Sunteți pe pagina 1din 6

PRECOORDONARE ECHIPAREA EDILITARĂ

aferent
PUD - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA INDIVIDUALA ÎN REGIM DE ÎNĂL ȚIME
P+1E+E2RETRAS
Strada CEPTURA nr. 28, nr.cad. 230953, Bucuresti, sector 2
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: “ PUD- CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIN ȚA TIP


DUPLEX ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+E2RETRAS”
Strada Ceptura nr. 28, nr.cad.230953, București, sector 2
Faza: PUD
Beneficiari: STĂNESCU VALENTIN și STĂNESCU NICULINA
Proiectant general: Phoenix Urban Architecture srl
Proiectant de specialitate - Ing. Cristian Căiță
studiu rețele edilitare

1.2. Obiectul:

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea situației existente, a disfuncțiunilor constatate


pe teren și precoordonarea rețelelor edilitare aferent obiectivului propus prin “PUD- CONSTRUIRE
IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA TIP DUPLEX ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+E2RETRAS”din
Strada Ceptura, nr. 28, nr.cad.2030953, Bucuresti, sector 2.

1.3. Surse documentare

1. P.U.G. Municipiul București – caracter orientativ


“PUD- CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA TIP DUPLEX ÎN REGIM DE
ÎNĂLȚIME P+1E+E2RETRAS”, Strada Ceptura, nr. 28, nr.cad.2030953, Bucuresti, sector 2.
2. Certificat de urbanism aferent PUD
3. PUG -”Municipiul București”, aprobat cu HCGMB nr.269/21.12.2000, cu valabilitatea prelungită prin
HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și
nr.877/12.12.2018 până la intrarea în vigoare a unui nou PUG, precum și cu modificările aprobate
prin HCGMB NR. 341/14.06.2018, NR. 877/12.12.2018, nr. 230/23.04.2019, nr.566/24.10.2019 și
nr. 567/24.10.2019.
4. PUD - ” Str. Ceptura nr. 28, sector 2”, aprobat prin HCL sector 2 nr. 271 din 29.08.2019. Avizele de
utilități aferente PUD

1
2. ANALIZA CRITICA A SITUATIE EXISTENTE

2.1. Încadrare în teritoriu și localitate

Prezenta documentație servește la stabilirea funcțiunilor reglementate, a regulilor de


ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.
Pe terenul ce a generat “PUD- CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA TIP DUPLEX ÎN
REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+E2RETRAS”, în proprietatea soților STĂNESCU VALENTIN și STĂNESCU
NICULINA, conform contractului de vanzare cumparare, cu incheierea de autentificare nr. 1696 din
30.10.2013 emisa de Biroul notarilor publici Asociați Miu și Molcuț, se propune construirea unui
imobil cu funcțiunea de locuinta in regim de inalatime P+1E+E2RETRAS.

2.2. Circulații, accese auto si pietonale


Accesul la imobilse face din Strada Ceptura, nr. 28Echipare edilitară existentă

2.3.1 Rețea de alimentare cu apa potabilă

În prezent pe Strada Strada Ceptura, nr. 28, în zona studiată, exista rețele publice de
alimentare cu apă potabilă cu diametrul de 112mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de distribuție a apei potabile și este dimensionat
pentru cerințele din prezent.
În interiorul terenului ce a generat PUD-ul mai pot exista conducte de apă care deservesc
zona și care nu sunt administrate de ApaNova.
Existența rețelelor de apă nu înseamnă că există disponibil de debit de apă și presiune
pentru noul obiectiv.
Pentru identificarea precisă a traseului rețelelor de apă care nu sunt figurate în aviz și nu
sunt preluate de ApaNova din interiorul limitelor PUD-lui studiat, este necesar a se lua legătura cu
ApaNova și reprezentantul de zona în vederea parcurgerii etapei următoare, adică cea de obținere
a avizului de amplasament, pentru eliberarea autorizației de construire.
În cazul în interiorul PUD-ului exista rețele de apa care nu sunt preluate de ApaNova se vor
lua măsurile necesare de păstrare a acestora.

2.3.2 Rețea de canalizare apă pluvială și apă menajeră

Pe Strada Ceptura, nr. 28 exista rețea de canalizare menajeră și pluvială administrată de


ApaNova. Colectoarele au diametrele de 315mm.
În prezent terenul este branșat la rețeaua de canalizare și este dimensionat pentru cerințele
din prezent.

2
2.3.3 Rețea de distribuție gaz

Traseul exact al conductelor și al branșamentelor vor fi identificate în teren după capacele


tip GN montate pe axul acestora în cazul conductelor din oțel sau după marcajele amplasate pe
reperele fixe pentru conductele din polietilenă. Aceasta se va realiza după un proiect autorizat
pentru astfel de intervenții, iar execuția se va realiza de o echipă agrementată pentru astfel de
lucrări.

2.3.4 Rețea de distribuție a energiei electrice

În zona obiectivului există rețea de distribuție a energie electrice aeriană si subterană de


joasă și medie tensiune.

2.4. DISFUNCTIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI

În urma vizitei efectuate la fața locului și a analizei PUD nu s-au identificat disfuncțiuni la
nivelul rețelelor edilitare.

2.5. Propuneri de eliminare / diminuare a disfuncționalităților

În contextul celor explicitate anterior, nu sunt necesare lucrări de extindere al rețelelor


publice de utilitari, deoarece zona studiată dispune de prezenta tuturor rețelelor publice de utilitari.

2.6. CONCLUZII

Terenul studiat prin PUD dispune de prezența tuturor rețelelor edilitare publice.
Noul imobil va fi racordat la rețelele existente de pe str. Strada Ceptura nr. 28. Soluția de
branșare se va realiza la faza de autorizație de construcție.

2.7. Recomandări

Furnizorul de utilitari apă/canal prin strategia de dezvoltare a rețelelor din zonă, în funcție
de extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum menajer, trebuie să
implementeze:
- construirea de bazine de retenție apă pluvială în perimetrul proprietarilor cu livrare
apă pluvială în rețeaua nouă de canalizare la debite constante impuse prin avize de racordare
definitive.
Furnizorii de utilitari energie electrică și telecomunicații, prin strategia de dezvoltare a
rețelelor din zonă, în funcție de extinderea numărului de consumatori și a solicitărilor de consum,
să implementeze noi rețele, rețele care să asigure o bună funcționare a serviciilor.

3
3. Soluții de racordare a obiectului la rețele de utilități publice

3.1. Alimentarea cu apă

Racordarea (branșarea) la rețeaua publică de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordul general existen prevăzut cu cămin de vane.
Căminul cu vane din PVC este situat la limita proprietății și în interiorul acesteia. Racordul asigură
prin capacitatea lui de transport apa potabilă rețelelor interioare imobilului ce se va construi.
Pentru asigurarea presiunii la etajele superioare și variațiilor orare de consum se va realiza o
gospodărie e apa in interiorul terenului studiat prin PUD.
Apa caldă de consum se prepară de către centrale termice în condensa fie, murale, proprii
sau alte metode disponibile investitorului.

3.2. Rețele de canalizare

Evacuarea apelor uzate se va realiza print branșamentul existent la conducta de pe Str.


Soimus.
Rețeaua de canalizare din interiorul PUD-ului se va realiza in sistem separativ.
Evacuarea apelor la canalizarea se va face cu respectarea reglementarilor din NTPA
002/2002 modificate și completate prin HG nr. 325/2005.
Documentația tehnică de racordare la colectorul stradal de pe Str. Ceptura nr. 28, va fi
întocmită de SC APA NOVA SA.

3.3. Rețele de alimentare cu gaz natural

Zona dispune de rețea de distribuție a gazului. Terenul se va branșa la rețeaua existentă de


pe Str. Ceptura nr. 28.
Analiza soluțiilor constructive aferente rețelelor de alimentare cu gaz natural din perimetrul
studiat se va face numai de firme autorizate în domeniu.

3.4 Rețele de alimentare cu energie electrică

Energia electrică va fi asigurată din rețeaua publică de pe Str. Ceptura printr-un racord
montat îngropat. Contorizarea consumului de energie electrică se va face la nivel de consumatori
generali.
Analiza tehnică și execuția racordului general de alimentare cu energie electrică, precum și
echiparea transformatorului se va face de către E-Distribuție Muntenia.

Rețelele de alimentare cu energie electrică a clădirii se vor executa cu cablu montat


îngropat, conform documentațiilor tehnice elaborate de firme autorizate în domeniu.
Clădirea va fi prevăzută cu instalație de priză de pământ și paratrăsnet.

4
3. BREVIAR DE CALCUL APĂ ȘI CANALIZARE (IPOTEZĂ DE CALCUL ESTIMATIVĂ)

A. Breviar de calcul - Necesarul de apa si debitele de calcul pentru consum menajer (conform
STAS 1343/1-2006 si STAS 1478-90).

Debite caracteristice pentru consumuri menajere:

N i  qi
Qn zi mediu =
1000
N = număr de persoane; N = 6
Qsp = debitul specific de apa; qsp = 200 l/om x zi
Qn zi mediu = 1.2 mc/zi
Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi
Kzi = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Kzi = 1.15
Qn zi max = 1.2 x 1,15 = 1.38 mc/zi

Qn zimax
Qn orar max =  K0
24
Ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar; Ko = 1.25
Qn orar max = (1.38 / 24)x 1.25 = 0.072 mc/h

B. Rețele de canalizare ape uzate menajere

Apele vor fi colectate într-un bazin de retenție dotat cu pompă.


Breviar de calcul - debite de ape menajere evacuate (conform SR 1846 -2006) si debitele de calcul
pentru ape uzate menajere conform
Debite de ape uzate menajere conform SR 1846
Debitul mediu zilnic: 1.2 mc/zi x 0,8 = 0.96mc/zi
Debitul maxim zilnic: 1.38 mc/zi x 0,8 = 1.1mc/zi
Debitul maxim orar: 0.072 mc/h x 0,8 = 0.057 mc/zi
Instalațiile de canalizare menajera exterioara vor fi dimensionate conform STAS 1795-87, STAS 1846
–2006, in funcție de debitul de calcul pe fiecare tronson de conducta, ținând cont de gradul de
umplere maxim admis, viteza apei si panta normala de montaj a conductei.
Diametrul si panta de montaj a conductelor de canalizare rezulta din condiții constructive si
hidraulice, vitezele de scurgere ale apelor uzate trebuie sa fie mai mari decât viteza minima de
autocurățire si mai mici decât viteza maxima admisibila pentru conducte din mase plastice(PVC-KG).
Conductele de canalizare a apelor uzate menajere se vor executa din tuburi si piese din policlorura
de vinil PVC-KG SN4 cod culoare galben-portocaliu, etanșate cu garnituri din elastomeri.

5
Întocmit
ing. Cristian Căiță