Sunteți pe pagina 1din 34

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - ELECTROTEHNICĂ

IANUARIE 2015
Varianta a Varianta b Varianta c
nr.cr Enunt
Atunci când se compensează energia electrica
reactiva prin baterii de condensatoare, scade nu se modifica creste
1 tensiunea în reţeaua electrica:
Bobinele de stingere din staţiile electrice de compensarea curenţilor
compensarea factorului de putere dotări PSI
2 transformare sunt echipamente pentru: capacitivi
de magneţi permanenţi si de
Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneţi permanenţi numai de electromagneţi
3 electromagneţi
3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF,
C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au 25 μF 250 μF 50 μF
4 capacitatea echivalentă.
A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea
electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de
L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit
5 electric:
creşterii continuităţii în reducerii pierderilor de
AAR se utilizează în scopul: limitării curenţilor de scurtcircuit;
6 alimentare; energie pe linii.

Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0 de regulă, mai mari decât 1
7
A 4
1

B
3
2 întreruptor; transformator de curent; transformator de tensiune
CA

Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al


unei celule prefabricate de medie tensiune de
8 tip închis, reprezintă un:
Care element nu se foloseşte la reglarea
bobina de compensare transformatorul rezistorul
9 tensiunii în reţelele electrice:
Cele mai des utilizate pentru serviciile interne
motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone
10 ale centralelor electrice sunt:
Bobinele pentru limitarea curenţilor de
rezistenta mare inductanţa mare inductanţa mica
11 scurtcircuit au:
12 Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică

Comparativ cu cele uscate, transformatoarele risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări
o bună rezistenţă la foc;
imersate prezintă : mediului ambiant; speciale la instalare
13
câmpul curenţilor de conducţie în câmpul de inducţie
Câmpuri fără surse sunt: câmpul de inducţie electrică
14 regim staţionar magnetică
Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza
atat inainte, cat si dupa punctele lor inainte de punctele lor de dupa punctele lor de
curentii de scurtcircuit
de racordare la barele statiei; racordare la barele statiei; racordare la barele statiei.
15

Cantitatea de căldura produsã la trecerea direct proporţională cu secţiunea direct proporţionala cu pătratul invers proporţionala cu
curentului electric printr-un conductor este: conductorului intensităţii curentului rezistenta conductorului
16
egală cu de două ori
Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o
aceeaşi cu care se încarcă fiecare suma cantităţilor cu care se înarcă cantitatea de electricitate cu
baterie de n condensatoare montate în serie,
element component fiecare element în parte care se încarcă fiecare
fiecare de capacitate C, este:
17 condensator

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice


aeriene simetrice, având capacităţile
C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C

18 pământului, este:
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare,
fiecare având capacitatea C, montate în serie 2C C/2 C
19 este egală cu:

eliminarea totală a posibilităţii micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de


Capsularea monopolară conduce la :
apariţiei unui scurtcircuit între faze; de gaz izolant; realizare a instalaţiilor.
20
Care dintre materialele electrotehnice admit o ambele admit aceeaşi
aluminiu cupru
21 densitate de curent mai mare: densitate de curent

inducţia electrică = permitivitatea x inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x


Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
intensitatea câmpului electric câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric
22

Care dintre schemele alăturate permite


obţinerea a două circuite de cuplă diagonală
(cruce ) ?
23

Care dintre schemele alăturate permite


obţinerea a două circuite de cuplă
longitudinală?
24
Care dintre schemele alăturate permite
obţinerea a două circuite de cuplă
transversală?
25
Utilizarea unei cuple cu functiuni multiple se cresterea continuitatii in reducerea investitiei in
scurtarea duratei manevrelor
26 prefera atunci cand dorim alimentare echiparea statiei.
Care este energia consumata de o rezistenta
electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 200 Wh 400 Wh 800 Wh
27 2 A timp de 10 ore:
Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de reducerea t.e.m., acţionând asupra mărirea reactanţei schemei de
creşterea capacităţii de
scurtcirciut circuitului de excitaţie al alimentare între sursă şi locul de
● sunt
● Ede● preferat pentru schema de rupere a întreruptoarelor.
28 mai sus ? generatorului; defect;
Curentul electric alternativ poate fi produs
termice chimice de inducţie
29 numai prin fenomene:
numai pentru staţii de
Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un numai pentru staţii de conexiuni de pentru toate treptele de tensiune
conexiuni de medie tensiune
întreruptor pe circuit sunt folosite 6 kV din reţelele de distribuţie
30 până la 6o kV
Celulele prefabricate monobloc se gamă largă de configuraţii ale facilităţi pentru extinderea
securitate ridicată a persoanelor;
31 caracterizează în principal prin: schemei de conexiuni; ulterioară a instalaţiei.
Circulaţia câmpului magnetic pe un contur suma algebrică a curenţilor care suma căderilor de tensiune
zero
32 închis este egală cu: străbat conturul de-a lungul conturului
Comparativ cu cele imersate, transformatoarele risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări
o bună rezistenţă la foc;
33 uscate prezintă : mediului ambiant; speciale la instalare

Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV


care funcţionează cu neutrul izolat apare o
scade de 1,41 ori rămâne constanta creste de 1,73 ori
punere monofazatã netã la pământ, tensiunea
fata de pământ a celorlalte doua faze:

34
Compartimentarea unei celule electrice se protejării personalului de
evitării extinderii avariilor; protecţiei la supratensiuni
utilizează în scopul: exploatare;

35
Compartimentul notat
A cu 2 pe desenul
4 de mai compartimentul de legătură cu compartimentul aparatajului de compartimentul circuitelor
1
sus al unei celule prefabricate de medie reţeaua electrică; comutaţie; secundare.
B
3 de tip închis,
36 tensiune CA reprezintă: 2

A 4
1

B
3 compartimentul de legătură cu compartimentul aparatajului de compartimentul circuitelor
2 reţeaua electrică; comutaţie; secundare.
CA

Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai


sus al unei celule prefabricate de medie
37 tensiune de tip închis, reprezintă:

Componenta simetrică directă produce, în


cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului
cazul unui motor electric:

38
Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie
direct proporţională cu pătratul invers proporţională cu pătratul direct proporţională cu
sau de repulsie care se exercită între sarcinile
distanţei distanţei distanţa
39 electrice este:
Constanta de timp a unui circuit format dintr-
un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un RC R/C 1/(RC)
40 condensator de capacitate C, este:
Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii
asigurării unui acces mai comod la limitării zgomotului în corpul de
electrice de interior se utilizează în principal în evitării extinderii avariilor.
aparataj; conexiuni;
41 scopul:
Curentul care circula printr-un circuit de curent
alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa
31,5 A 44 A 53,4 A
x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o
42 tensiune de 220 V este:
Curentul din circuitul statoric al unui generator
cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate
43 este direct proporţional:
scade odată cu creşterea
Durata de viata a lămpilor cu incandescenta; creste odată cu creşterea frecventei scade odată cu scăderea tensiunii
44 tensiunii
Curentul electric generat prin deplasarea cu
curent electric de deplasare
viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină curent electric de conducţie curent electric de convecţie
(Maxwell)
45 electrică se numeşte:
Curentul produs într-un circuit care conţine nesinusoidal sau sinusoidal,
elemente neliniare şi care este alimentat cu o întotdeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal depinde de natura
46 tensiune sinusoidală este: elementelor neliniare
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât tensiunea mult mai deformat decât tensiunea
sinusoidal
47 nesinusoidale la bornele unei bobine este: care i-a dat naştere care i-a dat naştere

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât tensiunea mai puţin deformat decât
sinusoidal
nesinusoidale la bornele unui condensator este: care i-a dat naştere tensiune care i-a dat naştere
48
Dacă două conductoare parcurse de curenţi în densitatea de curent creşte în densitatea de curent este
densitatea de curent scade în părţile
acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă părţile mai depărtate ale uniformă pe ambele părţi ale
apropiate ale conductoarelor
49 altul: conductoarelor conductoarelor
Energia transmisă de undele electromagnetice
cu intensitatea câmpului electric E şi
S=E+H S=HxE S=ExH
intensitatea câmpului magnetic H se propagă
50 după un vector:

Dacă o forţă electromotoare E, montată în


latura AB a unei reţele pasive, produce în
un curent - (minus) I un curent I un curent I/2
latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m.
E în latura CD va produce în latura AB:
51
Dacă printr-un condensator circulă un curent
defazată cu 90 de grade în urma defazată cu 90 de grade înaintea
alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce în fază cu curentul
curentului curentului
52 o cădere de tensiune:
Funcţionarea în doua faze a unui transformator
supraîncălzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate
53 trifazat are ca efect:
Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează
supratensiunilor supracurenţilor solicitărilor mecanice
54 echipamentele din reţele împotriva:

Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt protecţiei personalului de protecţiei împotriva protecţiei împotriva
echipamente destinate: exploatare împotriva electrocutării supratensiunilor supracurenţilor
55

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de suma diferenţelor de potenţial la diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui
condensatoare montate în serie este egală cu: bornele fiecărui condensator fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n
56
Două funcţii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este un raportul perioadelor lor este
au aceeaşi perioadă
57 armonice între ele dacă: număr întreg oarecare egal cu 1/2

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care


au aceleaşi componente
au vârfuri comune şi origini diferite care se au aceleaşi componente directe au aceleaşi componente inverse
homopolare
descompun în componente simetrice:
58

tensiunea de linie este egala cu curentul de linie este egal cu tensiunea de linie este egala
În cazul conexiunii în stea la transformator:
tensiunea de faza ~1,73 x curentul de faza cu ~1,73 x tensiunea de faza
59
eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distorsiunilor
Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin inducţie
60 reţeaua electrică undelor de curent

Efectul pelicular al unui curent care străbate un unor curenţi simetrici paraziţi unor forţe electromotoare induse capacităţii conductorului faţă
conductor masiv se datorează: induşi în conductor datorită variaţiei curentului de pământ
61
este o energie electrica
se poate transforma în energie se poate transforma în
Energia electrica reactiva: complementara, care serveşte la
mecanica energie luminoasa
62 magnetizarea bobinajelor
Energia electromagnetică produsă de curentul i
care parcurge un circuit care conţine o 1/2 L i 1/2 Li2 Li
63 inductanţă L este egală cu:
Energia electrostatică a unui conductor izolat
în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un 1/2 q V qV 2qV
64 potenţial V este egală cu:
În cazul producerii unui scurtcircuit într-o creste tensiunea de alimentare a creste impedanţa echivalenta a creste curentul de
65 instalaţie, are loc următorul fenomen: instalaţiei instalaţiei alimentare a instalaţiei
Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si
legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb legea lui Laplace
66 nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:
Enunţul "suma algebrică a forţelor
electromotoare dintr-o buclă a unei reţele
Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz
electrice este egală cu suma algebrică a
67 căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:
Expresia B x i x l , unde i este intensitatea
curentului care străbate un conductor de
o forţă o tensiune o rezistenţă
lungime l, situat perpendicular pe câmpul de
68 inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o
I=U/R I = UxR I=U-R
69 porţiune de circuit este:
Extinderea domeniului de măsurare la
rezistente adiţionale shunturi bobine înseriate
70 ampermetre se realizează cu:
Extinderea domeniului de măsurare la condesatoare montate în
shunturi rezistente adiţionale
71 voltmetre se realizează cu: paralel
Factorul de atenuare al unui circuit format
dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o
R/L L/R 1
bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă
72 electromotoare constantă este egal cu:
Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică
de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
73 înconjoară, este egal cu:
Folosirea conductoarelor jumelate în reducerea solicitărilor mecanice reducerea curenţilor de
reducerea pierderilor Corona
74 construcţia LEA are ca scop principal: ale stâlpilor scurtcircuit
Formula de calcul a frecventei produsa în
sistemul electroenergetic de un generator cu n f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n
75 [rot/min] si p perechi de poli este:
Formula e = B l v, unde e este forţa
electromotoare, B este inducţia magnetica, l
este lungimea unui conductor, v este viteza de teoremelor Biot-Savart legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic
deplasare a acestuia, reprezintă o forma
76 particulara a:

Forţa care se exercită asupra unui conductor


rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul forţă electromagnetică (Laplace) forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
de inducţie magnetică B se numeşte:
77

Forţa care se exercită între două conductoare


forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
străbătute de curenţi electrici se numeşte:
78
Forţa electromotoare de inducţie care apare
direct proporţională cu variaţia în invers proporţională cu variaţia în dependentă de modul în care
într-un circuit închis, prin variaţia fluxului
timp a fluxului magnetic timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic
79 magnetic, este:
Forţa electrodinamică exercitată între două
este direct proporţională cu este invers proporţională cu nu depinde de distanţa
conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la
distanţa r dintre conductoare distanţa r dintre conductoare dintre conductoare
80 distanţa r, străbătute de câte un curent:
Forţa F care se exercită asupra unei sarcini
electrice q aflată într-un câmp electric de F=E/q F=qE F=q/E
81 intensitate E are expresia:

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei


82
Funcţionarea contoarelor de inducţie are la efectul termic al curentului
curenţii turbionari forţa electrostatica
83 baza: electric
pentru diminuarea
În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la
din motive economice suprasolicitărilor echipamentelor pentru securitatea muncii
pământ este justificatã:
84 electrice
Funcţionarea în suprasarcinã a unui
un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil
85 transformator reprezintă:
Funcţionarea transformatoarelor electrice are la fenomenul inducţiei efectul termic al curentului
curenţii turbionari
86 bazã: electromagnetice electric
87 Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică
mărirea cantităţilor de gaz ce
Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii limitarea posibilităţilor de
mărirea riscului de producere a trebuie manipulate în cazul
capsulate într-un anumit număr de producere a unui defect în
unor scăpări de gaz; intervenţiei la un
compartimente atrage după sine: instalaţie;
88 compartiment.

mărirea cantităţilor de gaz ce


Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii limitarea posibilităţilor de localizarea unor eventuale scăpări
trebuie manipulate în cazul
capsulate într-un anumit număr de producere a unui defect în de gaz, precum şi a unor defecte
intervenţiei la un
compartimente atrage după sine: instalaţie; interne,
89 compartiment
În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă
într-un circuit de curent alternativ, alimentat de numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă
90 la o sursă, aceasta furnizează circuitului:
În cazul circuitelor de curent alternativ,
valorile instantanee ale tensiunilor valorile efective ale tensiunilor şi modulele fazorilor asociaţi
teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna
şi curenţilor curenţilor tensiunilor şi curenţilor
91 satisfăcute pentru:
În posturi de transformare se folosesc
sunt restricţii de poluare a sunt restricţii de toxicitate pentru amplasarea postului se face
transformatoare răcite cu lichide neinflamabile
mediului; personalul de exploatare; în zone aglomerate.
92 atunci când:
În cazul în care echiparea circuitelor electrice
siguranţa fuzibilă realizează siguranţa fuzibilă realizează siguranţa fuzibilă realizează
de alimentare a motoarelor electrice se face cu
protecţia la suprasarcină; protecţia la scurtcircuit; protecţia la supratensiuni;
siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:
93

În cazul în care echiparea circuitelor electrice


releele termice realizează protecţia releele termice realizează releele termice realizează
de alimentare a motoarelor electrice se face cu
la suprasarcină; protecţia la scurtcircuit; protecţia la supratensiuni;
siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:
94
În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori sistemul nu are componentă sistemul nu are componentă sistemul are componentă
95 (de tensiune sau de curent) este nulă: simetrică inversă simetrică homopolară simetrică directă
În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor
1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire
asincrone, curentul de pornire la conexiunea
conexiunea triunghi conexiunea triunghi la conexiunea triunghi
96 stea este:

În posturi de transformare se preferă folosirea sunt restricţii privitoare la amplasarea postului se face
sunt restricţii de teren;
transformatoarelor răcite cu aer atunci când: zgomot; în zone aglomerate.
97

tensiunea pe fazele R si T rămâne tensiunea pe fazele R si T creste la cresc tensiunile pe fazele R


În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o
neschimbata , iar tensiunea fazei valoarea tensiunii de linie iar pe si T, iar pe faza defecta S
reţea de 20 kV cu neutrul izolat:
defecte S se apropie de 0 faza S se apropie de 0 rămâne neschimbata
98
În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de ele autopornesc, indiferent de tipul
pentru a reporni necesită ele autopornesc numai dacă
alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar constructiv al rotorului în
dispozitiv de pornire au rotor în dublă colivie
99 la restabilirea tensiunii: scurtcircuit

În cazul schemelor cu două sisteme de bare micşorarea daunelor de scurtarea duratei manevrelor
colectoare şi un întreruptor pe circuit, scurtarea duratei manevrelor în caz nealimentare a consumatorilor în în caz de revizie a unuia
funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub de ocolire a unui întreruptor; caz de scurtcircuit pe unul dintre dintre sistemele de bare
tensiune este avantajoasă deoarece permite: sistemele de bare; colectoare.
100
În cazul schemelor cu două sisteme de bare
micşorarea daunelor de scurtarea duratei manevrelor
colectoare şi un întreruptor pe circuit,
scurtarea duratei manevrelor în caz nealimentare a consumatorilor în în caz de revizie a unuia
funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în
de ocolire a unui întreruptor; caz de scurtcircuit pe unul dintre dintre sistemele de bare
rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă
sistemele de bare; colectoare.
101 atunci când se doreşte::
ambele bare colectoare să fie
În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi una dintre barele colectoare să fie ambele bare colectoare să fie sub
menţinute sub tensiune,
un întreruptor pe circuit este de preferat ca în sub tensiune, cealaltă bară fiind tensiune, cupla transversală fiind
cupla transversală fiind în
regim normal de funcţionare: menţinută în rezervă rece; menţinută în funcţiune;
102 rezervă caldă.

În cazul unei staţii cu un sistem de bare


colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu
în rezervă caldă; în rezervă rece; În funcţiune
o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR,
103 cupla se menţine:
În echipamentul electric, uleiul electroizolant
izolează partile sub tensiune între stinge arcul electric care apare in asigura ungerea
are următoarele funcţii din punct de vedere
ele si fatã de masã întrerupătoare mecanismelor de acţionare
104 electric:
nu sunt necesare circuite de
Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit: este necesară o cuplă de ocolire; este necesară o cuplă transversală; cuplă transversală şi de
105 ocolire
scoaterea în revizie a unui
scoaterea în revizie a unui
Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de scoaterea în revizie a unei bare întreruptor, fără întreruperea
întreruptor, cu două scurte
ocolire servesc la: colectoare; alimentării pe circuitul
întreruperi;
106 respectiv.
nu este posibilă asigurarea
În posturi de transformare se folosesc amplasarea postului se face în zone
nu sunt restricţii de teren; unei răciri corespunzătoare a
transformatoare uscate atunci când: aglomerate;
107 bobinajelor.
nu este necesară o cuplă
Într-o schemă poligon cu patru laturi: este necesară o cuplă de ocolire; este necesară o cuplă transversală;
108 transversală.

În sens general, actualizarea unui fond calculul valorii acestui fond la un calculul valorii acestui fond la N calculul valorii acestui fond
reprezintă: anumit an ales ca referinţă; ani înainte de PIF; la N ani după PIF.
109
Circuitul din figură
o cupla cu functiuni multiple intr-o un circuit de linie dintr-o
reprezinta un circuit de linie dintr-o statie cu
statie cu doua sisteme de bare statie cu un sistem de bare
doua sisteme de bare colectoare
colectoare colectoare si bare de ocolire.

110

Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice


securitatii personalului de
din instalatii electrice exterioare este asigurarea accesului mai comod în instalatie esteticii si claritatii instalatiei
exploatare
111
În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta de a mari puterea de rupere a de a menţine temperatura
de a consolida elementele fuzibile
112 tensiune, nisipul are rolul: siguranţei constanta a siguranţei
Încălzirea înfăşurărilor statorice ale
generatoarelor electrice este determinată în temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz
113 principal de:
inductanţa uniform răspândită l, inductanţa uniform răspândită l,
pierderile Joule disipate într-
Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii definită prin puterea reactivă definită prin puterea reactivă
un element de linie infinit
electrice lungi este definită prin: absorbită într-un element de linie produsă de un element de linie
mic
114 infinit mic infinit mic
Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece
un curent de intensitate i este raportul fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
115 între ....... şi acest curent

raportul dintre forţa exercitata derivata în raport cu spaţiul cu raportul dintre tensiunea
Intensitatea câmpului electric într-un anumit
asupra unei sarcini electrice în acel semn schimbat a potenţialului în aplicata unui conductor si
punct se măsoară prin:
punct si mărimea sarcinii acel punct rezistenta acestuia
116
Intensitatea câmpului magnetic într-un punct
exterior unui conductor rectiliniu străbătut de direct proporţională cu pătratul lui
invers proporţională cu r direct proporţională cu r
curentul continuu de intensitate i, aflat la r
117 distanţă r de conductor este:
Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea
cea mai mare a intensităţii curentului de
monofazat trifazat bifazat
scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect,
corespunde, de regulã, defectului:
118
Într-un circuit format dintr-un rezistor de
rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa curentul creste instantaneu la curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea
L, în momentul alimentarii de o sursa de curent valoarea U/R circuit U/R după un timp
119 continuu cu tensiune U:

Într-un circuit R-L serie de curent alternativ,


tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V,
170V 30 V 122 V
iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V.
Tensiunea la bornele circuitului R-L este:
120

izolarea unei părţi din instalaţie de


Într-o schemă electrică având un sistem de bare deconectarea unor curenţi de comutaţia curentului în
altă parte a instalaţiei aflată sub
colectoare, separatorul asigură: suprasarcină; regim normal de funcţionare.
tensiune;
121

Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe izolarea unei părţi a circuitului de
selectarea sistemului de bare pe comutaţia curentului în
sisteme de bare colectoare, separatorul faţă de bara colectoare aflată sub
care urmează a fi conectat circuitul; regim normal de funcţionare.
bare asigură: tensiune;
122
Într-un conductor curentul alternativ are mai mare la periferia
uniforma mai mare în centrul conductorului
123 densitatea: conductorului

se poate utiliza pentru


verificarea stării izolaţiei
se poate utiliza pentru cuplarea în nu se poate utiliza pentru ocolirea
Într-o staţie cu două sisteme de bare unui sistem de bare
paralel a celor două sisteme de bare unui întreruptor de linie pe durata
colectoare, cupla transversală: colectoare, care până în
colectoare care sunt sub tensiune; unei revizii sau reparaţii;
momentul respectiv a fost
scos de sub tensiune.
124
se poate utiliza pentru
nu se poate utiliza pentru cuplarea verificarea stării izolaţiei
se poate utiliza pentru ocolirea
Într-o staţie cu două sisteme de bare în paralel a celor două sisteme de unui sistem de bare
unui întreruptor de linie pe durata
colectoare, cupla transversală: bare colectoare care sunt sub colectoare, care până în
unei revizii sau reparaţii;
tensiune; momentul respectiv a fost
scos de sub tensiune.
125

nu se poate utiliza pentru


verificarea stării izolaţiei
se poate utiliza pentru cuplarea în se poate utiliza pentru ocolirea
Într-o staţie cu două sisteme de bare unui sistem de bare
paralel a celor două sisteme de bare unui întreruptor de linie pe durata
colectoare, cupla transversală: colectoare, care până în
colectoare care sunt sub tensiune; unei revizii sau reparaţii;
momentul respectiv a fost
scos de sub tensiune.
126
Într-un circuit de curent alternativ în care
puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea
0,8 0,75 4/3
reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere
127 este:

Într-un circuit electric monofazat cu caracter


înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma
inductiv tensiunea este defazata fata de curent:
128
separatorul de bare,
La conectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, separatorul de separatorul de bare, întreruptorul,
separatorul de linie,
recomandă următoarea ordine a manevrelor: bare, întreruptorul; separatorul de linie;
129 întreruptorul .
Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5
ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 20 A 500 A 95 A
130 100 V, curentul este de:

La deconectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare, întreruptorul, întreruptorul, separatorul de
recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de bare; separatorul de linie; linie, separatorul de bare.
131
Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de
rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un
reactanţa totală a circuitului X este reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului
condensator de capacitate C, curentul din
>0 X este <0 este =0
circuit este defazat în urma tensiunii la borne
132 dacă:
La generatorul sincron viteza de rotaţie a
câmpului magnetic al statorului fata de viteza mai mare mai mica egala
133 de rotaţie a rotorului maşinii este:
Intr-un tor (solenoid de formă circulară 1/2 din energie este
bobinat), energia magnetică produsă de un integral în câmpul magnetic din integral în câmpul magnetic din înmagazinată în volumul
curent care străbate bobinajul torului este volumul torului afara torului torului, iar 1/2 în afara
134 localizată: torului

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare suma rezistenţelor celor n suma inverselor rezistenţelor celor suma pătratelor rezistenţelor
legate în paralel este egală cu: rezistoare n rezistoare celor n rezistoare
135
La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de rămâne constanta la variaţia
creste când sarcina creste scade când sarcina scade
136 sarcina astfel: sarcinii

La conectarea unui circuit de linie se separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de bare, separatorul de întreruptorul, separatorul de
recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de linie; linie, întreruptorul; linie, separatorul de bare.
137

La deconectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, întreruptorul, întreruptorul, separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de
recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de bare; separatorul de bare; bare, separatorul de linie.
138
La un transformator cu grupa de conexiuni Y0
d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni,
tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
între neutru si pământ, în regim normal si
139 simetric de funcţionare avem:
creşte faţă de tensiunea la sursă
La funcţionarea în gol a unei linii electrice scade faţă de tensiunea la sursă
proporţional cu pătratul lungimii nu se modifică
tensiunea la capăt: proporţional cu lungimea liniei
140 liniei
Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este indiferent de natura
doar în curent continuu doar în curent alternativ
141 valabila: circuitului
numai circuitelor cu elemente circuitelor liniare şi
Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare
142 neliniare circuitelor neliniare
La o instalaţie cu mai multe condensatoare
invers proporţionala cu
conectate în serie, căderea de tensiune pe direct proporţionala cu capacitatea nu depinde de capacitate
capacitatea
143 fiecare condensator este:

La o maşina electrica asincrona turaţia variază: cu curentul de excitaţie cu frecventa cu sarcina


144
reducerea tensiunii la
La pornirea motoarelor electrice asincrone se reducerea curentului electric
reducerea vibraţiilor rotorului bornele de alimentare ale
urmăreşte: absorbit de motor
145 motorului
La transformatoarele la care comutarea pe înfăşurarea de tensiune mai pe înfăşurarea de tensiune mai
ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, mica, deoarece tensiunea este mai mare, deoarece curentul este mai pe oricare dintre înfăşurări
146 comutatorul de ploturi se montează: mica mic
Materialele feromagnetice au permeabilitatea
mai mica decât 1 puţin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1
147 relativa:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de


u=Ri u= L di/dt du=i/C dt
curent alternativ monofazat inductiv are forma:
148
forţa de interacţiune dintre corpuri
fluxul electric printr-o suprafaţa diferenţa de potenţial între
Legea lui Coulomb exprimã: punctuale încărcate cu sarcini
sferica doua puncte
149 electrice

O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are


neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.
deplasarea neutrului creşterea curenţilor de scurtcircuit nici un efect
Pentru regimul normal de funcţionare sa se
150 precizeze efectul bobinei:
O siguranţa mai mare în alimentarea
reţele buclate cu funcţionare
consumatorilor de energie electrica se reţele radiale reţele buclate
radialã
151 realizează prin:
Mărimea adimensională care reprezintă variaţia
pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de constanta de distorsiune a
constanta de propagare a liniei constanta de atenuare a liniei
tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie liniei
152 (lungă ) se numeşte:
Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi
care este analoagă cu rezistenţa circuitelor impedanţă reluctanţă permeanţă
153 electrice se numeşte:
Mărimea periodică alternativă este o mărime a
cărei valoare medie în decursul unei perioade 1 0 1,5
154 este egală cu:
Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea prin utilizarea motoarelor cu
prin deconectarea şi reconectarea prin utilizarea motoarelor cu
curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în colivie cu bare
lor la reţeaua de alimentare rotorul în dublă colivie
155 rotorul în scurtcircuit se face: înalte
Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se
între barele colectoare şi între separatorul de bare şi între întreruptor şi
preferă montarea transformatoarelor de
separatorul de bare; întreruptor; separatorul de linie.
156 curent ?:
simplifica structura reţelelor
Metoda transfigurării reţelelor electrice este reduce pierderile de putere activa în diminua consumul specific
echivalente pentru a reduce
folosita pentru a: reţea de material conductor
157 volumul de calcule
Miezul magnetic al rotorului unei maşini
reducerea tensiunii electromotoare
electrice asincrone se realizează din tole reducerea curenţilor turbionari din motive constructive
induse
158 pentru:
Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor realizări constructive simple, fără reducerea timpului necesar
reducerea dimensiunilor celulelor;
159 conduce la: blocaje suplimentare; reviziilor şi reparaţiilor.
Motoarele sincrone se utilizează rar pentru excitatoarea cu colector din au randament mai mic decât
nu permit variaţia turaţiei în limite
antrenarea mecanismelor de servicii proprii din circuitul acestora este un element al celorlalte tipuri de
largi
160 centralele electrice deoarece: puţin fiabil motoare
încărcarea generatoarelor cu putere încărcarea generatoarelor cu utilizare de compensatoare
Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin:
161 activa putere reactiva sincrone
care alimentează un receptor cu
O linie electrică foarte lungă se comportă ca o
impedanţă egală cu impedanţa sa funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol
linie:
162 caracteristică
nu produce şi nu absoarbe
O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă
163 putere reactivă
O linie electrică lungă funcţionând în nu produce şi nu absoarbe
absoarbe putere reactivă produce putere reactivă
164 scurtcircuit: putere reactivă
deconectează numai consumatorul deconectează o jumătate
O protecţie este selectivă atunci când: deconectează toţi consumatorii
165 defect dintre consumatori
Pe măsură ce creşte tensiunea la care se
realizează instalaţiile electrice, costul constant; crescător; descrescător.
166 pierderilor de putere Cp este:
L1 L2 L1 L 22

T1 T2 se fac manevre dese cu circuitele de se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri
T1 T2 T1 T2
,, H ”i linie; de transformator; circulă un curent mic.
,, H ”i ,, H ”s

O schemă cu două blocuri linie-transformator


cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de
preferat unei scheme de tip ,, H " superior
167 atunci când:
L1 L2 L1 L2

T1 T2 se fac manevre dese cu circuitele de se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri
T1 T2
linie; de transformator; circulă un curent mic.
,, H ”i ,, H ”s

O schemă cu două blocuri linie-transformator


cu punte între ele de tip ,, H " superior este de
preferat unei scheme de tip ,, H " inferior
168 atunci când:
M
nu; da, separatorul S1; da, separatorul S2
S11 S2
169 Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ?

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa


interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de
ZY=1 J=YE Z=Y
curent de intensitate J şi admitanţă interioară
Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:
170
Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit,
mărită micşorată divizatã în mai multe unităţi
171 puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie:
Pentru materialele magnetice, relaţia dintre
inducţia magnetică şi intensitatea câmpului este liniară este o egalitate este neliniară
172 magnetic:
Pierderea de putere activa într-un element de
reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi
pătratul frecventei pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului
putere aparentã vehiculatã, este direct
173 proportionalã cu:

G
M

S11 S2 nu; da, separatorul S2; da, separatorul S1

174 Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ?


energia electrica tranzitata
energia electrica tranzitata printr-
Care dintre urmatoarele enunturi nu este energia electrica tranzitata printr-un printr-un circuit este
un circuit este produsul dintre
adevarat: circuit este produsul dintre puterea produsul dintre puterea
puterea maxima si timpul de
medie si timpul de functionare; maxima si timpul de utilizare
functionare
175 al puterii maxime.

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o impedanţe diferite de ale


impedanţe identice cu ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei
reţea prin metoda componentelor simetrice, reţelei directe pentru
directe pentru elemente statice directe pentru maşini rotative
176 reţeaua inversă se compune din: elemente statice
racordate în derivaţie pe circuit,
înseriate pe circuit, monofazate, înseriate pe circuit,
Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se monofazate, fără miez de fier,
fără miez de fier, răcite cu aer monofazate, cu miez de fier,
utilizează bobine: răcite cu aer (uscate), de tip
(uscate), de tip interior; răcite cu ulei, de tip interior;
177 interior;

este variaţia în timp a


permite definirea limitelor de produce transformarea energiei
Puterea electrică reactivă: energiei magnetice şi
utilizare ale unui aparat electric electrice în energie mecanică
178 electrice

puterea mecanicã debitatã de


puterea activã absorbitã de motor puterea activã transmisã prin
Puterea nominala a unui motor electric se motor la arbore când este
de la reţea când este alimentat la întrefierul motorului când este
defineşte astfel: alimentat la Un si absoarbe
Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In
In
179
Pentru micşorarea pierderilor de putere prin se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor
se execută piesele metalice din tole
curenţi turbionari în piesele metalice mari adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri
de oţel subţiri izolate între ele
180 parcurse de fluxuri magnetice variabile: rezistivităţii magnetice variabile
Pentru o linie electrică care alimentează un
receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa se numeşte putere caracteristică sau este independentă de lungimea este independentă de
caracteristică a liniei, puterea activă la putere naturală liniei tensiunea liniei
181 extremitatea receptoare:
Pentru o linie electrică care alimentează un energia reactivă capacitivă
energiile reactive, inductivă şi energia reactivă inductivă este mai
receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa este mai mare decât cea
capacitivă, se compensează mare decât cea capacitivă
182 caracteristică a liniei: inductivă
Pentru o putere aparenta data puterea activa are
când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0 când U = U max
183 valoarea maxima:
184 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică
185 Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică
modificarea curentului
Regulatorul automat de tensiune (RAT) deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui
(tensiunii) de excitaţie la
asigurã: suprasarcinã transformator de rezervã
186 generatoarele sincrone
Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie
electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, pătratul curentului pătratul tensiunii pătratul puterii active
187 sunt invers proporţionale cu:

Pierderile de putere într-o line electrică prin


care se transportă o putere activă P la un factor
mai mici egale mai mari
de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă
aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:
188
Potenţialul scalar în punctul M este egal cu
aducerea acestuia de la infinit în aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct.
lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu
pct. M la origine M la infinit
189 sarcina q pentru:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea
electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
190 curenţii care circulă prin reţea:
Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din
se modifică circulaţia de
acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe circulaţia de curenţi existentă se pot modifica curenţii din
curenţi din laturile pe care
electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate anterior în reţea nu se modifică laturile cu f.e.m. adăugate
nu se adaugă f.e.m.
191 faţă de nod (teorema lui Vaschy):
192 Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

protecţia persoanelor împotriva


atingerii accidentale a pieselor protecţia echipamentului electric protecţia echipamentului
Principalele funcţii ale carcasei unei celule
aflate sub tensiune în funcţionare împotriva pătrunderii corpurilor electric împotriva
electrice sunt
normală sau a pieselor în mişcare străine şi a umezelii; supratensiunilor.
din interiorul învelişului;
193
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu
rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv de pornire cuplul de pornire foarte bun
194 constituie:
Principalul avantaj al motoarelor de curent permit reglarea în limite largi a prezintă o construcţie simplă
nu necesită întreţinere permanentă
195 continuu îl constituie faptul că: turaţiei şi robustă
Rezistenţa echivalentă a două rezistenţe cu mai mică decât rezistenţa mai
mai mare decât rezistenţa mai mare egală cu suma rezistenţelor
196 valori deferite montate în paralel este: mică
impurităţi ca urmare a unui
produse de descompunere ale SF6 montaj necorespunzător (dacă
Printre factorii care pot provoca o micşorare
şi compuşii lor cu materiale montajul se face cu mâini umiditatea reziduală scăzută
nedorită a nivelului de izolare din instalaţiile
izolante sau metale, sub influenţa murdare, transpirate, urme de a gazului izolant
capsulate cu SF6 se pot număra:
umidităţii; grăsime, praf de diferite feluri şi
mai ales pilituri metalice);
197
aplicarea unui strat protector pe
izolatoare pentru micşorarea
Printre măsurile de reducere a distanţelor de folosirea dispozitivelor de limitare micşorarea densităţii
efectelor poluării din marile oraşe
izolare pot fi: a curenţilor de scurtcircuit; dielectricilor gazoşi.
sau de pe unele platforme
198 industriale;

Producerea dublei puneri la pământ a


curentul prin circuitul rotoric creşte tensiunile electromotoare nu mai apar scântei la periile
bobinajului rotoric al unui generator sincron
foarte mult sunt sinusoidale colectorului
199 are următoarele efecte negative.
protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor
protejarea motoarelor electrice la
Releul termic se foloseşte pentru: motoarelor electrice împotriva electrice împotriva
scurtcircuit
200 punerii la pământ suprasarcinilor
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având
fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie 5 ohm 0,66 ohm 6 ohm
201 este:
raportul dintre tensiunea
Raportul nominal de transformare al unui raportul dintre tensiunea primara si raportul dintre curentul primar si
primara si secundara la
transformator de putere este: secundara de mers în gol secundar la sarcina nominala
202 sarcina nominala
invers proporţionala cu
direct proporţionala cu curentul de invers proporţionala cu curentul
Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: pătratul tensiunii de
pornire de pornire
203 alimentare

undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune


Regimul deformant este un regim energetic în undele de curent şi tensiune nu sunt
sunt ambele periodice şi sunt periodice iar una este
care: periodice
nesinusoidale nesinusoidală
204
Reglarea puterii active debitate de generatorul admisia agentului primar la
tensiunea de excitaţie curentul statoric
205 sincron se face variind: turbina
Reglarea puterii reactive debitate de deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de
modificarea curentului de excitaţie
206 generatorul sincron se face prin: turbinei stingere
Scopul supraînălţării echipamentelor electrice
securităţii personalului de
din instalaţii electrice exterioare este accesului mai comod în instalaţie; esteticii şi clarităţii instalaţiei;
exploatare.
207 asigurarea:
Relaţia între curenţii de linie si de fazã în curentul de fazã este mai
curentul de linie este mai mare de curentul de linie este egal cu
sisteme cu generatoare si receptoare conectate mare de de 1,73 ori decât
1,73 ori decât curentul de fazã curentul de fazã
208 în triunghi este: curentul de linie
o înfăşurare este conectata la
Se considera ca un transformator funcţionează sarcina transformatorului este curentul primar si curentul
reţea, iar cealaltă este
în gol atunci când: foarte mica secundar sunt foarte mici
209 deschisa
Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde curentul nominal al legăturilor mediul de stingere a arcului capsularea tripolară sau
210 în principal de: electrice; electric; monopolară.
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având
fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, 3 ohm 1 ohm 9 ohm
211 este:
Rezistivitatea unui conductor electric depinde
natura materialului lungime, direct proporţional masa, direct proporţional
212 de:
reactanţa capacitivă este mai
Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de reactanţele inductivă şi capacitivă reactanţa inductivă este mai mare
mare decât reactanţa
curent alternativ dacă: în valoare absolută sunt egale decât reactanţa capacitivă
213 inductivă

Rolul conservatorului de ulei la de a asigura o suprafaţa de contact de a asigura spaţiul necesar de a face posibila umplerea
transformatoarele de forţa este: a uleiului cu aerul mai mica dilatării si contractării uleiului cu ulei a transformatorului
214
Rolul dominant pentru reglarea nivelului de
circulaţia de putere activa circulaţia de putere reactiva nici una din cele doua
215 tensiune pe o linie electrica îl are:
alegerea transformatorului de transformatorul de tensiune
În cazul transformatoarelor de tensiune, care alegerea transformatorului de
tensiune presupune verificarea sa trebuie sa functioneze in
dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: tensiune presupune verificarea
la stabilitate electrodinamica in domeniul de frecventa
nivelului sau de izolatie;
caz de scurtcircuit indicat de fabricant
216
Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă
producerii unui scurtcircuit între două faze ale schemele de secvenţă directă şi directă, inversă şi
schema de secvenţă directă
unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric inversă conectate în paralel homopolară conectate în
217 se compune din: paralel
Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă
producerii unui scurtcircuit trifazat, al unei inversă şi homopolară conectate în schema de secvenţă directă şi inversă conectate în
218 reţele, izolat de pământ se compune din: serie paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă
producerii unui scurtcircuit trifazat, al unei înseriată cu triplul impedanţei schema de secvenţă directă înseriată cu schema de
reţele, la pământ cu arc, se compune din: arcului secvenţă inversă
219
în instalaţiile de curent
în instalaţiile de curent alternativ de în instalaţiile de curent alternativ
Transformatoarele de măsură se folosesc continuu de înaltă şi joasă
înaltă tensiune de joasă tensiune
220 tensiune

Scopul normării distanţelor de izolare în aer siguranţei în funcţionare a


protecţiei personalului de realizării unei economii de
minime admisibile pentru instalaţiile electrice instalaţiei, prin reducerea
exploatare a instalaţiei; teren.
este asigurarea: numărului de defecte în instalaţie;
221
Susceptanţa unui circuit de curent alternativ
impedanţei rezistenţei reactanţei
222 sinusoidal este inversul:
nu pot fi racordate in
pot fi racordate în circuitul primar pot fi lăsate în exploatare cu circuitul primar cu
Transformatoarele de măsurare de curent:
cu înfăşurarea secundara deschisa înfăşurarea secundara deschisa înfăşurarea secundara
223 deschisa
limitarea curenţilor de
scurtcircuit pe barele
limitarea curenţilor de scurtcircuit
respective, dacă alimentarea
Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii mărirea continuităţii în alimentare a pe barele respective, dacă
staţiei se face prin două
electrice conduce la: consumatorilor racordaţi la bare; alimentarea staţiei se face printr-
transformatoare sau printr-un
un singur transformator;
transformator cu înfăşurare
divizată.
224
Secţionarea barelor colectoare în staţiile de limitare a curenţilor de de a reduce pierderile de
de a reduce costul instalaţiei
225 electrice are scopul: scurtcircuit putere
Sensul puterii deformante într-un circuit format
poate avea oricare sens, în
dintr-un generator care produce o undă întotdeauna de la bobină spre
de la generator spre bobină funcţie de încărcarea
sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat generator
generatorului
226 este:
Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii de a proteja circuitul la de a măsură nivelul de
de a separa vizibil un circuit
227 electrice, are rolul: supracurenţi izolaţie
proteja instalaţia din aval la
face trecerea din linie electrica asigura protecţia
Siguranţele electrice au rolul de a: defecte la scurtcircuit ca si la
aeriana în line electrica în cablu personalului
228 suprasarcini de lunga durata
Siguranţele electrice sunt aparate electrice care creşterea tensiunii peste o valoare creşterea curentului peste o scăderea curentului sub o
229 împiedica: limita valoare limita valoare limita
Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate
supratensiuni supracurenţi defect de izolaţie
230 pentru protecţie la:
Singurele mărimi fizice reale în curent mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent sau valorile medii de curent sau
231 alternativ sunt: tensiune de tensiune de tensiune
Sistemele simetrice de fazori în care se numai sistemul direct
descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul corespunde unei realităţi
232 dezechilibraţi: fizice

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric


este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fazele sunt
trifazat racordat la un generator electric care întotdeauna simetric
neegal încărcate egal încărcate
produce tensiuni electromotoare simetrice este:
233
Transformatoarele de măsurare de tensiune se
10 V 50 V 100 V
construiesc pentru tensiuni în secundar de:
234
Suma forţelor electromotoare ale unui sistem
egală cu 1 nulă egală cu 1/2
235 trifazat simetric este:
de rezonanta sau de
Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe indirecte (induse)
236 ferorezonanţa
Un conductor în care circulaţia curentului
electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte liniar neomogen neliniar
237 circuit:
intensitatea câmpului magnetic forţa exercitată între două
Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se
produs de un curent care circulă forţa electromagnetică conductoare paralele
referă la:
238 printr-un conductor parcurse de curenţi
intensităţii câmpului
Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic
239 magnetic
dilatarea lichidului este compensată este posibilă pătrunderea sunt facilităţi în modul de
Transformatoarele cu ulei prevăzute cu
prin deformarea elastică a pereţilor umidităţii în interiorul dispunere a bornelor şi deci
conservator prezintă următoarele caracteristici:
240 cuvei; rezervorului de expansiune; de racordare la reţea.
Transformatoarele de măsurare a curenţilor se
1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A
241 construiesc pentru curenţi secundari de:

Un motor electric trifazat legat în stea este în


funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea 0,4 kV 0V 230 V
între neutrul stelei si una dintre faze este:
242

Un separator pe un circuit de înalta tensiune fãrã curent, fãrã tensiune sau


sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune
poate fi manevrat: sub tensiune, fãrã curent
243
nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu
nu pot fi lăsate în exploatare cu
Transformatoarele de măsurare de tensiune: înfăşurarea secundara în înfăşurarea secundara in
înfăşurarea secundara deschisa
244 scurtcircuit scurtcircuit
Un circuit de curent alternativ, pentru care
factorul de putere este egal cu 1, este un pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
245 circuit:
Utilizarea unei cuple longo-transversale se o siguranţă în funcţionare mai reducerea investiţiei în
scurtarea manevrelor;
246 preferă atunci când dorim: mare; echiparea staţiei.

Un corp conductor situat într-un câmp electric


prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
de intensitate E se încarcă cu electricitate:
247

izolarea personalului care


lucrează la întreruptor, de
Un întreruptor debroşabil asigură: protecţia în caz de scurtcircuit; protecţia la supratensiuni;
restul instalaţiei aflată sub
tensiune.
248

Un întreruptor debroşabil asigură: protecţia în caz de scurtcircuit; comutaţia în regim normal; protecţia la supratensiuni.
249
Un motor electric sincron, care funcţionează absoarbe putere activă şi putere absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi
250 subexcitat: reactivă putere reactivă putere reactivă

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine


aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint
crescătoare la următoarele materiale:
251
Un număr de n surse având fiecare tensiunea
electromotoare continua e si rezistenta forţa electromotoare e si rezistenta forţa electromotoare ne si forţa electromotoare e si
interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite r/n rezistentă r/n rezistenta nr.
252 printr-o sursa echivalenta având:

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la rezistenţa R este egală cu rezistenţa


rezistenţa R este egală cu
bornele AB ale unui circuit de alimentare totală a circuitului văzută prin rezistenţa R tinde spre zero
rezistenţa internă a sursei de tem
oarecare absoarbe puterea maximă dacă: bornele AB
253

Valoarea intensităţii câmpului electric produs direct proporţională cu pătratul lui invers proporţională cu
direct proporţională cu r
de o sarcină electrică la distanţa r este: r pătratul lui r
254
Un transformator de măsurare de curent nu împiedica circulaţia curentului apar supratensiuni periculoase in nu indica aparatele de
poate fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece: primar secundar măsurare
255
Unitatea de măsură a capacităţii unui
F Axh A/h
256 condensator este:
257 Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul

Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad


258
Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor
Weber Hertz Henry
259 periodice se numeşte:
260 Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad
Unitatea de măsură ohm x mmp / m este
rezistivitate greutate specifica coeficient de dilataţie
261 pentru:
Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii
kWh kW kW/h
262 active este:
Unitatea de măsură pentru puterea reactiva
kVAr kVA kW
263 este:

asigură izolarea personalului


nu asigură eliminarea unor greşeli asigură scurtarea duratei reviziilor care lucrează la întreruptor,
Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:
de manevră datorate separatoarelor; la celule; de restul instalaţiei aflată sub
tensiune.
264
nu asigură izolarea
personalului care lucrează la
asigură eliminarea unor greşeli de asigură scurtarea duratei reviziilor
Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: întreruptor, de restul
manevră datorate separatoarelor; la celule;
instalaţiei aflată sub
265 tensiune.
asigură izolarea personalului
asigură eliminarea unor greşeli de nu asigură scurtarea duratei care lucrează la întreruptor,
Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:
manevră datorate separatoarelor; reviziilor la celule; de restul instalaţiei aflată sub
tensiune.
266
nu asigură izolarea
personalului care lucrează la
asigură eliminarea unor greşeli de asigură scurtarea duratei reviziilor
Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: întreruptor, de restul
manevră datorate separatoarelor; la celule;
instalaţiei aflată sub
267 tensiune.

creşte riscul de electrocutare


asigură rapiditate în restabilirea
Utilizarea întreruptorului debroşabil: asigură compactarea celulei; a personalului care execută
alimentării în cazul unei defectări;
lucrări de revizie în celulă.
268
Utilizarea SF6 ca mediu de izolare conduce la
cu pericol de incendiu cu întreţinere mult simplificată; compacte
269 realizarea unor celule:

Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului


fără pericol de incendiu; cu întreţinere mult simplificată; puţin silenţioase.
electric permite realizarea unor întreruptoare:
270
Utilizarea vidului ca mediu de stingere a creşte masa şi gabaritul
reduce pericolul de incendiu; reduce cheltuielile de întreţinere;
271 arcului electric: întreruptoarelor
Valoarea frecventei în sistemul
modul de tratare a neutrului
electroenergetic este determinata în principal bilanţul puterilor active circulaţia puterii reactive
reţelei
272 de:
Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o
linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă egală mai mică mai mare
273 de cea a unui cablu subteran.
Valoarea medie a inductanţei de serviciu
pentru o linie electrică aeriană trifazată egală mai mare mai mică
274 este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.
Valoarea medie pătratică a unei mărimi
amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
275 periodice se mai numeşte şi: