Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN AL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. ______din _______

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare


a Direcției Generale pentru Protecție Civilă

Având în vedere prevederile art. I alin. (51) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național
de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1)
din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea
nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Protecție


Civilă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LUCIAN NICOLAE BODE


SECRETAR GENERAL

Ștefania Gabriella FERENCZ

AVIZAT

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


RESURSE UMANE Împuternicit Director General
Împuternicit Director General

Chestor de poliție Comisar șef de poliție


Valentin MINOIU Gabriel Dan CRĂCIUN