Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"


Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic “Ion Ghica” din Târgovişte


STUDENT: CRISTACHE (DRAGOMIR) CLAUDIA MARIA
DATA: 19.05.2021
DISCIPLINA: Protecția consumatorului
CLASA: a X C a
PROFILUL: Servicii
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: Comert
UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: CDL-De la idee Afacere!
TITLUL LECŢIEI: Tipuri de resurse. Resursele financiare
TIPUL LECŢIEI: Lecţia de recapitulare, fixare si consolidare
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII:
CUNOȘTINŢE:
4.1.7.Descrierea resurselor la nivelul unei unitati economice
ABILITĂȚI:
4.2.11.Identificarea tipurilor de resurse la nivelul unitatii economice
ATITUDINI:
4.3.6.Adoptarea unui comportament independent si responsabil in alegerea resurselor necesare realizarii proceselor
economice.

LOCUL DE DESFASURARE: Online sincron

DURATA LECTIEI: 40 minute


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OP1: Sa defineasca resursele financiare la nivelul unității economice;
OP2: Să clasifice tipurile de resurse financiare la nivelul unitatii economice;
OP3: Să diferențieze tipurile de resurse financiare la nivelul unitatii economice.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
I. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:
● predare: conversatia euristica, expunerea, explicația, exemplul, brainstorming, lucrul individual, utilizarea fișelor de lucru;
● evaluare: evaluativ-stimulative: chestionarea orală, observarea și aprecierea verbală, utilizarea fişelor de evaluare
individuală.

II. MATERIAL DIDACTIC: manuale de specialitate, prezentare PowerPoint, Google Classroom, fișa de lucru individuală.
III. FORME DE ORGANIZARE A INSTRUIRII: frontala, interactiva.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. V. Dorin, M. Manole, C. Brumar, N. Negoianu, Economia Intreprinderii, clasa a IX-a, Editura CD Press, Bucuresti, 2018;
2. Curriculum pentru clasa a IX-a, Invatamant liceal – Filiera Tehnologica, Calificarea profesională: Tehnician în activități
economice, Domeniul de pregătire profesională: COMERT 2016: Comerţ, Anexa nr.3 la OMEN nr. 4457 din 05.07.2016
4. Standard de pregatire profesionala - Calificarea profesională: Tehnician în activități de comert, Nivel 4, Domeniul de pregătire
profesională: Comert, Anexa nr. 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
Scenariul didactic

Evenimentele Timp CD Activitatea Activitatea elevilor Metode, şi Stiluri de Modalităţi


instrucţionale/ profesorului mijloace de învăţare de
etapele lecţiei învăţământ evaluare
V A P
utilizate

Moment 2 - Face prezența, -numesc elevii care nu sunt


organizatoric Asigură disciplina scolară, prezenţi,
Verifică materialul didactic. -pregătesc rechizitele necesare.
Anunțarea 3 - Profesorul anunță titlul lecție – Recapitulare -elevii scriu titlul lectiei în caiete. -conversaţia -
temei lecției și Surse de finanțare” și anunță obiectivele euristica observarea
a obiectivelor urmărite -expunerea sistematică
urmarite -caietul
elevilor
-tabla
20 OP1 Profesorul anunță elevii că urmează să -Elevii sunt atenţi şi notează în -conversaţia -
proiecteze planul de recapitulare (anexa 1) . caiete. euristica observarea
OP2 - profesorul adresează întrebări elevilor pe -Răspund la întrebări organizat; -expunerea sistematică
Dirijarea baza planului de recapitulare; -Intervin cu completări, -caietul -evaluare
învăţării argumentează, explică. elevilor frontală
- Sunt încurajaţi de către profesor - fisa de lucru
- profesorul desenează pe ecran un cadran cu să vorbească și să ceară lămuriri. -frontal
tema Surse de finanţare Elevii ascultă cu atenție indicațiile -brainstorming
- profesorul numeşte elevii, iar aceştia răspund profesorului.
la întrebările adresate, completând schema Elevii sunt atenţi şi noteazã in
- la sfârşit se va obţine un ciorchine pornind caiete.
de la tema Surse de finanţare

elevii răspund la întrebările


profesorului

-elevii desenează schema pe


caiete si o completeaza pe masura
ce se ofera raspunsuri
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
Asigurarea 2 Profesorul proiecteaza pe videoproiector o -notează; -expunerea -
retenţiei şi a fişă de lucru pentru sistematizarea - Elevii rezolva fisa de lucru pe
transferului cunoştinţelor caiete si la tabla
Adreseaza intrebari elevilor și concluzioneaza -întreabă profesorul in cazul in
asupra atingerii obiectivelor care au neclaritati.
Aprecieri și 2 Profesorul prezintă rezolvarea corectă a fișei -ascultă; -expunerea -
recomandări de lucru. -întreabă.
Apreciază activitatea elevilor și noteaza elevii
care au răspuns.
Face recomandări.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
Anexa 1
Surse de finanţare

PLAN DE
RECAPITULARE

1 FINANŢAREA - Definiţie
2. Tipuri de surse de finanţare
3. Surse proprii de finanţare – enumerare, avantaje
4. Capitalul propriu – elemente componente
5. Surse străine de finanţare – enumerare, avantaje
6. Creditul bancar –definiţie, tipuri de dobânzi
7. Împrumutul obligatar –definiţie, modalităţi de rambursare
8. Fondurile europene

Anexa 2
Surse de finanţare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE

FIŞĂ DE LUCRU

I. (4,5 puncte)Completaţi următorul rebus cu informaţii despre sursele de finanţare:

1 F
2 I
3 N
4 A
5 N
6 Ţ
7 A
8 R
9 E

1. Valoarea maxima a creditului, in limita caruia debitorul poate utiliza fondurile


2. Program operațional ce raspunde provocarilor de dezvoltare nationala in domeniul infrastructurii (acronim)
3. Sursele străine de finanţare sunt purtătoare de .................................
4. Suma plătită la bancă în cazul unui credit, formată din rată şi dobândă.
5. Forma a primelor de capital
6. Titlu de valoare care compune imprumutul obigatar
7. Rezerve care se formează din profitul net.
8. Capitalul propriu este o sursa..................... de finantare
9. Tip de credit ce reprezinta principal modalitate de sprijinire a proprietatii imobiliare

II. Rezolvaţi următoarele aplicaţii:


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
1. (1,5 puncte)Stabiliţi valoarea surselor proprii de finanţare a unei societăţi care deţine următoarele elemente: furnizori 2.000 lei,
capital social 8.000 lei, profit 3.000 lei, credit bancar 5.000 lei, rezerve 1.500 lei, finanţare nerambursabilă 4.000 lei, prime de
emisiune 2.500 lei, leasing 6.000 lei.

2. (1,5 puncte)O societate obţine un credit bancar în valoare de 12.000 lei cu o rată a dobânzii de 10% pe o perioadă de 3ani în
sistem de dobândă compusă
Stabiliţi valoarea totală a sumei finale platite la banca

3. (1,5 puncte) O societate obţine un credit bancar în valoare de 8.000 lei cu o rată a dobânzii de 5% pe o perioadă de 9 luni în
sistem de dobândă simpla
Stabiliţi valoarea totală a dobânzii.

Se acordă 1 punct din Oficiu.

Anexa 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE
BAREM DE CORECTARE

I.
1 P L A F O N
2 P O I M
3 D O B Â N Z I
4 A N U I T A T E
5 C O N V E R S I E
6 O B L I G A Ţ I U N E
7 S T A T U T A R E
8 P R O P R I E
9 I P O T E C A R

II.
1. surse proprii de finanţare = capital social + profit + rezerve + prime de emisiune = 8.000 + 3.000 + 1.500 + 2.500 = 15.000 lei

2.

Sf= C (1+d)n
Sf = 12.000 (1+01%)3
Sf = 12.000 * 1,13
Sf = 12.000*1,331
Sf = 15.972

3. D = C*d *N
D = 8000 * 5%*9/12
D = 8000 * 5/100* 9/12
D = 300 LEI
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"
Str. Calea Domnească nr. 223
Tel. +40 372716576, Fax +40 245 217687
e - mail colegiul_ec_tgv@yahoo.com
TÂRGOVIŞTE