Sunteți pe pagina 1din 17

G

m
h

Cu
pr
in
s

20
mir-o
:uiae cutie uțin
aceasta tehnicai*
aşeziFâsile
simt lrifl iar
e in cealalta in proporție 0e 1: 1 adeziv ;si aJ a La lipirea fJșiilor se foloseşte adezivtil site} lu, ne0iluat, iar la atașarea for-
mclr›r spiralate aclezivul diluat cu a}aa (aten- Tehnici și forme
refa¡ă
Cutiile decorate cu fâ;sii spiralate dc la artie constimie caclouri foarte clraguțe. Forme închise

Spor a munca și cti,stractie placuta tecazdeziiil cumy iJ s poat dilu )


întoarce

Cerc: forma de baza sc lasa neschirnbata.

Picătură: uri capăt al cercului se apa,sa inti‘e ctegetul mare și cel ara-
ton sari fașii dc hartie gata taiate -
Materiale și unelte
“Y 2 cutii rn iei cu capac (ele exemplu cutii

ln magazinele hobby se gasesc fașii dc liiii‘tie gata Uitate. Daca totuşi nu gasiți, se r ot tăi a acasa fanii din hartie tem cu lungimea dc Pașii de lucru
La c ‹›rife c ți O ri:trCa Or n UITI c rl te l Or p re ZCrl t a te
Fâșii din hărtie
t Foarfecă cu model I oarfeca

Scobitoare l3aț dc frigarui o dStă | e lun g, :i/O1 l*° lat, obținând astfel patru colțuri. Aoinb: Se turtește cercul,
: orme deschise

mama i n cir ua, apoi

uprapus: iașia se

oi Pline. Mări etcparte se 1uci-caz/a ca la m‹›clc-

mese in aceca;si fl i

de piclitur3, doar cia .sc va


Lipirea.roisbulut:
We incepe ca in cazul ltirniei -

lori
se turtește din nou ție Dup2 deschidcreJ spitalfii
’• '
celalalt ax. Ira final, se trage centrul intr-uri colț, duş a care se lipește tte Gresit.

Lipirea modelelor unele de altele

Lipirea modelelor și formelor pe suport

La unele nJ‹ clelC Ș rezentatc, |JtiȘ ii de 1uci-u dcScri5i mal *tls nU SC +'t7 i i‘U |>t’l..i., I De reținut
l ‹-'r'i1't* ill‹!‹ l‹'I
Ornament pentru masă cu fluturași
Crenguță de primavară

Diverse

“‘"ą*
uchet de flori
Fâșii de hârtie
, Y Y’22 buc. verde inchis, lațime 3 mm
1 truc. galben, lațime 7 tuns

c. culoarea piersicii, lațime 1 cn

1,2 cin,Y’respectiv 1,5 cui I

ni, 8 mm,N 1,2 cin, respectiv


lii se spiraleaz/a in inocÎ asemanatr r cu flc›rile ruginii, f ›1osindu- se culorile coresțaunzatoare.

,5 cm Diverse
Y’ hama dc lemn din doua elemente,
area filde;sului

.
Y i,
ri cu circuirferin ța ele 10 cm odel interior

1.
Ornamentele ramei
onfecționarea frtinzelor vercle inchis se spiraleaza urmă toarele cercu ri:

ilcaza cercurile urmatoare: din 2 la;sii CÎtl/U


xmi i cumfuri del0cm lbuc de
obținerea carceil ‹ t vercle deschis, 8 sferturi de fașie ,sc pliaza la 5 cm, a} oi se s} iraleaz/i crimei dubli alaturați.
Cutiuțe de bijuterii
2 truc. cu c’ircurn ferința etc 6 cni, 2 buc’. cjc 5 cin, dintr-o jumatate dc fisie uri cerc cat
nă dc 8 rum laținic (cu zig- zag-uri și franjuri) isi juma-
ifie de hâ rtie pentru cutia pă trată
r›tte de c all a etc 1,5 crn
k

lă țin e, iar la flr ‘tie mici jumatați de fâ ;sii cl e culoare alba, rc›z ,și violet dc S mm lațime.
și ffanjuri) si o jUmatJtC dc f:tșie alba c4e 1,2 cm lațime

Fâ ;siile utilizate la flori se li pese ijn a ele :ilta ln ordinea urmatoare: galben (ingust)
e pentru cutia ovală

alben/i,
k klațimc
Y 1 cia 5. Fie rile se aranjeaza pe cutie, aJ ‹ i se li| cec cu ac4eziv necliluat.

2.
1.
Cutia ovală
l"entru confecțir›narca f runzelor Sc i"olasește cutia.
crde
inchis se }arcgatesc cercuri cu circuinferinta
ele 5 cm din 3 fanii, iar pentru cele 'eric deschis cercuri dc 4 cm din Ș juirt,ititți.
m 1 jumatate altă , lațimp 7 mrrl
Diverse pentru cutia ovală
acrilica dc culoarea mentei Y’ Cutie oval:i, 9 x 12 cin

f inzcle si c& coiise & an- hartie verde inchis. Florile,

1.
Cutia pă trată
rele cercuri: Sc vopsește cutia.
Inculorile curcubeului

24 I uc. in c ulorile curcubeului, Fâşii din härtie


1

-
.' ,
Organizăm
distribuitor de produse hobby HobbyArt - importator şi
Cluj, Str. Memorandum ului 3, Tel: 0364-884421 hobbyartcj@yahoo.com; www.hobbyart,ro
săptămânal '”
cursuri de inițiere in tehnici hobby.
-
-
-

r«ă”rgeIe şi accesoril
obiecteplasteline
de decorat.
_să ne øa '
f /. 1 IJ I

i ga Că
’f
C îJ
rți Căutați și noile m rți R
ău A
lc apari ă Hobby

sc ții va pentru
m:
po ale ria
t Editu tă - Dis
toate
vâ rstele
A
co rii de trib . Oradea, B-dul
m Casa sti De
uit 'rezent
an din na ceb
ori ă ri și
da tă al
seriil pen descrie nr.
tel e: iu tru ri ale 2,
ef bit toat tehnicil Bl.
on or or de C-
ă
ic ilo creație, 53,
țara
sa r s Ap.
u
- Age
de nți f 12
pri art a ww
n de w.e
ă pub t
int m dit
an ura

1. Sc
spiraleaza Fu
urniatoarel
e modele: Fă șii din lg
rom- buri hă rtie
9 4S buc.
de
din 6 buc.
fașii duble
albe,
lățime 1
ne
ele 12 cm
lățime și
cm Diverse
Y Fir dc
a
30 buc. dc pescuit
8 crn
iațime isi
cercuri din
12 juniatați
dc fa;sie dc

2. S° l°CSC fomburile confomi


descrierii
dc la pagina 7.
3. Asamblarea modelului: se incepe
cu mijlocul steliiței, lipind 6 romburi
mici unul ele celălalt. A| oi se
formează 6 perechi dc romburi mici,
lipind intre perechi tin alt
rornb mic,
Aceste elemente se lipesc pe steaua
centrala, așa cum se vecle in imagine,
dupa care se adauga si roml urile mari.
Cercririle fie lipesc cate două cu uri
romb rn ic intre ele dupa care se
lipesc pe varful romburilor mari.
Ornament de Craciun

è (Iá țime S & ñ 5 bü c. vertte inc his


Vraja stelelor

Y 20h

6b rcumfe

de 4 cn
G |umătfqi (uri dc fâșii ș

lane
Scin

(i i)
In lumina să rbă torilor

Modelul roșu

Modelul galben

lix
8f
Decorațiuni pentru brad

äșii de liàrtic pentru brad

pentru brad

Ń A

Bradul
Moș Craciun
a dc 5 cm). se turtesc, aperi se modeleaza în semicerc, sc spiraleaz/i 2 buc
6. Lite*‘ele sunt fa;sii albe
dcforinate 5 mm
plinJeuriuittoarele fitșii: 2 pti¿. t|p fcrturi, ‹› optiine Jaentr u li-

6 truc. allie de 1 cm Fâ șii din hâ rtie

ruÎ oLliÎor /;n


ni ujz
u),

âw

ate 40 lauc. fașii rc›;sii, apoi se inocleleaza 80 buc dc frunze cu circum- cum sc vede in imagine.

matate cte 1,2 cm l/ițime, iar } entru marginea 1i:iinci U e 6 duc, de fasii dc 1 cin pentru haină 29).

inaașinii. Pe dos se 1ipe;ste hartia ton taiată la


Că ldura inimii

« 2‹

s s, e< « ‹
i(

Ornament pentru lumânare


Omul de zăpadă

Ț’ 7 L
îngerași
2. Aripi‹ arele sunt alcatuite din }oicaturi (2 fașii, circumferința ceicului dc 6 cm).

le ca{oete ale unui sfert dc fașie se s|oiralează, apoi se lipește pe caJa, așa cum se vede in
ta țp, dr tja Cle 9 cm Și Una dC S CUM, res|9CctiV

o. Se lipesc elementcle conform imaginii.


www.ga1eriacreativ.com magazine de prezentare: tel. 0744.396895e-mai1: aleriacreativ(i¿ir.
2 buc.te cate 3 cm din juniătați de fapte.
lirașoy, str. Castelului 52 iața G_epJ;b

RTt’ItlR T DlSTRl8UTlON S

L ET RAS ET www pencilsrrww{crr


cu uk ri” sj›ii
FERRARIO

S-ar putea să vă placă și