Sunteți pe pagina 1din 54
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 2 2 0 0

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI

NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 2 2 0 0 1 1 9 9 A

22001199

AADDMMIITTEERREEAA ÎÎNN CCIICCLLUULL II SSTTUUDDIIII UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE DDEE LLIICCEENNŢŢĂĂ

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

BUCUREŞTI 2019

CUPRINS

Generalităţi

3

Ciclul I – Studii Universitare de Licenţǎ

5

Probele concursului de admitere

5

Concurs pe locuri de la buget fără examen de admitere

7

Calendarul concursului de admitere

8

Simularea examenului de admitere

9

Candidații la admitere …………………………………………

11

Procedura și actele necesare înscrierii la concurs

12

Opis al documentelor necesare înscrierii la concurs

17

Desfǎşurarea concursului de admitere

18

Calculul mediei generale de admitere

19

Contestaţii

20

Stabilirea rezultatelor finale ale concursului de admitere

20

Înmatricularea candidaților declarați admiși ……………………

22

Admiterea la programul de formare psihopedagogică

23

Alte informații

24

Conţinutul probelor de concurs

25

Anexa 1 …………………………………………………………

47

Anexa 2a ………………………………………………………

49

Anexa 2b ………………………………………………………

51

Anexa 3

53

Anexa 4

54

2

GENERALITǍŢI

UNIVERSITATEA NAŢIONALǍ DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT – BUCUREŞTI, str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, tel.centrală: +40/021 316 41 07, Rectorat: +40/021 316 41 08, fax. +40/021 312 04 00, adresǎ web:www.unefsb.ro, e-mail: secretariat@anefs.edu.ro, organizeazǎ concurs de admitere pentru anul universitar de studii 2018 - 2019, la Facultatea de Educație Fizică și Sport și la Facultatea de Kinetoterapie.

În cadrul FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat”, studiile universitare se desfășoară pe două cicluri, în cadrul programelor de studii acreditate / autorizate de MEN conform HG 615/2017, publicat în M.O. 713 din 04.09.2017, cu modificările și completările ulterioare. Programul de studii universitare de licență “Management în sport” a fost autorizat prtovizoriu de către ARACIS, prin adresa nr. 765/08.02.2019.

ciclul I studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR – în domeniul fundamental Ştiinţa Sportului și Educației Fizice, domeniul de licență Educaţie Fizică şi Sport (pentru programele Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică);

ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR – în domeniul fundamental Ştiinţa Sportului și Educației Fizice, domeniul de licență management în sport (pentru programul Management în sport);

ciclul II studii universitare de masterat 2 ani, 4 semestre, curs de zi master în domeniul fundamental și de masterat Ştiinţa Sportului și Educației Fizice;

NUMǍRUL DE LOCURI pentru fiecare ciclu de învǎţǎmânt se va afişa pe site-ul UNEFS Bucureşti, conform cifrei de şcolarizare, aprobată de MEN, pentru anul universitar 2019 - 2020.

Pentru anul universitar 2019 - 2020, admiterea la studii universitare se organizeazǎ, atât pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu taxǎ de studii.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu Diplomă de Licenţă, obţinută în alt domeniu, pot urma în cadrul UNEFS a II-a facultate (ciclul de licență), în limita numǎrului de locuri, bugetate sau cu taxǎ, stabilite de Senatul UNEFS, dupǎ cum urmeazǎ:

3

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care le oferă.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licenţă optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat / atestatului / adeverinței de bacalaureat sau a diplomei / atestatului / adeverinței ciclului de studii universitare de licență anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis în termenul stabilit de Comisia centrală de admitere, duce la pierderea locului ocupat, indiferent de regimul de finanțare al studiilor.

Dacă primul ciclu de studii universitare de licenţă a fost parcurs parţial sau integral în regim fǎrǎ taxǎ, diferenţa perioadei de studii sau întregul ciclu de studii universitare al noului program de licență poate fi urmat numai în regim CU TAXǍ de STUDII.

Dacă primul ciclu de studii universitare a fost parcurs în regim cu taxǎ, un nou ciclu de studii universitare de licență poate fi urmat în regim FǍRǍ TAXǍ de STUDII. Această prevedere se aplică pentru candidații care au obținut la concursul de admitere cel puţin media ultimului admis pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenți.

4

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢǍ

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii pot opta pentru urmǎtoarele programe de studii:

Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență, cu predare în limba franceză Sport şi performanţǎ motricǎ, învățământ cu frecvență Sport şi performanţǎ motricǎ, învăţământ cu frecvenţă redusă Sport și performanță motrică, învățământ cu frecvență, cu predare în limba engleză Management în sport, învățământ cu frecvență Dupǎ susţinerea examenului de licenţǎ, absolvenţii vor obţine:

- DIPLOMA de LICENŢǍ în domeniul “EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT” şi

suplimentul la diplomă (”Diploma Supplement” - anexǎ la diploma de licenţǎ) - pentru programele Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică);

- DIPLOMA de LICENŢǍ în domeniul “MANAGEMENT ÎN SPORT” şi

suplimentul la diplomă (”Diploma Supplement” - anexǎ la diploma de licenţǎ - (pentru programul Management în sport).

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

În conformitate cu hotǎrârea Senatului UNEFS din 22.02.2019, pentru admiterea în CICLUL I STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ, probele de concurs, sunt:

A. Pentru programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică cu predare în limba română 1. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5 (cinci). 2. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ şi Biologie.

B. Pentru programul de studii Management în sport cu predare în limba română 1. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul ADMIS/RESPINS – probă ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5 (cinci). 2. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE este obligatorie deținerea atestatului de competență lingvistică pentru limba română.

5

C. Pentru programele de studii cu predare în limba franceză și în limba engleză Se pot înscrie cetăţeni care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţeni din afara UE, vorbitori de limbă franceză, respectiv engleză.

1. Probă de competenţă lingvistică - ELIMINATORIE – notată cu admis / respins.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, la programele de studii autorizate / acreditate în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, UNEFS organizează un test de competență lingvistică pentru limba de predare a programului. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se țin cursurile, persoanele care prezintă la înscriere acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă și cele care dețin atestat lingvistic cu recunoaștere internațională (TOEFL, CAMBRIDGE și DELF - Diplôme d’études en langue française).

2. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul ADMIS/RESPINS probă ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5 (cinci).

3. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba franceză / engleză şi Biologie (în limba franceză / engleză)

NOTĂ: admiterea la programe de studii a cetățenilor din state terțe UE, se desfășoară conform unei metodologii speciale.

6

CONCURS PE LOCURI DE LA BUGET FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE

! ATENŢIE - Înmatricularea candidaților la CURSURILE DE ZI PE LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE, este posibilă doar în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

În baza prevederilor legislative în vigoare şi a autonomiei universitare, la programul de studii „Sport şi performanţă motrică” se pot ÎNSCRIE LA CURSURILE DE ZI PE LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE, pe un număr de locuri stabilit prin Decizia Senatului, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

locurile I-VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele

Europene (seniori, tineret, juniori);

locul I-III la Jocuri Mondiale universitare;

locul I-III la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele

Balcanice (seniori, tineret, juniori);

locul I la Campionatele Naţionale (juniori I).

* În situația unor rezultate la Jocurile Europene, încadrarea performanței sportive în grila UNEFS, se va face pe baza certificării federației de specialitate referitoare la clasificarea competiției în prezenta ierarhie.

NOTĂ: UNEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actele oficiale prezentate de către candidat şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.

7

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul pentru admitere la ciclul I, studii universitare de LICENŢǍ, se organizează în 2 sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Pentru cea de a doua sesiune de admitere vor fi scoase la concurs locurile rămase neocupate după prima sesiune.

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ, înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune de admitere are loc în perioada 15 20 iulie 2019. Concursul de admitere, sesiunea I, studii universitare de LICENŢǍ se va desfășura în perioada 22 - 25 iulie 2019. Confirmarea locului se va face în perioada 29 – 31 iulie 2019:

Perioada de înscriere pentru a doua sesiune de admitere, studii universitare de LICENŢǍ, este 9 10 septembrie 2019. Concursul de admitere pentru sesiunea a II-a, studii universitare de LICENŢǍ se va desfășura în perioada 11 - 13 septembrie. Confirmarea locului se va face în perioada 16 18 septembrie 2019.

Confirmarea locului se va face prin:

achitarea taxei de înmatriculare (50 euro, în lei la cursul BNR al zilei)

pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget;

achitarea taxei de înmatriculare (50 euro, în lei la cursul BNR al zilei) și a

primei tranșe din taxa de școlarizare (200 euro, în lei la cursul BNR al zilei - pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă învățământ cu frecvență sau 150 euro, în lei la cursul BNR al zilei - pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă învățământ cu frecvență redusă);

depunerea în original la secretariatul UNEFS, a documentelor contractuale

ce se vor descărca de pe site-ul UNEFS.

8

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Înaintea începerii concursului de admitere, U.N.E.F.S. organizează două simulări ale examenului de admitere pentru studii universitare de licență - în 20.04.2019 și 12.07.2019. Informaţii suplimentare referitoare la desfăşurarea acestora vor fi anunţate pe site-ul: www.unefsb.ro.

Taxa pentru participarea la Simularea Examenului de Admitere este de 30 de EURO în lei la cursul zilei BNR.

ÎNSCRIEREA LA SIMULARE

În vederea participării la simularea examenului de admitere, candidații se vor înscrie online accesând link-ul https://modul-inscrieri-unefs.netlify.com/

Înscrierea la Simularea Examenului de Admitere se face numai online.

Actele necesare înscrierii online:

- Cartea de identitate

- Chitanţa de platǎ a taxei de simulare - 30 Euro în lei la cursul BNR al zilei, achitată în contul:

UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT CONT (LEI) RO42RNCB0077050253860001 BANCA COMERCIALA ROMANA, SECTOR 6, BUCURESTI DETALII PLATĂ – SIMULARE APRILIE 2019 / IULIE 2019

- Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro) - va conţine următoarele informaţii:

Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele

personale ale candidatului (bolile cronice și stările patologice care contraindică efortul fizic sportiv);

Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate

și EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va prezenta în

original concluziile examenului de specialitate cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”, parafată de către medicul specialist cardiolog.

Punctul D) din fișa medicală poate fi completat NUMAI de către comisia

medicală de admitere din UNEFS care va funcționa începând cu data de 01.04.2019 în centrele medicale partenere UNEFS, precizate mai jos.

ATENȚIE: La depunerea actelor pentru susținerea concursului de admitere candidatul va prezenta în original înregistrarea EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă) a cărei interpretare este consemnată în fișa medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”.

9

Candidaţii au posibilitatea să efectueze EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă), începând cu 01.04 2019, în urma unei programări prealabile şi în limita locurilor disponibile, contra cost (220 lei), şi în centrele medicale partenere UNEFS.

CENTRE MEDICALE PARTENERE UNEFS

- Centrul de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS - GRAL aflat în incinta Complexului Central, str. Constantin Noica nr. 40, sector 6, Bucureşti. Programările se pot face la tel. +4 0372 127 345, +40 725 004 306.

- Clinica de recuperare medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu strada Calea 13 Septembrie), sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4 0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235.

Fișa de consultații medicale poate fi completată începând cu data de 01.04.2019, și are o valabilitate de 6 luni (pentru cele 2 simulări și cele 2 sesiuni de admitere).

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA SIMULARE

În ziua Simulării candidații vor prezenta următoarele documente:

- Cartea de identitate

- Chitanţa de platǎ a taxei de simulare

- Fişa de consultaţii medicale

Componența grupelor și ora de prezentare, pentru Proba de Educație Fizică și Proba scrisă, vor fi afișată pe site-ul UNEFS cu o zi înaintea Simulării, după ora 20.00.

10

CANDIDAȚII LA ADMITERE

La admiterea pentru studiile universitare de licenţă pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de UNEFS, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale. Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute în paragraful anterior, pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, se susține în limba română, iar cetățenii Uniunii Europene şi din state terțe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

11

PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

1. PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURS

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ se pot înscrie cetǎţeni ai României, absolvenţi de liceu cu DIPLOMǍ de BACALAUREAT (sau adeverinţă echivalentǎ cu aceasta) şi absolvenţi cu DIPLOMǍ de LICENŢǍ obţinutǎ în alt domeniu. Candidații care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență, să dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ primar şi gimnazial, sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – nivel I”, organizat în cadrul UNEFS. Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă prin preînscriere online și depunerea actelor. Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este GRATUITĂ, pentru toți candidații admiși la programele de studii universitare de licență, indiferent de tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la bugetul de stat sau în regim cu taxă).

Înscrierea va avea trei etape:

A. Preînscrierea online (pentru studii universitare de licență și pentru programul de formare psihopedagogică – nivel I);

B. Depunerea actelor (pentru studii universitare de licență și pentru programul de formare psihopedagogică – nivel I);

C. Confirmarea locului (pentru studii universitare de licență și pentru

programul de formare psihopedagogică – nivel I)

A. Preînscrierea online – platforma de înscriere va fi operațională începând cu data de 1 iulie 2019; Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere vor face o preînscriere online, înainte de a depune actele. https://modul-inscrieri-unefs.netlify.com/

ATENȚIE! Candidații se pot înscrie la ambele facultăți (Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Kinetoterapie) dar pot urma un singur program de studii în cadrul UNEFS. Preînscrierea online se va face cu precizarea atât a primei opțiuni cât și a celei de-a doua opțiuni. În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport candidații pot opta pentru două programe de studii, dar pot urma un singur program de studii în cadrul UNEFS (Educație fizică și sportivă sau Sport și performanță motrică). Numai candidații admiși la programele Educație fizică și sportivă sau Sport și performanță motrică, învățământ cu frecvență pot opta pentru redistribuire la

12

programul de studii Management în sport conform criteriilor de departajare precizate în capitolul ”Calculul mediei generale de admitere”, în limita locurilor rămase disponibile.

B. Depunerea actelor 15 20 iulie pentru sesiunea I și 9 – 10 septembrie pentru sesiunea II. Depunerea actelor pentru concursul de admitere se poate face personal sau în numele candidatului şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială. Depunerea actelor este condiționată de preînscrierea online.

ATENȚIE! Candidații care se vor înscrie la ambele facultăți vor depune un singur dosar pentru studii universitare de licență și un dosar pentru programul de formare psihopedagogică – nivel I.

C. Confirmarea locului se va face prin:

achitarea taxei de înmatriculare pentru candidații declarați admiși pe

locurile de la buget;

achitarea taxei de înmatriculare și a primei tranșe din taxa de școlarizare

pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă învățământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă;

depunerea în original la secretariatul UNEFS, a documentelor contractuale

pentru programele de licență cât și pentru programul de formare psihopedagogică – nivel I, care se vor descărca de pe site-ul UNEFS.

2. ACTELE NECESARE

În vederea depunerii actelor, candidaţii se vor prezenta cu următoarele:

Dosar plic – 2 bucăți;

Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) – în care vor fi menţionate, sub semnǎturǎ proprie/împuternicit, toate datele solicitate conform formularului respectiv;

Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 2a, 2b)

Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat de cǎsǎtorie) în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*);

Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a doua copie.

13

Cartea de identitate și o copie a acesteia;

Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a

doua copie.

Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii

sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, UNEFS se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ. În vederea înmatriculării, candidaţii admiși pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data confirmării locului, diploma/atestatul/adeverința de bacalaureat la secretariatul facultăţii. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar curent. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit pentru confirmarea locului, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe facultăți / programe de studiu, sunt admise copii legalizate ale acestor acte (conform cu originalul*), însoțite de o adeverință eliberată de facultatea / programul de studiu unde s-a depus dosarul cu acte originale.

Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a

doua copie.

Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

1. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; 2. copie legalizată (sau conform cu originalul) a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective; 3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, 50 de EURO în lei la cursul BNR al

zilei, achitatǎ la casieria UNEFS. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane:

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate, pensionat sau decedat), care prezintǎ adeverinţǎ emisă de unitatea de învăţământ respectivă;

-

14

- Copiii personalului didactic și nedidactic din UNEFS, care prezintǎ adeverinţǎ emisă de către UNEFS;

- Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi, care prezintǎ copii legalizate (sau conform cu originalul*) dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor;

- Candidaţii proveniţi de la casele de copii și plasament familial, care prezintǎ

adeverinţǎ emisă de unitatea respectivă;

- Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989, care prezintǎ copii legalizate

(sau conform cu originalul*) dupǎ un act doveditor ce atestǎ implicarea în aceste evenimente;

- Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din

decembrie 1989, care prezintǎ copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*) dupǎ certificatul medical sau de deces al pǎrintelui în cauzǎ;

Candidații care se înscriu la ambele facultăți, vor plăti integral cuantumul taxei pentru prima opțiune și 50% pentru cea de-a doua opțiune.

6 (șase) fotografii tip buletin de identitate (pe prenumele candidatului).

verso se va scrie numele şi

Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro) - va conţine următoarele informaţii:

Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele personale ale candidatului (bolile cronice și stările patologice care contraindică efortul fizic sportiv);

Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate

și EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va prezenta în original concluziile examenului de specialitate cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”, parafată de către medicul specialist cardiolog.

Punctul D) din fișa medicală poate fi completat NUMAI de către comisia

medicală de admitere din UNEFS care va funcționa începând cu data de 01.04.2019 în centrele medicale partenere UNEFS, precizate mai jos.

ATENȚIE: La depunerea actelor pentru susținerea concursului de admitere, candidatul va prezenta în original înregistrarea EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă) a cărei interpretare este consemnată în fișa medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”.

Candidaţii au posibilitatea să efectueze EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă), începând cu 01.04 2019, în urma unei programări prealabile şi în limita locurilor disponibile, contra cost (220 lei), şi în centrele medicale partenere UNEFS.

15

CENTRE MEDICALE PARTENERE UNEFS

- Centrul de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS - GRAL aflat în incinta Complexului Central, str. Constantin Noica nr. 40, sector 6, Bucureşti. Programările se pot face la tel. +4 0372 127 345, +40 725 004 306. - Clinica de recuperare medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu strada Calea 13 Septembrie), sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4 0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235.

Fișa de consultații medicale poate fi completată începând cu data de 01.04.2019, și are o valabilitate de 6 luni (pentru cele 2 simulări și cele 2 sesiuni de admitere).

Diploma de Licenţǎ (sau adeverință în original pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea 2019 - 2020) şi suplimentul la diplomă în copie legalizată (sau conform cu originalul*), pentru cei care doresc sǎ concureze la a II-a facultate. NOTĂ: Candidații care doresc să se înscrie la a II-a facultate, vor depune la dosar o adeverință eliberată de către facultatea absolvită din care să reiasă modul de finanțare a studiilor pentru fiecare an de studiu.

Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a doua copie.

Pentru candidaţii la programul de studii Sport şi performanţǎ motricǎ – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE și ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ dosarul va cuprinde documentele menţionate anterior la care se adaugă o adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate care să ateste performanţele deţinute, cu specificarea competiţiei (data, locul desfăşurării, categoria la care a fost obţinută performanţa) şi a rezultatului obţinut. Modelul adeverinței este prezentat în anexa 3 și poate fi descărcat de pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro Adeverinţa trebuie să prezinte SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL ALE PREŞEDINTELUI ŞI SECRETARULUI FEDERAŢIEI, precum şi ŞTAMPILA ÎN CLAR A FEDERAŢIEI.

Candidații care au obţinut locurile I III și mențiune la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă vor prezenta în copie xerox legalizată (conform cu originalul*) după diploma obţinută.

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul, candidații vor prezenta documentele în original și în copie.

16

OPIS AL DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

   

LICENȚĂ –

   

ÎNVĂȚĂMÂNT

CU FRECVENȚĂ

LICENȚĂ –

DOCUMENTE Facultatea de Educație Fizică și Sport

LICENȚĂ –

ÎNVĂȚĂMÂNT

CU FRECVENȚĂ

LOCURI

SPORTIVI DE

PERFORMANȚĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT

CU FRECVENȚĂ

REDUSĂ

PROGRAM

PFP

FĂRĂ

ADMITERE

Dosar plic

x

x

x

x

Cerere de înscriere

x

x

x

x

Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 2a sau 2b)

x

x

x

x

Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat de cǎsǎtorie) în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*);

x

x

x

x

Cartea de identitate și o copie a acesteia;

x

x

x

x

Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ

x

x

x

x

Pentru candidaţii de etnie rromă – acte care să ateste etnia

x

-

-

-

Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere

x

x

x

-

6 (șase) fotografii

x

x

x

-

Fişa de consultaţii medicale

x

x

x

-

Diploma de Licenţǎ și adeverință eliberată de către facultatea absolvită

x

x

-

x

Adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate

-

x

x

-

17

DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din str. Constantin Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii fiecǎrei probe de concurs listele candidaţilor înscrişi, locurile de desfǎşurare şi ora de apel.

! ATENŢIE - Candidaţii NU se pot prezenta pentru susţinerea probelor de concurs cu alte grupe sau la alte ore decât cele planificate şi afişate de Comisia Centrală de Admitere, INDIFERENT DE MOTIV.

Pentru proba de Educaţie fizică, listele candidaţilor vor fi întocmite pe GRUPE, în funcţie de opţiuni, ordonate numeric și alfabetic, pentru fete și băieţi.

Pentru proba scrisǎ, listele vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe săli.

Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:

- Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;

- Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul de susţinere a probei;

- Formularele grilǎ şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de către Comisia Centrală de Admitere;

- Pentru completarea grilelor se va folosi numai pixul primit de la Comisia Centrală de Admitere;

- Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub nici un motiv;

- Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea subiectelor;

- ESTE INTERZIS ACCESUL CU TELEFOANE MOBILE în sala de susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi candidați care au asupra lor telefoane mobile, acestea vor fi predate comisiei de supraveghere, sigilate si depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după expirarea timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 ore.

DEPISTAREA UNUI CANDIDAT CU TELEFONUL MOBIL ASUPRA SA, ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE, VA ATRAGE ELIMINAREA ACESTUIA DIN CONCURS.

Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis EXCLUSIV pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

18

CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE

Media generalǎ a concursului de admitere reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor celor douǎ probe. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Criteriile de departajare se aplică pentru ocuparea ultimului loc

(subvenţionat de la bugetul de stat sau cu taxă), în cazul existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt în ordine:

a) Nota la proba de Educaţie fizică;

b) Media generală la Examenul de Bacalaureat

Nu este admisă depășirea capacității de școlarizare stabilită conform

prevederilor legale în vigoare. Media generalǎ minimǎ de promovare a concursului de admitere este 5 (cinci).

! ATENŢIE! Absentarea la una dintre probele de concurs conduce la eliminarea candidatului din concurs.

Criteriile de departajare, în cazul candidaţilor la programul de studii SPORT

ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (locuri fără concurs de admitere, aprobate prin decizia Senatului UNEFS, pentru sportivi de performanță) și ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ sunt:

a) Performanţa sportivă, atestată de adeverința eliberată de către Federația

sportivă de specialitate;

b) Nota la Examenul de Bacalaureat

Ierarhizarea candidaților în vederea ocupării acestor locuri se face în baza grilei de performanțe aprobate de către Senatul UNEFS.

Criterii de redistribuire ( program de studii Management în sport) Candidații care au avut ca prima opțiune programele de studii Educație fizică și sportivă sau Sport și performanță motrică și care are au optat la preînscriere ca a doua sau a treia opțiune pentru programul de studii Management în sport și au obținut nota minimă 5 (cinci) la examenul de admitere, pot fi redistribuiți la solicitarea lor, la acest program de studii. Redistribuirea se va face după întocmirea listelor pentru candidații cu prima opțiune pentru programul de studii Management în sport, în limita locurilor disponibile. Criteriile de redistribuire sunt:

a) Nota la proba de Educaţie fizică; b) Media generală la Examenul de Bacalaureat

19

CONTESTAŢII

Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de concurs și rezultatul final al concursului de admitere se depun la Comisia Centrală de Admitere în termen de maxim 24 de ore de la afişarea acestora.

Pentru probele practice şi cele scrise (de tip grilă), contestaţiile pot avea ca obiect eventuale:

- erori de transcriere;

- erori de transformare a rezultatelor în notǎ;

- erori de calcul.

ESTE EXCLUSǍ REEXAMINAREA CANDIDAŢILOR pentru oricare dintre probele concursului de admitere. Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere, nu se mai iau în considerare contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.

STABILIREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea în ciclul I studii universitare de licenţă se face strict în limita locurilor subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de studii, stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului UNEFS, fără a depăși capacitatea de școlarizare. Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la programul de studii din cadrul UNEFS la care aceștia au candidat. Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în scris astfel:

- locuri finanțate de la bugetul de stat;

- locuri în regim cu taxă. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din str. Constantin Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se mai multe tipuri de liste:

a) lista provizorie cu rezultatele la proba de educație fizică;

b) lista definitivă cu rezultatele la proba de educație fizică, după soluționarea contestațiilor;

c) lista provizorie cu rezultatele la proba scrisă;

d) lista definitivă cu rezultatele la proba scrisă, după soluționarea contestațiilor;

e) lista provizorie cu ierarhizarea candidaților, după soluționarea contestațiilor la proba scrisă;

20

Candidații care s-au înscris și sunt declarați admiși la ambele facultăți sunt obligați în termen de 24 de ore de la afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaților, după soluționarea contestațiilor la proba scrisă să se prezinte la Comisia Centrală de admitere pentru a-și exprima în scris opțiunea. În situația în care candidatul nu se prezintă în termenul menționat anterior, renunță la orice obiecție la repartizarea făcută de Comisia de Admitere. f) lista finala, cu ierarhizarea candidaților, după confirmarea locurilor care cuprinde rezultatele definitive și incontestabile. Listele conțin următoarele informații:

- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare de la buget;

- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare cu taxă;

- lista candidaților respinși. Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget este reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare până la termenul stabilit de către Senatul UNEFS și depunerea documentelor contractuale. Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă este reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare și a primei tranșe a taxei de studii, până la termenul stabilit de către Senatul UNEFS și depunerea documentelor contractuale. În cazul neconfirmării locului în termenul stabilit, candidatul este declarat respins. Candidații care au fost declarați respinși la proba de educație fizică, își pot retrage actele după afișarea rezultatelor la această probă. Candidații rămași în concurs își pot retragre actele numai după afișarea rezultatelor finale. UNEFS are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs, sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri legalizate la notariatul public.

NOTǍ: Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2019 - 2020 pot suporta modificǎri în funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare de la M.E.N. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa candidaților prin AFIŞARE la sediul central din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro

21

INMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia Rectorului UNEFS. După înmatriculare UNEFS afișează listele finale care cuprind candidații declarați admiși și înmatriculați. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol unic, cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii la care au fost admiși.

22

ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Studenții care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență, să dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ primar şi gimnazial, sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – nivel I”, organizat în cadrul UNEFS. Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă în scris, prin completarea unei scrisori de intenție (Anexa 4). Modelul cadru al scrisorii de intenție va fi descărcat de pe site-ul UNEFS. Admiterea candidaților exclusiv pe locuri cu taxă Candidații care doresc să se înscrie la programul de formare psihopedagogică – nivel I, pe locuri cu taxă (în timpul sau după finalizarea studiilor universitare de licență) o pot face în perioadele de înscriere corespunzătoare celor 2 sesiuni de admitere organizate de către UNEFS. Pentru acești candidați, preînscrierea online nu este obligatorie.

Organizarea programului Programul de formare psihopedagogică se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă şi se parcurge ÎN PARALEL CU STUDIILE DE LICENŢĂ. Activităţile didactice sunt prevăzute în orarul facultăţii.

Regim de finanţare Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este GRATUITĂ, pentru toți candidații admiși la programele de studii universitare de licență, indiferent de tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la bugetul de stat sau în regim cu taxă). Parcurgerea ulterioară finalizării studiilor universitare de licență se va face contra cost.

Finalitatea programului Certificatul obţinut la finalizarea Programului de formare psihopedagogică - nivel I, oferă absolvenţilor programului de studii universitare de licență și POSIBILITATEA DE OCUPARE A POSTURILOR DE PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL. Totodată, în perspectiva continuării ciclului I - studii universitare de licență, cu ciclul II - studii universitare de masterat, NUMAI absolvenții nivelului I al Programului de formare psihopedagogică pot parcurge nivelul II al PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ cu nivelul II prin care pot accede la o carieră didactică în învățământul liceal şi superior.

23

ALTE INFORMAȚII

Studenţii anului I sunt cazați în căminul UNEFS în limita locurilor disponibile; criteriul de cazare este media de admitere. Cazarea în căminul UNEFS se face în ordinea descrescătoare a anilor de studii.

Comisia Centralǎ de Admitere va afişa modelul pentru completarea dosarului de concurs și va informa zilnic candidații în legătură cu situaţia numericǎ a înscrierilor.

Taxa de înscriere nu va fi returnată candidaților care doresc să se retragă înainte de începerea concursului de admitere, indiferent de motiv.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere UNEFS.

24

CONŢINUTUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Proba de educaţie fizică cuprinde un test la alegere din următoarele patru:

JOCURI SPORTIVE, GIMNASTICĂ, ATLETISM, DISCIPLINE DE COMBAT.

1. JOCURI SPORTIVE

Candidaţii pot opta pentru unul dintre următoarele jocuri sportive: baschet, volei, handbal, fotbal. La fiecare joc se vor susţine două probe:

proba 1 – structură tehnică

proba 2 joc bilateral

NOTA FINALĂ LA TOATE JOCURILE SPORTIVE

=

MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE (fără rotunjire şi cu două zecimale)

a. BASCHET

Examenul specific jocului de baschet cuprinde două probe de concurs la care se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - STRUCTURA TEHNICĂ: se efectuează contratimp.

Amenajarea terenului:

În terenul de apărare, în colţurile suprafeţei de restricţie, în afara acesteia, se află 4 zone (de 30 cm pe 30 cm) care trebuie atinse cu piciorul în timpul execuţiei structurii tehnice. În terenul de atac, în colţul suprafeţei de restricţie, se află un jalon care trebuie ocolit în dribling prin exterior. Mingea este aşezată pe sol, la 1 m lateral faţă de colţul suprafeţei de restricţie şi 1 m în interiorul terenului faţă de linia de fund a acestuia.

Legendă:

- deplasare

- dribling

m în interiorul terenului fa ţă de linia de f und a acestuia. Le gendă: -
m în interiorul terenului fa ţă de linia de f und a acestuia. Le gendă: -

- aruncare la coş

25

Descrierea probei : executantul, din poziţie fundamentală, cu p iciorul dinspre linia lateral ă a

Descrierea probei: executantul, din poziţie fundamentală, cu piciorul dinspre linia laterală a terenului având contact cu solul în zona de 30 cm pe 30 cm în afara suprafeţei de restricţie, se deplasează pe următorul traseu:

- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral paralel cu linia de

fund a terenului şi atingerea cu piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara

suprafeţei de restricţie;

- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înainte şi atingerea cu piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;

- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral pe linia de arunri

libere şi atingerea cu piciorul a în zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;

- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înapoi şi atingerea cu

piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara suprafeţei de restricţie;

- preluarea mingii de pe sol, dribling cu ocolirea cercului central, se continuă

driblingul spre coşul advers, cu ocolirea prin exterior a jalonului din colţul suprafeţei

de restricţie şi se aruncă la coş din dribling.

Structura tehnică se efectuează contracronometru. Cronometrul porneşte atunci când candidatul execută prima mişcare şi se opreşte atunci când acesta a eliberat mingea din mâini pentru aruncare la coş. Executantul poate executa structura tehnică la alegere, pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Nerespectarea traseului şi a modului de execuţie a structurii tehnice duce la descalificarea candidatului. Candidatul execută traseul de 2 ori şi se notează rezultatul cel mai bun. Penalităţi:

0,25 sec pentru nerespectarea deplasării în poziţie fundamentală cu pas adăugat în suprafaţa de restricţie (pentru fiecare dintre cele 4 deplasări);

26

0,25 sec pentru fiecare neatingere cu piciorul a zonelor de 30 cm pe 30 cm

din colţurile suprafeţei de restricţie, în timpul deplasării în poziţie fundamentală cu pas adăugat;

0,25 sec pentru fiecare abatere de paşi comisă de executant;

0,25 sec – pentru fiecare abatere de dublu dribling comisă de executant;

1 sec – pentru neînscrierea coşului prin aruncare la coş din dribling.

TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE

(Programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă)

NOTĂ

BĂIEŢI

FETE

10

15"50 - 15"74

17"50 - 17"74

5

20"50 - 20"74

22"50 - 22"74

TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE

(Programul Management în sport)

NOTĂ

BĂIEŢI

FETE

10

16"50 - 16"74

18"50 - 18"74

5

21"50 - 21"74

23"50 - 23"74

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL

Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc 5x5 cu desfăşurare pe tot terenul, urmărindu-se acţiunile tehnico-tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de adversitate (joc bilateral), şi anume:

- acţiuni tactice individuale de atac:

demarcajul,

depăşirea,

pătrunderea,

recuperarea ofensivă;

- acţiuni tactice individuale în apărare:

marcajul normal,

recuperarea defensivă;

- acţiuni tactice colective de atac (combinaţii de 2-3 jucători):

dă şi du-te.

27

b. VOLEI

Examenul specific jocului de volei cuprinde două probe de concurs la care se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - Presupune parcurgerea unui TRASEU care include trei acţiuni tehnico-tactice individuale de joc: serviciul, preluare spre zona ridicătorului, sub forma transmiterii mingii din autoaruncare, şi atac din autoaruncare. Acţiunile se efectuează în condiţii impuse, astfel încât execuţia canditatului să nu fie dependentă de execuţia vreunei alte persoane. Fiecare acţiune reuşită în cadrul traseului este notată cu 3 puncte, la care se adaugă 1 punct din oficiu, ce se acordă pentru prezentarea la susţinerea probei. Spre exemplu, 3 acţiuni reuşite x 3 puncte = 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte.

Descrierea probei Serviciu spre zona 1, deplasare în terenul propriu în zona 5, preluare din autoaruncare spre zona de acţionare a ridicătorului, deplasare în zona 4 urmat de atac din autoaruncare spre zona 5 a terenului advers.

- proba se realizează în limita a 12 secunde;

- executantul are la dispoziţie 3 mingi (câte o minge pentru fiecare acţiune) pe care le dispune aleator în zone care îi sunt convenabile şi care să-i faciliteze evoluţia;

- faţă de cele 3 mingi, mai beneficiază de o minge suplimentară pe care o poate folosi pentru a repeta oricare dintre cele trei acţiuni ce compun traseul, în cazul în care este greşită.

Precizări:
Precizări:

a. SERVICIUL

- serviciul se execută liber, de sus sau de jos, din orice punct al zonei de serviciu spre Z1, într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m lungime şi 4,5 m lăţime, măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;

28

- serviciul este reuşit atunci când atinge suprafaţa marcată din terenul advers;

- serviciul este greşit atunci când nu respectă cerinţele regulamentului în momentul execuţiei, nu trece peste plasă în terenul advers, atinge tija, banda laterală sau iese în afara suprafeţei terenului;

- tentativa de serviciu este apreciată ca execuţie greşită;

a.
a.

Acordarea punctelor:

- serviciu reuşit - 3 puncte;

- serviciu greşit - 0 puncte;

- serviciu în afara zonei marcate dar în suprafaţa terenului - 1 punct.

b. PRELUAREA

- preluarea se execută liber din zona 5, din autoaruncare, cu două mâini de sus sau de jos, spre fileu într-o suprafaţă marcată ce măsoară 3 m/ 4,5 m, măsurat până la linia de 3 m;

- preluarea este reuşită atunci când are o traiectorie optimă ca să poată fi efectuată ridicarea şi cade în interiorul suprafeţei marcate la fileu;

- preluarea este greşită atunci când mingea este transmisă peste fileu în terenul advers sau atinge în zborul ei antena sau banda laterală;

- tentativa de preluare datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie greşită.

b.
b.
nereuşite este apreciată ca execuţie gr eşită. b. Acordarea punctelor: - preluare reuşită - 3 puncte;

Acordarea punctelor:

- preluare reuşită - 3 puncte;

29

- preluare greşită - 0 puncte;

- preluare cu traiectorie optimă, dar mingea atinge fileul în zona corespondentă suprafeţei marcate - 2 puncte;

- preluare în afara zonei marcate, dar în interiorul suprafaţei terenului - 2 puncte;

- preluare cu traiectorie joasă, care nu permite efectuarea ridicării în condiţii optime - 1 punct;

- preluare în afara suprafeţei terenului de joc - 1 punct.

c. ATACUL

- atacul se execută liber din zona 4, din autoaruncare, sub forma loviturii de atac, spre zona 5 a terenului advers într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m lungime şi 4,5 m lăţime, măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;

- atacul este reuşit atunci când se execută prin lovitură de atac (elan, bătaie – desprindere, zbor, lovirea mingii cu o mână, aterizare), are o forţă optimă, iar mingea cade în interiorul suprafeţei marcate;

- atacul este greşit atunci când executantul atinge fileul, mingea este atacată în fileu, loveşte tija sau iese în afara terenului de joc advers;

- tentativa de atac datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie greşită.

c.
c.
nereuşite este apreciată ca execuţie greşită. c. Acordarea punctelor: - atac r euşit - 3 puncte;
nereuşite este apreciată ca execuţie greşită. c. Acordarea punctelor: - atac r euşit - 3 puncte;

Acordarea punctelor:

- atac reuşit - 3 puncte;

- atac greşit - 0 puncte;

- atac cu forţă redusă, dar care ajunge în interiorul suprafeţei marcate - 2 puncte;

- atac de pe picioare, fără desprindere, dar care ajunge în interiorul suprafeţei marcate - 1 punct;

- atac realizat în alte forme decât lovitura de atac, dar care ajunge în suprafaţa marcată - 1 punct;

- atac în afara suprafeţei marcate, dar în interiorul terenului de joc - 1 punct.

Precizări suplimentare:

- depăşirea celor 12 secunde alocate parcurgerii traseului, generate de pregătirea exagerată a vreuneia dintre acţiuni sau reluării unei acţiuni greşite, este penalizată cu 1 punct;

- reluarea unei acţiuni greşite, fără a fi depăşite cele 15 secunde, nu se penalizează.

30

PROBA NR. 2 - Constă în derularea unui JOC BILATERAL, în baza modelului intermediar 1 de joc, model de joc fără specializare pe zone şi posturi, cu zona 3 ridicător. În aceste condiţii, nu se efectuează schimbările de zone în timpul jocului, fiecare candidat păstrându-şi zona de acţionare conform rotaţiei; în concluzie, când rotaţia îl va aduce în zona 3, fiecare candidat va deveni ridicător. În cadrul acestei probe va fi apreciat jocul cu minge şi cel fără minge al candidaţilor. Concret, se va urmări atât modul de execuţie a acţiunilor tehnico-tactice individuale de atac şi de apărare, cât şi modul de încadrare în dispozitivele specifice acţiunilor colective de joc (la efectuarea serviciului, la primirea serviciului, în atac şi în apărare). La această probă se va obţine o notă ce reflectă evoluţia candidatului pe parcursul derulării jocului, în linia I şi linia a II-a, în situaţii de joc de atac şi de apărare.

31

c. HANDBAL

1 m 3 m
1 m
3 m

Legendă:

Legendă: - vârfurile triunghiul ui ⚫ - punctul de aşezare a mingii - dribling multiplu -

- vârfurile triunghiului

- punctul de aşezare a mingii

- dribling multiplu

- dribling multiplu

- aruncare la p oartă

- aruncare la poartă

- alergare fără mi nge

- alergare fără minge

Examenul specific jocului de handbal cuprinde două probe de concurs, la care se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - TESTUL DE HANDBAL (contratimp) - constă în parcurgerea unui traseu care, în partea iniţială, necesită amenajarea unor puncte de reper pe teren (vezi figura alăturată). Astfel, între semicercul de 6 m şi cel de 9 m se marchează un triunghi a cărui bază este constituită de linia dreaptă (de 3 m) a semicercului de 6 m şi vârful situat pe semicercul de 9 m, în dreptul unei perpendiculare ridicate imaginar de la mijlocul bazei triunghiului. În colţurile triunghiului se marchează câte un cerc cu diametrul de 20 cm. În dreptul vârfului triunghiului, la o distanţă de 1,5 m lateral dreapta faţă de acesta, se află plasată o minge.

Descrierea traseului: Candidatul se găseşte dispus cu faţa către vârful triunghiului şi cu un picior într-unul dintre cercurile bazei triunghiului; se deplasează cu paşi adăugaţisau încrucișați lateral către celalalt cerc al bazei triunghiului, apoi înainte către cercul din vârful triunghiului şi înapoi către cercul din care s-a luat startul, executând o tură completă; după atingerea cercului din care s-a dat startul, aleargă, ridică

mingea din dreptul vârfului triunghiului, execută dribling multiplu până în partea opusă a terenului şi finalizează printr-o aruncare la poartă, dintre cele două semicercuri; după aruncare se întoarce în mare viteză până la semicercul de 6 m de la care a pornit.

Precizări:

testul se efectuează contratimp: cronometrul este pornit la prima mişcare a candidatului şi este oprit în momentul în care candidatul ajunge la semicercul de la care a pornit pe traseu;

testul se execută de două ori şi se notează performanţa cea mai bună;

aruncarea la poartă se execută folosind un procedeu de aruncare la alegere;

se penalizează următoarele greşeli:

32

paşi, dublu dribling, semicerc - cu câte 0,50 puncte fiecare;

nemarcarea golului după aruncarea la poartă - cu 1 punct.

timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de handbal, conform următoarelor tabele:

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

NOTA

BĂIEŢI

FETE

10

11”7 sau mai puţin

12”9 sau mai puţin

5,00

14”5 – 14”3

15”7 – 15”5

Pentru programul Management în sport

NOTA

BĂIEŢI

FETE

10

12”7 sau mai puţin

13”9 sau mai puţin

5,00

15”5 – 15”3

16”7 – 16”5

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL

Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc, urmărindu-se acţiunile tehnico- tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de adversitate (joc bilateral):

acţiuni individuale de atac: aşezarea jucătorilor în teren, prinderea şi pasarea mingii în pătrundere, angajarea jucătorilor la semicerc, demarcajul, aruncarea la poartă;

acţiuni individuale de apărare: oprirea contraatacului, replierea în apărare, marcarea adversarului, blocarea mingii aruncate la poartă, atacarea adversarului cu mingea şi scoaterea mingii de la adversar;

acţiuni colective de bază: încrucişările simple şi duble, blocajele, paravanele, învăluirile, blocajul şi plecarea din blocaj;

acţiuni colective pentru apărare: schimbul de adversari, dublarea, colaborarea cu portarul şi apărarea aruncărilor libere.

33

d. FOTBAL (băieţi şi fete)

Examenul specific jocului de fotbal cuprinde două probe de concurs, la care se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - TRASEU (contratimp)

Descrierea traseului:

- candidatul pleacă de la 33,5 m distanţă faţă de poartă, execută preluarea mingii cu

talpa pe direcţia de deplasare, cu şiretul plin prin amortizare sau cu partea interioară a

piciorului prin amortizare din autoaruncare (mingea se aruncă până la nivelul capului), conduce mingea printre 4 jaloane (distanţă 3 m între acestea) şi finalizează prin şut la poartă (procedeu de lovire a mingii la alegere) din afara suprafeţei de

pedeapsă (mingea trebuie să intre în poartă). Linia de start este la 3 m faţă de primul jalon, iar spaţiul de finalizare (cuprins între ultimul jalon şi suprafaţa de pedeapsă) are

o lungime de 5 m.

Legendă:

executant;suprafaţa de pedeapsă) are o lungime de 5 m. Legendă : preluarea mingii; Precizări: conducerea mingii;

preluarea mingii;de pedeapsă) are o lungime de 5 m. Legendă : executant; Precizări: conducerea mingii; finalizare (şut

o lungime de 5 m. Legendă : executant; preluarea mingii; Precizări: conducerea mingii; finalizare (şut la

Precizări:

conducerea mingii;

finalizare (şut la poartă).

Precizări: conducerea mingii; finalizare (şut la poartă). - testul se efectuează contratimp; cronometrul este pornit

- testul se efectuează contratimp; cronometrul este pornit în momentul preluării mingii de către candidat şi este oprit în momentul şutului la poartă;

- candidatul are dreptul la două încercări, fiind notată cea mai bună dintre ele;

- timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de fotbal, conform următoarelor tabele:

34

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

NOTA

BĂIEŢI

FETE

10

451 - 475

551 - 575

5

576 - 6”

676 - 7”

Pentru programul Management în sport

NOTA

BĂIEŢI

FETE

10

4”76 - 5”

5”76 - 6”

5

6”01 - 6”25

7”01 - 7”25

Penalizări:

- pierderea unui jalon, dărâmarea acestuia, şutul la poartă înainte de ultimul jalon şi depăşirea liniei de unde se şutează la poartă se penalizează cu 0,50 secunde;

- nerespectarea traseului duce la descalificarea candidatului;

- transmiterea mingii în afara porţii, inclusiv bara, se penalizează cu 0,50 secunde. PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL (băieţi şi fete) Candidatul va fi notat de la 1 la 10 în cadrul unui joc bilateral 11x11, pe durata

a 30 minute, fiind apreciat pentru următoarele execuţii tehnice şi acţiuni tactice:

I. pentru jucători de câmp:

- în atac - lovirea mingii cu piciorul şi cu capul;

- preluarea mingii;

- conducerea mingii;

- mişcarea înşelătoare;

- protejarea mingii din deplasare;

- demarcajul;

- depăşirea individuală;

- un-doi-ul;

- încrucişarea.

- în apărare - deposedarea adversarului de minge;

- marcajul;

- dublajul;

- presingul.

II. pentru portari:

pentru

execuţiilor şi acţiunilor tehnico-tactice care compun

conţinutul jocului portarului în atac şi în apărare. NOTĂ: Echipamentul candidaților trebuie sa fie corespunzător jocului de fotbal in 11 desfășurat pe teren de dimensiuni normale de iarba (gazon), fiind alcătuit din ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort și tricou (jucători de câmp) și ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort specific (pantaloni de trening), tricou specific (bluză cu mânecă lungă), mănuși (portari).

corectitudinea şi eficienţa

Candidaţii

care

solicită

şi

joacă

pe

acest

post

vor

fi

apreciaţi

35

2. GIMNASTICĂ

În cadrul concursului de admitere candidaţii care aleg “Gimnastica” pentru proba de educaţie fizică vor susţine două probe obligatorii:

PROBA NR. 1: exerciţiu la sol - liber ales; acesta poate fi compus din elemente valorice alese din gimnastica artistică sau/şi gimnastică ritmică. Valoarea dificultăţii elementelor sau combinaţiilor trebuie să însumeze 9 puncte. Aceasta trebuie preluată din tabelele specifice anexate în „Broşura de admitere”. Se acordă un punct din oficiu pentru punctajul maxim - 10.

PROBA NR. 2: săritură peste un aparat de gimnastică, - capră sau lada de gimnastică aşezate transversal, la alegere. Sunt propuse 2 sărituri atât pentru băieţi cât şi pentru fete. Ambele sunt cotate cu „nota de plecare” 9.

Rezultatul final la disciplina „gimnastică” va fi obţinut prin media celor 2 note obţinute la proba de sol şi de sărituri.

PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE:

Pentru fiecare probă evaluarea va porni din nota 10 considerată - notă de plecare. Pentru fiecare probă aceasta este compusă din:

1 punct din oficiu + 9 puncte – ce reprezintă valoarea însumată a

dificultăţii elementelor cuprinse în exerciţiului liber ales la sol (proba 1);

1 punct din oficiu + 9 puncte valoarea săriturii pentru care a optat

candidatul (proba 2); Din fiecare notă de plecare se scad, dacă este cazul, penalizările pentru execuţie.

Pentru proba 1 se aleg elemente din tabelul de mai jos, astfel încât valorile însumate să totalizeze 9 puncte.

Observaţii În conţinutul exerciţiului, elementele alese de candidaţi trebuie să se regăsească în conţinutul exerciţiului o singură dată! Orice repetare a unui element sau combinaţie gimnică nu este luată în considerare. În conţinutul exerciţiului, aceştia trebuie să aibă câte un element din cele 3 categorii valorice: un element de 3 puncte unul de 2 puncte şi unul de 1 punct.

36

!

ATENŢIE

Elementele propuse pentru proba 1 - sol se adresează tuturor, băieţi şi fete (chiar dacă desenul reprezintă băiat sau fată); Dacă cerinţele de legare logică şi cursivă a elementelor conduc la poziţii iniţiale şi finale diferite de cele din desen, elementele se iau în considerare; Se recomandă candidaţilor să aleagă elemente de valori diferite, astfel încât suma valorilor lor să fie 9 puncte. În cazul în care suma valorilor este mai mică atunci şi nota de plecare va fi mai mică, iar posibilitatea obţinerii notei maxime este exclusă.

Exemple orientative de combinare a valorilor:

(4 elemente x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (1 element x 3 puncte) = 9 puncte;

(1 element x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (2 elemente x 3 puncte) = 9 puncte;

(2 elemente x 1 punct) + (2 elemente x 2 puncte) + (1 element x 3

puncte) = 9 puncte;

TABEL CU ELEMENTELE PENTRU PROBA 1

Nr.

crt.

Denumire

element

Valoare 1 punct

1.

Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit

1 punct 1. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit 2. Rostogolire înapoi din sprijin ghemuit în

2.

Rostogolire înapoi din sprijin ghemuit în sprijin ghemuit

înapoi din sprijin ghemuit în sprijin ghemuit 3. Rostogolire înapoi d in stând depărtat în stând

3.

Rostogolire înapoi din stând depărtat în stând depărtat

sprijin ghemuit 3. Rostogolire înapoi d in stând depărtat în stând depărtat 4. Stând pe omoplaţi

4.

Stând pe omoplaţi (variante)

sprijin ghemuit 3. Rostogolire înapoi d in stând depărtat în stând depărtat 4. Stând pe omoplaţi

37

5. Cumpănă pe 1 genunchi 6. Semisfoara 7. Săritură dreaptă cu întoarcere 180 0 8.
5.
Cumpănă pe 1
genunchi
6.
Semisfoara
7.
Săritură dreaptă cu
întoarcere 180 0
8.
Săritură cu ridicarea
genunchilor la piept
(grupată)
9.
Săritură passé
Valoare 2 puncte
1.
Podul de jos
(variante)
2.
Cumpănă pe 1 picior
(variante)
3.
Rostogolire înainte
din stând în stând
depărtat
4.
Stând pe mâini cu
revenire
5.
Stând pe cap
(variante)
6.
Stând pe cap din
stând depărtat,
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit

38

7. Săritură dreaptă cu întoarcere 360 0 8. Val de corp înainte (variante) 9. Săritură
7.
Săritură dreaptă cu
întoarcere 360 0
8.
Val de corp înainte
(variante)
9.
Săritură cu
forfecarea
picioarelor înainte,
braţele sus
Valoare 3 puncte
1.
Podul de sus cu revenire
2.
Sfoara cu piciorul drept/
stâng înainte / sfoara
laterală
3.
Rostogolire înainte din
stând în stând cu
picioarele apropiate
4.
Roata laterală din stând
cu umărul drept/ stâng
spre direcţia de execuţie
5.
Stând pe mâini podul cu
ridicare în stând
6.
Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit

39

7. Stând pe mâini cu rostogolire înainte în stând depărtat •
7.
Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
stând depărtat

Pentru proba 2 se alege una dintre săriturile de mai jos, pentru băieţi şi fete:

2.1 Săritură depărtat peste capra de gimnastică (înalţime - 1,10 m.) şi aterizare în stând cu genunchii uşor îndoiţi şi braţele lateral.

stând cu genunchii uşor îndoiţi şi braţele lateral. 2.2 Săritură în sprijin ghemuit pe lada de

2.2 Săritură în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică aşezată transversal şi săritură cu extensie cu aterizare amortizată în stând cu braţele lateral (înalţime – 1,15 m).

în stând cu braţele lateral (înalţime – 1,15 m). ! ATENŢIE! Săriturile propuse pentru proba 2

!

ATENŢIE!

Săriturile propuse pentru proba 2 se adresează tuturor, băieţi şi fete (chiar dacă desenele reprezintă băieţi).

PENALIZĂRI SOL

Neacordare

a valorii

elementului

0,5 puncte

0,3 puncte

0,2 puncte

0,1 puncte

Execuţie

necontrolată,

ilogică,

Agimnică

Cădere/repetare; execuţie fără ţinută şi încordare specifică pe tot parcursul exerciţiului

Dezechilibrare mare Greşeli mari de tehnică şi ţinută

Deviere de la direcţia de execuţie Greşeli medii de tehnică şi ţinută

Greşeli mici

de ţinută

40

 

PENALIZĂRI SĂRITURI

 

Neacordare

       

a valorii

0,5 puncte

0,3 puncte

0,2 puncte

0,1 puncte

săriturii

Neexecutarea

Cădere/sprijin pe sol în partea a doua a săriturii

Lovirea aparatului Sprijin pe o singură mână pe aparat Greşeli mari de ţinută

Atingerea aparatului Amplitudine mică zbor II Sprijinul mâinilor pe sol la aterizare Greşeli medii de ţinută

Aterizare în

riturii

ghemuit

Efectuarea

Aterizare în

altei sărituri

stând

   

depărtat

Paşi după

aterizare

Greşeli mici

de ţinută

PRECIZĂRI PRIVIND EXECUŢIA, PREZENTAREA PENTRU CONCURS ŞI APRECIEREA

În cadrul concursului, fiecare candidat are dreptul la o singură prezentare (încercare) a exerciţiului liber-ales şi la o singură săritură.

Începutul fiecărui exerciţiu este precedat de prezentare. Ea este obligatorie.

Aprecierea se face în conformitate cu uzanţele de arbitraj în gimnastică, ţinând cont de corectitudinea execuţiei, cursivitatea şi logica legărilor pentru exerciţiul la sol şi corectitudinea execuţiei pentru săritura aleasă, înregistrându- se eventualele penalizări.

Echipamentul acceptat pentru candidaţi: şort/colanţi, maiou/tricou, costum de gimnastică, papuci de gimnastică/şosete/desculţ, după preferinţa fiecărui candidat. Echipamentul trebuie să fie decent şi să permită efectuarea lejeră a elementelor şi a săriturii alese.

Nota

Pentru proba nr. 1:

Nota la sol = 10 suma penalizărilor (dacă este cazul)

Pentru proba nr. 2:

Nota la sărituri = 10 – suma penalizărilor (dacă este cazul)

NOTA FINALĂ LA GIMNASTICĂ

=

MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE (fără rotunjire şi cu două zecimale)

41

3. ATLETISM

Candidaţii vor fi evaluați pe baza a două probe:

PROBA NR. 1 - PROBA OBLIGATORIE - alergare de viteză pe distanţa de 50 m PROBA NR. 2 - PROBĂ LA ALEGERE între:

a. săritura în lungime cu elan

b. aruncarea greutăţii

c. alergarea de rezistenţă (800 m fete, 1500 m băieți)

1. Alergare de viteză pe distanţa de 50 m:

- se va alerga o singură dată, cu start din picioare;

- se va pleca individual (liber), cronometrul declanşându-se la prima mişcare a candidatului. Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota

5

10

Băieţi (secunde)

6.5

5.9

Fete (secunde)

7.5

6.9

Pentru programul Management în sport

Nota

5

10

Băieți (secunde)

6.6

6.0

Fete (secunde)

7.6

7.0

2. a. Săritura în lungime cu elan:

- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai bună;

- bătaia se va executa liber, într-un pătrat cu latura de 1 m situat la 1 m de groapa de sărituri;

- se va măsura de la urma lăsată în interiorul pătratului până la ultimul semn din groapa de sărituri. Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota

5

10

Băieţi (metri)

5.10

6.00

Fete (metri)

4.10

5.00

Pentru programul Management în sport

Nota

5

10

Băieţi (metri)

5.00

5.75

Fete (metri)

4.00

4.75

42

2.b. Aruncarea greutăţii (cu sau fără elan)

- greutatea bilei este de 4 kg pentru fete şi de 7,260 kg pentru băieţi;

- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai bună;

- se va arunca din cercul regulamentar (cu diametrul de 2,135 m), plecându-se dintr-o poziţie staționară.

Pentru programele Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota

5

10

Băieţi (metri)

8.00

9.50

Fete (metri)

7.00

8.50

Pentru programul Management în sport

Nota

5

10

Băieţi (metri)

7.50

9.20

Fete (metri)

6.00

8.20

2. c. Alergarea de rezistenţă - fete/ 800 m; băieţi/ 1500 m - se va alerga cu start la comandă

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota

5

10

Băieţi (min)

5.30

4.40

Fete (min)

3.30

2.40

Pentru programul Management în sport

Nota

5

10

Băieţi (min)

5.40

4.50

Fete (min)

3.40

2.50

NOTA FINALĂ LA ATLETISM = MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSŢINUTE (fără rotunjire şi cu două zecimale)

43

4. DISCIPLINE DE COMBAT

PROBA NR. 1 - Tehnici de lovire şi de apărare specifice

1.

Directă cu braţul din faţă şi cel din spate (oi tsuki-gyaku tsuki)

1 punct

2.

Croşeul cu braţul din faţă şi cu cel din spate (seiken mawashi tsuki)

1 punct

3.

Upercut cu braţul din faţă şi cu cel din spate (shita uchi)

1 punct

4.

Apărare la nivelul superior (jodan)

1 punct

5.

Apărare la nivel mediu (chudan)

1 punct

6.

Apărare la nivel inferior (gedan)

1 punct

7.

Lovitură directă de picior -mae geri- cu piciorul din faţă şi cel din spate

1 punct

8.

Lovitură circulară de picior- mawashi geri- cu piciorul din faţă şi din spate

1 punct

9.

Lovitură de picior prin întoarcere (ushiro ura mawashi geri) cu piciorul din faţă şi cel din spate

1 punct

Nota la prima probă este alcătuită din suma punctelor acumulate plus un punct din oficiu. NOTĂ: execuţiile se demonstrează ambilateral, la nivel înalt, mediu sau de jos, la cererea comisiei de examinare.

PROBA NR. 2 - Tehnici de proiectare, imobilizare, luxare, strangulare (la alegere)

1.

Proiectare cu ajutorul braţelor

1 punct

 

2.

Proiectare cu ajutorul şoldurilor

1 punct

3.

Proiectare cu ajutorul picioarelor

1 punct

4.

Proiectare prin sacrificiu lateral

1 punct

5.

Proiectare prin sacrificiu pe spate

1 punct

 

6.

Imobilizare transversală, laterală sau în prelungire

1 punct

 

7.

Strangulare din spate

1 punct

 

8.

Strangulare din faţă

1 punct