Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol


Facultatea Pedagogie

Argumente de natură psihosocială


pentru o etică și o deontologie a profesiei
didactice

A elaborat: Clima Dumitrița, anul III, gr 32


Specialitatea :Psihopedagogie
060706705cd@gmail.com
A verificat : Prof. dr., lector universitar Stratan Victoria
Sumar:
Introducerea
Scurt istoric termenului de etică;
Repere terminologice ale dentologiei;
Cuprins
Argumente de natură psihosocială
pentru o etică și o deontologie a
profesiei didactice.
Concluzia
Surse bibliografice

este considerată ştiinţă a comportamentului,

Într-un prim moravurilor; studiu teoretic al principiilor care


guvernează problemele practice, iar morala este
totalitatea mijloacelor pe care le folosim pentru ca să

sens etica
trăim într-un mod omenesc; ansamblul prescripţiilor
concrete adoptate de către agenţi individuali sau
colectivi.

Într-un al ●
este ansamblul regulilor de conduită

doilea sens, împărtăşite de către o comunitate


anumită, reguli care sunt fundamentate
pe distincţia între bine şi rău.
etica
Funcțiile eticii
Funcția #Descriptivă Principiile
cognitivă #Analitico-sintetică fundamental
#Explicativă e ale eticii
Funcția # Neutralitatea
normativă # Estetismul amoral
# Pluralismul moral
# DogmatismulPrincipiul
etic renunţării


Principiul individualismului

Funcția #Adica puterea Principiul


de a colectivismului

persuasivă convinge,prin
realizarea celor 2
funcții sus expuse

#Cunoașterea
Funcția binelui
educativă #Experiența repetată
Deontologia reprezintă ansamblul regulilor după
care se ghidează o organizaţie, instituţie, profesie sau
o par­te a acesteia, prin intermediul organizaţiilor
profesionale care de­vin instanţa de elaborare,
aplicare şi supraveghere a aplicării aces­tor reguli
Sarcinile deontologice
Tipologia
deontologiei Formarea responsabilităţii faţă de activitatea
sa profesională.
Modelarea comportării în corespundere cu
codul deontologic.
Formarea conştiinţei morale şi profesionale.
deo deo deo deo 
deo Formarea deprinderii de a acţiona din
ntol ntol ntol ntol sentimentul datoriei.
ntol
ogia Formarea deprinderii de a nu suporta
ogia ogi ogia ogia
edu nedreptatea.
med a gaz ingi
cato Educarea sentimentului de sacrificiu
ical mili etar nere rulu personal şi de asumarea riscului.
ă tară ului ască i Dezvoltarea necesităţii de autoevaluare şi de
autoperfecţionare permanentă.
Argumente de natură psihosocială
pentru o etică și o deontologie a profesiei didactice

În relația didactică nu este prioritar aspectul tehnic , ci


aspectul uman, respectiv încrederea acordată, egalitatea de
tratament , empatia .Profesia didactica presupune
influențare a celuilalt, se presupune în sens pozitiv .Înaite de
a fi relația care are ca finalitate dezvoltarea personalității
elevului ,este relație între două subiectivității care trebuie să
se pună de acord , să se înțeleagă ca oameni. Cadrul didactic
lucrează cu oameni ,pentru oameni și asupa oamenilor . Ei
sunt mijlocul,și scopul în profesia didactică.
Din punctul meu de vedere rostind îmbinația de cuvinte
,,natura psihosocială” se are învedere statutul emotional si
statutul mintal cu alte am asa o vorba , cum îmi simt
 Arugumentele de natură psihosocială privesc atît relația profesor-
elev, cât și relațiile dintre profesori. Ambele ar avea de câștig
prin propunerea unor norme deontologice. Cadrele didactice
dintr-o instituție se prezintă ca ansamblu eterogen, diversitatea
având multiple cauze: vârsta, experiența, domeniul studiat.
 Cercetătorii care au realizat diverse cercetări sunt :
Nicolae Mitofan în lucrarea ,, Aptitudini Pedagogice”, în
această lucrare sunt presente o serie de însușiri afectiv , volitiv,și
moral (blândețea, pasiunea, fermitatea ,răbdarea, stăpânirea de
sine, simțul măsuri, onestitatea )
Vasile Chiș (2001)definid profesia didactică prin raportare la
termenul de competență ( c. personale, c. psihopedagogice și
metodologice )
Elena Macovei(2001)enumeră competențele profesionale legate
de deontologia profesională a cadrului didactic (dragoste față de
semeni și profesie ,responsabilitate ,onestitate ,gândirea
pozitivă ,farmecul personal ,dispoziția pentru umor)
Concluzia
Pentru final aș susține ideia că trebuie să
depunem suflet în ceia ce facem și ca
starea noastra psihosocială să fie
echilibrată pentru a ne atinge scopurile ,
iar impresia pe care să o lăsăm să fie una
minuntată și de ce nu să fim un exemplu
pentru lumea înconjurătoare
Surse bibliografice
Ghiațău, R. Etica profesiei didactice. Iași:
Editura Universității Alexandru Ioan Cuza,
2013
Suport de curs UST
Codul deontologic al cadrului didactic
Lungu V. Etica profesională , suport de curs
Univ. Tehnică din Moldova, Catedra Ştiinţe
Socio-Umane – Ch.: CEP UTM, 2011. – 192
p.
ISBN 978-9975-71-103-6.

S-ar putea să vă placă și