Sunteți pe pagina 1din 20
Partidul Politic ,,Partidul Unitatii Nationale” mun, Chigingu, str, Vasile Aleesandri, nr. 75, MD ~ 2009, pun.officel @gmail.com Catre Comisia Electoralé Central Nationale” De la Partidul Politic ,,Partidul Unita {naintata gi in numele alegatorului Octavian TICU CONTESTATIE iN FAPT, prin hotirdrea Comisici Electorale Centrale nr. 4835 din 13 mai 2021 a fost are la alegerile fnregistrat Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor pentru part parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de etre Partidul Politic ,Partidul Socialistilor din Republica Moldova” si Partidul Comunistilor din Republica Moldova, iar pri hotirdrea nr. 4854 din 21 mai 2021 Comisia Electoralé Centralé a inregistrat acest bloc in calitate de concurent electoral. La 28 mai 2021, pe site-ul oficial al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, parte component a Blocul electoral al Comunistilor gi Socialistilor, a fost plasat un articol intitulat DIN CE IN CE MAI MULTE LOCALITATI DIN TARA SUSTIN BLOCUL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR™ cu urmitorul confinut: Locuitorii din Republica Moldova se bazeazi pe venirea la putere a unor forte politice sdndtoase care vor putea sii dezvolte fara noastrd si vor readuce bundstarea tuturor cetifenilor siii. Despre acest lucru au scris in declaraytile de susfinere a Blocului Comunistilor si Socialistilor sute de reprezentanti ai raioanelor si localitaqilor din intreaga republicd. ..Suntem impotriva reformei administrative, @ vanzdrit paméntului cetdjenilor strdini, inchideri institujilor medicale si educationale, Sustinem erearea unui front comun al statalistilor si patriotilor pentru 0 Moldovés independentit si meutra, de dragul salvarit (aril noasire", au seris alesii poporului.” ‘Articolul confine 8 (opt) declarafii semnate de mai multi consilieri locali $i primari prin care acestia igi declard multumirea cu privire la erearea blocului electoral si indeamni alegitori s& sustind prin vot acest concurent electoral, in acest context, atestim ¢& concurentul electoral ‘httpsy//socalisti.md/din-ce-n-ce-mai-multe-localitat-din-tara-sustin-blocul-comunistilor-s-socialistilr-2/ 1 entrala O89 T3:de le l-t0 Ahly Bf thar Wt EEE EEE EEE ‘ Partidul Politic ,,Partidul Unitatii Nationale” ‘mun, Chigindu, str. Vasile Alecsandri, nr. 75, MD — 2009, pun office! @gmail.com ———_———— Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor se foloseste in mod ilegal de resurse administrative prin folosirea imaginii alesilor locali Conform art. 52 alin, (7) din Codul electoral, candidatii nu pot folosi mijloacele si bunurile publice (resursele administrative) in campaniile electorale, iar autorititile/institujiile publice si cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurentilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decdt in bazi de contract, in conditii de egalitate pentru tofi concurentii electorali Din confinutul normei mentionate rezulté ci interdictia stabilité pentru un concurent electoral Ia alegeri de a folosi resurse administrative se referd la perioada campanici electorale, care in conditiile art. 1 din Codul electoral este definiti ca perioadi de activitate care se desfisoard cu scopul de a-i determina pe alegdtori si-gi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral”, Astfel, un element de baz care caracterizeazi campania electorald este agitatia electoral care reprezint& actiuni de pregatire si difuzare a informatiilor ce contin indemnul la vot in vederea determindrii alegitorilor si voteze pentru unii sau pentru alti concurenti electoral Agitatia electorala este manifestati prin folosirea urmatoarelor sintagme: = ,,Astizi, tofi care pretuiese Patria noastrd si doresc si o vada ca un stat independent, suveran gi prosper, trebuie si se unease in jurul Blocului Comunistilor si Socialistilor”; = Credem cu certitudine ca victoria Blocului Comunistilor si Socialistilor va pune capit acestei politici provocatoare fafa de proprii cetiteni si va readuce pacea gi armonia in Moldova”: - Salutim calduros formarea Blocului Comunistilor si Socialistilor, 5.2. Subliniem c& nu contestim opinia politicd a alesilor locali sau modul lor de a sustine un candidat electoral sau altul, dar faptul cA aceste declarafii au fost plasate pe un site al unui concurent electoral care intentionat foloseste resurse administrative in campania electorala. Comisia Europeana pentru Democratia prin Drept (Comisia de la Venetia) defineste resursele administrative ca fiind resursele umane, financiare, materiale in natura si alte resurse imateriale de care dispun deopotrivas detindtorii unei functii yi functionarii publici implicati in procesele electorale, care deriv din controlul acestora asupra personalului, resurselor financiare si alocaiilor din sectorul public, din accesul ta facitititile publice, precum $i resursele recultate din faptul ci acestia se bucurd de prestigiu sau constituie 0 prezentit C—O, EE * Partidul Politic ,,Partidul Unititii Nationale” mun, Chisinau, str. Vasile Aleesandri, nr 75, MD ~ 2009, pun.office!@gmail.com ———_—————$— publica in urma alegerii lor intr-o functie electiva sau definerii calitatii de functionari publici, ‘fapt care le-ar putea conferi un avantaj politic sau alte forme de suport, (Raport 2015) Conform art. 71, alin, (1) Cod electoral, alegatorii gi concurentii electorali pot contesta actiunile/inactiunile si hotirarile consiliilor si birourilor electorale si actiunile/inactiunile concurentilor electorali, Depunerea cererii in instanfa de judecata trebuie precedati de contestarea prealabilé fn organul electoral ierarhic superior organului al carui act se contest, cu exceptia contestatiilor privind actiunile/inactiunile concurentilor clectorali, depuse direct in instanta de judecata, si a contestafiilor ce se referd la exercitarca dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral in ziua alegerilor. Potrivit art. 72, alin. (1) Cod electoral, actiunile/inactiunile gi hotirarile organelor electorale pot fi contestate 1a organul electoral ierarhic superior, iar actiunile/inactiunile concurentilor electorali — direct fn instanta de judecata, in termen de 3 zile calendaristice de la data sivirsirii actiuniifidentificdrii inactiunii sau adoptirii hotirarii, Termenul de depunere se calculeaza incepind cu ziua urmatoare zilei in care a fost sivarsit’ actiunea, a fost identifica inacfiunea sau a fost adoptati hotirarea Jn Decizia nr. 3r711/19 din 20.10.2019, Curtea de Apel Chisinau a conchis c& normele de drept care reglementeari procedura de contestare a actiunilor/inactiunilor concurentilor electorali, urmeact a fi interpretate in coroborare ew prevederile Codului administrativ, deoarece odata cu intrarea acestuia in vigoare, ulterior adoptarii Codului electoral, aceasta represinté Legea speciali care reglementeaci procedura de examinare a actiunilor de contencios administrativ. Or, Codul electoral stabileste doar dreptul concurentilor electorali de asi aptira drepturile pe cale judecitoreasct in instanja de contencios administrativy iar procedura exercitirii acestui drept este reglementata de prevederite Codului administratiy. ‘Totodatd, sustinem faptul c& 0 actiune inaintatd direct in instanfa de judecaté urmeazi a fi calificatd ca fiind o actiune in constatare in conformitate cu art. 206, alin. (1), lit, d) Cod administrativ, or, pentru a formula o actiune in constatare, codul administrativ impune reclamantului obligatia de a inainta o cerere prealabili, Potrivit art. 208, alin, (5) Cod administrativ, 0 actiune in constatare este admisibilé numai daca reclamantul s-a adresat anterior la autoritatea public competenti cu cerere de constatare. EEE _—— ——— ” Partidul Politic ,,Partidul Unita¢ii Nationale” sun. Chigindu, str. Vasile Alecsandri, nr. 75, MD ~ 2009, pun.officel @gmail.com ao ‘Asifel, Codul electoral stabileste doar dreptul concurenjilor clectorali de a-si apara : drepturile pe cale judecitorcasca in instanta de contencios administrativ, iar procedura exercitirii acestui drept este reglementatd de prevederile Codului administrativ. Curtea Constitujionald, in hotirdrea nr. 34 din 13 decembrie 2016, a stabilit c& ..(...) organele electorale dispun de competenté, in special, cu privire la asigurarea dreptului la vot al cetdjenilor, modul de intocmire a listelor electorale, inregisirarea concurentilor electorali, asigurarea egalititii tuturor concurenfilor electorali, monitorizarea adecvaté a respectarii regulilor de desfasurare a campaniei electorale si a rezultatelor scrutinului Potrivit art. 75 alin, (2) Cod electoral, pentru incdlcarea legislatici electorale, Comisia Electorali Central sau consiliul electoral de circumscriptie poate aplica grupului de initiativa sau concurentilor electorali urmétoarele sancfiuni: a) avertisment; b) anularea inregistrarii grupului de initiativa; ©) intentarea procesului contraventional conform legislatiei; 4) lipsirea de alocatii de la bugetul de stat, ca sanctiune de baz sau complementara, ¢) solicitarea anularii inregistrarii concurentului electoral. EN DREPT, intemeiem prezenta contestatie pe dispozitiile art. 52, alin. (7), art. 71, alin. (1), art. 72, alin. (1) siart. 75 Cod electoral, solicitaim: {n urma celor mentionate mai sus, solicitim: 1. Primirea si examinarea prezentei contest: 2. Emiterea unei hotérari privind constatarea faptului ci Blocul electoral al Comunistilor si Soctalistilor @ folosit resurse administrative in campania electorala si aplicarea unci sanetiuni concurentului electoral in conformitate cu art. 75 Cod electoral. 31 mai 2021 Octavian TICU, ic ,,Partidul Uniti{ii Nationale” Presedintele Partidului Pol Partidul Politic ,,Partidul Unitatii Nationale” ‘mun, Chigind, str, Vasile Alecsandri, nt. 75, MD ~ 2009, pun.officel @gmail.com Se anexeazil 1. Declaratie pe propria rispundere (o fila); 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (0 fil8); 2. Capturd de ecran hups://so id (6 file): 3. Declarafii ale alesilor locali (9 file). DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Subsemnatul, Octavian TCU, cunoscind prevederile legislatiei in vigoare potrivit cirora falsificarea probelor reprezint& o infractiune care se pedepseste in conditiile art: 310 al Codului penal al Republicii Moldova, declar pe propria rispundere despre provenienta legal a documentelor, materialelor, inscrisurilor ¢.a., prezentate in calitate de probe in cadrul examindrii contestatici depuse la data de 31 mai 202! si despre faptul cf acestea sunt veridice si autentice 31 2021 Semnitura: (Cahul_Borcoag-t-scalodpg DECLARATIE Noi consilierii locali ai satului Borceag, raionul Cahul Salutim calduros formarea Blocului Electoral al Comunistilor si Socialistilor. Mult asteptata unificare a fortelor politice, care sustin statalitatea Republicii Moldova, este singura posibilitate de a zAdirnici planurile celor care duc intenfionat fara spre lichidare. Crearea blocului este un raspuns adecvat la politica provocatoare a formatiunilor de dreapta, care urmaresc distrugerea pacii in Republica Moldova, incitarea la tensiuni interetnice si renuntarea la tot ce ne este propriu si drag — de la valorile familiei la valorile Mari Victorii asupra fascismului. Percepem acest lucru ca un semn bun, care ne demonstreaza faptul c& vremurile de discordie intre fortele politice apropiate dupa viziuni si programe, s-au incheiat. Astizi, tofi cei care pretuiesc Patria noastra gi doresc sd o vada ca un stat independent, suveran si prosper trebuie s& se uneascd in jurul Blocului Comunistilor gi Socialistilor. primar: fadd Jeet owen Consilieri locali: 7 Gua Hededin a) Bpeeireey 3 fas acun fede d \ueseqeb. thoph / J Conf H. ager" Pole Coke Mies Jon, werd eb lacsipee haete i diana euuc Cmanty Aritk Adseci U2 pPplver swiQur- Duwitl je. Vegcneue Mo desde ips yimail.google.com/mailu/O'#inboxF MtegeGkXevhDMugthnkQcVbtknaNXWN7projector=1&messagePartis=0.3 w 31.05.2021 Cahul_Borceag-2-scaledipa ntps:mall. google comnailivO.WinbonF MegeGkXovhDMwgthn KQeVbtknghXWN ?projectr= 1&messagePartld=0.5 wn ea 31.05.2021, ‘Causoni_Plop-Stubel_consier jog Satul Plop Stiubei Raionul Causeni Noi, consilietii locali din satul Plop Stiubei, raionul CAugeni salutim formarea Blocului Electoral al Comunistilor si Socialistilor pentra alegerile Parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Ne amintim bine de vremurile cénd aceasta echips, condusi de Vladimir, Voronin, a condus eu-sueces Republica Moldova. Drepturile tuturor comunitafilor etnice*care triiesc in tard erau temeinic protejate, Nu a existat nicio discriminare bazatt pe limba sau nafionalitate. Statutul limbilor grupuritor etnice gi al limbii ruse, ca mijloc de comunicare interetnic, erau protejate. Conceptul de politica national, adoptat la acel moment, a creat premise pentru consolidarea intregii societati multinafionale moldovenesti in jurul ideilor de creare, dezvoltare astatului si furire a viitoralui nostru comun Decenit de gavernare a asa-numitilor ,pro-europeni” au demonstrat clar care este alternativa la consolidarea societafii, Am fost impértiti in mod fortat in ai nostri si steaini, buni si rai, vorbitori de limba rust gi roméni, uitdnd esenfialul: suntem cu tojii cetdqeni ai Republicit Moldova sinu avem alta Patrie. Ca rezultat, dup guvernarea fortelor de dreapta, avem o tensiune alarmant& in societate, De fapt, am revenit la inceputul anilor 90, pomenindu-ne din now in pragul unui nou conflict civil. Problema statalitifii Republicli Moldova devine tot mai acuti, iar politicienii de dreapta nu vor sf o pereeapa ca ceva permanent gi de neatins Credem cu certitudine ci victoria Blocului Comunistilor $i Socialistilor va pune capit acestei politici provocatoare fat de proprii cetageni si va readuce pacea si armonia in Moldova. Consilierii locali: Mofrocoa Ebwe 1G pence Crgorst 7 QAaret Guigorts 3.Guje Velbon 9.Gun Vera 4, Prosediest Tere 10. Svtuabino Afecarde iL, 68k Traon + hitpsimai. google commai/u/otfinbox/F MfogeGkXevhOMugthnKQcVbknqNXWN7projector=18messageParthd=0.4 (Ceadi-Lunga_ot.C-Lunge-4-declarat1-scsled.ipg Mut, conersmxn syst.Yamsip-Jyntra, ATO Tarayzuin, sarsatem 0 noaiepyKe Wsdupareniiord Sroka «Konwynucthl M conmaruerbds, Hanpasaeniior a OGveaHHeHUe ycunult Beex sapapomsicnauHX cist pan chaceHua u pawnris Moanosis. Ha ceronnamuuii gens umenuo 97a KOMAHNa CAUHOMbIIENHHKOR OGnagaet HeOGXORHMGIN —OMITOM, —JHAHHEM, —Yentoveweckum =H stTesUTeKTya.iGNHIM HOTEHUUAHON, KoTOpLIti HeOGxoAHM NA Toro MTOGEI*CoxpaniT® wauly cTpany, SANUNTHTS HAWWHX cOrpaxzan OT MocenCTBUI NoAUTHUECKOTO, 2KOHOMHUECKOTO Wr NaILJeMNecKOrO KpHBuCA, Cuntaem, ro ecmorpa Ha pastormacus i cHoxylo_eropino. BRUMMOOTHOUICHHI MexIY MApTHAMH neworo TosKa, OGtuHe tel nocrpoeHHE CONKAIBHO OpHeHTHpoRAHHOTO HeIABHCHMOFO rocysaperBa BoE aMOULLHt! OTACADHBX HOMITHKOB HH napTuii, Mu, kak w Goabimneroo rpaxnan Monuons okuTexeH nawero pattona, NpunepkeHsl MpHHUtAM rocynapersenoctH uu HesaBsIcHMOETH PecrlyGnuKH Monaona, Eoxpantenmio uneHTisioerH MoasascKoro apona, MexTHIIecKorO Miipa B Hauleli crpane, counanuoii cnpaseanmoctu, HesasMcHMoll AHeUMHel nosMTAKH B waurepecax Moanonut 1 e& Hapona, sammeTD TpaaHUMOHHEN cemelisibix ueinioctel, Mat woictynaem potas aumunMctpatianoli pedopse, npoaaxn sennu NHOcTpanuaM, 2aKpLITiIn MeRMUMHCKHX Mm OGpaxoBateabAIx yupexnentl, CBopauABariHa MporpamM COUMANBHO! HOMOUIM YAIBHMBIN COMM HaceneHEt. Moi noaaepxnuaem coananne eaustoro ponta ucex rocysapernennnkos it NATPHOTOR cyBepeHtiol, HesaBHCHMO! WM HeliTpanbHOl MomzoBH pam chacenna Ctpaltr M mporusoctontia paspyumreasHol xexTembocTH mpaBbrx naptuii m Npusuibaem usGupareaeli nawiero pafioua oraats cBou ronoca 3a 9t0T 60K, 3a“ Konorynnetos u counanieron” na napsiamenteKix tiGopax 11 aionn 2021 rosa eUptttipo £ Meecch Ty oP Lines 15 € htosimal. google com/mailuitinbox/F MfogzGkXcyh>MwathnikQcVbfkngNXWN projector: 1&messagoPartld+0.7 1" Leen 31.05.2024 Coadir-Lunga_or.C-Lunga-4-declarali-2-scaled jpg Mss, coneruuxit’ c-Bemrios, Yasstp-Jlynrexoro paiiona, ATO Taraysin, jaapnaem © nOARepKKE us6uparembHOrO GioKa «KoMMyHHeTH M_ COWMATHCTHIn, vamparnetioro na oGsenmNeHNe Yun RcexX SnpAvOMBICHAMIUN clin pan enaceHis w pasnitas MoioBbs. Ha ceropmmuunii ene uMeHHO 978 KOMaHia EAMHOMBILITERHHKOB oGaaqeet eoGXONMMEIN —OTTSITOM, —NAHHIEM, = NeNOBeYeCKHM —-M__aITeZL-TeKTyANbILI norentganoM, KoTOpHii HeOGXoANM JLH TOTO YTOGM gexpaHTs way cTpaHy, JQUINTHTS NAWNX COrpwKIAH OT TocmexCTRHE NOAUTHYECKOrO, 2KOHOMHYECKOFO Ht naHgemmeckoro KpHsHICa. Cuuraem, "To HeCMOIpa fla pasHornaca =m caloxHYIO —_HeTOpIO BoaHMOOTHOWeHHi MERAY NapTHAMG slepOTO TOKE, OGUIHe eu nocrpoeHA coutanbHo | OpHeHtMposaRMoro HesaByCHNOTO TocyzapeTsa brie aMGutt OTMeNBIBIX HOMHTHKOB tus HApTAt. Moi, xax nm Gompummters0 rpaxkaaH Mongowsi H xurenei nauero paltona, punepxeHst mpHHupinam TocyaaperseHHocrH mM HesasvcHMoctH PeenyOnuxs Monona, coxpaHeHulo HeHTHYHOCTH MOUIABCKOTO HaPOA, MexKOTHAYeCKOrO MAPS 3 nawell crpae, COuNaILUOM cnpaseaMMBOCTH, HesaBHcuMolt BHeWHEH NoANTHKH 8 uuurrepecex Moa.ronit 1 e8 Haporta, sauté TPAXHICORHLIX ceMelinunt weHtocTeH, Mot puictynaew npotus aaMuunerpatiBnoli pedopMsl, Mpotaxu seMaH Wmoctpannia, — 3axpbrrua MemUMUNHCKHX —M OBpasoRaTenbibix yupexentit cnopaaiiearria nporpasiM couHaRsHoli NoMOUUA yasBHMbIM eOAN HACEAEHIIA. Mur momiepaumaen cosmanne ensioro pouTa Acex TocyapeTBeANHKOB 1 narpHotos cysepewiol, HesaBucumoii n welttpanbuoi Moxnopst pan chaccia expaust npoTMBoctosHnia paspytitrerDHoit yexTenBHOCTH MpARbIx napriit npmauinae ms6upatenel viawero paliowa ovaarb cBoH roa‘oca aa aror GnoK, 38 “Box Konmysteron if cousanneron” Ha napaaMenrreKnx ssiGopax 1] rons 2021 roza. hips google com/maliu/0finboxtF MfegeGkXevhMagthnk Ge VknqNXWN projector t&messagePartisn0.6 " 31.05.2021 tps, google comimallu/OitinboxiF Mleg2GkXcvhOMwgthnkQcvbrkngNxWN projector: CCoauir-Lunga_orC-Lunga-4-declaratinS-scaled jpg Mur, conesumar ¢-Kasaxana, Ganwip-Jlynrexoro paliona, ATO Taraysitt sasnuien o riomtepxKe HRGupareNsHoro GoKa «KoMMyuHeTH M couNAnieti aripasneamoro wa oOweHeNle YouAMT BCEX SApABOMBICAAIANX cH Pant ACEH 1“ passutua Monqoesi. Ha ccroanamanil zene “Meno 9TA KOMANAA CJMHOMBILUICHHHKOB oGsanact peoBxostunnin: OnbITOM, 3HaHHHEM, NESOBCHECKHM He HITEILIERTY@AIDHBIN, HOTEHUHATE NS oroptiit NeoGXORNM JUIA TOTO YTOGN COXpaINIT Wally ¢TPAHYs JAUUTTATS raniex corpawiant of TOCKeNCTBIR MORITHTECKOTO, 9KOHOMINEGKOTO uagteMstecKoro xpitaaca. Cunrraem, sro HecMorps na pasHornac M cxoAkHy!o HCTOPHIO asanimooTHoMsennit wexny naptiian —sieworo TonKa, oGtiwe wen TorrPoStntt couanbHo opnienruposanwore wesasiemMoro rocynapeTsa Bue aMGunil OTACATBHBIX noawTuxos HAH naprHit Mu, xax nw Gonbunuerso rpaxaad Moanosit w kvrencti Hauer) patiowa, npusepwensi nipiniginas’ rocyaapersenuocra MH HexpEHCHNO TT Pecntyunn Nroatona, coxpaneHiio ujeHTHuTocTH MOATaDCKOTO Hapoa, MEX ITHHMNECKOT NEDA & vauiell crpane, coumutbol cmpaseaiMsocTH, KesABncyMolt anemeelt noaNTHKH & nmepecex Monaionb it e€ Hapona, 3auKHTE! TpAAHUBOUHES ‘cemelinnix ucnttoctelt, Mu psetynaew pore amsmnerparaBuoli peopl, pena MNT hunocrpanutent, —JaKpuimus MeaMMuHEKHX 6 OGpasonarensisrs yupentennit, coopansanss mporpamM couMaMbHO! MOMOUE YyasnuMniM choaM HaceneHHs Mur comepaueacn cosaaume eamnoro éporrta Beex Tocyaapernennitee arpnoron cyBepewHo, Hesanncumolt A welirpaneHel Mout: pat cnaceniia Cxpaun mM miporunocrostias paspyulnrensHoH emTenoHoct pawnix napr 1 hprasteaen ws6upareseli wausero paliona oTaarb eBaH Fonoct M8 ator 610K, 3a “Brox Kouniyincros # cotnamHcroe” Ka HaprastenTestx BUIGOPAX 11 moas 2021 roxa. n 3108202 Ceadi-Lunga_or.C-Lunga-4-declarati-4-sceled jog Mu, copemucn caitnep, Yamsp-JIysrexoro paiiona, ATO Faraysn, saspasém 6 nogaepake m6uparemnore GaoKa «KomMyHHcTBI HM cOUNaLICTED, Hanpaatertoro Ha OOweauHeHHe yout Bcex SApABONRICNANITX CHT pam crlaceHKiA ¥ passing Monaosst, Ha ceroxHmmai nets MMeHHO 97a KOMAHAA emMHOMEIUUIeHIHKOB oGnanaer HeOGXOAIMMM —OMLITOM, —SHAMMeM, © eOBeNECKHM HH MNTesLTeKTYaTBHBIM HOTeMMMIOM, KOTOpHIii NeoGxoAMM Aa Toro 4TOGM CoxpanHTs Hamy crpary, 3AUIHTATL HaLUHX corparxKtaK OT NocneacTBMit NoswTNecKOrO, 2KOHOMMMECKOrO Ht naHeMHYECKOrO KPHBHICA. Cuwraem, 4f0 WecMoTpa Ha paaorsiacna =n cHOXKHYIO—_HeTOpino WAHMOOTHOMeRI vexy naprussMm AeBOre TonKa, OGuUIe ues noctpocHHA COMMAISHO OPMEMTMpORAHLOYO HesaBNCHMOrO rocyaapcTna BUte aMGunyeti OTCASHMIX NOAMTHKOB WIM napTist. Mat, ROK Hm GombwnseTRO rpwKAaH Moaaonst H oKireneii Hamer paitorta, Apveepxers MipurustteN rocyapcrpeNNocTn mM eaeoMeHMocTH Pecrty6mexn Moaaopa, Coxpaneriio MACATHNHOCTH MORAARCKOTO Haposa, MeKOTHMMHECKOrO MIIpa 8 HAH CTPAHe, COUHAILNOM crpaBeATMBOCTH, HesaBHCHMOlt BHEMMeM NoMUTUKH B unTepecax Moazonst 1 e€ apo, Samus! TpammMMOoMnEX ceneiinbix ueruIocrel, Mot sheTynaem mpotin ammunuctpariEHol pedopmel, npoawxi sexunt HMOCTPAHUAM, SAKPHTH MCAHUMHCKHX HM OGpaxosarenbHBIX —yapenuewtii, cHOPANHBAXHA NPOTPANTM COMMATLHO NOMOUIM YASBUMDIM CHOAM HACeCHIA, Mul noaaepaxnpaest cosmamne enero dporra Beex rocyapeTsemUIKoD wt narpHotoR cyBepeNHoii, HesaBuCHMOH H Heifrpanbiioit MonzoBpl pani ciacenis cTpanis! i MpoTHBocTosHHs paspyuntrenbHof AemrenbHOcTH npanLix napTHi Hn Nprsnteaen iOuparereh Hauero paiious OrAats cBon fonoca 3a 9TOT O710K, 3a “buioK Koxmyiicros # counanucron” wa napnamenrekix siGopax 11 mos 2021 rova. hntos:stmail google com/mailu/0tinboxF MfegzGkXevhOMwgihnkQcVbtkngNXWN7projector=1&messagePartid=0.9 " a 31.05.2021 Ceadii-Lunga_or-Lunga-4-declarai-S-scaled og Mai, covernuxn c.Baypan, Yaunip-Slyurekoro paiiona, ATO Paraysin, sasensewt onomepacce Hs6nparensHoro Gaoxa «KOMMYHKCTA! H COUMAHCTEIY, Hanipassientioro fia oGberHHeHNe yeuANit Bek SAPAROMBICAALIAX CHAI padi cnaceHHs H passHTHA Moaaosss. He ceroaumunnit xen uMeHWo 31a KoMaHAA eaMHOMBIULTeHHMKOR oGaazaer HeoBXOAMMBIM —OTTATOM, —-HAHIHIEM,—NeTONeYeCKHM = HHTeaMeKTy@UIBUENINE TloTeHuMatoM, KoTOpsIii KeOSXOAHM aaa Toro HTOGHI CBXpaniith way cypaKy. JAUINTHTR HALL COrpaKAAH OT MOcAeACTBHH NoaMTHMECKOrO, 2KOKOMMYECKOTO Ht naitlesieckoro KpH3Hca. Canraem, 470 HecMOTpa’ Ha pasHornacua = cnoxyIO —_HeTOpINO BIAUMOOTHOIUCHHT MEXAY NapTIIMM AeHOrO TonKa, GUE en MocTpoeHHA COUMaTBHO OpHelTHpoRAHHOTO HesaBHCHMOTO rocynaperna abe aMGurunii OTAeABHSIX NOANTHKOB HAH NapTH Mul, Kak m1 Goabumnerso rpaxstan Monzonsi st 2ktiTeneli nauero pafionta, MpHBepxeHst NpHHKMAM rocyAapeTBeHHOCTH M HesaBHeHMOcTH Pecny6xHKH Moaaosa, cokpaneniio WIeHTHMHOCTH MOsIaBCKOFO HapoNa, MexOTHHMECKOTO Mitpa 8 Hallie cTpalte, cOuNATSHO! CnpaReATHAOCTH, HeIABHCHMOH BHELLHEH NomITENH 8 uurtepecax Mouionbi 11 e€ Haposta, JAWHTHI TPAMHUNOHHBIN CemeltrbIX eAHOCTeI. Msi shictynaem npothe aaMinmerpaTHaHol pedopmnl, npoawxH sent HHocTpanilaM, 3AKPHITHA = MEAHUMHCKHX Mt OGpazosaTeABHBIX —yupexaeHHi, cBOPAHBANHIA NporpaMM CONHANBHO! NOMOMH YsBoHMLIM CHORM HaCeTeHA. Msi noanepausaem cosanne eaMnoro dpoHTa Bcex rocynapeTseHuiKoD 1 narpHoTos cyBepeHHow, HeaaBcHMOH HM Heittpansuo% Mornoan! pann craccnus CTpaHtt MW MpoTHBOCTOAHHS paspyuMTeNBNOt AeaTeNbHOcTH MpaBbixX maptuii iw npwabisaem i6upateaeit Hawero paliona oTAATs chos ros1oca 4a ITOT GatoK, 3a “Bok Kowmyniicros 4 coumaineroa™ 1a mapiiamenTeKi sbiGopax 1] mona 2021 rosa. L.Kupam Xapaawnnit X.- 2Mlawannst Jasna He 3.0crpuorao Eeaoxna J1.- 4.Honas JIuowne J. S.Kpuetes Anapeii H. itpe:imail google com/mailu/0i#inboxF Mfeg2GkXevhoMwgtinkQcVbrknqNXWN?projector=1&messagePartid=0.10 n 31.05.2021 Comrat_Congazipg Jlexaapanns, Hpumapa i mecrnsty conernnios e.Konras Mbi, ninkenognucaBuneca, MpaMap Ho MecrHbie coBeTKN ¢ Kour YeePEHHO saABIVE O NO,LIEpARKE OGweAUNEINIA KosiytneToR H CouMUMCIOe opsapowanne HrSuparersuoro 6roKa Kounvaneron 4 Counaneron wpisbinaer nacrommee noonyurewnenne Mut xopouio nomi Bpeweita, Kor1a 91a KoMAHLTA Bo rape ¢ BaauMpos Boponimot yenemno ynpasaasa Pecny6amKoii Moston. Tipara neex stocon, npoxuBaOMUX Ha TeppHTopaH erpaunl, Gw0it HayexKHo saumuenet. He 6b.0 HinKAKo AWeKpHNHFAMIEN HO ssUKOBOMY' JH HalWoHAIbHOMY npiuuny. Crarye s3HKOH ITHHEEKHN rpytin H PyecKOrO AyDIKA kai CpeneTHA MerKHAIONAIHOTO OOMIEHHS Gut Ha.teKHO saMUIEH, Konuenin: HaWnONAAHOT! HOANTHEH, NPHHATAR A TO BpeMa, COIABANA NpeATOcIKN ANS KONCOSILAAIUIN Cero MHOrOMAUHIONAMEHOrO MOAAaBeKOrO OGItECTRA BOXPYT HACTi COBIMAMHA, PASBHTHA, TOCyAPeTBEHHOFO CTPOHTe.IbeTBa, NOcTPoeHHA HAWEFO oGutero Syay utero. JlecaTRMeTHe Mpaguetiin TAK HasbIBAeNbIX «UpoeEportelitiee tsi ashi npoaewouerpapowacto, TO sBARETEN aIBTEpHATHIHO!L KONCOAMIAUHNE OSUICCTBA Hac MaCHILCTBeHINBIM OGpasOM paxaeAHAH Ha CBOHX HUAN, NOPOWN 11 TMOXHX, PYCCKONSHINHHIX HH PYMBIN, JaGBIB 0 THABHOM: Bee MBI aBAeMCA may Pecny6ankn Monaona, # upyroli Poawas y nae Wer Hrorost npassictis npabuix eravia Tpenoawtiad HANpHACHHOKTY B OTIIECT KE Ho cyri, sit pepnysics 8 Hane 90x, ENO UxisaMNEN ta pate 1. Bee ocrpee eronr nonpoe rocyaapersennoc rit rpay rpartancxoro wordline Moasowti, Ko1opyi0 npaweie momNTHKH Ie IKEAMIOT BOCIPHINIMATE KAK MENTO rocroamoe 11 EsHIG.1ewoR Mat sickperme epi) p10, 410 HoGeAN GroKA Kownynneron Consiaatcron novOxKHT KONeLL VTOH MPOROKATOPEKO! NOAH INE Ho OTHOMCUITO coSersenibin rpasknanam, pepHerasMosiony mip 1 BiaANMONONAMATIE 208 2227 O10 noaaner, bS 08 alr 25, 05. L0LL 28.06 AOL 518 CO 28.08.22} AS C3~2024 LEO8. Bet GOO6 Pals ntps:tmail. google. con/malliOi#inbouF Mfcg2GkXevhOMwgthaKOcVolknqNXWN7projector=&messagePartid=0.11 “injruodod safe suns ne “a1 )seOU !11e4 jLugnjes inBeup ap ‘gnnau 1S eUapUadapUl PAOPIOW 0 nujuad Jojsfouyed 1g 10})34)/21235 Je UNWOD yUOLy InUN easeaJ3 WsaUIsns “ajeuor{eanpa IS ajereIpaut JoqsnaASU! HapI4oU! ‘luIENs 1o}uAtere0 InjnqUeWiEd EZUeA e ‘aAReNSIUIWUPE JaUOJas eALsOduN| WayUNs” |qndas eBeanuy up 4 ueyuazaidas ap ayns 4 1206 16 sojNSUNWOD Injnd9Ig e asaul{sns ap aexePap Ul suss ne rion] ysane audsaq ‘les s0}|Ua$e\a9 sosn;Ny eate\seuNg aonpead JOA I$ ENSEOU exe} a3jonz—ap Es eajnd Jon aie aseoygues aonijod afo4 soun e asaynd e| easjuan ad gzeazeg as eAOp|OW erljgnday Uy i$ sojeueores 404120] (Bdf-pajeos-1-Bepoiog”jnyes/S0/1Z0z/speo|dn/yuayuo>-day/pur insite!205//:scy) YOTLSIIVIIOS IS YOTLSINNWOD 1NI078 NILSNS yavL NIG LivtI1V307 S.1INW IVW 3) NI 39 NIG \zoz tw 8z ° (pwriysneisos//:sd33y) enon )oi\) coy}gndeay u 3 20S |NPIWed = enoprowy eaigndey Up soRrIeDOS Inpwed - WSd — JONEXEDDS 6 o;RSURWOD ynaOIG USNS 204 ya HOW 89 UL 8D UG (3df"pajeas (8df‘pajeos (8d[-pajeos -€-1]ese|Dap-p-eBuN]-j40 esuNy -Z-lesejpap-p-eBun7-juo_esun7, -T-llyesepap-p-eBun]-jy0 esuN] ~u1pe9p/S0/TZ0z/speo|dn/yueyu0> —_-41peaD/S0/TZOZ/SPeo|dn/yuayuod —_-11pe29/S0/LZ0z/speo|dn/yuayu09 -dm/pw s//:sday) -dm/pwi 190s//:sdyy) -dm/pwiiysijeisos//:sdy3y) | | z0z's0.08 (3dfpajeos (Sdfpayeos (Bdf-ze8u0 esepap-p-eSun]-j30 esun] ~p-liyesejap-p-eBuN]-yu0 eBuN] J ye1m109/$0/t202/speo|dn/yuaquo -4pead/S0/Tz0z/speo|dn/yuayuoa ~—-1IpeaD/GO/TZOz/speo|dn/yuajuoo -dm/pw't 190S//:sdyqy) -dm/puusietoos//:sd3qy) — se lal at — e [eRopION eonendens UP 2oNEYeDOS ped — WSU — JoNSYE0g #6 JoIRUMIOD joOIG UNS ee} UP HEMED9} BYMUY Yeu AD UL 20.UIG . weoe'so08 (yaLLivd-v1-vas avai Isuoy taqniys-do Id tuasne>/so/Tz0z/speo|dn/juayuoo -dm/pw'isieos//:sdyqy) [~ = (8df-pajeos-7-Bea. (8df-pajeas-T-3ead Jog inyed/so/Tz0z/speo|dn/yuayuos Jog |nyed/S0/TZ0z/speo|dn/yuayucs a 1 | i | | enopront eaxcndey Up JoneoS jPpRed — WuSd —/ONHNEDOS 18 ONIUMWOD noaIG LENS eI UIP leWeDd) eyRU LY aD UL AD WG . Leor'so0e purap|zapy/:dyqy) pwrapiseq « ( pureiad//:c334) pwa}qoid o pzeajeuwas * ¢ awit aQ34/0W' LISMYIDOS//ScLLLH) aYZIVUIOIS eropion eaugndox 5 ayru eu! 9 U! 80 U1 _ weoesooe MOWUUZIA YORLYSL joaSsHeIS SHMAREUTE SUMED AOL ‘PAOP}OW ponqndey wip soySNeID0S NPIVed [ZOZ-ZE6LO eoyod aljeziuesio purigsneposOuusd Sz'oze7 "Sas nguisiys ‘un O10 LE-BL-18-220 ay}2e}U0D enopyoys Boyanday Up somsie;Os MpWEd — WS — 100g wb soNBUNWOD yN9O}a Utes ere UP HEDO| OH YEU! 99 UL 90.UIG Leoe-so'0e