Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul


programelor de studii universitare de licenţă ale
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti
pentru anul universitar 2021-2022

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările


ulterioare, în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale
nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3062 din 16.01.2018, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5618 din 20.12.2019,
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4205 din 6.05.2020 și Ordinul ministrului educației naționale
nr. 3199 din 28 ianuarie 2021, potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret şi în
conformitate cu prevederile generale ale Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclul de
studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022 aprobată de către Senatul Universităţii
Spiru Haret în data de în data de 18.02.2021, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Bucureşti, admiterea se organizează pentru următoarele programe de studii universitare de licenţă:

• PSIHOLOGIE, forma de învăţământ cu frecvenţă / Program de studii acreditat – 180 de locuri.


• PSIHOLOGIE, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă / Program de studii acreditat – 125 de
locuri.
• PSIHOLOGIE, forma de învăţământ la distanţă / Program de studii cu autorizare de funcționare
provizorie – 75 de locuri.
• PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, forma de învăţământ cu
frecvenţă / Program de studii acreditat – 90 de locuri.
Pentru toate programele enumerate mai sus, școlarizarea este organizată în limba română.
Admiterea la aceste programe de studii se derulează în limba română.

1
Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere, la nivelul Facultăţii de Psihologie și Științele
Educației, se constituie comisii de admitere formate din minim 3 cadre didactice desemnate de decan,
avizate de Consiliul facultăţii și numite prin decizia Rectorului Universității Spiru Haret.
La nivelul Facultăţii de Psihologie și Științele Educației, se constituie comisii de contestaţii formate
din 3 cadre didactice, numite, de asemenea, prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.

I. CANDIDAȚII LA ADMITERE
La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau cu diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.
Persoanele cu dizabilități care participă la concursul de admitere au aceleași drepturi ca şi ceilalți
candidaţi. Facultatea de Psihologie și Științele Educației promovează egalitatea de şanse a tuturor
candidaţilor, asigurând, dacă este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu dizabilități şi
sprijinind accesul acestora în sediul facultăţii.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe, pot participa la admiterea în ciclul de studii
universitare de licenţă conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor
unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.
Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la
concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul
ministerului de resort.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii din
Uniunea Europeană şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
(premiul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de către Ministerul Educaţiei

2
Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susţinererea concursului de admitere, fiind scutiţi
de plata taxei de înscriere.
Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului
şcolar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de
învăţământ.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar
curent îşi pot da acordul scris pentru ca Universitatea să se poată interconecta cu Sistemul Informatic
Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat de către aceştia, situaţie în care nu mai este necesară adeverinţa de absolvire
eliberată de către liceu.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR


Preînscrierea on-line se realizează în perioada 18.02 – 26.07.2021 (vezi calendarul aferent
celor două sesiuni pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă ale Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti).
Candidaţii la admiterea pentru învăţământul de licenţă pot utiliza şi Formularul de preînscriere
on-line aflat pe site-ul Universităţii.
Candidaţii care utilizează formularul de preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de
înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de 26.07.2021.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se desfăşoară la sediul Facultăţii - Strada Fabricii,
nr. 46 G, Sector 6, Bucureşti.
Înscrierea se poate face online, în situațiile excepționale, care nu permit prezența fizică a
candidaților la sediul Facultății1;
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, de către o altă persoană,
pe bază de procură notarială.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la sediul facultății,
unde s-a făcut înscrierea.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii din Fişa de
înscriere nu pot fi modificate.

1Situațiiexcepționale: Instituirea stării de urgență la nivel naţional; Starea medicală a


candidatului, atestată prin documente medicale atașate la dosarul de admitere, care face imposibilă
deplasarea acestuia la sediul facultății.
3
Se înregistrează și primesc coduri unice personalizate (cu ajutorul cărora se vor afișa
rezultatele concursului de admitere) numai candidații care au dosarul de admitere complet.

III. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ADMITERE:

• diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă


eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie
pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de
secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în
original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică
acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul
de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea
că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul
informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire;

• copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de


către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de
facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a
doua facultate);

• copie a buletinului/cărții de identitate, care să cuprindă codul numeric personal, copie


certificată conform cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat;

• certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul de


către persoane cu atribuţiuni de secretariat;

• certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul de către persoane cu


atribuţiuni de secretariat;

• adeverinţă medicală tip;

• 3 fotografii 3/4;

• dosar plic;

4
La aceste documente se vor atașa:
• formularul de înscriere/preînscriere pentru studii universitare de licență,
completat și semnat (anexa 1)
• fișa-chestionar completată și semnată (anexa 2)
• eseul realizat pe baza grilei de redactare (anexa 5), datat și semnat.

În situațiile excepționale2 menționate, care nu permit prezența fizică a candidaților la sediul


facultății, candidaţii vor trimite elecronic, la adresa de e-mail admitere.lpse@spiruharet.ro, copii
scanate ale următoarelor documente:
• diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta) sau adeverinţă de absolvire
eliberată de liceu, sau acordul scris pentru ca Universitatea să se poată interconecta cu
Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
• certificatul de naştere;
• certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• adeverinţă medicală tip;
• buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
• dovada plății taxei de admitere sau dovada încadrării în una din categoriile scutite de
la plata taxei;
• formularul de înscriere/preînscriere pentru studii universitare de licență, completat
și semnat (anexa 1)
• fișa-chestionar completată și semnată (anexa 2)
• eseul realizat pe baza grilei de redactare (anexa 5), datat și semnat.
În situațiile excepționale menționate, în care candidaţii se înscriu online, aceștia sunt responsabili
pentru autenticitatea documentelor încărcate și corespondența dintre acestea și documentele originale.
NU se iau în considerare dosarele online incomplete sau care conțin documente ilizibile.
În situația de excepție în care candidații se înscriu online, personalul cu atribuții de secretariat
verifică documentele transmise, constată dacă dosarul este complet și transmite candidatului codul de
identificare. În cazul în care dosarul este incomplet (nu sunt atașate sau nu sunt lizibile toate

2
Situații excepționale: Instituirea stării de urgență la nivel naţional; Starea medicală a
candidatului, atestată prin documente medicale atașate la dosarul de admitere, care face imposibilă
deplasarea acestuia la sediul facultății.
5
documentele), secretariatul transmite prin email candidatului solicitarea de completare a dosarului și
retrimiterea acestuia în întregime.
În termen de 2 săptămâni de la afișarea rezultatelor concursului de admitere desfășurat online în
situațiile excepționale menționate, respectiv în termen de 2 săptămâni de la ridicarea restricțiilor ca
urmare a stării de urgență, dar nu mai târziu de începerea anului universitar, candidații declarați admiși
vor depune la secretariatele facultăților toate documentele de înscriere menționate la punctul III.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ADMITERE:


• diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă
eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie pe care se
certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în
cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un
alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa
de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile
obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai
impune prezentarea adeverinţei de absolvire;
• copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către
persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care
se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
• copie a buletinului/cărții de identitate, care să cuprindă codul numeric personal certificată
conform cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat;
• certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul de
către persoane cu atribuţiuni de secretariat;
• certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul de către persoane cu
atribuţiuni de secretariat;
• adeverinţă medicală tip;
• 3 fotografii 3/4;
• dosar plic;

6
• formularul de înscriere/preînscriere pentru studii universitare de licență, completat și
semnat (anexa 1)
• fișa-chestionar completată și semnată (anexa 2)
• eseul realizat pe baza grilei de redactare (anexa 5), datat și semnat.

După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii din Fişa de
înscriere nu pot fi modificate.

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei (taxa de înscriere la admitere este stabilită de către
Consiliul de administraţie).
Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii de pensionari şi
şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de
înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:
• candidaţilor fii/fiice de personal didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, în
temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează/a funcționat părintele;
• candidaţilor fii/fiice de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu
condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
• candidaţilor fii/fiice de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să
aibă vârsta de până la 26 de ani).

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII


UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DIN CADRUL FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE
EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI (Psihologie IF, Psihologie IFR, Psihologie ID, Pedagogia
învățământului primar și preșcolar)

Concursul de admitere la programele de studii de licență din cadrul Facultății de Psihologie și


Științele Educației, presupune evaluarea dosarului de admitere, inclusiv a eseului și a fişei-chestionar.
Eseul se întocmește conform criteriilor menționate în grila ce însoțește prezenta Metodologie privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, pentru anul universitar 2021-2022 (anexa 5).

7
Evaluatorii - cadrele didactice programate la admitere, completează Grila de evaluare a
cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului (anexa 3), pe baza evaluării dosarului de
admitere (inclusiv a eseului și a fişei-chestionar) și consemnează rezultatele în Fișa privind rezultatele
obținute la concursul de admitere (anexa 4).
Pentru candidații care au obținut un punctaj cumulat pe Grila de evaluare de cel puțin 50
de puncte, se calculează media generală de admitere ca medie ponderată între:
a) rezultatul la proba de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (60%),
obținut prin conversia punctajului în medie cu maxim 2 zecimale;
b) media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).
Ierarhizarea se face în ordine descrescătoare şi se are în vedere respectarea cifrei de şcolarizare
alocată fiecărui program de studii.
În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, rezultatele obţinute la proba
de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.
Ceilalți candidați sunt considerați respinși.
Nu pot fi considerați admiși candidații care au obținut un punctaj cumulat pe Grila de
evaluare mai mic de 50 de puncte.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţilor şi pe pagina web
în cel mult 24 de ore de la încheierea acestuia.
Mediile de admitere obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la programul de studii la care aceştia au candidat și în limita cifrei de școlarizare.

V. CALENDARUL ADMITERII:
Concursul de admitere se organizează în două sesiuni, în condiţii identice şi în limita locurilor
disponibile, cu respectarea următorului calendar:
SESIUNEA I:
➢ Perioada de preînscriere on-line (opţional): 18 februarie – 26 iulie 2021
➢ Perioada de înscriere – depunerea dosarului: 01 iulie – 26 iulie 2021
➢ Întrunirea comisiilor de admitere – 27 - 28 iulie 2021
➢ Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2021

8
SESIUNEA a II-a:
Înscrierea la admitere în SESIUNEA a II-a se realizează în condiţiile în care în prima etapă
NU s-a atins cifra de şcolarizare aferentă programului de studiu pentru care se candidează şi în
limita locurilor rămase disponibile (fără să se depăşească cifra de şcolarizare).
➢ Perioada de înscriere – depunerea dosarului: 02 august – 30 august 2021
➢ Întrunirea comisiilor de admitere – 31 august – 1 septembrie 2021
➢ Afişarea rezultatelor: 1 septembrie 2021

Afişarea listei cu rezultatele concursului de admitere se face la avizier și pe pagina web a


facultății. Listele vor cuprinde atât candidaţii admişi în limita numărului de locuri stabilite prin hotărâre
de guvern, precum și candidaţii respinşi.
Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii, la secretariat sau, în situațiile excepționale
menționate, on-line, la adresa de e-mail admitere.lpse@spiruharet.ro, în termen de 48 ore de la data
afişării rezultatelor. Acestea se soluționează în termen de 24 ore de către comisiile de contestații.
Nu se admit contestaţii care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
După soluționarea contestațiilor, vor fi afișate listele definitive, cu ierarhizarea candidaţilor, care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile ale concursului de admitere.
Facultatea de Psihologie și Științele Educației se obligă să restituie, după afişarea rezultatelor
finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

VI. ÎNMATRICULAREA
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia
rectorului Universităţii Spiru Haret.
După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub un
număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au
fost admişi.
După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.

9
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, întocmeşte
contracte de studii care se încheie între studentul înmatriculat şi Rectorul universităţii.

VII. DISPOZIȚII FINALE


Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
în şedinţa din 25.03.2021, dată la care intră în vigoare, urmând să fie adusă la cunoştinţa candidaţilor prin
afişare la avizierele şi pe site-ul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclul de studii
universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022, aprobată de către Senatul Universităţii Spiru
Haret în şedinţa din 18.02.2021.

Decan,

10