Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE IMPRUMUT NR. 1 DIN 22.01.

2021

1. PARTILE CONTRACTANTE :
Intre:
Dl. DRAGOTESCU IONEL , cetatean roman, nascut la data de 28.01.1961,
in comuna Vulpeni, jud. Olt, cu domiciliul in sat PESCARESTI, comuna VULPENI ,
str. VIITORULUI, nr. 76, jud. OLT, posesor al CI SERIA OT NR. 548428 eliberat de
SPCLEP BALS la data de 13.03.2012, CNP 1610128280010, denumit in continuare
IMPRUMUTATOR

si

SC AGRICOLA DRAGOTESCU SRL , cu sediul in sat PESCARESTI, comuna


VULPENI , str. VIITORULUI, nr. 76, jud. OLT , CUI RO43599133, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J28/71/22.01.2021 numita in continuare
IMPRUMUTAT

a intervenit urmatorul contract de imprumut .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il constituie creditarea in suma de 500.000 LEI efectuata de


IMPRUMUTATOR, catre IMPRUMUTAT, in scopul desfasurarii activitatii
curente a societatii .

3. DURATA CONTRACTULUI :
Creditarea se acorda pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 22.01.2021, fara
dobanda.

4. DISPOZITIILE FINALE

Prezentul contract poate si modificat numai prin act aditional semnat de ambele
parti.
Incheierea, interpretarea si executarea prezentului contract sunt supuse legislatiei
romane in vigoare
Incheiat astazi 22.01.2021, in doua exemplare originale, cate unul dintre fiecare
parte contractanta.

IMPRUMUTATOR, IMPRUMUTAT,
DRAGOTESCU IONEL SC AGRICOLA
DRAGOTESCU SRL