Sunteți pe pagina 1din 8
ORDONANTA DE URGENTA Pentru modificares si completarea Leg nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de rispundere civil auto pentr prejudiit produsetelor ‘rin accdente de vehicue si trarmvaie = prot = ‘Avand in vedere faprulc& asigurarea RCA are un earacrer social eu un rise de concerate foarte are de pat care poate afeeta un numa de peste 6 milioane de benicar de contacted asigurare ste necesarintroducerea nor misuri de disperse a riscului care sf conduct la modificarea ‘omportamentului aigurailor de a alege asiguritorel RCA pe criti de pret, ‘und in considerarenecesitatea asigurrit unl protefireiproce a ezidenilor unui tt in ealtate de vizitatoriint-un alt sta, ca BAAR it poat Inches acorduri de reciprocitate sien organise similare din state tere, ste inct persoanele fic gjuidice ezidente in state tere sibenefiieze de garanfa BAAR, pe baza inched uno atel de acorduri, ‘nrucit toate acesteaspectevizeazt interesul public, consisind o situaieextraordinat a care ‘eglementare nu poate fi anna, impundndu.se adoptarea de masuriimedite pe calee ondonaet de urgent pentru protearea imereselor asiguraior, 5© propune modificarea si completares prevederilor Legii ur. 1322017 privind asiguraea obligatorie de rispundere civil auto peniru prejudicitproduse ter prin accdente de vehicle gi {in temeitl art, 115 alin. (4) din Constituya Romine, epublicts, Guvernul Romane adopts prezenta ordonani de urgen. ‘Arts. - Legea nr. 132/2017 privnd asiguarea obligtore de raspundereeivilé auto pentru rejudicit produse terior prin accident de vehicule si tamvaie, publicté in Monitor Oficial al ‘Rominie, Partea Ir. 431 din 12 iunie 2017, se modifies si se completeaza dup cum wmeaza: 1, La articolul 2, dups punetul 12 se introduce un now punct, punctul 12, cu urmitorul cuprins: 12! conflict de interese — un complex de circumstante care poste conduce la ofineea, in ‘mod injus, a unui Flos de naturd Financia sau de orce alta naturd pentru mandatar sau cesionar, rin exercitarea de etre acest une influenge direct sisau indirecteasupra costurilr ce reparate Pegi | in 1 prejudiciulu sifsau costurilorprivind inchirerea de autovehieule care si mireasc nivel despigubii acordate de asigurtor,” 2. La articolu 2, punetele 17 19 se moditia vor avea urmitoral euprin IT. decontare direc - serviiul auxiliar de asigurare constind in acoperirea daunclor proprilorasigurai care se contracteazs obligatory de eitreasigurtor, respectivasigura 19, mandatar~ orice person fics sajuriicdimputemieit fn eon leg 8 -eprezinte ineresele mandantuli,respectiv ale prsoane predicate, in raportuile acesteia cu asiguratoral IRCA si eu untatea reparatoare auto, cu evitares confictlu de interes,” 3, Laarticolul2, dupa punctul 23 se introduce un nou punet, punetul 23°, eu urmatorul cuprins: 234, pre de refering prop re de manoperd mediu practcat de etre utile reparatoare auto in eazul reparailor de vehiule sav, tn cazulInlociti temporare a vehicuului avaiat sau 8 despigubiri penta lipsa de flosing pref mediupracict pe pit de etre operatri economict care desfigoart activity de inchiriere autovehicule fa gofer eu plata antcipa prestafet 4, La articolul 2, punctul 26 se modifcs gi va avea urmitorul cuprins: 26, unitate reparatore auto ~persoand jurdicd care ae in obiectl de activate executarea de Iucric de intreinere si oparaic a vehiculelor geste autorizati pentru aceste activi; pentru reparajile efectuate pe teritrinl Roméniei atorizatia este eliberatt de cate Regia Autonom .Registrul Auto Romain”, denumitd in coosinuare RAR, conform leg, care are obligatia public si actualizasi pe site-ul propria isteluntiilorrepratoareeutorizate, precum sactivitiile pe care scestea sunt autorizat si le desfisoare;” ‘5. Alineatul (1) al articolulu § se modified si (1) In eazl persoaneor juridice, contratul RCA se inchele peo peioad cuprnst hire 0 2 avea urmatoruleuprins: lun si 12 lun, muliplu deo fund, in funfie de opfiuneaasigurauli.” 6. Dupi atineatul (1) al articolulu Sse introduce un now alineat, ain. (1!) cu uematorul cuprins: (1") In eazul persoanelor frie, contracal RCA se incheie peo perioad de 6 Lani sau de 12 Luni, in fancied opyiunesasiguratul.” Prine 2 in 7. Alineatul 2) al artcolu -Q) Prin excepic dela prevederle lin. (1) gi alin. (1), contract RCA se post incheia pe 5 se modifica si va avea urmitorul cuprin © perioadé mai micd de lund in urmatosrele situa: ) pentru vehiculele inmatrculatefinregistrate in alte state membre ele Spit; Eeonomie European si Confederatiei Elvefene pentru care se solicits asigurarea in vederea inportului ta Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobindiit propreti, dovedita cu documentejusiticative; ‘)pentra vehiculele dstinateexportuli, peo peioed de maximum 30 de zie: ©) pentru vehiculle care se autorizeaz8 provizorin pentru ctculie, pe perioade de 30 de ile, dar cumulat nu mai mult de 90 de ile” 8, La artcolul 11 alineatul (2) litera d) se modifies va avea urmitoral cuprins: «d) prejuicitreprezentind consecinga lipsei de folosingd @ vehiculului eva, inclusiv {nlocuires temporada vehicululu, la solicitrea persoanei prejudiiate; despégubireayentu ipsa de folosings poate incall a cerere, in avans, de cate persoane pejudiciat pe baza peturilor de refernja practicate pe piafi de operatorii economici care desfioara activitfi de inchitiere autovebicule fra yofer cu plata anticipat a prestatiei contractat.”| 9. DupA alineatul 2) al articolulul 14 se introduce un now alineat, alin, 2) eu urmatorul cuprins: (2!) Valoarea despagubirit penta -cordarea despjgubiri pent lipsa de flosingse stabil prin documente jusificativeavindu-se {vedere si preurle de refering calculate conform at. 22.” locuirea temporaria vehicullui avarit saw pentru 10, Alinentul (3) al articoluli 14 se modified $i va avea urmatorul euprins: ~G) Valoarea despigubiitaferente reparatici vehiulului avariat se stabileslefolosind sistemele de evaluare speciaizate sau prin documentefiscle emise in condifile leg din eae rezultéefectuarea repartiei,avinduse in vedere si prefurile de refering penta valoaea rei de ‘manopertcaleulate la nivel de jude, conform at 2." Prin Sdn 11, Dua alineatel (8) al articolului 14 se introdue dows not alineate, alin, (3!) i (32), e0 urmatorul euprias: GI) Asiguritori RCA si BAAR sunt obliga si preia pe ste-urile prop lista stualzatt permanent, publicatt de RAR, cu unitijile reparatoare auto, precum si eu setivitiile pentru are cesta au primitatorizare; (*) Unite reparatoare auto le revine obligaia de a afiga si publica in mod explicit prjurlepracticate pentru manoper, la sei, puncte de lueru si pe papnile prope de web, dupa az" 12, Dupi alineatal (2) al articolalui 22 se introdue suse noi alineats, alin, 2") - 29) ew ‘urmitoruleuprins: 2) Protuie de referina ale manopere pactcate in Romfnia pentru eparaiavehiulelor sunt orenatve, se alculea anual, Ja nivel fies jude, se publicd de eatre BAAR; pretuile de rfernt ale manoperl se calculeaz de cStre o socielate cu experti recunoscut in deni,