Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (2)

MODULUL II. Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative
profesionale didactice
1. Competența, construct și finalitate în evaluare. Competențe evaluative
1.1. Delimitări conceptuale

Sarcină de lucru:

Aranjaţi competenţele-cheie în ordinea care vi se pare adecvată disciplinei dvs.


Disciplina: Domeniul limbă și comunicare. Învățământ preșcolar

Numărul
Competenţa-cheie Motivaţia /Argumentarea
de ordine
Capacitatea de a învăţa procesul de învăţare este
legată de învăţare, de abilitatea omului de a-şi urmări
şi organiza propria învăţare, fie individual, fie în
1. Competenţe de învăţare / de a grupuri, conform nevoilor proprii, precum şi de
învăţa să înveţi conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor;
2
Comunicare în limba maternă, reprezintă
capacitatea de a exprima şi interpreta concepte,
gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă
orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire, citire
şi scriere) şi de a interacţiona lingvistic într-un mod
2. Competenţe de comunicare în adecvat şi creativ într-o serie completă de contexte
limba materna culturale şi sociale;
1
Comunicarea în limbi străine, care, pe lângă
dimensiunile principale ale abilităţilor de
comunicare în limba maternă, implică şi abilităţile de
3. Competenţe de comunicare mediere şi înţelegere interculturală. Nivelul de
într-o limbă străină cunoştinţe depinde de mai mulţi factori şi de
6 capacitatea de ascultare, vorbire, citire şi scriere;
4. Competenţe acţional- 5 Competenţe acţional-strategice - vizează capacitatea
strategice. individului de a identifica şi a rezolva probleme, de
a-şi planifica activitatea, acţiunile, de a determina
scopurile şi a prognoza rezultatele aşteptate, de a
alege istrumentele necesare de lucru, de a realiza
activitatea conform planului, a aprecia rezultatele ei;

1
de a-şi forma deprinderi de colaborare.
Importanţa acestei competenţe rezidă în capacitatea
unei persoane de a-şi planifica activitatea şi acţiunile în
concordanţă cu scopurile propuse, prognozând
rezultatele aşteptate.
Autocunoaşterea te ajută să îţi dezvolţi propriul
potenţial, să identifici piedicile, dar şi resursele şi
posibilităţile de realizare; să poţi obţine starea de
congruenţă cu tine însuţi şi cu ceilalţi; să identifici ce este
cu adevărat important pentru tine şi pentru ceilalţi; cum
să fii în acord cu tine şi cu ceilalţi; să poţi găsi soluţii
5. Competenţe de autocunoaştere inovatoare chiar şi în cele mai dificile momente din viaţa
şi autorealizare personală şi profesională; te învaţă cum să-ţi dezvolţi
3 creativitatea şi spontaneitatea.
Competenţele sociale se referă la competenţele
personale, interpersonale şi interculturale şi toate
formele de comportament care permit fiecărei
persoane să participe în mod eficace şi constructiv la
viaţa socială şi profesională. Aceste competenţe
sunt legate de bunăstarea personală şi socială. Este
esenţială înţelegerea codurilor de conduită şi a
obiceiurilor din diferite medii în care activează
persoanele. Competenţele civice, în special
6. Competenţe cunoaşterea conceptelor şi a structurilor sociale şi
interpersonale,civice, morale. politice (democraţie, justiţie, egalitate,
cetăţenie şi drepturi civile), fac posibilă participarea
4 activă şi democratică a oamenilor;
Competențele în domeniul matematicii sunt definite drept
capacitatea de a dezvolta și de a folosi o gândire
matematică pentru a rezolva o serie de probleme în
situații de zi cu zi.
Competențele în știință se referă la capacitatea și la
disponibilitatea de a utiliza cunoștințele și
metodologia care servesc la explicarea fenomenelor
naturale pentru a identifica întrebări și pentru a trage
concluzii bazate pe dovezi. Competențele în domeniul
tehnologiei și ingineriei sunt aplicarea acestor
cunoștințe și metodologii pentru satisfacerea
dorințelor și nevoilor cetățenilor. Competențele în
știință, tehnologie și inginerie implică înțelegerea
7. Competenţe de bază în
schimbărilor cauzate de activitatea umană și a
matematică, ştiinţe şi tehnologie
responsabilității fiecărui cetățean.
5
8. Competenţe digitale, în 8 Competențele digitale implică utilizarea cu încredere,
domeniul tehnologiilor critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, precum
informaţionale şi și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de
comunicaţionale muncă, și pentru participarea în societate. Ele includ
alfabetizarea în domeniul informației și al datelor,
comunicarea și colaborarea, crearea de conținuturi
digitale (inclusiv programare), siguranța (inclusiv
bunăstarea digitală și competențe legate de securitatea
2
cibernetică), precum și soluționarea problemelor.

Această competență necesită cunoașterea culturilor și


modurilor de exprimare locale, naționale, europene și
mondiale, inclusiv limbile, patrimoniul și tradițiile
acestora, precum și cunoașterea produselor culturale
și o înțelegere a modului în care aceste exprimări pot
influența opiniile individuale și reciproc. Aceasta
include înțelegerea diferitelor moduri de comunicare
a ideilor între creator, participant și audiență în texte
scrise, tipărite și digitale, teatru, film, dans, jocuri,
artă și design, muzică, ritualuri și arhitectură, precum
și în forme hibride. Acest lucru necesită o înțelegere a
propriei identități aflată în evoluție, într-o lume a
diversității culturale, precum și a modului în care
9. Competenţe culturale şi
artele și alte forme culturale pot fi o modalitate de a
interculturale
vizualiza și de a modela lumea.
7
Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului reprezintă
10.Competenţe antreprenoriale capacitatea de a transforma ideile în acţiune. Acest simţ
presupune creativitate, inovaţie şi asumarea unor riscuri,
precum şi capacitatea de a planifica şi gestiona
9 proiectele în vederea atingerii obiectivelor.

Bibliografie:

1. Anatol Gremalschi, Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: provocări și constrângeri -


Studiu de politici educaţionale, Chişinău, 2015.