Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

Abrevieri ................................................................................................................... XI
Capitolul I. Evoluția sistemului judiciar și a regulilor de soluționare
a litigiilor .................................................................................................................. 1
Secțiunea 1. Evoluția regulilor de soluționare a litigiilor ....................................... 1
Secțiunea a 2-a. Evoluția organizării instanțelor .................................................. 28
Capitolul II. Procesul civil în România .................................................................. 36
Secțiunea 1. Scopul și premisele procesului civil................................................. 36
Secțiunea a 2-a. Regulile de soluționare a procesului civil .................................. 36
§1. Principiul liberului acces la justiție ........................................................... 37
§2. Dreptul la un proces echitabil ................................................................... 38
§3. Principiul legalității ................................................................................... 41
§4. Principiul egalității .................................................................................... 42
§5. Principiul disponibilității........................................................................... 42
§6. Obligaţiile părţilor și terţilor în desfăşurarea procesului ........................... 43
§7. Principiul bunei-credințe ........................................................................... 44
§8. Principiul dreptului la apărare ................................................................... 45
§9. Principiul contradictorialității ................................................................... 46
§10. Principiul oralității .................................................................................. 47
§11. Principiul nemijlocirii ............................................................................. 48
§12. Principiul publicității .............................................................................. 48
§13. Principiul desfășurării procesului în limba română................................. 49
§14. Principiul continuității ............................................................................ 50
§15. Principiul referitor la încercarea de împăcare a părților .......................... 50
§16. Principiul rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului ................. 51
§17. Principiul respectului cuvenit justiției..................................................... 53
Secțiunea a 3-a. Derularea procesului civil .......................................................... 53
§1. Faza judecății ............................................................................................ 53
§2. Faza executării silite ................................................................................. 62
Capitolul III. Procesul penal în sistemul judiciar din România .......................... 65
Secțiunea 1. Regulile de soluționare a procesului penal ...................................... 65
Secțiunea a 2-a. Derularea procesului penal......................................................... 73
Capitolul IV. Principiile organizării justiției ca serviciu public .......................... 92
Secțiunea 1. Justiția este monopol de stat ............................................................ 92
Secțiunea a 2-a. Caracterul permanent și sedentar al instanțelor.......................... 95
Secțiunea a 3-a. Accesul liber la justiție ............................................................... 96
VIII Procesul şi sistemul judiciar din România

Secțiunea a 4-a. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și


al continuității judecății ..................................................................................... 97
Secțiunea a 5-a. Principiul dublului grad de jurisdicție ........................................ 97
Secțiunea a 6-a. Egalitatea în fața justiției............................................................ 99
Secțiunea a 7-a. Gratuitatea ................................................................................ 101
Secțiunea a 8-a. Colegialitatea ........................................................................... 103
Secțiunea a 9-a. Soluționarea cauzei într-un termen rezonabil........................... 104
Capitolul V. Raporturile puterii judecătorești cu celelalte puteri
ale statului ............................................................................................................ 106
Secțiunea 1. Puterea judecătorească și puterea legislativă ................................. 106
Secțiunea a 2-a. Puterea judecătorească și puterea executivă............................. 109
Secțiunea a 3-a. Independența puterii judecătorești față de puterea
legislativă, față de puterea executivă și față de societate ................................. 112
Capitolul VI. Raporturile puterii judecătorești din România
cu alte jurisdicții naționale și supranaționale ................................................... 122
Secțiunea 1. Raporturile cu Curtea Constituțională a României ........................ 122
Secțiunea a 2-a. Raporturile cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene .............. 129
Secțiunea a 3-a. Raporturile cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului .......... 135
Capitolul VII. Administrarea justiției și garantarea independenței
acesteia ................................................................................................................. 140
Secțiunea 1. Structura instanțelor judecătorești și conducerea
administrativă a acestora.................................................................................. 140
§1. Instanțele judecătorești din România ...................................................... 140
§2. Conducerea curților de apel, a tribunalelor, a tribunalelor
specializate şi a judecătoriilor ................................................................. 146
§3. Organizarea instanţelor militare .............................................................. 149
§4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ........................................................... 150
Secțiunea a 2-a. Structura parchetelor și conducerea administrativă a acestora ...... 154
§1. Organizarea Ministerului Public ............................................................. 155
§2. Principiile de organizare şi funcţionare a Ministerului Public ................ 158
§3. Atribuțiile Ministerului Public ................................................................ 161
§4. Parchetele specializate din cadrul Ministerului Public ........................... 163
§5. Natura Ministerului Public ...................................................................... 172
Secțiunea a 3-a. Rolul Ministerului Justiției....................................................... 173
Secțiunea a 4-a. Rolul Consiliului Superior al Magistraturii.............................. 176
§1. Istoricul, rolul și natura juridică a instituției ........................................... 176
§2. Compunerea Consiliului Superior al Magistraturii și statutul
membrilor................................................................................................ 177
§3. Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii ..................................... 183
§4. Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii................................. 187
Secțiunea a 5-a. Institutul Național al Magistraturii ........................................... 189
Secțiunea a 6-a. Inspecția Judiciară .................................................................... 191
Cuprins IX
Capitolul VIII. Cariera magistratului ................................................................. 195
Secțiunea 1. Ocuparea posturilor de judecător sau procuror .............................. 195
Secțiunea a 2-a. Numirea și promovarea magistratului ...................................... 205
Secțiunea a 3-a. Delegarea, detașarea și transferul magistratului ....................... 213
Secțiunea a 4-a. Separarea carierelor judecătorului de cea a procurorului ......... 218
Capitolul IX. Statutul și răspunderea magistratului .......................................... 219
Secțiunea 1. Drepturile magistratului ................................................................. 219
§1. Dreptul la inamovibilitate și la stabilitatea în funcție ............................. 219
§2. Dreptul la apărarea reputației, independenței și imparțialității ............... 222
§3. Dreptul de a fi supus măsurilor administrative și judiciare penale
în anumite condiții .................................................................................. 224
§4. Dreptul la măsuri speciale de protecție ................................................... 225
§5. Dreptul de asociere ................................................................................. 225
§6. Dreptul la primirea de distincții .............................................................. 225
§7. Dreptul la liberă exprimare cu privire la probleme de interes public ...... 226
§8. Drepturi patrimoniale .............................................................................. 227
8.1. Dreptul la remunerație ...................................................................... 227
8.2. Alte drepturi patrimoniale ................................................................ 228
8.3. Dreptul la concediu de odihnă .......................................................... 229
8.4. Dreptul la pensie............................................................................... 230
§9. Obligațiile magistratului ......................................................................... 233
§10. Obligația de a soluționa cauzele în termen rezonabil ............................ 233
§11. Obligația de a păstra secretul profesional și secretul deliberărilor ............. 234
§12. Ținuta vestimentară în timpul ședințelor de judecată............................ 235
§13. Declarația de avere, de interese și alte declarații .................................. 235
§14. Obligația de a se abține de la orice acte sau fapte de natură să
compromită demnitatea lor în profesiei și în societate ............................ 237
§15. Obligația de formare profesională continuă .......................................... 237
Secțiunea a 2-a. Incompatibilități și interdicții ................................................... 240
§1. Incompatibilitățile ................................................................................... 240
§2. Interdicțiile .............................................................................................. 242
2.1. Interdicții de natură comercială ........................................................ 243
2.2. Interdicții de natură politică ............................................................. 244
2.3. Interdicții de natură profesională ...................................................... 245
2.4. Interdicția de a declara grevă și de a se organiza sindical ................ 246
Secțiunea a 3-a. Răspunderea civilă și disciplinară a magistratului ................... 247
§1. Răspunderea civilă .................................................................................. 247
§2. Răspunderea disciplinară ........................................................................ 250
Capitolul X. Rolul avocatului în sistemul judiciar .............................................. 256
Secțiunea 1. Raportul dintre avocat, client și sistemul judiciar .......................... 256
Secțiunea a 2-a. Principiile exercitării profesiei de avocat ................................. 261
Secțiunea a 3-a. Drepturile și îndatoririle avocatului ......................................... 270
X Procesul şi sistemul judiciar din România

§1. Drepturile avocaţilor ............................................................................... 270


§2. Îndatoririle avocaţilor.............................................................................. 274
Secțiunea a 4-a. Comparație cu rolul consilierului juridic în sistemul
judiciar ............................................................................................................. 280
§1. Atribuțiile consilierului juridic................................................................ 280
§2. Drepturile și îndatoririle consilierilor juridici ......................................... 282
Capitolul XI. Organizarea profesiei de avocat și organizarea activității
profesionale a avocatului .................................................................................... 283
Secțiunea 1. Caracterizarea organizării profesiei de avocat în România ............ 283
Secțiunea a 2-a. Baroul și Uniunea Națională a Barourilor din România .......... 286
Secțiunea a 3-a. Formele și modalitățile de exercitare a profesiei de avocat ..... 294
Secțiunea a 4-a. Comparație cu exercitarea și organizarea profesiei
de consilier juridic ........................................................................................... 302
Capitolul XII. Statutul avocatului ........................................................................ 305
Secțiunea 1. Primirea în profesie și stagiul profesional al avocatului ................ 305
Secțiunea a 2-a. Cariera avocatului .................................................................... 315
Secțiunea a 3-a. Răspunderea civilă și disciplinară a avocatului........................ 321
Secțiunea a 4-a. Comparație cu statutul consilierului juridic ............................. 326
Capitolul XIII. Rolul notarului public în sistemul judiciar ............................... 330
Secțiunea 1. Exercitarea activității notarului public ........................................... 330
Secțiunea a 2-a. Procedurile notariale ................................................................ 335
§1. Competenţele în materie notarială .......................................................... 335
§2. Reguli comune tuturor procedurilor notariale ......................................... 337
§3. Procedura notarială de autentificare a actelor ......................................... 340
§4. Procedura succesorală notarială .............................................................. 343
§5. Alte proceduri notariale .......................................................................... 350
Secțiunea a 3-a. Organizarea activității notariale și organizarea
profesiei de notar public .................................................................................. 354
Secțiunea a 4-a. Statutul notarului public ........................................................... 361
§1. Primirea în profesia de notar public ........................................................ 361
§2. Răspunderea notarului public.................................................................. 366
Capitolul XIV. Rolul executorului judecătoresc în sistemul judiciar ............... 369
Secțiunea 1. Exercitarea activității executorului judecătoresc ........................... 369
Secțiunea a 2-a. Organizarea profesiei și organizarea activității
executorilor judecătorești................................................................................. 374
Secțiunea a 3-a. Statutul executorului judecătoresc ........................................... 377
Bibliografie ............................................................................................................. 381