Sunteți pe pagina 1din 31

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Panov Ana (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

***********************************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

JUDECATOR în cadrul CURTEA DE APEL CHISINAU din data de 2010-06-18, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Decret
(Nr.351-V din 15-06-2010)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

**********************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

*******************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Panov Ana Curtea de Apel Chisinau salariu 309854.30 MDL
1.2 ******************* Î.I„Vasile Panov” activitate, arendă 355240.00 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
-
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 ******************* SRL SOLOGON 1 contract de vânzare cumpărare 21000.00 MDL
7.2 ******************* persoana fizica contract de vânzare cumpărare 40000.00 MDL
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea intelectuală
etc.)
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
8.1 Panov Ana CNAS buletinul medical 3407.33 MDL
8.2 PANOV ANA CNAS pensie 139526.40 MDL
8.3 ******************* II Vasile Panov subventie (griu, porumb catina 386148 MDL
alba, tractor)

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele ben Nr. ca Categoria Modul de Anul Supraf Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului dastral dobîndire dobîndirii ața parte confirmă bunului bunului titularulu de
efectiv / locali proveniența i identificare
tatea bunului a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.6308 1 contracy de 17823 ******** **********
** * ha schimb MDL **** ***
**
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.4433 1 contract de 15597 ******** **********
** * ha schimb MDL **** ***
**
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0,2310 1.0 contract de 2496 ******** **********
** * schimb MDL **** ***
**
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.4445 1.0 contract de 15000 ******** Persoană **********
** * vânzare MDL **** fizică **
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.4439 1.0 contract de 15560 ******** Persoană **********
** * vânzare MDL **** fizică **
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0,2341 1.0 contract de 2530 ******** Persoană **********
** * vânzare MDL **** fizică **
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,4654 1.0 contract de v 15835 ******** Persoană **********
** * ha ânzare- MDL **** fizică ***
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0,1952 1.0 contract de 2109 ******** Persoană **********
** * vânzare MDL **** fizică ***
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0,3272 1.0 contract 3536 ******** Persoană **********
** * vânzare MDL **** fizică ***
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
* ****** Alte Proprietate 2009 0.04 1/2 - 40000 * Panov *
* categorii de MDL Vasile Ion
** terenuri care
**/ se află în
****** circuitul civil
******
******
******
****
* ****** Alte Proprietate 2009 0.04 1.0 - 40000 * Panov *
* categorii de MDL Eugen
** terenuri care
**/ se află în
****** circuitul civil
******
******
******
****
* ****** Alte Proprietate 2009 0.04 1.2 - 40000 * PANOV *
* categorii de MDL ANA
** terenuri care
**/ se află în
****** circuitul civil
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
****
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.1000 1.0 - 9709 * Panov *
* MDL Vasile
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4415 1.0 - 11887 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4413 1.0 - 15783 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2016 1.4605 1.0 - 15630 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4430 1.0 - 15613 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4464 1.0 - 15630 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4448 1.0 - 15613 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4451 1.0 - 15612 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4451 1.0 - 15743 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Alte Alte 2011 0.046 1.0 - 18990 * ÎI Vasile *
* categorii de contracte MDL Panov
** terenuri care translative de
**/ se află în posesie şi de
****** circuitul civil folosinţă
******
*
* ****** Extravilan Proprietate 2006 0.034 1.0 - 15870 * ÎI Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
*
* ****** Extravilan Proprietate 2014 0.223 1.0 - 2493 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.251 1.0 - 2801 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2151 1.0 - 2405 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.1701 1.0 - 1902 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.3523 1.0 - 3938 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2425 1.0 - 2711 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2424 1.0 - 2710 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2012 1.0 - 2249 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2322 1.0 - 2596 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.2221 1.0 - 2483 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2204 1.0 - 2464 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5084 1.0 - 5683 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5202 1.0 - 5815 * Vasile *
* MDL Panov
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5203 1.0 - 5804 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.265 1.0 - 2962 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2354 1.0 - 2632 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.5164 1.0 - 5773 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5162 1.0 - 5770 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.518 1.0 - 5891 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2179 1.0 - 2436 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1.0025 1.0 - 11457 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2199 1.0 - 2458 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2199 1.0 - 2458 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2199 1.0 - 2458 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.1107 1.0 - 1238 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.4425 1.0 - 4947 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2335 1.0 - 2610 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2655 1.0 - 2968 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5177 1.0 - 5783 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2018 0.231 1.0 - 3816 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5202 1.0 - 5815 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.0 0.5202 - 6147 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5201 1.0 - 5814 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.5215 1.0 - 6143 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.1425 1.0 - 1593 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.318 1.0 - 4259 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5275 1.0 - 5897 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5275 1.0 - 5897 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5276 1.0 - 5898 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5198 1.0 - 5811 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.52 1.0 - 5813 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5450 1.0 - 6093 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5426 1.0 - 6066 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.5196 1.0 - 6293 * Vasile *
* MDL Panov
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.4553 1.0 - 5090 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2935 1.0 - 3281 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.0716 1.0 - 800 MDL * Vasile *
* Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.291 1.0 - 3253 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2322 1.0 - 2596 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2396 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2395 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2186 1.0 - 2444 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2014 0.2218 1.0 - 2397 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2219 1.0 - 2482 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2222 1.0 - 2482 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2222 1.0 - 2482 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2218 1.0 - 2479 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2215 1.0 - 2476 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2215 1.0 - 2398 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2215 1.0 - 2476 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2219 1.0 - 2481 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2233 1.0 - 2496 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2232 1.0 - 2495 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2233 1.0 - 2496 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2232 1.0 - 2495 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.2242 1.0 - 2394 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2014 0.2222 1.0 - 2400 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2222 1.0 - 2478 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2014 0.2222 1.0 - 2200 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2222 1.0 - 2484 * Vasile *
* MDL Panov
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2218 1.0 - 2479 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.2217 1.0 - 2478 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.2243 1.0 - 2507 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 0.1573 1.0 - 1758 * vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 0.3 1.0 - 3354 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 0.5 1.0 - 3500 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2014 15.000 1.0 - 178310 * Vasile *
* 0 MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4415 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.1691 1.0 - 13069 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8985 1.0 - 10055 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.1061 1.0 - 12365 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8985 1.0 - 10044 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8984 1.0 - 10043 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.1066 1.0 - 12370 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8985 1.0 - 10044 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.1053 1.0 - 12356 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4686 1.0 - 16417 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4569 1.0 - 16287 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4569 1.0 - 16287 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.4569 1.0 - 15747 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4569 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.4568 1.0 - 15743 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4568 1.0 - 16285 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4573 1.0 - 16291 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4608 1.0 - 16330 * Vasile *
* MDL Panov
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4608 1.0 - 16330 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8822 1.0 - 9862 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4611 1.0 - 16333 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4611 1.0 - 16333 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4611 1.0 - 16333 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4611 1.0 - 16333 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4605 1.0 - 16329 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4607 1.0 - 163329 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4607 1.0 - 16329 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4608 1.0 - 16330 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4568 1.0 - 16156 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4458 1.0 - 16156 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 0.8035 1.0 - 4821 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4457 1.0 - 16161 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4455 1.0 - 16159 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1.4421 1.0 - 16382 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4649 1.0 - 16330 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4656 1.0 - 16330 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4651 1.0 - 15378 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4653 1.0 - 16337 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1.4065 1.0 - 16377 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2014 1.4427 1.0 - 15590 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4446 1.0 - 16149 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4448 1.0 - 16148 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.4421 1.0 - 15613 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.4421 1.0 - 15613 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1.4443 1.0 - 15610 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4445 1.0 - 15610 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1.4421 1.0 - 15610 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1.4445 1.0 - 16148 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4415 1.0 - 16114 * Vasile *
* MDL Panov
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1.4415 1.0 - 16114 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4415 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1,4415 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1,4416 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 1,4416 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1,4416 1.0 - 16116 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1.4417 1.0 - 16117 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
* ****** Extravilan Proprietate 2013 1,4423 1.0 - 16114 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2011 2.8814 1.0 - 32211 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1,4421 1.0 - 15576 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1,4421 1.0 - 5000 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1,4421 1.0 - 15584 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1,4421 1.0 - 16119 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1,4421 1.0 - 15582 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1,4421 1.0 - 16122 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1,4400 1.0 - 15572 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2016 0,2270 1.0 - 2453 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2010 1,4419 1.0 - 15572 * Panov *
* MDL Vasile
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2015 1,4417 1.0 - 15587 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1,4619 1.0 - 15798 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1,4619 1.0 - 15568 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1,4406 1.0 - 15577 * Panov *
* MDL Vasile
**
**/
******
******
******
***
* ****** Intravilan Proprietate 1999 0,03 1.0 - 315220 * ÎI”Vasile *
* MDL Panov
**
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
*
* ****** Intravilan Proprietate 1997 0,05 1/2 - 378060 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
*
* ****** Intravilan Proprietate 1997 0,05 1/2 - 378060 * PANOV *
* MDL ANA
**
**/
******
******
*
* ****** Extravilan Proprietate 2017 1.4439 1.0 - 16141 * Vasile *
* MDL Panov
**
**/
******
******
******
***

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de
organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele ben Adresa/ Categoria Modul de Anul Suprafața Cota- Actul Valoarea Titular Tipul Informații
eficiarului numărul dobîndire dobîndirii parte care bunului ul titularului de
efectiv cadastral confirmă bunulu identificare
provenien i a titularului
ța altul decât
bunului beneficiarul
efectiv
* **/ Altă avere Proprietat 2016 388,4 1.0 proces 92800 * ÎI ”Vasile *
*********** imobilă e m.p. verbal de MDL Panov”
*** licitație
publică
* ****/ Altă avere Proprietat 2016 946 m.p. 1.0 proces 171200 * ÎI ”Vasile *
*********** imobilă e verbal de MDL Panov”
*** licitație
publică
* **/ Spațiu co Proprietat 2004 400 m.p. 1.0 proces 5518954 * „Panov *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*********** mercial/de e verbal de MDL Vasile” I.I.
*** producție recepție
finală
2004
* **/ Casă de Proprietat 2000 270 m.p. 1.0 Proces 1013316 * PANOV *
*********** locuit e verbal de MDL ANA
*** recepție
din 2008
* **/ Casă de Proprietat 2000 270 m.p. 1.0 proces 1013316 * Vasile Panov *
*********** locuit e verbal de MDL
*** recepție
finașă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele
cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ dobîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform doc identificare
înmatriculare umentului a titularului
care îi altul decât
certifică beneficiarul
proveniența efectiv
********** Mașină Agri 2020 mun. 2020 Proprietate 600000.00 ******** Persoană
****** colă/Lovol Chisin MDL ******** fizică
TD 1304 au/******** rezidentă
********** Mașină Agri 2018 mun. 2018 Proprietate 280000 ******** Persoană
*********** colă/tractor Chisin MDL ******** fizică
* Lovol, TB au/******* ****** rezidentă
754
********** Mașină Agri 1989 mun. 2018 Proprietate 69500 MDL ******** Persoană
*********** colă/Mașină Chisin ******** fizică
** agricolă AO au/******* ******* rezidentă
4111
********** Remorcă/IPT 1992 mun. 2019 Proprietate 4380 MDL ******** Persoană
*********** S-9 Chisin ******** fizică
** au/******* ******* rezidentă
* Autoturism/ 2010 mun. 2011 Proprietate 346500 * Panov Vasile *
Toyota Chisin MDL
Rav-4 au/*******
* Autoturism/ 2005 mun. 2005 Proprietate 20000 MDL * Panov Vasile *
Mercedes A Chisin
140 au/********

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii pe economie

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data dobîndirii Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
1 * SA„Moldova *********** Depozit 280 MDL 0 * Vasile Panov *
Agroindbank”, bancar sau
filiala nr.14/Cuz echivalente
a-Vodă, 28/3
2 * SA”Moldova *********** Depozit 20.580 MDL 0 * Vasile Panov *
Agroindbank”, bancar sau
filiala echivalente
nr.14/Cuza-
Vodă 28/3
3 * SA„Moldova ********** Depozit 300 RON 0 * ÎI”Vasile *
Agroindbank”, bancar sau Panov”
filiala echivalente
nr.14/Cuza-
Vodă 28/3
4 * SA”Moldova ********** Depozit 250 EUR 0 * ÎI”vasile *
Agroinbank”, bancar sau Panov”
filiala echivalente
nr.14/Cuza
Vodă 28/1
5 ********* SA”Moldova ********** Depozit 300600.00 0 Panov Ana ÎI”Vasile *
******* Agroinbank”, bancar sau MDL Panov”
filiala echivalente
nr.14/Cuza
Vodă, 28/1
6 * SA”Moldova ************* Cont curent 0 MDL 0 * PANOV *
Agroindbank”, *** sau echivalen ANA
filiala Mihai Em te(inclusiv
inescu/Tighina card)
49/3
7 * SA”Moldova ************* Cont curent 0 MDL 0 * PANOV *
Agroindbank”, *** sau echivalen ANA
filiala Mihai Em te(inclusiv
inescu/Tighina card)
49/3

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu
face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate cumpărare participare bunului titularului identificare a
efectiv economic titularului altul
decât
beneficiarul
efectiv
* SRL”Pastrnas Vatamanu, 7 comerț 5400 MDL 15% * Vasile Panov *
auto”
* SRL”Davicea Vatamanu, 7 comerț 5400 MDL 100% * Vasile Panov *
Com”
* ÎI”Vasile Vatamanu, 7 comerț, 5400 MDL 100% * ÎI”Panov *
Panov” arendă Vasile”

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
Moldova- 2020 2022 9,25 procente 400000.00 Leu moldovenesc ***************
Agroinbanc *

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
-

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 24 03 2021 Semnătura Panov Ana


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)