Sunteți pe pagina 1din 5

PRECOORDONARE ECHIPAREA EDILITARĂ

aferent
PUD - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M
Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, București, sector 4
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: PUD LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M


Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, Bucuresti, sector 4

Faza: PUD
Beneficiari: Shafizadeh Yazdi Fariba și Shafizadeh Hamid
Proiectant general: Phoenix Urban Architecture srl
Proiectant de specialitate - studiu Ing. Cristian Căiță
rețele edilitare

1.2. Obiectul:

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea situației existente, a disfuncțiunilor constatate pe


teren și precoordonarea rețelelor edilitare aferent obiectivului propus prin PUD LOCUINȚĂ
UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M din Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, Bucuresti, sector 4.

1.3. Surse documentare

- P.U.G. Municipiul București – caracter orientativ


- PUD LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M din Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad.
210184, Bucuresti, sector 4.
- Certificat de urbanism aferent PUD nr. 845/28770 din 22.07.2019, valabil până la
data de 22.07.2021 eliberat de Primăria Sector 4.
- Planul Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.
269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 232/2012 – Valabil
- Avizele de utilități aferente PUD

2. ANALIZA CRITICA A SITUATIE EXISTENTE

2.1. Încadrare în teritoriu și localitate

Prezenta documentație servește la stabilirea funcțiunilor reglementate, a regulilor de ocupare a


terenurilor, de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.
Pe terenul ce a generat PUD LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M din Strada Lăstarului nr. 12,
nr.cad. 210184, Bucuresti, sector 4, proprietate a doamnei Shafizadeh Yazdi Fariba căsătorită cu

1
Shafizadeh Hamid, se propune la cerearea acestora, construirea unui imobil cu funcțiunea de locuință
unifamilială, în regim de inalatime Sp+P+2E+M.

2.2. Circulații, accese auto si pietonale

Accesul la imobil se face din Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184.

Echipare edilitară existentă

2.3.1 Rețea de alimentare cu apa potabilă

În prezent pe Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, în zona studiată, exista rețele publice de alimentare
cu apă potabilă cu diametrul de 112mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de distribuție a apei potabile și este dimensionat pentru
cerințele din prezent.
În interiorul terenului ce a generat PUD-ul mai pot exista conducte de apă care deservesc zona și care
nu sunt administrate de ApaNova.
Existența rețelelor de apă nu înseamnă că există disponibil de debit de apă și presiune pentru noul
obiectiv.
Pentru identificarea precisă a traseului rețelelor de apă care nu sunt figurate în aviz și nu sunt
preluate de ApaNova din interiorul limitelor PUD-lui studiat, este necesar a se lua legătura cu
ApaNova și reprezentantul de zona în vederea parcurgerii etapei următoare, adică cea de obținere a
avizului de amplasament, pentru eliberarea autorizației de construire.
În cazul în care, în interiorul PUD-ului există rețele de apa care nu sunt preluate de ApaNova se vor
lua măsurile necesare de păstrare a acestora.

2.3.2 Rețea de canalizare apă pluvială și apă menajeră

Pe strada Lăstarului nr. 12, nr. cad. 210184 exista rețea de canalizare menajeră și pluvială
administrată de ApaNova. Colectoarele au diametrele de 315mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de canalizare și este dimensionat pentru cerințele din
prezent.

2.3.3 Rețea de distribuție gaz

Conform aviz Distrigaz aferent prezentului PUD există conducte de distribuție a gazului natural
amplasată pe Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, iar ce există pe terenul analizat este în
proprietatea beneficiarului, ca consumator.
Traseul exact al conductelor și al branșamentelor vor fi identificate în teren după capacele tip GN
montate pe axul acestora în cazul conductelor din oțel sau după marcajele amplasate pe reperele fixe
pentru conductele din polietilenă.

2.3.4 Rețea de distribuție a energiei electrice

2
Conform aviz E-Distribuție Muntenia aferent prezentului PUD în zona obiectivului există rețea de
distribuție a energie electrice aeriană si subterană de joasă și medie tensiune.

2.4. DISFUNCTIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI

În urma vizitei efectuate la fața locului și a analizei avizelor aferente PUD nu s-au identificat
disfuncțiuni la nivelul rețelelor edilitare.

2.5. Propuneri de eliminare / diminuare a disfuncționalităților

În contextul celor explicitate anterior, nu sunt necesare lucrări de extindere al rețelelor publice de
utilitați, deoarece zona studiată dispune de prezenta tuturor rețelelor publice de utilitați.

2.6. CONCLUZII

Terenul studiat prin PUD dispune de prezența tuturor rețelelor edilitare publice.
Noul imobil va fi racordat la rețelele existente de pe Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184. Soluția
de branșare se va realiza la faza de autorizație de construcție.

Se vor respecta cerințele prevăzute în avizele de amplasament al rețelelor edilitare aferente PUD
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E+M din Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, Bucuresti, sector
4.
Toate cheltuielile de extindere, de branșare și racordare la rețelele publice se va realiza integral pe
cheltuiala beneficiarului.

2.7. Recomandări

Furnizorul de utilitați apă/canal prin strategia de dezvoltare a rețelelor din zonă, în funcție de
extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum menajer, trebuie să implementeze:
-construirea de bazine de retenție apă pluvială în perimetrul proprietarilor cu livrare apă pluvială în
rețeaua nouă de canalizare la debite constante impuse prin avize de racordare definitive.
Furnizorii de utilități energie electrică și telecomunicații, prin strategia de dezvoltare a rețelelor din
zonă, în funcție de extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum, să
implementeze noi rețele, rețele care să asigure o bună funcționare a serviciilor.

3. Soluții de racordare a obiectului la rețele de utilități publice

3.1. Alimentarea cu apă

Racordarea (branșarea) la rețeaua publică de alimentare cu apă

3
Alimentarea cu apă se va realiza prin racordul general existen prevăzut cu cămin de vane. Căminul cu
vane din PVC este situat la limita proprietății și în interiorul acesteia. Racordul asigură prin
capacitatea lui de transport apa potabilă rețelelor interioare imobilului ce se va construi.
Pentru asigurarea presiunii la etajele superioare și variațiilor orare de consum se va realiza o
gospodărie e apa in interiorul terenului studiat prin PUD.
Apa caldă de consum se prepară de către centrale termice în condensa fie, murale, proprii sau alte
metode disponibile investitorului.

3.2. Rețele de canalizare

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin branșamentul existent la conducta de pe Strada Lăstarului
nr. 12, nr.cad. 210184, Bucuresti, sector 4.
Rețeaua de canalizare din interiorul PUD-ului se va realiza in sistem separativ.
Evacuarea apelor la canalizarea se va face cu respectarea reglementarilor din NTPA 002/2002
modificate și completate prin HG nr. 325/2005.
Documentația tehnică de racordare la colectorul stradal de pe Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad.
210184, Bucuresti, sector 4, va fi întocmită de SC APA NOVA SA.

3.3. Rețele de alimentare cu gaz natural

Zona dispune de rețea de distribuție a gazului. Terenul se va branșa la rețeaua existentă din Strada
Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184, Bucuresti, sector 4.
Analiza soluțiilor constructive aferente rețelelor de alimentare cu gaz natural din perimetrul studiat
se va face numai de firme autorizate în domeniu.

3.4 Rețele de alimentare cu energie electrică

Energia electrică va fi asigurată din rețeaua publică de pe Strada Lăstarului nr. 12, nr.cad. 210184,
Bucuresti, sector 4, printr-un racord montat îngropat. Contorizarea consumului de energie electrică
se va face la nivel de consumatori generali.
Analiza tehnică și execuția racordului general de alimentare cu energie electrică, precum și echiparea
transformatorului se va face de către E-Distribuție Muntenia.
Rețelele de alimentare cu energie electrică a clădirii se vor executa cu cablu montat îngropat,
conform documentațiilor tehnice elaborate de firme autorizate în domeniu.
Clădirea va fi prevăzută cu instalație de priză de pământ și paratrăsnet.

4. BREVIAR DE CALCUL APĂ ȘI CANALIZARE (IPOTEZĂ DE CALCUL ESTIMATIVĂ)

A. Breviar de calcul - Necesarul de apa si debitele de calcul pentru consum menajer (conform STAS
1343/1-2006 si STAS 1478-90).
Debite caracteristice pentru consumuri menajere pentru o casa:

N i  qi
Qn zi mediu =
1000

4
N = număr de persoane; N = 6
Qsp = debitul specific de apa; qsp = 200 l/om x zi
Qn zi mediu = 1.2 mc/zi
Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi
Kzi = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Kzi = 1.15
Qn zi max = 1.2 x 1,15 = 1.38 mc/zi

Qn zimax
Qn orar max =  K0
24
Ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Ko = 1.25
Qn orar max = (1.38 / 24)x 1.25 = 0.072 mc/h

B. Rețele de canalizare ape uzate menajere


Apele vor fi colectate într-un bazin de retenție dotat cu pompă.
Breviar de calcul - debite de ape menajere evacuate (conform SR 1846 -2006) si debitele de calcul
pentru ape uzate menajere conform
Debite de ape uzate menajere conform SR 1846
Debitul mediu zilnic: 1.2 mc/zi x 0,8 = 0.96mc/zi
Debitul maxim zilnic: 1.38 mc/zi x 0,8 = 1.1mc/zi
Debitul maxim orar: 0.072 mc/h x 0,8 = 0.057 mc/zi
Instalațiile de canalizare menajera exterioara vor fi dimensionate conform STAS 1795-87, STAS 1846 –
2006, in funcție de debitul de calcul pe fiecare tronson de conducta, ținând cont de gradul de
umplere maxim admis, viteza apei si panta normala de montaj a conductei.
Diametrul și panta de montaj a conductelor de canalizare rezulta din condiții constructive si
hidraulice, vitezele de scurgere ale apelor uzate trebuie sa fie mai mari decât viteza minima de
autocurățire și mai mici decât viteza maximă admisibila pentru conducte din mase plastice(PVC-KG).
Conductele de canalizare a apelor uzate menajere se vor executa din tuburi si piese din policlorura de
vinil PVC-KG SN4 cod culoare galben-portocaliu, etanșate cu garnituri din elastomeri.

Întocmit
ing. Cristian Căiță