Sunteți pe pagina 1din 7

Grădiniţa cu program normal

NR.5, Cugir, Str. Doinei, Nr.10,


Jud. Alba, Cod 515600

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

A. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV

Grădiniţa cu program normal nr. 5 Cugir îşi desfăşoară activitatea în localul situat pe strada
Doinei, nr.10 din anul 1978. Încă de la înfiinţare a fost unitate de sine stătătoare şi nu se află în
litigiu cu nici o altă instituţie.
Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară respectând Legea învăţământului 84/95 cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 128/97 privind Statutul personalului didactic,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul
învăţământului preşcolar, Regulamentul de ordine interioară al unităţii, Documente pentru care
ministrul a emis ordine, Notificările şi Notele emise de Secretarul de Stat, Deciziile şi Dispoziţiile
emise de direcţiile generale ale M.E.C şi de inspectorii şcolari generali ai Inspectoratului şcolar.
În prezent unitatea funcţionează cu 6 grupe de copii, 4 grupe în schimbul I şi două grupe în
schimbul II, la cererea părinţilor.
Grădiniţa dispune de 4 săli spaţioase şi luminoase, vestiare, holuri, spălătorie, terasă, birou cu
centru tematic, bibliotecă, încălzire, centrală proprie.
Suntem racordaţi la reţeaua de apă-canal a oraşului, dispunem de iluminat corespunzător şi
avem autorizaţie sanitară de funcţionare.
Dotarea şi întreţinerea a fost susţinută financiar în principal de Consiliul local şi comitetul de
părinţi. Avem mobilier adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice, echipamente audio-
vizuale,ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un înalt nivel.
Personalul didactic încadrat în unitate este titular, preocupat de perfecţionarea procesului de
învăţământ, de perfecţionarea activităţii profesionale şi metodice.
Grădiniţa are în momentul de faţă 105 copii înscrişi la cele 6 grupe, numărul lor fiind
diminuat în ultimii ani ca urmare a situaţiei socio-economice din oraş. Aceşti copii reprezintă
materialul cu care educatoarele unităţii noastre lucrează şi care ne reprezintă în orice situaţie.

B. DESCRIEREA GRUPURILOR DE INTERES ŞI EVOLUŢIA ACESTORA

Data în folosinţă în 1.09.1978, unitatea a fost până în 1982 sub tutela Consiliului local, apoi
sub patronajul Uzinei Mecanice CUGIR până în anul 1990, fiind preluată de I.S.J ALBA. Este
finanţată de la bugetul de stat, precum şi din fondurile Primăriei.
Grădiniţa cu program normal Nr.5 Cugir are în efectivul ei în principal preşcolari din
cartierul Micro 7, dar şi din celelalte cartiere ale oraşului. Acest lucru este posibil datorită
reputaţiei pe care instituţia a dobândit-o de-a lungul celor 25 de ani de existenţă. Familiile din care
provin copiii grădiniţei sunt formate din lucrători ai S.C. CUGIR S.A, angajaţi ai unor firme
private: Star Transmission Group, S.C. Nova Modul S.A., S.C. Mobitalia Prod. S.R.L., S.C.Finotec
S.A., B.C.R., Şcoala, Biserica sau lucrători în străinătate: Italia şi Spania.
Situaţia destul de bună a permis grădiniţei noastre posibilitatea creării unui mediu optim
instruirii şi educării copiilor. Aceasta s-a reflectat în responsabilitatea cadrelor didactice şi a
personalului TESA în abordarea relaţiei grădiniţă-familie, funcţie de interesele copiilor.
După finalizarea pregătirii în grădiniţă, copiii frecventează cu prioritate şcolile din apropiere:
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 şi Nr.4.

C. ANALIZA PEST

Procesul de reformă din ţara noastră, în desfăşurare, şi în învăţământul preuniversitar, a determinat


colectivul grădiniţei să-şi realizeze o ofertă educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor
comunităţii şi părinţilor.
Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor capacităţi şi competenţe comune şi
specifice care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a copiilor în clasa I, ţinându-se cont
de particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora.
Financiar, ne subordonăm M.E.C. şi I.S.J.Alba, Primăriei, iar fondurile alocate sunt
insuficiente atât pentru reparaţii curente, capitale, cât şi pentru dotări.
Sub aspect tehnologic dispunem de resurse pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ
în condiţii optime, cu toate că se impune reînnoirea bazei didactico-materiale în funcţie de
cerinţele programei.
Jucăriile, aparatura audio, seturile de materiale didactice, mijloacele de învăţământ existente
în grădiniţă permit şi facilitează inocularea unor cunoştinţe pe domenii de activitate, formarea de
priceperi şi deprinderi pentru cele două nivele de vârstă.

D. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
1.Dispunem de local propriu cu facilitate şi utilitate (teren de joacă)
2.Dotarea sub toate aspectele este medie şi peste medie, mobilierul fiind corespunzător vârstei
copiilor, materialul didactic aranjat pe mape, pe teme
3.Condiţiile igienico-sanitare conform Ministerului Sănătăţii
4.Avem Autorizaţie Sanitară de Funcţionare
5.Prestaţie didactică foarte bună, personal calificat, instruit şi receptiv la nou
6.Opţionale raportate la oportunităţile grădiniţei şi la cerinţele părinţilor
7. 100 % cadre calificate, cu atestat de educator obţinut în urma participării la cursurile de
perfecţionare în 2002
8.Resurse financiare de la bugetul Primăriei.
PUNCTE SLABE
1.Insuficienţa dotare cu aparatură performantă şi la nivelul cerinţelor
2. Fonduri insuficiente pentru reparaţii curente şi capitale (şarpantă, tencuieli exterioare,
raşchetarea şi recondiţionarea parchetului)
3.Motivaţia materială (salarială) slabă a personalului angajat
4.Nu dispunem de cadre didactice specializate şi angajate de I.S.J., pentru realizarea opţionalelor.
OPORTUNITĂŢI
1.Colaborarea cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Cugir
2.Colaborarea cu Clubul Copiilor şi elevilor
3.Colaborarea cu I.S.J. Alba, C.C.D. în organizarea cursurilor de formare continuă şi iniţierea în
folosirea alternativelor pedagogice
4.Apropierea de instituţii publice: Primărie, Poliţie, Spital, Biserică
5.Oferta socială : există educatoare dispuse să participe la spectacole, parteneriate, să facă educaţie
cu părinţii în cadrul programului educaţional « Educăm aşa »
AMENINŢĂRI
1.Plecarea multor părinţi la munca în străinătate din cauza disponibilizărilor de la S.C.
U.M.CUGIR S.A.(copiii sunt duşi la bunici la ţară)
2.Scăderea natalităţii poate duce la reducerea numărului de grupe
3.Alocarea de fonduri insuficiente pentru dotări cu mijloace de învăţământ va duce la realizarea
parţială a politicilor educaţionale
4.Reactivarea şi dotarea localului Grădiniţei Nr.6 din vecinătatea noastră la standarde europene de
către Star Transmission Group
5.Rutina
6.Mentalitatea părinţilor, care este oscilantă (optează şi pentru program prelungit)
CONCLUZII
În perioada 2005-2008 Grădiniţa cu Program Normal Nr.5 Cugir se va dezvolta în plan
instituţional cu accente benefice pe puncte tari, folosindu-ne de prestigiul dobândit, resursele
umane şi de posibilităţile existente pentru a contracara şi elimina punctele slabe, motivând moral
activitatea personalului angajat şi întărind colaborarea cu părinţii şi sponsorii ce ar putea
îmbunătăţii baza didactico-materială a grădiniţei.
Printr-o prestaţie didactică valoroasă vom încerca să eliminăm impedimentul existent prin
scăderea numărului de copii şi să ne realizăm planul de şcolarizare prin atragerea populaţiei
preşcolare din toate zonele oraşului.
MISIUNEA GRĂDINIŢEI
Unitate preşcolară de prestigiu, Grădiniţa cu program normal Nr.5 Cugir îşi propune să ofere şanse
de integrare, cu succes, în clasa I tuturor copiilor care o frecventează prin desfăşurarea unui proces
educaţional la standarde ridicate şi ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale
copiilor de 3-7 ani.

ŢINTE STRATEGICE. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI. CURRICULUM

ŢINTA I
Dezvoltarea unor competenţe funcţionale esenţiale pentru integrarea cu succes a copiilor de
6-7 ani în clasa I.
OBIECTIV NR. I
Formarea capacităţii de a comunica în grup, educatoare-preşcolar.
ACTIVITĂŢI
- Aplicarea de probe pentru identificarea tulburărilor instrumentale de limbaj şi a defectelor de
vorbire
- Elaborarea proiectării didactice cu extinderi pe domenii
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi frontale din categoria ,,Educarea limbajului,,
(memorizări, povestiri, lecturi după imagini, convorbiri, jocuri didactice)
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor complementare care să faciliteze dialogul
- Angajarea unor discuţii spontane pe diferite teme sau având ca pretext o situaţie dată
- Concursuri şi serbări tematice care să valorizeze cunoştinţele acumulate
OBIECTIV II
Dezvoltarea unor competenţe cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii
înrudite ale cunoaşterii pe cele două nivele de vârstă: 3-5 ani, 5-7ani.
ACTIVITĂŢI
- Elaborarea proiectării didactice cu extinderi pentru cunoaşterea mediului; activităţi matematice la
toate grupele de vârstă
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi în domeniul cunoaşterii(observări, lectura după imagini,
convorbiri, povestiri, jocuri didactice)
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi matematice (exerciţii cu material individual, jocuri
logice, jocuri didactice) funcţie de vârstă şi nivelul de pregătire al copiilor
- Concursuri pe diferite teme ,,Cine răspunde mai repede”, ,,Cine ştie câştigă”
- Activităţi practice, jocuri şi observări spontane în natură
- Excursii, vizite, plimbări
Derularea unor activităţi pe cercuri ,,Micii ecologişti”, ,,Micii matematicieni”, ,,Clubul curioşilor”
ŢINTA II
Formarea incipientă personalităţii copilului prin accentuarea caracterului formativ al
procesului instructiv-educativ
OBIECTIV NR. I
Asigurarea unui climat de dezvoltare a priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor copiilor
ACTIVITĂŢI
- Discuţii cu preşcolarii pe teme de genul: ,,Ce îţi place la grădiniţă?”, ,,Ce vrei să fii?”
- Activităţi de identificare a intereselor copiilor prin punerea la dispoziţie în cadrul jocurilor a unor
materiale diversificate
- Stimularea verbală a copiilor dotaţi şi formularea clară de criterii de evaluare
- Evidenţierea publică a creativităţii copiilor în toate domeniile activităţii preşcolare
OBIECTIV NR. II
Valorificarea valenţelor educative de jocuri în formarea şi dezvoltarea aptitudinală
ACTIVITĂŢI
- Organizarea şi desfăşurarea jocurilor şi activităţilor alese de copii în corelare cu activităţile
frontale
- Activităţi artistico-plastice şi practice pe nivele de vârstă
- Activităţi psiho-motrice in funcţie de interesul manifestat de copii pentru: dans, muzică,
limbi străine, teatru de păpuşi
- Activităţi de iniţiere în utilizarea calculatorului
- Activităţi pe cercuri „Micii Gospodari”, „Micii Grădinari” sau jocuri de creaţie pe teme
sociale
Discuţii cu tentă educativă sugerate de prezentarea unor diafilme sau diapozitive

RESURSE UMANE
ŢINTA I
Profesionalizarea educatoarelor prin acţiuni proprii, iniţiate de I.S.J. şi C.C.D.
OBIECTIV NR.1
Identificarea nevoilor de perfecţionare
ACTIVITĂŢI
- Asistenţe la ore
- Verificarea proiectelor didactice întocmite de educatoare
OBIECTIV NR.2
Dobândirea de competenţe în utilizarea strategiilor şi tehnicilor didactice moderne posibil de
introdus în activitatea cu preşcolarii
ACTIVITĂŢI
- Studiu individual
- Dezbateri în cadrul comisiei metodice
- Interasistenţe
- Aplicarea de chestionare
ŢINTA II
Dobândirea de competenţe minimale în domeniul protecţiei muncii şi P.S.I.
OBIECTIV NR.1
Cunoaşterea de către personalul angajat a normelor de protecţie a muncii şi P.S.I.
ACTIVITĂŢI
- Procurarea de materiale
- Instruiri periodice ale personalului didactic si auxiliar

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A RESURSELOR


FINANCIARE

ŢINTA I
Crearea unui mediu educogen optim de dezvoltare a copilului între 3-7 ani
OBIECTIV NR. I
Menţinerea în stare de funcţionare optimă a localului şi a terenului de joacă
ACTIVITĂŢI
Procurarea de materiale igienico-sanitare prin intermediul şcolii
Efectuarea unor lucrări de igienizare cu fonduri alocate de Primăria Cugir
Reparaţii curente: instalaţii sanitare, instalaţia electrică
Reparaţii capitale în limita fondurilor alocate: tencuieli exterioare, şarpantă, recondiţionarea
parchetului
OBIECTIV NR.II
Îmbogăţirea bazei didactico-materiale a grădiniţei din fonduri extrabugetare
ACTIVITĂŢI
- Identificarea posibililor sponsori printr-un dialog permanent cu părinţii
- Iniţierea de serbări şi concursuri care să genereze fonduri
- Colectarea fondurilor
- Analizarea ofertelor pentru cumpărarea de: jucării, materiale didactice, fişe de lucru, cărţi
de colorat
- Procurarea materialelor ţinând cont de cea mai avantajoasă ofertă
- Popularizarea sponsorilor şi a părinţilor, scris şi verbal

DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE

ŢINTA I
Reconsiderarea colaborării grădiniţă-familie
OBIECTIV NR.I
Implicarea şi responsabilizarea părinţilor în educarea copiilor şi luarea unor decizii de comun
acord cu grădiniţa.
ACTIVITĂŢI
- Şedinţe cu părinţii
- Consultaţii cu părinţii
- Activităţi demonstrative pe categorii de activităţi
- Acţiuni concrete de procurare de materiale didactice
- Mese rotunde, simpozioane pe teme educative
- Serbări tematice
- Derularea programului „EDUCĂM AŞA”
ŢINTA II
Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu şcolile din împrejurimi, grădiniţele din oraş, Poliţie,
Pompieri, Biserica ortodoxă, Spital, Poştă, Ocolul silvic, Clubul copiilor şi elevilor
OBIECTIV NR.I
Identificarea nevoilor existente şi derularea de activităţi care să ducă la funcţionalizarea
acestor relaţii
ACTIVITĂŢI
- Chestionare
- Discuţii cu părinţii şi educatoarele fiecărei grupe
- Probe de evaluare şi teste de cunoaştere
- Ore de asistenţă psiho-pedagogică cu psihologul de la Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 3,
Cugir
- Prezentare de filme în unitate pe teme rutiere
- Ore facultative de religie
ŢINTA III
Colaborarea cu autorităţile locale: Primăria
OBIECTIV NR.I
Determinarea factorilor responsabili în disponibilizarea fondurilor necesare întreţinerii şi
dotării grădiniţei
ACTIVITĂŢI
- Dialog cu autorităţile
- Adrese scrise
- Invitarea reprezentanţilor autorităţii locale în unitate
- Presing cu părinţii şi consilierii pentru a-i determina să identifice şi să rezolve nevoile
grădiniţei

DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIEI

ŢINTA I
Reconsiderarea managerului la nivelul grădiniţei
OBIECTIV NR.I
Schimbarea stilului managerial al directorului, din cel directiv, cu unul instructiv-participativ
şi expresiv-comunicativ
ACTIVITĂŢI
- Delegarea de sarcini tuturor membrilor colectivităţii
- Dialog permanent pentru identificarea nevoilor angajaţilor, pe sectoare de activitate
- Delegarea de sarcini către membrii Consiliului cadrelor didactice
- Motivaţii morale si materiale (prin acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit)
OBIECTIV NR.II
Responsabilizarea cadrelor didactice şi a angajaţilor sub aspectul eficientizării activităţii
proprii în funcţie de cerinţele grădiniţei, interesele copiilor şi părinţilor.
ACTIVITAŢI
- Prezentarea sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului
- Prezentarea criteriilor de evaluare pe sectoare de activitate înscrise în fişa de evaluare
- Dezbateri realizate în cadrul comisiei metodice pe probleme de optimizare a procesului
instructiv-educativ
- Asistenţe efectuate de către director la clasă
- Control inopinat sau anunţat, pe sectoare de activitate
- Dialog permanent cu angajaţii
- Valorificarea experienţei pozitive prin popularizarea în cadrul colectivului şi în afara lui

BIBLIOGRAFIE
1. Florea, Voiculescu „TIMPUL CA RESURSĂ A EDUCAŢIEI”, Alba-Iulia, 2002
2. Arcadie, Hinescu „MANAGEMENT GENERAL ŞI MANAGEMENT ŞCOLAR”,
Alba-Iulia, 2002
3. Constantinescu, Dan, Anghel&Ungureanu Ana-Maria „MANAGEMENT”, vol. II,
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998
4. Petrescu, Ion „MANAGEMENT”, ed. a II-a, Ed. Tipocart Braşovia, Braşov, 1993
5. Rusu, Costache&Voicu Monica „ABC-UL MANAGERULUI”, Ed. Gh.Asachi,
Iaşi,1993
6. Iosifescu, Şerban „CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU MANAGEMENTUL ŞI
FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI”, în Buletinul Informativ al Proiectului de
reformă a învăţământului preuniversitar, Nr. 9 –ianuarie 2000

Întocmit,
Director, educatoare:
Bîrloncea Elisabeta