Sunteți pe pagina 1din 1

DЕсIZIл

Consiliului Suрrеm de Securitate


Nr.01-02-06

МъLп. Сhiqiп.ёtu 30 пlartie 202]

in situalia actualй de criz,б,, cAnd economia а


Гоs- slйЬitй de pandemic, iаг
agricultorii au Гost afcctali de seceta anului 202О, statul este obligat sй irrtгерriпсlё
toatc lnёsurile пссеSаrе in чеdеrса asigurЁrii securitalii аlimепtаге, in special ргill
Гоlоsirеа judicioasб" araz,eryelor de stat.
In acest sens, audiind informaliile prezentate la subiectul ,,Сu privire Ia
rеzеrvеlе de griu alimentar ale statului", consiliul suрrеm de secuгitatc

DIiCП)It:

1. Se rесоmапdi Guvernului,
- irr геgim de urgеп!б, sй еmitй о hоtйrАrе prin саrе se interzice tеmроrаг
схрогtuI dc gгАu;
- sЙ dispunЙ сrеаrеа unui grup de luсru, privind identificarea solutiilor de
distribuire а grAului alimer-rtar din геzеrчеlе mаtсriаlе de stat corTpaniilor
рrоduсйtоаrс dc pAinc, ргесuшl qi сrеsсйtоrilог de animale, in чсdеrса
рrсчепiгii crcstcrii рrеlurilог 1а produse.

) Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale;i Mediului, iп tеrmеп cle 48


de ОrС, sЙ pгczirrte Corrsiliului Suрrеm de Securitate, о поtй inforrl-rativй
cxlraustivб cu рriчiге la rсzсгчеlе dc gгАu ale statului.

J*ъi_}

ý
'.1
Ed

Preqedinteld Moldova,
Preqedinte al Consiliului Suprem de Securitate