Sunteți pe pagina 1din 40

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI

2018
ADMITEREA ÎN CICLUL I
STUDII UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT

BUCUREŞTI 2018
GENERALITǍŢI

UNIVERSITATEA NAŢIONALǍ DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT –


BUCUREŞTI, str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, tel.centrală: +40/021 316 41
07, Rectorat: +40/021 316 41 08, fax. +40/021 312 04 00, adresǎ
web:www.unefsb.ro, e-mail: secretariat@anefs.edu.ro, organizeazǎ concurs de
admitere pentru anul universitar de studii 2018 - 2019, la Facultatea de Educație
Fizică și Sport și la Facultatea de Kinetoterapie.

În cadrul FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, în


conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea
Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat”, studiile universitare se desfășoară pe două cicluri, în cadrul programelor de
studii acreditate / autorizate de MEN conform HG 615/2017, publicat în M.O. 713
din 04.09.2017, cu modificările și completările ulterioare:

 ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR – în


domeniul Ştiinţa Sportului și Educației Fizice, domeniul de licență Educaţie
Fizică şi Sport;
 ciclul II – studii universitare de masterat – 2 ani, 4 semestre, curs de zi – master în
domeniul Ştiinţa Sportului și Educației Fizice;

NUMǍRUL DE LOCURI pentru fiecare ciclu de învǎţǎmânt se va afişa pe


site-ul UNEFS Bucureşti, conform cifrei de şcolarizare, aprobată de MEN,
pentru anul universitar 2018 - 2019.

Pentru anul universitar 2018 - 2019, admiterea la studii universitare se


organizeazǎ, atât pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu
taxǎ de studii.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi


completările ulterioare, absolvenţii cu Diplomă de Licenţă, obţinută în alt domeniu,
pot urma în cadrul UNEFS a II-a facultate (ciclul de licență), în limita numǎrului de
locuri, bugetate sau cu taxǎ, stabilite de Senatul UNEFS, dupǎ cum urmeazǎ:

▪ Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe


de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care le
oferă.
▪ Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat
pentru un singur program de licență cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
▪ Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de
licenţă optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de
stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat / atestatului / adeverinței de
bacalaureat sau a diplomei / atestatului / adeverinței ciclului de studii
universitare de licență anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe
care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.
▪ Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis în termenul stabilit de Comisia centrală de admitere, duce
la pierderea locului ocupat, indiferent de regimul de finanțare al studiilor.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare de licenţă a fost parcurs parţial sau
integral în regim fǎrǎ taxǎ, diferenţa perioadei de studii sau întregul ciclu de
studii universitare al noului program de licență poate fi urmat numai în regim
CU TAXǍ de STUDII.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare a fost parcurs în regim cu taxǎ, un nou
ciclu de studii universitare de licență poate fi urmat în regim FǍRǍ TAXǍ de
STUDII. Această prevedere se aplică pentru candidații care au obținut la
concursul de admitere cel puţin media ultimului admis pe locurile
subvenţionate de la bugetul de stat.
▪ Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se
suportă de către studenți.
PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA MAXIMĂ DE
ȘCOLARIZARE

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii pot opta pentru


urmǎtoarele programe de studii:

Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență – Cifră maximă de școlarizare


– 200 locuri

Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență, cu predare în LIMBA


FRANCEZĂ – Cifră maximă de școlarizare – 25 locuri

Sport şi performanţǎ motricǎ, învățământ cu frecvență - Cifră maximă de


școlarizare – 112 locuri

Sport şi performanţǎ motricǎ, învăţământ cu frecvenţă redusă - Cifră maximă de


școlarizare – 75 locuri

Sport și performanță motrică, învățământ cu frecvență, cu predare în LIMBA


ENGLEZĂ - Cifră maximă de școlarizare – 50 locuri

Dupǎ susţinerea examenului de licenţǎ, absolvenţii vor obţine DIPLOMA de


LICENŢǍ în domeniul “EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT” şi suplimentul la diplomă
(”Diploma Supplement” - anexǎ la diploma de licenţǎ).

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul pentru admitere la ciclul I studii universitare de învățământ se poate


organiza în 2 sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar
nu mai târziu de 30 septembrie, pentru ocuparea locurilor rămase vacante.

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ, înscrierea candidaţilor pentru prima


sesiune de admitere are loc în perioada 9 - 14 iulie 2018.
Concursul de admitere, sesiunea I, începe pe data de 16 iulie 2018.

Perioada de înscriere, în cazul desfășurării celei de a doua sesiuni, este 10 – 14


septembrie 2018.
Concursul de admitere, sesiunea a II-a, se desfășoară în perioada 17 – 21
septembrie 2018.
NOTǍ: Înaintea începerii concursului de admitere, U.N.E.F.S. organizează două
simulări - în data de 21.04.2018 și 07.07.2018. Înformaţii suplimentare referitoare la
desfăşurarea acestora vor fi anunţate pe site-ul: www.unefsb.ro.

CANDIDAȚII LA ADMITERE

La admiterea pentru studiile universitare de licenţă pot participa absolvenții de


liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă precum și cetățeni români
și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplome de bacalaureat obținute
în statele menționate, recunoscute de UNEFS, conform unei liste și metodologii
aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale.
Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile
prevăzute în paragraful anterior, pot participa la admiterea în ciclul de studii
universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate
cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la admiterea
în ciclul I de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii
români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
Admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, se
susține în limba română, iar cetățenii Uniunii Europene şi din state terțe au obligaţia
să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în
România a acestora, după caz.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ se pot înscrie cetǎţeni ai României,


absolvenţi de liceu cu DIPLOMǍ de BACALAUREAT (sau adeverinţă
echivalentǎ cu aceasta) şi absolvenţi cu DIPLOMǍ de LICENŢǍ obţinutǎ în alt
domeniu.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal sau în numele
candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine
urmǎtoarele acte:

 Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) – în care vor


fi menţionate, sub semnǎturǎ proprie, toate datele solicitate conform
formularului respectiv;
 Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii
sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ.

Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de


bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului
scris al acestora, UNEFS se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat
al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi
a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este
necesară adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ.
În vederea înmatriculării, candidaţii admiși pe locurile finanţate de la
bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data confirmării
locului, diploma/atestatul/adeverința de bacalaureat la secretariatul facultăţii.
Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar curent.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din
vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin
metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la
bugetul de stat.
În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe facultăți / programe de
studiu, sunt admise copii legalizate ale acestor acte (conform cu originalul*),
însoțite de o adeverință eliberată de facultatea / programul de studiu unde s-a
depus dosarul cu acte originale.

 Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat


de cǎsǎtorie) – în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*);

 Cartea de identitate și o copie xerox a acesteia;

 Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus
menţionate, următoarele documente:
1. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal
constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din
această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în
considerare;
2. copie legalizată (sau conform cu originalul) a hotărârii judecătoreşti care
atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia
rromă;

 Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, achitatǎ la casieria UNEFS.


Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane:
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate, pensionat sau
decedat), care prezintǎ adeverinţǎ emisă de unitatea de învăţământ respectivă;
- Copiii personalului didactic și nedidactic din UNEFS, care prezintǎ adeverinţǎ
emisă de către UNEFS;
- Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi, care prezintǎ copii legalizate (sau conform
cu originalul*) dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor;
- Candidaţii proveniţi de la casele de copii și plasament familial, care prezintǎ
adeverinţǎ emisă de unitatea respectivă;
- Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989, care prezintǎ copii legalizate
(sau conform cu originalul*) dupǎ un act doveditor ce atestǎ implicarea în aceste
evenimente;
- Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din
decembrie 1989, care prezintǎ copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*) dupǎ
certificatul medical sau de deces al pǎrintelui în cauzǎ;

 6 (șase) fotografii tip buletin de identitate (pe verso se va scrie numele şi


prenumele candidatului).

 Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de pe


site-ul UNEFS www.unefsb.ro) - va conţine următoarele informaţii:

 Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza


antecedentele personale ale candidatului (bolile cronice și stările patologice
care contraindică efortul fizic sportiv);

 Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de


specialitate și EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va
prezenta în original înregistrarea EKG a cărei interpretare este consemnată în
fișa medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”. Examenul poate fi
efectuat cu maximum 3 luni înaintea datei de începere a concursului de
admitere.
Candidaţii au posibilitatea să efectueze această examinare, începând cu 09.04
2018, în urma unei programări prealabile şi în limita locurilor disponibile, contra cost
(220 lei), şi în centrele medicale partenere UNEFS:
- Centrului de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS - GRAL
aflat în incinta Complexului Central, str. Constantin Noica nr. 40, sector 6, Bucureşti.
Programările se pot face la tel. +4 0372 127 345, +40 725 004 306.
- Clinica de recuperare medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu
strada Calea 13 Septembrie), sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4
0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235
 Concluziile comisiei medicale de admitere din UNEFS.

Vizita medicală la sediul UNEFS este OBLIGATORIE și ELIMINATORIE.

Pentru efectuarea vizitei medicale, candidații se vor prezenta în echipament


corespunzǎtor (şort, tricou și încălțăminte sport).
 Diploma de Licenţǎ (sau adeverință în original pentru candidații care au
promovat examenul de licență în sesiunea 2018 - 2019) şi suplimentul la
diplomă în copie legalizată (sau conform cu originalul*), pentru cei care
doresc sǎ concureze la a II-a facultate.

NOTĂ: Candidații care doresc să se înscrie la a II-a facultate, vor depune la


dosar o adeverință eliberată de către facultatea absolvită din care să reiasă
modul de finanțare a studiilor pentru fiecare an de studiu.

NOTǍ: Pentru candidaţii programului de studii Sport şi performanţǎ motricǎ


– ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT
FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE și ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ
REDUSĂ dosarul va cuprinde documentele menţionate anterior la care se
adaugă o adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate care să ateste
performanţele deţinute, cu specificarea competiţiei (data, locul desfăşurării,
categoria la care a fost obţinută performanţa) şi a rezultatului obţinut.
Modelul adeverinței este prezentat în anexa 2 și poate fi descărcat de pe site-ul
UNEFS www.unefsb.ro
Adeverinţa trebuie să prezinte SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL ALE
PREŞEDINTELUI ŞI SECRETARULUI FEDERAŢIEI, precum şi
ŞTAMPILA ÎN CLAR A FEDERAŢIEI.

Candidații care au obţinut locurile I – III și mențiune la Olimpiada Naţională


de Pregătire Teoretică Sportivă vor prezenta în copie xerox legalizată (conform
cu originalul*) după diploma obţinută.

Comisia Centralǎ de Admitere va afişa modelul pentru completarea dosarului


de concurs și va informa zilnic candidații în legătură cu situaţia numericǎ a
înscrierilor.

NOTǍ: Taxa de înscriere nu va fi returnată candidaților care doresc să se


retragă înainte de începerea concursului de admitere, indiferent de motiv.

NOTǍ: Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de


admitere la comisia de de admitere UNEFS.

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul,


candidații vor prezenta documentele în original și în copie xerox.
DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din str. Constantin


Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro cu cel puţin 24 de ore
înaintea începerii fiecǎrei probe de concurs listele nominale ale candidaţilor înscrişi,
locurile de desfǎşurare şi ora de apel.

ATENŢIE - Candidaţii NU se pot prezenta pentru susţinerea probelor de

! concurs cu alte grupe sau la alte ore decât cele planificate şi afişate de
Comisia Centrală de Admitere, INDIFERENT DE MOTIV.

❖ Pentru proba de Educaţie fizică, listele nominale ale candidaţilor vor fi


întocmite pe GRUPE, în funcţie de opţiuni, ordonate numeric și alfabetic,
pentru fete și băieţi.

❖ Pentru proba scrisǎ, listele nominale vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe


săli.

Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:


- Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;
- Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul
de susţinere a probei;
- Formularele grilǎ şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de
către Comisia Centrală de Admitere;
- Pentru completarea grilelor se va folosi numai pix cu pastǎ albastrǎ sau
neagrǎ;
- Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub
nici un motiv;
- Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea
subiectelor;
- ESTE INTERZIS ACCESUL CU TELEFOANE MOBILE în sala de
susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi candidați care au asupra lor
telefoane mobile, acestea vor fi predate comisiei de supraveghere, sigilate
si depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după
expirarea timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 ore.

DACĂ ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE ESTE


DEPISTAT UN CANDIDAT CARE ARE ASUPRA LUI TELEFON MOBIL,
ACESTA VA FI ELIMINAT DIN CONCURS.

Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis


EXCLUSIV pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE

Media generalǎ a concursului de admitere reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor


celor douǎ probe. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Criteriile de departajare se aplică pentru ocuparea ultimului loc
(subvenţionat de la bugetul de stat sau cu taxă), în cazul existenţei mai multor
candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt în ordine:
a) Nota la proba de Educaţie fizică;
b) Nota la Examenul de Bacalaureat
Nu este admisă depășirea capacității de școlarizare stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
Media generalǎ minimǎ de promovare a concursului de admitere este 5
(cinci).

! ATENŢIE! Absentarea la una dintre probele de concurs conduce la


eliminarea candidatului din concurs.

Criteriile de departajare, în cazul candidaţilor la programul de studii SPORT


ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (locuri fără
concurs de admitere, aprobate prin decizia Senatului UNEFS, pentru sportivi de
performanță) și ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ sunt:
a) Performanţa sportivă, atestată de adeverința eliberată de către Federația
sportivă de specialitate;
b) Nota la Examenul de Bacalaureat
Ierarhizarea candidaților în vederea ocupării acestor locuri se face în baza grilei
de performanțe aprobate de către Senatul UNEFS.

CONTESTAŢII

Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de concurs și rezultatul final


al concursului de admitere se depun la Comisia Centrală de Admitere în termen
de maxim 24 de ore de la afişarea acestora.
Pentru probele practice şi cele scrise (de tip grilă), contestaţiile pot avea ca
obiect eventuale:
- erori de transcriere;
- erori de transformare a rezultatelor în notǎ;
- erori de calcul.
ESTE EXCLUSǍ REEXAMINAREA CANDIDAŢILOR pentru oricare
dintre probele concursului de admitere.
Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere, nu se mai iau în
considerare contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.
CONCURS PE LOCURI DE LA BUGET FĂRĂ EXAMEN DE
ADMITERE

ATENŢIE - Înmatricularea candidaților la CURSURILE DE ZI PE

! LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ CONCURS DE


ADMITERE, este posibilă doar în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de
lege.

În baza prevederilor legislative în vigoare şi a autonomiei universitare, la


programul de studii „Sport şi performanţă motrică” se pot ÎNSCRIE LA
CURSURILE DE ZI PE LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ
CONCURS DE ADMITERE, pe un număr de locuri stabilit prin Decizia Senatului,
candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
 locurile I-VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele
Europene (seniori, tineret, juniori);
 locul I-III la Jocuri Mondiale universitare;
 locul I-III la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele
Balcanice (seniori, tineret, juniori);
 locul I la Campionatele Naţionale (juniori I).

* În situația unor rezultate la Jocurile Europene, încadrarea performanței sportive în


grila UNEFS, se va face pe baza certificării federației de specialitate referitoare la
clasificarea competiției în prezenta ierarhie.

NOTĂ: UNEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în


actele oficiale prezentate de către candidat şi de a lua hotărâri, în cazul în care
acestea nu se confirmă.
STABILIREA REZULTATELOR FINALE
ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea în ciclul I – studii universitare de licenţă se face strict în limita


locurilor subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de
studii stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului UNEFS, fără a depăși capacitatea de
școlarizare.
Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare, numai la programul de studii din cadrul UNEFS la
care aceștia au candidat.
Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor și a
opțiunilor exprimate în scris astfel:.
- locuri finanțate de la bugetul de stat;
- locuri în regim cu taxă.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală
de Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din str. Constantin
Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro.
Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generânu-se mai multe tipuri de liste:
a) lista provizorie cu rezultatele la proba de educație fizică;
b) lista definitivă cu rezultatele la proba de educație fizică, după
soluționarea contestațiilor;
c) lista provizorie cu rezultatele la proba scrisă;
d) lista definitivă cu rezultatele la proba scrisă, după soluționarea
contestațiilor;
e) lista provizorie cu ierarhizarea candidaților, după soluționarea
candidaților la proba scrisă;
f) lista finala, cu ierarhizarea candidaților, după confirmarea locurilor care
cuprinde rezultatele definitive și incontestabile
Listele conțin următoarele informații:
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare de la buget;
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare cu taxă;
- lista candidaților respinși.
Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare
de la buget este reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare până la
termenul stabilit de către Senatul UNEFS și semnarea contractului de studii.
Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă este
reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare și a primei tranșe a taxei
de studii, până la termenul stabilit de către Senatul UNEFS și semnarea contractului
de studii.
În cazul neconfirmării locului în termenul stabilit, candidatul este declarat
respins.
Candidații care au fost declarați respinși la proba de educație fizică, își pot
retrage actele după afișarea rezultatelor la această probă.
Candidații rămași în concurs își pot retragre actele numai după afișarea
rezultatelor finale.
UNEFS are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult
48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele
candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate
şi a legitimaţiei de concurs, sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri
legalizate la notariatul public.

NOTǍ: Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 pot suporta
modificǎri în funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare de la
M.E.N. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa candidaților prin AFIŞARE.

INMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI


ADMIȘI

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza


rezultatelor concursului de admitere, prin decizia Rectorului UNEFS.
După înmatriculare UNEFS afișează listele finale care cuprind candidații
declarați admiși și înmatriculați.
După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol unic,
cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii
la care au fost admiși.
ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ

Studenții care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență, să


dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ primar şi gimnazial,
sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
– nivel I”, organizat în cadrul UNEFS.
Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă în scris, prin
completarea unei cereri tip (formularul este solicitat comisiei de înscriere).
Admiterea
Selecția candidaților se realizează pe baza unui interviu.
Interviul se va desfăşura pe perioada înscrierii.
Cererile și rezultatele interviului vor fi luate în considerare numai în cazul în
care, candidatul este declarat admis la unul dintre programele de studii universitare de
licență organizate în cadrul UNEFS.
Pentru programul de studii “Sport şi performanţă motrică – învăţământ cu
frecvenţă redusă” interviul în vederea admiterii la “Programul de formare
psihopedagogică – nivel I” se va desfăşura pe perioada înscrierii.
Organizarea programului
Programul de formare psihopedagogică se organizează la forma de învăţământ
cu frecvenţă şi se parcurge ÎN PARALEL CU STUDIILE DE LICENŢĂ. Activităţile
didactice sunt prevăzute în orarul facultăţii.
Regim de finanţare
Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este GRATUITĂ, pentru
toți candidații admiși la programele de studii universitare de licență, indiferent de
tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la bugetul de stat sau în regim cu taxă).
Finalitatea programului
Certificatul obţinut la finalizarea Programului de formare psihopedagogică -
nivel I, oferă absolvenţilor programului de studii universitare de licență și
POSIBILITATEA DE OCUPARE A POSTURILOR DE PROFESOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL.
Totodată, în perspectiva continuării ciclului I - studii universitare de licență, cu
ciclul II - studii universitare de masterat, NUMAI absolvenții nivelului I al
Programului de formare psihopedagogică pot parcurge nivelul II al
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ cu nivelul II prin care
pot accede la o carieră didactică în învățământul liceal şi superior.

Studenţii anului I sunt cazați în căminul UNEFS în limita


DE REŢINUT!
locurilor disponibile; criteriul de cazare este media de
admitere. Cazarea în căminul UNEFS se face în ordinea
descrescătoare a anilor de studii.
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

În conformitate cu hotǎrârea Senatului UNEFS din 15.02.2018, pentru


admiterea în CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ, probele de
concurs, sunt:

A. Pentru programe de studii cu predare în limba română

1. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă


ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5
(cinci).

2. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ şi Biologie.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE este
obligatorie deținerea atestatului de competență lingvistică pentru limba română.

B. Pentru programele de studii cu predare în limba franceză și în limba engleză


Se pot înscrie cetăţeni care provin din state membre ale UE, din Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţeni din afara UE,
vorbitori de limbă franceză, respectiv engleză.

1. Probă de competenţă lingvistică - ELIMINATORIE – notată cu admis / respins.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, la programele de studii autorizate /
acreditate în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, UNEFS
organizează un test de competență lingvistică pentru limba de predare a
programului. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde
limba oficială a statului este limba în care se țin cursurile, persoanele care prezintă
la înscriere acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din
străinătate, cu predare în limba respectivă și cele care dețin atestat lingvistic cu
recunoaștere internațională (TOEFL, CAMBRIDGE și DELF - Diplôme d’études en
langue française).

2. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă


ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5
(cinci).

4. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba franceză / engleză şi Biologie (în limba franceză
/ engleză)
NOTĂ: admiterea la programe de studii a cetățenilor din state terțe UE, se
desfășoară conform unei metodologii speciale.

CONŢINUTUL PROBELOR DE CONCURS

A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Proba de educaţie fizică cuprinde un test la alegere din următoarele patru:


JOCURI SPORTIVE, GIMNASTICĂ, ATLETISM, DISCIPLINE DE COMBAT.

1. JOCURI SPORTIVE

Candidaţii pot opta pentru unul dintre următoarele jocuri sportive: baschet,
volei, handbal, fotbal. La fiecare joc se vor susţine două probe:
✓ proba 1 – structură tehnică
✓ proba 2 – joc bilateral

NOTA FINALĂ LA TOATE JOCURILE SPORTIVE


=
MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)

a. BASCHET

Examenul specific jocului de baschet cuprinde două probe de concurs la care


se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele
două probe.

PROBA NR. 1 - STRUCTURA TEHNICĂ: se efectuează contratimp.

Amenajarea terenului:
În terenul de apărare, în colţurile suprafeţei de restricţie, în afara acesteia, se
află 4 zone (de 30 cm pe 30 cm) care trebuie atinse cu piciorul în timpul execuţiei
structurii tehnice.
În terenul de atac, în colţul suprafeţei de restricţie, se află un jalon care trebuie
ocolit în dribling prin exterior.
Mingea este aşezată pe sol, la 1 m lateral faţă de colţul suprafeţei de restricţie
şi 1 m în interiorul terenului faţă de linia de fund a acestuia.

Legendă:
- deplasare
- dribling
- aruncare la coş

Descrierea probei: executantul, din poziţie fundamentală, cu piciorul dinspre


linia laterală a terenului având contact cu solul în zona de 30 cm pe 30 cm în afara
suprafeţei de restricţie, se deplasează pe următorul traseu:
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral paralel cu linia de
fund a terenului şi atingerea cu piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara
suprafeţei de restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înainte şi atingerea cu
piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral pe linia de aruncări
libere şi atingerea cu piciorul a în zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de
restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înapoi şi atingerea cu
piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara suprafeţei de restricţie;
- preluarea mingii de pe sol, dribling cu ocolirea cercului central, se continuă
driblingul spre coşul advers, cu ocolirea prin exterior a jalonului din colţul suprafeţei
de restricţie şi se aruncă la coş din dribling.

Structura tehnică se efectuează contracronometru. Cronometrul porneşte atunci


când candidatul execută prima mişcare şi se opreşte atunci când acesta a eliberat
mingea din mâini pentru aruncare la coş.
Executantul poate executa structura tehnică la alegere, pe partea dreaptă sau pe
partea stângă.
Nerespectarea traseului şi a modului de execuţie a structurii tehnice duce la
descalificarea candidatului.
Candidatul execută traseul de 2 ori şi se notează rezultatul cel mai bun.
Penalităţi:
➢ 0,25 sec – pentru nerespectarea deplasării în poziţie fundamentală cu pas
adăugat în suprafaţa de restricţie (pentru fiecare dintre cele 4 deplasări);
➢ 0,25 sec – pentru fiecare neatingere cu piciorul a zonelor de 30 cm pe 30 cm
din colţurile suprafeţei de restricţie, în timpul deplasării în poziţie fundamentală cu
pas adăugat;
➢ 0,25 sec – pentru fiecare abatere de paşi comisă de executant;
➢ 0,25 sec – pentru fiecare abatere de dublu dribling comisă de executant;
➢ 1 sec – pentru neînscrierea coşului prin aruncare la coş din dribling.

TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A


STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE

NOTĂ BĂIEŢI FETE


10 15"50 - 15"74 17"50 - 17"74
5 20"50 - 20"74 22"50 - 22"74

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL


Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc 5x5 cu desfăşurare pe tot terenul,
urmărindu-se acţiunile tehnico-tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de
adversitate (joc bilateral), şi anume:

- acţiuni tactice individuale de atac:


• demarcajul,
• depăşirea,
• pătrunderea,
• recuperarea ofensivă;

- acţiuni tactice individuale în apărare:


• marcajul normal,
• recuperarea defensivă;

- acţiuni tactice colective de atac (combinaţii de 2-3 jucători):


• dă şi du-te.
b. VOLEI

Examenul specific jocului de volei cuprinde două probe de concurs la care se


obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două
probe.

PROBA NR. 1 - Presupune parcurgerea unui TRASEU care include trei


acţiuni tehnico-tactice individuale de joc: serviciul, preluare spre zona ridicătorului,
sub forma transmiterii mingii din autoaruncare, şi atac din autoaruncare. Acţiunile se
efectuează în condiţii impuse, astfel încât execuţia canditatului să nu fie dependentă
de execuţia vreunei alte persoane.
Fiecare acţiune reuşită în cadrul traseului este notată cu 3 puncte, la care se
adaugă 1 punct din oficiu, ce se acordă pentru prezentarea la susţinerea probei. Spre
exemplu, 3 acţiuni reuşite x 3 puncte = 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte.

Descrierea probei
Serviciu spre zona 1, deplasare în terenul propriu în zona 5, preluare din
autoaruncare spre zona de acţionare a ridicătorului, deplasare în zona 4 urmat de atac
din autoaruncare spre zona 5 a terenului advers.

- proba se realizează în limita a 12 secunde;


- executantul are la dispoziţie 3 mingi (câte o minge pentru fiecare acţiune) pe
care le dispune aleator în zone care îi sunt convenabile şi care să-i faciliteze
evoluţia;
- faţă de cele 3 mingi, mai beneficiază de o minge suplimentară pe care o poate
folosi pentru a repeta oricare dintre cele trei acţiuni ce compun traseul, în cazul
în care este greşită.

Precizări:
a. SERVICIUL
- serviciul se execută liber, de sus sau de jos, din orice punct al zonei de serviciu
spre Z1, într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m lungime şi 4,5 m lăţime,
măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;
- serviciul este reuşit atunci când atinge suprafaţa marcată din terenul advers;
- serviciul este greşit atunci când nu respectă cerinţele regulamentului în
momentul execuţiei, nu trece peste plasă în terenul advers, atinge tija, banda
laterală sau iese în afara suprafeţei terenului;
- tentativa de serviciu este apreciată ca execuţie greşită;
a.

Acordarea punctelor:
- serviciu reuşit - 3 puncte;
- serviciu greşit - 0 puncte;
- serviciu în afara zonei marcate dar în suprafaţa terenului - 1 punct.

b. PRELUAREA
- preluarea se execută liber din zona 5, din autoaruncare, cu două mâini de sus
sau de jos, spre fileu într-o suprafaţă marcată ce măsoară 3 m/ 4,5 m, măsurat
până la linia de 3 m;
- preluarea este reuşită atunci când are o traiectorie optimă ca să poată fi
efectuată ridicarea şi cade în interiorul suprafeţei marcate la fileu;
- preluarea este greşită atunci când mingea este transmisă peste fileu în terenul
advers sau atinge în zborul ei antena sau banda laterală;
- tentativa de preluare datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie
greşită.
b.

Acordarea punctelor:
- preluare reuşită - 3 puncte;
- preluare greşită - 0 puncte;
- preluare cu traiectorie optimă, dar mingea atinge fileul în zona corespondentă
suprafeţei marcate - 2 puncte;
- preluare în afara zonei marcate, dar în interiorul suprafaţei terenului - 2 puncte;
- preluare cu traiectorie joasă, care nu permite efectuarea ridicării în condiţii
optime - 1 punct;
- preluare în afara suprafeţei terenului de joc - 1 punct.

c. ATACUL
- atacul se execută liber din zona 4, din autoaruncare, sub forma loviturii de atac,
spre zona 5 a terenului advers într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m
lungime şi 4,5 m lăţime, măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;
- atacul este reuşit atunci când se execută prin lovitură de atac (elan, bătaie –
desprindere, zbor, lovirea mingii cu o mână, aterizare), are o forţă optimă, iar
mingea cade în interiorul suprafeţei marcate;
- atacul este greşit atunci când executantul atinge fileul, mingea este atacată în
fileu, loveşte tija sau iese în afara terenului de joc advers;
- tentativa de atac datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie
greşită.

c.

Acordarea punctelor:
- atac reuşit - 3 puncte;
- atac greşit - 0 puncte;
- atac cu forţă redusă, dar care ajunge în interiorul suprafeţei marcate - 2 puncte;
- atac de pe picioare, fără desprindere, dar care ajunge în interiorul suprafeţei
marcate - 1 punct;
- atac realizat în alte forme decât lovitura de atac, dar care ajunge în suprafaţa
marcată - 1 punct;
- atac în afara suprafeţei marcate, dar în interiorul terenului de joc - 1 punct.

Precizări suplimentare:
- depăşirea celor 12 secunde alocate parcurgerii traseului, generate de pregătirea
exagerată a vreuneia dintre acţiuni sau reluării unei acţiuni greşite, este
penalizată cu 1 punct;
- reluarea unei acţiuni greşite, fără a fi depăşite cele 15 secunde, nu se
penalizează.
PROBA NR. 2 - Constă în derularea unui JOC BILATERAL, în baza
modelului intermediar 1 de joc, model de joc fără specializare pe zone şi posturi, cu
zona 3 ridicător. În aceste condiţii, nu se efectuează schimbările de zone în timpul
jocului, fiecare candidat păstrându-şi zona de acţionare conform rotaţiei; în concluzie,
când rotaţia îl va aduce în zona 3, fiecare candidat va deveni ridicător.
În cadrul acestei probe va fi apreciat jocul cu minge şi cel fără minge al
candidaţilor. Concret, se va urmări atât modul de execuţie a acţiunilor tehnico-tactice
individuale de atac şi de apărare, cât şi modul de încadrare în dispozitivele specifice
acţiunilor colective de joc (la efectuarea serviciului, la primirea serviciului, în atac şi
în apărare).
La această probă se va obţine o notă ce reflectă evoluţia candidatului pe
parcursul derulării jocului, în linia I şi linia a II-a, în situaţii de joc de atac şi de
apărare.
c. HANDBAL

Examenul specific jocului de handbal


cuprinde două probe de concurs, la care se
obţin două note, nota finală fiind constituită
din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - TESTUL DE HANDBAL


(contratimp) - constă în parcurgerea unui
traseu care, în partea iniţială, necesită
amenajarea unor puncte de reper pe teren
(vezi figura alăturată). Astfel, între semicercul
de 6 m şi cel de 9 m se marchează un triunghi
a cărui bază este constituită de linia dreaptă
(de 3 m) a semicercului de 6 m şi vârful situat
pe semicercul de 9 m, în dreptul unei
perpendiculare ridicate imaginar de la
mijlocul bazei triunghiului. În colţurile
1m
triunghiului se marchează câte un cerc cu
diametrul de 20 cm. În dreptul vârfului
triunghiului, la o distanţă de 1,5 m lateral
dreapta faţă de acesta, se află plasată o minge. 3m

Descrierea traseului: Candidatul se


găseşte dispus cu faţa către vârful triunghiului
şi cu un picior într-unul dintre cercurile bazei
triunghiului; se deplasează cu paşi adăugaţisau Legendă:
încrucișați lateral către celalalt cerc al bazei - vârfurile triunghiului
triunghiului, apoi înainte către cercul din vârful  - punctul de aşezare a mingii
triunghiului şi înapoi către cercul din care s-a luat - dribling multiplu
startul, executând o tură completă; după atingerea - aruncare la poartă
- alergare fără minge
cercului din care s-a dat startul, aleargă, ridică
mingea din dreptul vârfului triunghiului, execută
dribling multiplu până în partea opusă a terenului şi finalizează printr-o aruncare la
poartă, dintre cele două semicercuri; după aruncare se întoarce în mare viteză până la
semicercul de 6 m de la care a pornit.

Precizări:
 testul se efectuează contratimp: cronometrul este pornit la prima mişcare a
candidatului şi este oprit în momentul în care candidatul ajunge la semicercul de
la care a pornit pe traseu;
 testul se execută de două ori şi se notează performanţa cea mai bună;
 aruncarea la poartă se execută folosind un procedeu de aruncare la alegere;
 se penalizează următoarele greşeli:
 paşi, dublu dribling, semicerc - cu câte 0,50 puncte fiecare;
 nemarcarea golului după aruncarea la poartă - cu 1 punct.
 timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de handbal,
conform următorului tabel:

NOTA BĂIEŢI FETE


10 11”7 sau mai puţin 12”9 sau mai puţin
5,00 14”5 – 14”3 15”7 – 15”5

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL

Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc, urmărindu-se acţiunile tehnico-


tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de adversitate (joc bilateral):
 acţiuni individuale de atac: aşezarea jucătorilor în teren, prinderea şi pasarea
mingii în pătrundere, angajarea jucătorilor la semicerc, demarcajul, aruncarea la
poartă;
 acţiuni individuale de apărare: oprirea contraatacului, replierea în apărare,
marcarea adversarului, blocarea mingii aruncate la poartă, atacarea adversarului
cu mingea şi scoaterea mingii de la adversar;
 acţiuni colective de bază: încrucişările simple şi duble, blocajele, paravanele,
învăluirile, blocajul şi plecarea din blocaj;
 acţiuni colective pentru apărare: schimbul de adversari, dublarea, colaborarea
cu portarul şi apărarea aruncărilor libere.
d. FOTBAL
(băieţi şi fete)

Examenul specific jocului de fotbal cuprinde două probe de concurs, la care se


obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două
probe.

PROBA NR. 1 - TRASEU (contratimp)

Descrierea traseului:

- candidatul pleacă de la 33,5 m distanţă faţă de poartă, execută preluarea mingii cu


talpa pe direcţia de deplasare, cu şiretul plin prin amortizare sau cu partea interioară a
piciorului prin amortizare din autoaruncare (mingea se aruncă până la nivelul
capului), conduce mingea printre 4 jaloane (distanţă 3 m între acestea) şi finalizează
prin şut la poartă (procedeu de lovire a mingii la alegere) din afara suprafeţei de
pedeapsă (mingea trebuie să intre în poartă). Linia de start este la 3 m faţă de primul
jalon, iar spaţiul de finalizare (cuprins între ultimul jalon şi suprafaţa de pedeapsă) are
o lungime de 5 m.

Legendă:

executant;

preluarea mingii;

conducerea mingii;

finalizare (şut la poartă).

Precizări:

- testul se efectuează contratimp;


cronometrul este pornit în momentul
preluării mingii de către candidat şi este
oprit în momentul şutului la poartă;
- candidatul are dreptul la două încercări, fiind notată cea mai bună dintre ele;
- timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de fotbal,
conform următorului tabel:
NOTA BĂIEŢI FETE
10 4”51- 4”75 5”51- 5”75
5 5”76 - 6” 6”76 - 7”

Penalizări:
- pierderea unui jalon, dărâmarea acestuia, şutul la poartă înainte de ultimul jalon
şi depăşirea liniei de unde se şutează la poartă se penalizează cu 0,50 secunde;
- nerespectarea traseului duce la descalificarea candidatului;
- transmiterea mingii în afara porţii, inclusiv bara, se penalizează cu 0,50
secunde.

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL (băieţi şi fete)


Candidatul va fi notat de la 1 la 10 în cadrul unui joc bilateral 11x11, pe durata
a 30 minute, fiind apreciat pentru următoarele execuţii tehnice şi acţiuni tactice:
I. pentru jucători de câmp:
- în atac - lovirea mingii cu piciorul şi cu capul;
- preluarea mingii;
- conducerea mingii;
- mişcarea înşelătoare;
- protejarea mingii din deplasare;
- demarcajul;
- depăşirea individuală;
- un-doi-ul;
- încrucişarea.
- în apărare - deposedarea adversarului de minge;
- marcajul;
- dublajul;
- presingul.
II. pentru portari:
Candidaţii care solicită şi joacă pe acest post vor fi apreciaţi pentru
corectitudinea şi eficienţa execuţiilor şi acţiunilor tehnico-tactice care compun
conţinutul jocului portarului în atac şi în apărare.

NOTĂ: Echipamentul candidaților trebuie sa fie corespunzător jocului de


fotbal in 11 desfășurat pe teren de dimensiuni normale de iarba (gazon), fiind alcătuit
din ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort și tricou (jucători de câmp)
și ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort specific (pantaloni de
trening), tricou specific (bluză cu mânecă lungă), mănuși (portari).
2. GIMNASTICĂ

În cadrul concursului de admitere candidaţii care aleg “Gimnastica” pentru


proba de educaţie fizică vor susţine două probe obligatorii:

PROBA NR. 1: exerciţiu la sol - liber ales; acesta poate fi compus din elemente
valorice alese din gimnastica artistică sau/şi gimnastică ritmică.
Valoarea dificultăţii elementelor sau combinaţiilor trebuie să
însumeze 9 puncte. Aceasta trebuie preluată din tabelele specifice
anexate în „Broşura de admitere”. Se acordă un punct din oficiu
pentru punctajul maxim - 10.

PROBA NR. 2: săritură peste un aparat de gimnastică, - capră sau lada de


gimnastică aşezate transversal, la alegere. Sunt propuse 2 sărituri
atât pentru băieţi cât şi pentru fete. Ambele sunt cotate cu „nota de
plecare” 9.

Rezultatul final la disciplina „gimnastică” va fi obţinut prin media celor 2 note


obţinute la proba de sol şi de sărituri.

PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE:

• Pentru fiecare probă evaluarea va porni din nota 10 considerată - notă de


plecare. Pentru fiecare probă aceasta este compusă din:
1 punct din oficiu + 9 puncte – ce reprezintă valoarea însumată a
dificultăţii elementelor cuprinse în exerciţiului liber ales la sol (proba 1);
1 punct din oficiu + 9 puncte valoarea săriturii pentru care a optat
candidatul (proba 2);
Din fiecare notă de plecare se scad, dacă este cazul, penalizările
pentru execuţie.
• Pentru proba 1 se aleg elemente din tabelul de mai jos, astfel încât valorile
însumate să totalizeze 9 puncte.

Observaţii
În conţinutul exerciţiului, elementele alese de candidaţi trebuie să se regăsească în
conţinutul exerciţiului o singură dată! Orice repetare a unui element sau combinaţie
gimnică nu este luată în considerare. În conţinutul exerciţiului, aceştia trebuie să aibă
câte un element din cele 3 categorii valorice: un element de 3 puncte unul de 2 puncte
şi unul de 1 punct.
!
ATENŢIE
➢ Elementele propuse pentru proba 1 - sol se adresează tuturor, băieţi şi
fete (chiar dacă desenul reprezintă băiat sau fată);
➢ Dacă cerinţele de legare logică şi cursivă a elementelor conduc la poziţii
iniţiale şi finale diferite de cele din desen, elementele se iau în
considerare;
➢ Se recomandă candidaţilor să aleagă elemente de valori diferite, astfel
încât suma valorilor lor să fie 9 puncte. În cazul în care suma valorilor
este mai mică atunci şi nota de plecare va fi mai mică, iar posibilitatea
obţinerii notei maxime este exclusă.

Exemple orientative de combinare a valorilor:


➢ (4 elemente x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (1 element x 3
puncte) = 9 puncte;
➢ (1 element x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (2 elemente x 3
puncte) = 9 puncte;
➢ (2 elemente x 1 punct) + (2 elemente x 2 puncte) + (1 element x 3
puncte) = 9 puncte;

TABEL CU ELEMENTELE PENTRU PROBA 1

Nr. Denumire
crt. element Valoare 1 punct
1. Rostogolire înainte
din ghemuit în
ghemuit
2. Rostogolire înapoi
din sprijin ghemuit
în sprijin ghemuit
3. Rostogolire înapoi
din stând depărtat în
stând depărtat

4. Stând pe omoplaţi
(variante)
5. Cumpănă pe 1
genunchi

6. Semisfoara

7. Săritură dreaptă cu
întoarcere 1800

8. Săritură cu ridicarea
genunchilor la piept
(grupată)

9. Săritură passé

Valoare 2 puncte
1. Podul de jos
(variante)

2. Cumpănă pe 1 picior
(variante)

3. Rostogolire înainte
din stând în stând
depărtat

4. Stând pe mâini cu
revenire

5. Stând pe cap
(variante)

6. Stând pe cap din


stând depărtat,
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit
7. Săritură dreaptă cu
întoarcere 3600

8. Val de corp înainte


(variante)

9. Săritură cu
forfecarea
picioarelor înainte,
braţele sus

Valoare 3 puncte
1. Podul de sus cu revenire

2. Sfoara cu piciorul drept/


stâng înainte / sfoara
laterală

3. Rostogolire înainte din


stând în stând cu
picioarele apropiate

4. Roata laterală din stând


cu umărul drept/ stâng
spre direcţia de execuţie

5. Stând pe mâini podul cu


ridicare în stând

6. Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit
7. Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
stând depărtat

• Pentru proba 2 se alege una dintre săriturile de mai jos, pentru băieţi şi fete:

2.1 Săritură depărtat peste capra de gimnastică (înalţime - 1,10 m.) şi


aterizare în stând cu genunchii uşor îndoiţi şi braţele lateral.

2.2 Săritură în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică aşezată


transversal şi săritură cu extensie cu aterizare amortizată în stând
cu braţele lateral (înalţime – 1,15 m).

! ATENŢIE!

Săriturile propuse pentru proba 2 se adresează tuturor, băieţi şi fete (chiar


dacă desenele reprezintă băieţi).

PENALIZĂRI SOL
Neacordare
a valorii 0,5 puncte 0,3 puncte 0,2 puncte 0,1 puncte
elementului
Execuţie Cădere/repetare; Dezechilibrare Deviere de la Greşeli mici
necontrolată, execuţie fără mare direcţia de de ţinută
ilogică, ţinută şi încordare Greşeli mari de execuţie
Agimnică specifică pe tot tehnică şi ţinută Greşeli medii
parcursul de tehnică şi
exerciţiului ţinută
PENALIZĂRI SĂRITURI
Neacordare
a valorii 0,5 puncte 0,3 puncte 0,2 puncte 0,1 puncte
săriturii
Neexecutarea Cădere/sprijin Lovirea aparatului Atingerea Aterizare în
săriturii pe sol în Sprijin pe o singură aparatului ghemuit
Efectuarea partea a doua mână pe aparat Amplitudine Aterizare în
altei sărituri a săriturii Greşeli mari de ţinută mică zbor II stând
Sprijinul depărtat
mâinilor pe Paşi după
sol la aterizare
aterizare Greşeli mici
Greşeli medii de ţinută
de ţinută

PRECIZĂRI PRIVIND EXECUŢIA, PREZENTAREA PENTRU


CONCURS ŞI APRECIEREA
 În cadrul concursului, fiecare candidat are dreptul la o singură prezentare
(încercare) a exerciţiului liber-ales şi la o singură săritură.
 Începutul fiecărui exerciţiu este precedat de prezentare. Ea este obligatorie.
 Aprecierea se face în conformitate cu uzanţele de arbitraj în gimnastică, ţinând
cont de corectitudinea execuţiei, cursivitatea şi logica legărilor pentru
exerciţiul la sol şi corectitudinea execuţiei pentru săritura aleasă, înregistrându-
se eventualele penalizări.
 Echipamentul acceptat pentru candidaţi: şort/colanţi, maiou/tricou, costum de
gimnastică, papuci de gimnastică/şosete/desculţ, după preferinţa fiecărui
candidat. Echipamentul trebuie să fie decent şi să permită efectuarea lejeră a
elementelor şi a săriturii alese.
 Nota

Pentru proba nr. 1:

Nota la sol = 10 – suma penalizărilor (dacă este cazul)

Pentru proba nr. 2:

Nota la sărituri = 10 – suma penalizărilor (dacă este cazul)

NOTA FINALĂ LA GIMNASTICĂ


=
MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)
3. ATLETISM

Candidaţii vor fi evaluaţi pe baza a două probe:


PROBA NR. 1 - PROBA OBLIGATORIE - alergare de viteză pe distanţa
de 50 m
PROBA NR. 2 - PROBĂ LA ALEGERE între:
a. săritura în lungime cu elan
b. aruncarea greutăţii
c. alergarea de rezistenţă (800 m fete, 1500 m băieţi)

1. Alergare de viteză pe distanţa de 50 m:


- se va alerga o singură dată, cu start din picioare;
- se va pleca individual (liber), cronometrul declanşându-se la prima mişcare a
candidatului.

Nota 5 10
Băieţi 6.5 5.9
(secunde)
Fete 7.5 6.9
(secunde)

2. a. Săritura în lungime cu elan:


- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai
bună;
- bătaia se va executa liber, într-un pătrat cu latura de 1 m situat la 1 m de groapa
de sărituri;
- se va măsura de la urma lăsată în interiorul pătratului până la ultimul semn din
groapa de sărituri.

Nota 5 10
Băieţi 5.10 6.00
(metri)
Fete 4.10 5.00
(metri)

Calculul notelor intermediare, la proba de săritura în lungime cu elan se va face


conform următorului tabel:

NOTA BĂIEŢI FETE


Performanţa (m) Performanţa (m)
10 6.00 5.00
5.00 5.10 4.10
2. b. Aruncarea greutăţii (cu sau fără elan)

- greutatea bilei este de 4 kg pentru fete şi de 7,260 kg pentru băieţi;


- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai
bună;
- se va arunca din cercul regulamentar (cu diametrul de 2,135 m), plecându-se
dintr-o poziţie staţionară.

Nota 5 10
Băieţi 8.00 9.50
(metri)
Fete 7.00 8.50
(metri)

Calculul notelor intermediare, la proba de aruncare a greutății se va face


conform următorului tabel:

NOTA BĂIEŢI FETE


Performanţa (m) Performanţa (m)
10 9.50 8.50
5.00 8.00 7.00

2. c. Alergarea de rezistenţă - fete/ 800 m; băieţi/ 1500 m


- se va alerga cu start la comandă

Nota 5 10
Băieţi 5.30 4.40
(min)
Fete 3.30 2.40
(min)

Calculul notelor intermediare, la proba de alergare de rezistență se va face


conform următorului tabel:

NOTA BĂIEŢI FETE


Performanţa (min) Performanţa (min)
10 4.40 2.40
5.00 5.30 3.30

NOTA FINALĂ LA ATLETISM =


MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSŢINUTE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)
4. DISCIPLINE DE COMBAT

PROBA NR. 1 - Tehnici de lovire şi de apărare specifice


1. Directă cu braţul din faţă şi cel din spate (oi tsuki-gyaku tsuki) 1 punct
2. Croşeul cu braţul din faţă şi cu cel din spate (seiken mawashi tsuki) 1 punct
3. Upercut cu braţul din faţă şi cu cel din spate (shita uchi) 1 punct
4. Apărare la nivelul superior (jodan) 1 punct
5. Apărare la nivel mediu (chudan) 1 punct
6. Apărare la nivel inferior (gedan) 1 punct
7. Lovitură directă de picior -mae geri- cu piciorul din faţă şi cel din spate 1 punct
8. Lovitură circulară de picior- mawashi geri- cu piciorul din faţă şi din 1 punct
spate
9. Lovitură de picior prin întoarcere (ushiro ura mawashi geri) cu piciorul 1 punct
din faţă şi cel din spate
Nota la prima probă este alcătuită din suma punctelor acumulate plus un punct
din oficiu.
NOTĂ: execuţiile se demonstrează ambilateral, la nivel înalt, mediu sau de jos, la cererea
comisiei de examinare.

PROBA NR. 2 - Tehnici de proiectare, imobilizare, luxare, strangulare (la alegere)


1. Proiectare cu ajutorul braţelor 1 punct
2. Proiectare cu ajutorul şoldurilor 1 punct
3. Proiectare cu ajutorul picioarelor 1 punct
4. Proiectare prin sacrificiu lateral 1 punct
5. Proiectare prin sacrificiu pe spate 1 punct
6. Imobilizare transversală, laterală sau în prelungire 1 punct
7. Strangulare din spate 1 punct
8. Strangulare din faţă 1 punct
9. Luxarea cotului întins 1 punct
Nota la proba 2 este alcătuită din suma punctelor acumulate plus un punct din
oficiu.

NOTĂ: execuţiile se fac ambilateral, la cererea comisiei.

Candidaţii se vor prezenta cu echipamentul adecvat susţinerii probelor.

NOTA FINALĂ LA DISCIPLINE DE COMBAT


=
MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSŢINUTE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)
B) PROBA SCRISǍ

Candidaţii vor fi testaţi printr-o lucrare scrisǎ tip grilǎ (limba română + biologie),
care conţine 90 de întrebǎri, după cum urmează:
➢ 1 – 45: limba românǎ
➢ 46 – 90: biologie
Din cele trei variante de rǎspuns (a, b, c) doar unul este corect (a sau b sau c).

LIMBA ROMÂNǍ

Tematica acestei probe cuprinde:


• Ortografie şi ortoepie

Bibliografie:
*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura
Academiei, Bucureşti, 1989 (sunt valabile şi alte ediţii)

• Lexic
- Cuvântul: sensul propriu şi sensul figurat
- Mijloacele externe de îmbogǎţire a vocabularului: împrumuturile,
neologismele
- Sinonimele. Antonimele
- Cuvintele polisemantice
- Unitǎţile frazeologice: locuţiuni, expresii
- Pleonasmul

Bibliografie:
1. Dicţionar explicativ al limbii române - Academia Română, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1998
2. Dicţionar explicativ şcolar - Dumitru I. Hâncu, Editura Ştiinţa, Bucureşti, 2003
3. Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române - Academia Română,
Editura Univers Enciclopedic Bucureşti, 2007
4. Dicţionar uzual de neologisme - Florin Marcu, Editura Saeculum Vizual,
Bucureşti, 2003

Pregǎtirea candidaţilor se poate face şi dupǎ alte dicţionare în care se regǎsesc


problemele sus-menţionate.
BIOLOGIE

Tematica acestei probe cuprinde:


1. Celula – pag. 5-10.
2. Mișcarea: sistemul osos – osteogeneza și creșterea oaselor, scheletul capului,
scheletul trunchiului, scheletul membrelor, rolul oaselor. Articulațiile - pag.63-
67 (exclusiv noțiuni elementare de igienă și patologie).
3. Mișcarea: sistemul muscular – structura mușchiului, principalele grupe de
mușchi scheletici și fiziologia mușchilor scheletici - pag. 68-71.
4. Marea și mica circulație – pag. 87-88; activitatea cardiacă și circulația sângelui
– pag.90-94 (exclusiv noţiuni elementare de igienă şi patologie).
5. Respirația – pag. 97-101 (exclusiv noţiuni elementare de igienă şi patologie).

NOTĂ: Subiectele pot cuprinde și noțiuni descrise în iconografia adiacentă (poze)!

Bibliografie:
Biologie - Manual pentru clasa a XI-a, 2008, Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru,
Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura Corint, Bucureşti.
Anexa 1

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE


PENTRU ADMITERE UNEFS
CICLUL DE LICENŢĂ
Ziua ________luna________anul________

A. DATE DE IDENTITATE
Nume ______________________Prenume _______________________________
sexul M/F. Născut (ă) în anul __________ luna ______________ ziua __________
în orașul / comuna _____________________, județul _______________________,
fiul/fiica lui ____________________ şi al (a) _____________________________ ,
domiciliat în județul ____________________, localitatea ____________________,
str. ___________________________________ nr._________ .
CNP_______________________________________ , posesorul cărții de identitate
seria ___________ nr.____________ eliberat de ____________________________

___

B. REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE

ANTECEDENTELE PERSONALE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Semnătura şi parafa medicului,


DATE DE IDENTITATE
Nume ________________________Prenume _________________________________________
CNP__________________________________

C. REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate și


EKG de efort la cicloergometru)
Nr. fișei ______________________Data _____________________
Concluzii examen clinic
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Concluzii EKG de efort
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(se va anexa înregistrarea EKG în original)
APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV
Semnătura şi parafa medicului,

D. CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE UNEFS


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

OBSERVAȚII
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Semnătura şi parafa medicului,

UNEFS nu își asumă răspunderea pentru accidentele și incidentele cauzate de


ascunderea adevărului privind starea de sănătate.

Sunt / nu sunt de acord cu prelucrarea datelor în scop statistic.


Semnătură candidat,
Anexa 2

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE _____________________________________
Nr. __________ / data _____________

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta vă facem cunoscut că sportivul/a __________________________, figurează în


evidențele noastre ca făcând parte din Clubul __________________________, secția de
_______________________________.

Sportivul/a a obținut următoarele performanțe sportive (primele 5 performanțe în ordinea


importanței):

1. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

2. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

3. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

4. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Loculobținut________________________________________________________

5. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concursul de admitere la Universitatea


Națională de Educație Fizică și Sport.

PREȘEDINTE,
Semnătură / ștampilă
SECRETAR,