiindcă ............................ s-au rupt. Ne luaţi cu maşina voastră până în oraş,
pentru că ................................... a rămas în pană ? Ghiozdanele noastre sunt
în bănci. .......................... unde sunt?

2.Completează spaţiile libere, conform cerinţelor din paranteze:

a. Eleva din ……………… banca este premianta clasei. (adjectiv pron.


demonstrativ de identitate)
b. Din camera ...................... se auzea muzica. (pron. posesiv, pers. a II-a,
pl., G.)

c. Din ......................... parte a satului veneau nişte călăreţi. (adj. pron.


demonstrativ de diferentiere )

d. Am citit amândoi ………………… revistă. (adj. pron. demonstrativ de


identitate ).

4. Încercuieşte formele corecte din enunţurile următoare:


Îi dau băiatului acesta/acestuia o carte bună.
Am aceeaşi/aceiaşi părere ca tine.
Unde lucrează taică-său/taică-su/taică-so?
A venit şi soră-sa/sor-sa.
A s-a/sa era pălăria care a zburat.
Ai/A-i tăi s-au întors repede.
Mie/Mi-e mi se pare ca ţie/ţi-e sete.
La/L-a văzut la/l-a cinematograf.

5. În propoziţia El este Andrei. , cuvântul subliniat ţine locul:


a. unui verb
b. unui substantiv
c. unui adjectiv
şi este: a. pronume personal
b. verb
c. substantiv

6. Pronumele posesiv care însoţeşte un substantiv şi se acordă cu acesta în


număr şi caz devine:
a. adjectiv
b. atribut
c. adjectiv pronominal posesiv,
şi are funcţie sintactică de:
a. atribut adjectival
b. complement direct
c. subiect

7. Pronumele personal, posesiv şi demonstrativ devin adjective pronominale


atunci când însoţesc:
a. un substantiv şi se acordă cu el
b. un verb
c. un adjectiv
8. În propoziţia: Întrebările acestora sunt interesante.
cuvântul subliniat este: a. adjectiv pronominal demonstrativ
b. pronume demonstrativ
c. pronume posesiv

9. În propoziţia: Albumul este al meu. cuvântul subliniat este:


a. pronume personal
b. pronume demonstrativ
c. pronume posesiv
şi are funcţia sintactică de: a. subiect
b. nume predicativ
c. atribut pronominal

10. Analizaţi pronumele subliniate şi completaţi tabelul următor:

1. Mă port ca acela.
2.Caietele acestora sunt aici.
3.Cadoul este de la noi.
4.Pachetul pentru voi e aici.
5.A sosit la şcoală după dânsul.
6.Aceştia au reusit.
7.Dă-le şi celorlalţi o mană de ajutor.
8.În faţa alor vostri stă familia Popescu.
9.Am citit compunerea ta şi mi-a plăcut.
10.Ai mei au plecat la munte.
Metoda cubului (Anexa 3)

1. Defineşte pronumele personal apoi dă trei exemple.


Alcătuieşte propoziţii.

2. Compară pronumele demonstrativ de apropiere cu pronumele


demonstrativ de depărtare, precizând 4 forme.

3. Asociază:

pron.dem.de apropiere acesta


pron.dem.de depărtare aceasta
pron.dem.de identitate. acela
pron.dem.de diferenţiere aceiaşi
ceilalţi
aceea
celălalt

4. Analizează cuvintele subliniate(felul, cazul şi funcţia sintactică):


Lui îî cartea.
Ceilalţi aleargă.
Al meu a plecat.

5. Aplică cele învăţate. Pune pronumele la forma cerută:


-pronume personal,feminin,subiect,nominativ;
-pronume demonstrativ,atribut,genitiv.

6. Argumentează faptul că în enunţul Bunica mea este minunată, cuvantul


subliniat este adjectiv pronominal posesiv.