Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI

2019
ADMITEREA ÎN CICLUL I
STUDII UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT

BUCUREŞTI 2019
CUPRINS
Generalităţi ................................................................................... 3
Ciclul I – Studii Universitare de Licenţǎ ..................................... 5
Probele concursului de admitere .................................................. 5
Concurs pe locuri de la buget fără examen de admitere .............. 7
Calendarul concursului de admitere ............................................. 8
Simularea examenului de admitere .............................................. 9
Candidații la admitere ………………………………………….. 11
Procedura și actele necesare înscrierii la concurs ........................ 12
Opis al documentelor necesare înscrierii la concurs .................... 17
Desfǎşurarea concursului de admitere ......................................... 18
Calculul mediei generale de admitere .......................................... 19
Contestaţii .................................................................................... 20
Stabilirea rezultatelor finale ale concursului de admitere ............ 20
Înmatricularea candidaților declarați admiși …………………… 22
Admiterea la programul de formare psihopedagogică ................. 23
Alte informații .............................................................................. 24
Conţinutul probelor de concurs .................................................... 25
Anexa 1 ………………………………………………………… 47
Anexa 2a ……………………………………………………….. 49
Anexa 2b ……………………………………………………….. 51
Anexa 3......................................................................................... 53
Anexa 4 ........................................................................................ 54

2
GENERALITǍŢI

UNIVERSITATEA NAŢIONALǍ DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT –


BUCUREŞTI, str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, tel.centrală: +40/021 316 41
07, Rectorat: +40/021 316 41 08, fax. +40/021 312 04 00, adresǎ
web:www.unefsb.ro, e-mail: secretariat@anefs.edu.ro, organizeazǎ concurs de
admitere pentru anul universitar de studii 2018 - 2019, la Facultatea de Educație
Fizică și Sport și la Facultatea de Kinetoterapie.

În cadrul FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, în


conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea
Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat”, studiile universitare se desfășoară pe două cicluri, în cadrul programelor de
studii acreditate / autorizate de MEN conform HG 615/2017, publicat în M.O. 713
din 04.09.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Programul de studii universitare de licență “Management în sport” a fost
autorizat prtovizoriu de către ARACIS, prin adresa nr. 765/08.02.2019.

 ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR – în


domeniul fundamental Ştiinţa Sportului și Educației Fizice, domeniul de licență
Educaţie Fizică şi Sport (pentru programele Educație fizică și sportivă și Sport și
performanță motrică);
 ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR – în
domeniul fundamental Ştiinţa Sportului și Educației Fizice, domeniul de licență
management în sport (pentru programul Management în sport);
 ciclul II – studii universitare de masterat – 2 ani, 4 semestre, curs de zi – master în
domeniul fundamental și de masterat Ştiinţa Sportului și Educației Fizice;

NUMǍRUL DE LOCURI pentru fiecare ciclu de învǎţǎmânt se va afişa pe


site-ul UNEFS Bucureşti, conform cifrei de şcolarizare, aprobată de MEN,
pentru anul universitar 2019 - 2020.

Pentru anul universitar 2019 - 2020, admiterea la studii universitare se


organizeazǎ, atât pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu
taxǎ de studii.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi


completările ulterioare, absolvenţii cu Diplomă de Licenţă, obţinută în alt domeniu,
pot urma în cadrul UNEFS a II-a facultate (ciclul de licență), în limita numǎrului de
locuri, bugetate sau cu taxǎ, stabilite de Senatul UNEFS, dupǎ cum urmeazǎ:

3
▪ Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe
de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care le
oferă.
▪ Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat
pentru un singur program de licență cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
▪ Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de
licenţă optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de
stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat / atestatului / adeverinței de
bacalaureat sau a diplomei / atestatului / adeverinței ciclului de studii
universitare de licență anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe
care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.
▪ Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis în termenul stabilit de Comisia centrală de admitere, duce
la pierderea locului ocupat, indiferent de regimul de finanțare al studiilor.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare de licenţă a fost parcurs parţial sau
integral în regim fǎrǎ taxǎ, diferenţa perioadei de studii sau întregul ciclu de
studii universitare al noului program de licență poate fi urmat numai în regim
CU TAXǍ de STUDII.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare a fost parcurs în regim cu taxǎ, un nou
ciclu de studii universitare de licență poate fi urmat în regim FǍRǍ TAXǍ de
STUDII. Această prevedere se aplică pentru candidații care au obținut la
concursul de admitere cel puţin media ultimului admis pe locurile
subvenţionate de la bugetul de stat.
▪ Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se
suportă de către studenți.

4
CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢǍ

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii pot opta pentru


urmǎtoarele programe de studii:

 Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență


 Educaţie fizicǎ şi sportivǎ, învățământ cu frecvență, cu predare în limba franceză
 Sport şi performanţǎ motricǎ, învățământ cu frecvență
 Sport şi performanţǎ motricǎ, învăţământ cu frecvenţă redusă
 Sport și performanță motrică, învățământ cu frecvență, cu predare în limba
engleză
 Management în sport, învățământ cu frecvență
Dupǎ susţinerea examenului de licenţǎ, absolvenţii vor obţine:
- DIPLOMA de LICENŢǍ în domeniul “EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT” şi
suplimentul la diplomă (”Diploma Supplement” - anexǎ la diploma de licenţǎ) -
pentru programele Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică);
- DIPLOMA de LICENŢǍ în domeniul “MANAGEMENT ÎN SPORT” şi
suplimentul la diplomă (”Diploma Supplement” - anexǎ la diploma de licenţǎ -
(pentru programul Management în sport).

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

În conformitate cu hotǎrârea Senatului UNEFS din 22.02.2019, pentru


admiterea în CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ, probele de
concurs, sunt:

A. Pentru programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță


motrică cu predare în limba română
1. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă
ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5
(cinci).
2. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ şi Biologie.

B. Pentru programul de studii Management în sport cu predare în limba română


1. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă
ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5
(cinci).
2. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE este
obligatorie deținerea atestatului de competență lingvistică pentru limba română.

5
C. Pentru programele de studii cu predare în limba franceză și în limba engleză
Se pot înscrie cetăţeni care provin din state membre ale UE, din Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţeni din afara UE,
vorbitori de limbă franceză, respectiv engleză.

1. Probă de competenţă lingvistică - ELIMINATORIE – notată cu admis / respins.

NOTĂ: pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, la programele de studii autorizate /
acreditate în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, UNEFS
organizează un test de competență lingvistică pentru limba de predare a
programului. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde
limba oficială a statului este limba în care se țin cursurile, persoanele care prezintă
la înscriere acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din
străinătate, cu predare în limba respectivă și cele care dețin atestat lingvistic cu
recunoaștere internațională (TOEFL, CAMBRIDGE și DELF - Diplôme d’études en
langue française).

2. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă


ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5
(cinci).

3. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba franceză / engleză şi Biologie (în limba franceză
/ engleză)

NOTĂ: admiterea la programe de studii a cetățenilor din state terțe UE, se


desfășoară conform unei metodologii speciale.

6
CONCURS PE LOCURI DE LA BUGET FĂRĂ EXAMEN DE
ADMITERE

ATENŢIE - Înmatricularea candidaților la CURSURILE DE ZI PE

! LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ CONCURS DE


ADMITERE, este posibilă doar în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de
lege.

În baza prevederilor legislative în vigoare şi a autonomiei universitare, la


programul de studii „Sport şi performanţă motrică” se pot ÎNSCRIE LA
CURSURILE DE ZI PE LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, FĂRĂ
CONCURS DE ADMITERE, pe un număr de locuri stabilit prin Decizia Senatului,
candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
 locurile I-VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele
Europene (seniori, tineret, juniori);
 locul I-III la Jocuri Mondiale universitare;
 locul I-III la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele
Balcanice (seniori, tineret, juniori);
 locul I la Campionatele Naţionale (juniori I).

* În situația unor rezultate la Jocurile Europene, încadrarea performanței sportive în


grila UNEFS, se va face pe baza certificării federației de specialitate referitoare la
clasificarea competiției în prezenta ierarhie.

NOTĂ: UNEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în


actele oficiale prezentate de către candidat şi de a lua hotărâri, în cazul în care
acestea nu se confirmă.

7
CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul pentru admitere la ciclul I, studii universitare de LICENŢǍ, se


organizează în 2 sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Pentru cea de a doua
sesiune de admitere vor fi scoase la concurs locurile rămase neocupate după prima
sesiune.

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ, înscrierea candidaţilor pentru


prima sesiune de admitere are loc în perioada 15 – 20 iulie 2019.
Concursul de admitere, sesiunea I, studii universitare de LICENŢǍ se va
desfășura în perioada 22 - 25 iulie 2019.
Confirmarea locului se va face în perioada 29 – 31 iulie 2019:

Perioada de înscriere pentru a doua sesiune de admitere, studii universitare


de LICENŢǍ, este 9 – 10 septembrie 2019.
Concursul de admitere pentru sesiunea a II-a, studii universitare de
LICENŢǍ se va desfășura în perioada 11 - 13 septembrie.
Confirmarea locului se va face în perioada 16 – 18 septembrie 2019.

Confirmarea locului se va face prin:


➢ achitarea taxei de înmatriculare (50 euro, în lei la cursul BNR al zilei)
pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget;
➢ achitarea taxei de înmatriculare (50 euro, în lei la cursul BNR al zilei) și a
primei tranșe din taxa de școlarizare (200 euro, în lei la cursul BNR al zilei - pentru
candidații declarați admiși pe locuri cu taxă învățământ cu frecvență sau 150 euro, în
lei la cursul BNR al zilei - pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă
învățământ cu frecvență redusă);
➢ depunerea în original la secretariatul UNEFS, a documentelor contractuale
ce se vor descărca de pe site-ul UNEFS.

8
SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Înaintea începerii concursului de admitere, U.N.E.F.S. organizează două


simulări ale examenului de admitere pentru studii universitare de licență - în
20.04.2019 și 12.07.2019. Informaţii suplimentare referitoare la desfăşurarea
acestora vor fi anunţate pe site-ul: www.unefsb.ro.

Taxa pentru participarea la Simularea Examenului de Admitere este de 30 de


EURO în lei la cursul zilei BNR.

ÎNSCRIEREA LA SIMULARE

În vederea participării la simularea examenului de admitere, candidații se vor


înscrie online accesând link-ul https://modul-inscrieri-unefs.netlify.com/

Înscrierea la Simularea Examenului de Admitere se face numai online.

Actele necesare înscrierii online:

- Cartea de identitate

- Chitanţa de platǎ a taxei de simulare - 30 Euro în lei la cursul BNR al


zilei, achitată în contul:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
CONT (LEI) RO42RNCB0077050253860001
BANCA COMERCIALA ROMANA, SECTOR 6, BUCURESTI
DETALII PLATĂ – SIMULARE APRILIE 2019 / IULIE 2019

- Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de


pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro) - va conţine următoarele informaţii:
 Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele
personale ale candidatului (bolile cronice și stările patologice care contraindică
efortul fizic sportiv);
 Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate
și EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va prezenta în
original concluziile examenului de specialitate cu menţiunea ”APT pentru efort
fizic”, parafată de către medicul specialist cardiolog.
 Punctul D) din fișa medicală poate fi completat NUMAI de către comisia
medicală de admitere din UNEFS care va funcționa începând cu data de
01.04.2019 în centrele medicale partenere UNEFS, precizate mai jos.

ATENȚIE: La depunerea actelor pentru susținerea concursului de admitere


candidatul va prezenta în original înregistrarea EKG de efort la cicloergometru
(bicicletă / bandă) a cărei interpretare este consemnată în fișa medicală cu menţiunea
”APT pentru efort fizic”.
9
Candidaţii au posibilitatea să efectueze EKG de efort la cicloergometru
(bicicletă / bandă), începând cu 01.04 2019, în urma unei programări prealabile şi în
limita locurilor disponibile, contra cost (220 lei), şi în centrele medicale partenere
UNEFS.

CENTRE MEDICALE PARTENERE UNEFS

- Centrul de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS -


GRAL aflat în incinta Complexului Central, str. Constantin Noica nr. 40, sector 6,
Bucureşti. Programările se pot face la tel. +4 0372 127 345, +40 725 004 306.

- Clinica de recuperare medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu


strada Calea 13 Septembrie), sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4
0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235.

Fișa de consultații medicale poate fi completată începând cu data de


01.04.2019, și are o valabilitate de 6 luni (pentru cele 2 simulări și cele 2 sesiuni
de admitere).

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA SIMULARE

În ziua Simulării candidații vor prezenta următoarele documente:

- Cartea de identitate
- Chitanţa de platǎ a taxei de simulare
- Fişa de consultaţii medicale

Componența grupelor și ora de prezentare, pentru Proba de Educație


Fizică și Proba scrisă, vor fi afișată pe site-ul UNEFS cu o zi înaintea Simulării,
după ora 20.00.

10
CANDIDAȚII LA ADMITERE

La admiterea pentru studiile universitare de licenţă pot participa absolvenții de


liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă precum și cetățeni români
și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplome de bacalaureat obținute
în statele menționate, recunoscute de UNEFS, conform unei liste și metodologii
aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale.
Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile
prevăzute în paragraful anterior, pot participa la admiterea în ciclul de studii
universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate
cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la admiterea
în ciclul I de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii
români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
Admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, se
susține în limba română, iar cetățenii Uniunii Europene şi din state terțe au obligaţia
să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în
România a acestora, după caz.

11
PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA
CONCURS

1. PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURS

Pentru studiile universitare de LICENŢǍ se pot înscrie cetǎţeni ai României,


absolvenţi de liceu cu DIPLOMǍ de BACALAUREAT (sau adeverinţă
echivalentǎ cu aceasta) şi absolvenţi cu DIPLOMǍ de LICENŢǍ obţinutǎ în alt
domeniu.
Candidații care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență, să
dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ primar şi gimnazial,
sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
– nivel I”, organizat în cadrul UNEFS.
Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă prin preînscriere
online și depunerea actelor.
Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este GRATUITĂ, pentru
toți candidații admiși la programele de studii universitare de licență, indiferent de
tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la bugetul de stat sau în regim cu taxă).

Înscrierea va avea trei etape:


 A. Preînscrierea online (pentru studii universitare de licență și pentru
programul de formare psihopedagogică – nivel I);
 B. Depunerea actelor (pentru studii universitare de licență și pentru
programul de formare psihopedagogică – nivel I);
 C. Confirmarea locului (pentru studii universitare de licență și pentru
programul de formare psihopedagogică – nivel I)

A. Preînscrierea online – platforma de înscriere va fi operațională începând


cu data de 1 iulie 2019;
Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere vor face o
preînscriere online, înainte de a depune actele.
https://modul-inscrieri-unefs.netlify.com/

ATENȚIE!
Candidații se pot înscrie la ambele facultăți (Facultatea de Educație Fizică
și Sport și Facultatea de Kinetoterapie) dar pot urma un singur program de
studii în cadrul UNEFS. Preînscrierea online se va face cu precizarea atât a
primei opțiuni cât și a celei de-a doua opțiuni.
În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport candidații pot opta pentru
două programe de studii, dar pot urma un singur program de studii în cadrul
UNEFS (Educație fizică și sportivă sau Sport și performanță motrică).
Numai candidații admiși la programele Educație fizică și sportivă sau Sport
și performanță motrică, învățământ cu frecvență pot opta pentru redistribuire la

12
programul de studii Management în sport conform criteriilor de departajare
precizate în capitolul ”Calculul mediei generale de admitere”, în limita locurilor
rămase disponibile.

B. Depunerea actelor – 15 – 20 iulie pentru sesiunea I și 9 – 10 septembrie


pentru sesiunea II.
Depunerea actelor pentru concursul de admitere se poate face personal sau în
numele candidatului şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială.
Depunerea actelor este condiționată de preînscrierea online.

ATENȚIE!
Candidații care se vor înscrie la ambele facultăți vor depune un singur
dosar pentru studii universitare de licență și un dosar pentru programul de
formare psihopedagogică – nivel I.

C. Confirmarea locului se va face prin:


➢ achitarea taxei de înmatriculare pentru candidații declarați admiși pe
locurile de la buget;
➢ achitarea taxei de înmatriculare și a primei tranșe din taxa de școlarizare
pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă învățământ cu frecvență sau
învățământ cu frecvență redusă;
➢ depunerea în original la secretariatul UNEFS, a documentelor contractuale
pentru programele de licență cât și pentru programul de formare psihopedagogică –
nivel I, care se vor descărca de pe site-ul UNEFS.

2. ACTELE NECESARE

În vederea depunerii actelor, candidaţii se vor prezenta cu următoarele:

 Dosar plic – 2 bucăți;

 Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) – în care vor


fi menţionate, sub semnǎturǎ proprie/împuternicit, toate datele solicitate
conform formularului respectiv;

 Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării


datelor cu caracter personal (anexa 2a, 2b)

 Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat


de cǎsǎtorie) – în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*);

 Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a


doua copie.

13
 Cartea de identitate și o copie a acesteia;
 Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a
doua copie.

 Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii


sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ
Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în
sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora,
UNEFS se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din
România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de
către instituţia de învăţământ.
În vederea înmatriculării, candidaţii admiși pe locurile finanţate de la bugetul
de stat au obligaţia să depună în original, până la data confirmării locului,
diploma/atestatul/adeverința de bacalaureat la secretariatul facultăţii.
Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile anului şcolar curent.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina
exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit pentru confirmarea
locului, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe facultăți / programe de
studiu, sunt admise copii legalizate ale acestor acte (conform cu originalul*), însoțite
de o adeverință eliberată de facultatea / programul de studiu unde s-a depus dosarul
cu acte originale.

 Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a


doua copie.

 Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai


sus menţionate, următoarele documente:
1. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal
constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din
această etnie;
2. copie legalizată (sau conform cu originalul) a hotărârii judecătoreşti care
atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia
rromă;

 Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, 50 de EURO în lei la cursul BNR al


zilei, achitatǎ la casieria UNEFS.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane:
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate, pensionat sau
decedat), care prezintǎ adeverinţǎ emisă de unitatea de învăţământ respectivă;

14
- Copiii personalului didactic și nedidactic din UNEFS, care prezintǎ adeverinţǎ
emisă de către UNEFS;
- Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi, care prezintǎ copii legalizate (sau conform
cu originalul*) dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor;
- Candidaţii proveniţi de la casele de copii și plasament familial, care prezintǎ
adeverinţǎ emisă de unitatea respectivă;
- Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989, care prezintǎ copii legalizate
(sau conform cu originalul*) dupǎ un act doveditor ce atestǎ implicarea în aceste
evenimente;
- Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din
decembrie 1989, care prezintǎ copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*) dupǎ
certificatul medical sau de deces al pǎrintelui în cauzǎ;

Candidații care se înscriu la ambele facultăți, vor plăti integral cuantumul


taxei pentru prima opțiune și 50% pentru cea de-a doua opțiune.

 6 (șase) fotografii tip buletin de identitate (pe verso se va scrie numele şi


prenumele candidatului).

 Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de pe


site-ul UNEFS www.unefsb.ro) - va conţine următoarele informaţii:
 Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele
personale ale candidatului (bolile cronice și stările patologice care contraindică
efortul fizic sportiv);
 Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate
și EKG de efort la cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va prezenta în
original concluziile examenului de specialitate cu menţiunea ”APT pentru efort
fizic”, parafată de către medicul specialist cardiolog.
 Punctul D) din fișa medicală poate fi completat NUMAI de către comisia
medicală de admitere din UNEFS care va funcționa începând cu data de
01.04.2019 în centrele medicale partenere UNEFS, precizate mai jos.

ATENȚIE: La depunerea actelor pentru susținerea concursului de


admitere, candidatul va prezenta în original înregistrarea EKG de efort la
cicloergometru (bicicletă / bandă) a cărei interpretare este consemnată în fișa
medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”.

Candidaţii au posibilitatea să efectueze EKG de efort la cicloergometru


(bicicletă / bandă), începând cu 01.04 2019, în urma unei programări prealabile şi în
limita locurilor disponibile, contra cost (220 lei), şi în centrele medicale partenere
UNEFS.

15
CENTRE MEDICALE PARTENERE UNEFS

- Centrul de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS -


GRAL aflat în incinta Complexului Central, str. Constantin Noica nr. 40, sector 6,
Bucureşti. Programările se pot face la tel. +4 0372 127 345, +40 725 004 306.
- Clinica de recuperare medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu
strada Calea 13 Septembrie), sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4
0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235.

Fișa de consultații medicale poate fi completată începând cu data de


01.04.2019, și are o valabilitate de 6 luni (pentru cele 2 simulări și cele 2 sesiuni
de admitere).

 Diploma de Licenţǎ (sau adeverință în original pentru candidații care au


promovat examenul de licență în sesiunea 2019 - 2020) şi suplimentul la
diplomă în copie legalizată (sau conform cu originalul*), pentru cei care
doresc sǎ concureze la a II-a facultate.
NOTĂ: Candidații care doresc să se înscrie la a II-a facultate, vor depune la
dosar o adeverință eliberată de către facultatea absolvită din care să reiasă
modul de finanțare a studiilor pentru fiecare an de studiu.

 Pentru programul de formare psihopedagogică se va depune la dosar o a


doua copie.

 Pentru candidaţii la programul de studii Sport şi performanţǎ motricǎ –


ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, LOCURI DE LA BUGETUL DE
STAT FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE și ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENŢĂ REDUSĂ dosarul va cuprinde documentele menţionate
anterior la care se adaugă o adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate
care să ateste performanţele deţinute, cu specificarea competiţiei (data, locul
desfăşurării, categoria la care a fost obţinută performanţa) şi a rezultatului
obţinut. Modelul adeverinței este prezentat în anexa 3 și poate fi descărcat de
pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro
Adeverinţa trebuie să prezinte SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL ALE
PREŞEDINTELUI ŞI SECRETARULUI FEDERAŢIEI, precum şi
ŞTAMPILA ÎN CLAR A FEDERAŢIEI.

Candidații care au obţinut locurile I – III și mențiune la Olimpiada Naţională


de Pregătire Teoretică Sportivă vor prezenta în copie xerox legalizată (conform
cu originalul*) după diploma obţinută.

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul,


candidații vor prezenta documentele în original și în copie.

16
OPIS AL DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
LICENȚĂ –
ÎNVĂȚĂMÂNT
CU FRECVENȚĂ LICENȚĂ –
LICENȚĂ –
DOCUMENTE LOCURI ÎNVĂȚĂMÂNT PROGRAM
ÎNVĂȚĂMÂNT
Facultatea de Educație Fizică și Sport CU FRECVENȚĂ
SPORTIVI DE CU FRECVENȚĂ PFP
PERFORMANȚĂ REDUSĂ
FĂRĂ
ADMITERE
Dosar plic x x x x
Cerere de înscriere x x x x
Declarație privind acordarea consimțământului în vederea
x x x x
prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 2a sau 2b)
Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie,
şi certificat de cǎsǎtorie) – în copie legalizatǎ (sau conform cu x x x x
originalul*);
Cartea de identitate și o copie a acesteia; x x x x
Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de
anul absolvirii sau adeverința eliberată de către instituţia de x x x x
învăţământ
Pentru candidaţii de etnie rromă – acte care să ateste etnia x - - -
Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere x x x -
6 (șase) fotografii x x x -
Fişa de consultaţii medicale x x x -
Diploma de Licenţǎ și adeverință eliberată de către facultatea
x x - x
absolvită
Adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate - x x -

17
DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din str. Constantin


Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro cu cel puţin 24 de ore
înaintea începerii fiecǎrei probe de concurs listele candidaţilor înscrişi, locurile de
desfǎşurare şi ora de apel.

ATENŢIE - Candidaţii NU se pot prezenta pentru susţinerea probelor de

! concurs cu alte grupe sau la alte ore decât cele planificate şi afişate de
Comisia Centrală de Admitere, INDIFERENT DE MOTIV.

❖ Pentru proba de Educaţie fizică, listele candidaţilor vor fi întocmite pe


GRUPE, în funcţie de opţiuni, ordonate numeric și alfabetic, pentru fete și
băieţi.

❖ Pentru proba scrisǎ, listele vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe săli.

Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:


- Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;
- Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul
de susţinere a probei;
- Formularele grilǎ şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de
către Comisia Centrală de Admitere;
- Pentru completarea grilelor se va folosi numai pixul primit de la Comisia
Centrală de Admitere;
- Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub
nici un motiv;
- Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea
subiectelor;
- ESTE INTERZIS ACCESUL CU TELEFOANE MOBILE în sala de
susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi candidați care au asupra lor
telefoane mobile, acestea vor fi predate comisiei de supraveghere, sigilate
si depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după
expirarea timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 ore.

DEPISTAREA UNUI CANDIDAT CU TELEFONUL MOBIL ASUPRA


SA, ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE, VA ATRAGE
ELIMINAREA ACESTUIA DIN CONCURS.

Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis


EXCLUSIV pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

18
CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE

Media generalǎ a concursului de admitere reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor


celor douǎ probe. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Criteriile de departajare se aplică pentru ocuparea ultimului loc
(subvenţionat de la bugetul de stat sau cu taxă), în cazul existenţei mai multor
candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt în ordine:
a) Nota la proba de Educaţie fizică;
b) Media generală la Examenul de Bacalaureat
Nu este admisă depășirea capacității de școlarizare stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
Media generalǎ minimǎ de promovare a concursului de admitere este 5
(cinci).

! ATENŢIE! Absentarea la una dintre probele de concurs conduce la


eliminarea candidatului din concurs.

Criteriile de departajare, în cazul candidaţilor la programul de studii SPORT


ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (locuri fără
concurs de admitere, aprobate prin decizia Senatului UNEFS, pentru sportivi de
performanță) și ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ sunt:
a) Performanţa sportivă, atestată de adeverința eliberată de către Federația
sportivă de specialitate;
b) Nota la Examenul de Bacalaureat
Ierarhizarea candidaților în vederea ocupării acestor locuri se face în baza grilei
de performanțe aprobate de către Senatul UNEFS.

Criterii de redistribuire ( program de studii Management în sport)


Candidații care au avut ca prima opțiune programele de studii Educație fizică și
sportivă sau Sport și performanță motrică și care are au optat la preînscriere ca a
doua sau a treia opțiune pentru programul de studii Management în sport și au obținut
nota minimă 5 (cinci) la examenul de admitere, pot fi redistribuiți la solicitarea lor, la
acest program de studii.
Redistribuirea se va face după întocmirea listelor pentru candidații cu prima
opțiune pentru programul de studii Management în sport, în limita locurilor
disponibile.
Criteriile de redistribuire sunt:
a) Nota la proba de Educaţie fizică;
b) Media generală la Examenul de Bacalaureat

19
CONTESTAŢII

Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de concurs și rezultatul final


al concursului de admitere se depun la Comisia Centrală de Admitere în termen
de maxim 24 de ore de la afişarea acestora.
Pentru probele practice şi cele scrise (de tip grilă), contestaţiile pot avea ca
obiect eventuale:
- erori de transcriere;
- erori de transformare a rezultatelor în notǎ;
- erori de calcul.
ESTE EXCLUSǍ REEXAMINAREA CANDIDAŢILOR pentru oricare
dintre probele concursului de admitere.
Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere, nu se mai iau în
considerare contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.

STABILIREA REZULTATELOR FINALE


ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea în ciclul I – studii universitare de licenţă se face strict în limita


locurilor subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de
studii, stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului UNEFS, fără a depăși capacitatea de
școlarizare.
Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare, numai la programul de studii din cadrul UNEFS la
care aceștia au candidat.
Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor și a
opțiunilor exprimate în scris astfel:
- locuri finanțate de la bugetul de stat;
- locuri în regim cu taxă.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală
de Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din str. Constantin
Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro.
Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se mai multe tipuri de liste:
a) lista provizorie cu rezultatele la proba de educație fizică;
b) lista definitivă cu rezultatele la proba de educație fizică, după
soluționarea contestațiilor;
c) lista provizorie cu rezultatele la proba scrisă;
d) lista definitivă cu rezultatele la proba scrisă, după soluționarea
contestațiilor;
e) lista provizorie cu ierarhizarea candidaților, după soluționarea
contestațiilor la proba scrisă;

20
Candidații care s-au înscris și sunt declarați admiși la ambele facultăți sunt
obligați în termen de 24 de ore de la afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaților, după soluționarea contestațiilor la proba scrisă să se prezinte la
Comisia Centrală de admitere pentru a-și exprima în scris opțiunea. În situația în
care candidatul nu se prezintă în termenul menționat anterior, renunță la orice
obiecție la repartizarea făcută de Comisia de Admitere.
f) lista finala, cu ierarhizarea candidaților, după confirmarea locurilor care
cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.
Listele conțin următoarele informații:
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare de la buget;
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare cu taxă;
- lista candidaților respinși.
Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare
de la buget este reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare până la
termenul stabilit de către Senatul UNEFS și depunerea documentelor contractuale.
Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă este
reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare și a primei tranșe a taxei
de studii, până la termenul stabilit de către Senatul UNEFS și depunerea
documentelor contractuale.
În cazul neconfirmării locului în termenul stabilit, candidatul este declarat
respins.
Candidații care au fost declarați respinși la proba de educație fizică, își pot
retrage actele după afișarea rezultatelor la această probă.
Candidații rămași în concurs își pot retragre actele numai după afișarea
rezultatelor finale.
UNEFS are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult
48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele
candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate
şi a legitimaţiei de concurs, sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri
legalizate la notariatul public.

NOTǍ: Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2019 - 2020 pot suporta
modificǎri în funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare de la
M.E.N. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa candidaților prin AFIŞARE la sediul
central din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției
www.unefsb.ro

21
INMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI
ADMIȘI

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza


rezultatelor concursului de admitere, prin decizia Rectorului UNEFS.
După înmatriculare UNEFS afișează listele finale care cuprind candidații
declarați admiși și înmatriculați.
După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol unic,
cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii
la care au fost admiși.

22
ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ

Studenții care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență, să


dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ primar şi gimnazial,
sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
– nivel I”, organizat în cadrul UNEFS.
Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă în scris, prin
completarea unei scrisori de intenție (Anexa 4). Modelul – cadru al scrisorii de
intenție va fi descărcat de pe site-ul UNEFS.
Admiterea candidaților exclusiv pe locuri cu taxă
Candidații care doresc să se înscrie la programul de formare psihopedagogică –
nivel I, pe locuri cu taxă (în timpul sau după finalizarea studiilor universitare de
licență) o pot face în perioadele de înscriere corespunzătoare celor 2 sesiuni de
admitere organizate de către UNEFS.
Pentru acești candidați, preînscrierea online nu este obligatorie.

Organizarea programului
Programul de formare psihopedagogică se organizează la forma de învăţământ
cu frecvenţă şi se parcurge ÎN PARALEL CU STUDIILE DE LICENŢĂ. Activităţile
didactice sunt prevăzute în orarul facultăţii.
Regim de finanţare
Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este GRATUITĂ, pentru
toți candidații admiși la programele de studii universitare de licență, indiferent de
tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la bugetul de stat sau în regim cu taxă).
Parcurgerea ulterioară finalizării studiilor universitare de licență se va face
contra cost.
Finalitatea programului
Certificatul obţinut la finalizarea Programului de formare psihopedagogică -
nivel I, oferă absolvenţilor programului de studii universitare de licență și
POSIBILITATEA DE OCUPARE A POSTURILOR DE PROFESOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL.
Totodată, în perspectiva continuării ciclului I - studii universitare de licență, cu
ciclul II - studii universitare de masterat, NUMAI absolvenții nivelului I al
Programului de formare psihopedagogică pot parcurge nivelul II al
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ cu nivelul II prin care
pot accede la o carieră didactică în învățământul liceal şi superior.

23
ALTE INFORMAȚII

Studenţii anului I sunt cazați în căminul UNEFS în limita locurilor disponibile;


criteriul de cazare este media de admitere. Cazarea în căminul UNEFS se face în
ordinea descrescătoare a anilor de studii.

Comisia Centralǎ de Admitere va afişa modelul pentru completarea dosarului


de concurs și va informa zilnic candidații în legătură cu situaţia numericǎ a
înscrierilor.

Taxa de înscriere nu va fi returnată candidaților care doresc să se retragă


înainte de începerea concursului de admitere, indiferent de motiv.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la


comisia de admitere UNEFS.

24
CONŢINUTUL PROBELOR DE CONCURS
PENTRU CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ

A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Proba de educaţie fizică cuprinde un test la alegere din următoarele patru:


JOCURI SPORTIVE, GIMNASTICĂ, ATLETISM, DISCIPLINE DE COMBAT.

1. JOCURI SPORTIVE

Candidaţii pot opta pentru unul dintre următoarele jocuri sportive: baschet,
volei, handbal, fotbal. La fiecare joc se vor susţine două probe:
✓ proba 1 – structură tehnică
✓ proba 2 – joc bilateral

NOTA FINALĂ LA TOATE JOCURILE SPORTIVE


=
MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)

a. BASCHET

Examenul specific jocului de baschet cuprinde două probe de concurs la care


se obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele
două probe.

PROBA NR. 1 - STRUCTURA TEHNICĂ: se efectuează contratimp.

Amenajarea terenului:
În terenul de apărare, în colţurile suprafeţei de restricţie, în afara acesteia, se
află 4 zone (de 30 cm pe 30 cm) care trebuie atinse cu piciorul în timpul execuţiei
structurii tehnice.
În terenul de atac, în colţul suprafeţei de restricţie, se află un jalon care trebuie
ocolit în dribling prin exterior.
Mingea este aşezată pe sol, la 1 m lateral faţă de colţul suprafeţei de restricţie
şi 1 m în interiorul terenului faţă de linia de fund a acestuia.

Legendă:
- deplasare
- dribling
- aruncare la coş

25
Descrierea probei: executantul, din poziţie fundamentală, cu piciorul dinspre
linia laterală a terenului având contact cu solul în zona de 30 cm pe 30 cm în afara
suprafeţei de restricţie, se deplasează pe următorul traseu:
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral paralel cu linia de
fund a terenului şi atingerea cu piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara
suprafeţei de restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înainte şi atingerea cu
piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral pe linia de aruncări
libere şi atingerea cu piciorul a în zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de
restricţie;
- deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înapoi şi atingerea cu
piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara suprafeţei de restricţie;
- preluarea mingii de pe sol, dribling cu ocolirea cercului central, se continuă
driblingul spre coşul advers, cu ocolirea prin exterior a jalonului din colţul suprafeţei
de restricţie şi se aruncă la coş din dribling.

Structura tehnică se efectuează contracronometru. Cronometrul porneşte atunci


când candidatul execută prima mişcare şi se opreşte atunci când acesta a eliberat
mingea din mâini pentru aruncare la coş.
Executantul poate executa structura tehnică la alegere, pe partea dreaptă sau pe
partea stângă.
Nerespectarea traseului şi a modului de execuţie a structurii tehnice duce la
descalificarea candidatului.
Candidatul execută traseul de 2 ori şi se notează rezultatul cel mai bun.
Penalităţi:
➢ 0,25 sec – pentru nerespectarea deplasării în poziţie fundamentală cu pas
adăugat în suprafaţa de restricţie (pentru fiecare dintre cele 4 deplasări);

26
➢ 0,25 sec – pentru fiecare neatingere cu piciorul a zonelor de 30 cm pe 30 cm
din colţurile suprafeţei de restricţie, în timpul deplasării în poziţie fundamentală cu
pas adăugat;
➢ 0,25 sec – pentru fiecare abatere de paşi comisă de executant;
➢ 0,25 sec – pentru fiecare abatere de dublu dribling comisă de executant;
➢ 1 sec – pentru neînscrierea coşului prin aruncare la coş din dribling.

TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A


STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE

(Programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă)

NOTĂ BĂIEŢI FETE


10 15"50 - 15"74 17"50 - 17"74
5 20"50 - 20"74 22"50 - 22"74

TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A


STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE

(Programul – Management în sport)


NOTĂ BĂIEŢI FETE
10 16"50 - 16"74 18"50 - 18"74
5 21"50 - 21"74 23"50 - 23"74

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL


Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc 5x5 cu desfăşurare pe tot terenul,
urmărindu-se acţiunile tehnico-tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de
adversitate (joc bilateral), şi anume:

- acţiuni tactice individuale de atac:


• demarcajul,
• depăşirea,
• pătrunderea,
• recuperarea ofensivă;

- acţiuni tactice individuale în apărare:


• marcajul normal,
• recuperarea defensivă;

- acţiuni tactice colective de atac (combinaţii de 2-3 jucători):


• dă şi du-te.

27
b. VOLEI

Examenul specific jocului de volei cuprinde două probe de concurs la care se


obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două
probe.

PROBA NR. 1 - Presupune parcurgerea unui TRASEU care include trei


acţiuni tehnico-tactice individuale de joc: serviciul, preluare spre zona ridicătorului,
sub forma transmiterii mingii din autoaruncare, şi atac din autoaruncare. Acţiunile se
efectuează în condiţii impuse, astfel încât execuţia canditatului să nu fie dependentă
de execuţia vreunei alte persoane.
Fiecare acţiune reuşită în cadrul traseului este notată cu 3 puncte, la care se
adaugă 1 punct din oficiu, ce se acordă pentru prezentarea la susţinerea probei. Spre
exemplu, 3 acţiuni reuşite x 3 puncte = 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte.

Descrierea probei
Serviciu spre zona 1, deplasare în terenul propriu în zona 5, preluare din
autoaruncare spre zona de acţionare a ridicătorului, deplasare în zona 4 urmat de atac
din autoaruncare spre zona 5 a terenului advers.

- proba se realizează în limita a 12 secunde;


- executantul are la dispoziţie 3 mingi (câte o minge pentru fiecare acţiune) pe
care le dispune aleator în zone care îi sunt convenabile şi care să-i faciliteze
evoluţia;
- faţă de cele 3 mingi, mai beneficiază de o minge suplimentară pe care o poate
folosi pentru a repeta oricare dintre cele trei acţiuni ce compun traseul, în cazul
în care este greşită.

Precizări:
a. SERVICIUL
- serviciul se execută liber, de sus sau de jos, din orice punct al zonei de serviciu
spre Z1, într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m lungime şi 4,5 m lăţime,
măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;
28
- serviciul este reuşit atunci când atinge suprafaţa marcată din terenul advers;
- serviciul este greşit atunci când nu respectă cerinţele regulamentului în
momentul execuţiei, nu trece peste plasă în terenul advers, atinge tija, banda
laterală sau iese în afara suprafeţei terenului;
- tentativa de serviciu este apreciată ca execuţie greşită;
a.

Acordarea punctelor:
- serviciu reuşit - 3 puncte;
- serviciu greşit - 0 puncte;
- serviciu în afara zonei marcate dar în suprafaţa terenului - 1 punct.

b. PRELUAREA
- preluarea se execută liber din zona 5, din autoaruncare, cu două mâini de sus
sau de jos, spre fileu într-o suprafaţă marcată ce măsoară 3 m/ 4,5 m, măsurat
până la linia de 3 m;
- preluarea este reuşită atunci când are o traiectorie optimă ca să poată fi
efectuată ridicarea şi cade în interiorul suprafeţei marcate la fileu;
- preluarea este greşită atunci când mingea este transmisă peste fileu în terenul
advers sau atinge în zborul ei antena sau banda laterală;
- tentativa de preluare datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie
greşită.
b.

Acordarea punctelor:
- preluare reuşită - 3 puncte;
29
- preluare greşită - 0 puncte;
- preluare cu traiectorie optimă, dar mingea atinge fileul în zona corespondentă
suprafeţei marcate - 2 puncte;
- preluare în afara zonei marcate, dar în interiorul suprafaţei terenului - 2 puncte;
- preluare cu traiectorie joasă, care nu permite efectuarea ridicării în condiţii
optime - 1 punct;
- preluare în afara suprafeţei terenului de joc - 1 punct.

c. ATACUL
- atacul se execută liber din zona 4, din autoaruncare, sub forma loviturii de atac,
spre zona 5 a terenului advers într-o suprafaţă marcată ce măsoară 6 m
lungime şi 4,5 m lăţime, măsurat de la linia de 3 m la linia de fund a terenului;
- atacul este reuşit atunci când se execută prin lovitură de atac (elan, bătaie –
desprindere, zbor, lovirea mingii cu o mână, aterizare), are o forţă optimă, iar
mingea cade în interiorul suprafeţei marcate;
- atacul este greşit atunci când executantul atinge fileul, mingea este atacată în
fileu, loveşte tija sau iese în afara terenului de joc advers;
- tentativa de atac datorată unei aruncări nereuşite este apreciată ca execuţie
greşită.

c.

Acordarea punctelor:
- atac reuşit - 3 puncte;
- atac greşit - 0 puncte;
- atac cu forţă redusă, dar care ajunge în interiorul suprafeţei marcate - 2 puncte;
- atac de pe picioare, fără desprindere, dar care ajunge în interiorul suprafeţei
marcate - 1 punct;
- atac realizat în alte forme decât lovitura de atac, dar care ajunge în suprafaţa
marcată - 1 punct;
- atac în afara suprafeţei marcate, dar în interiorul terenului de joc - 1 punct.

Precizări suplimentare:
- depăşirea celor 12 secunde alocate parcurgerii traseului, generate de pregătirea
exagerată a vreuneia dintre acţiuni sau reluării unei acţiuni greşite, este
penalizată cu 1 punct;
- reluarea unei acţiuni greşite, fără a fi depăşite cele 15 secunde, nu se
penalizează.
30
PROBA NR. 2 - Constă în derularea unui JOC BILATERAL, în baza
modelului intermediar 1 de joc, model de joc fără specializare pe zone şi posturi, cu
zona 3 ridicător. În aceste condiţii, nu se efectuează schimbările de zone în timpul
jocului, fiecare candidat păstrându-şi zona de acţionare conform rotaţiei; în concluzie,
când rotaţia îl va aduce în zona 3, fiecare candidat va deveni ridicător.
În cadrul acestei probe va fi apreciat jocul cu minge şi cel fără minge al
candidaţilor. Concret, se va urmări atât modul de execuţie a acţiunilor tehnico-tactice
individuale de atac şi de apărare, cât şi modul de încadrare în dispozitivele specifice
acţiunilor colective de joc (la efectuarea serviciului, la primirea serviciului, în atac şi
în apărare).
La această probă se va obţine o notă ce reflectă evoluţia candidatului pe
parcursul derulării jocului, în linia I şi linia a II-a, în situaţii de joc de atac şi de
apărare.

31
c. HANDBAL

Examenul specific jocului de handbal


cuprinde două probe de concurs, la care se
obţin două note, nota finală fiind constituită
din media notelor obţinute la cele două probe.

PROBA NR. 1 - TESTUL DE HANDBAL


(contratimp) - constă în parcurgerea unui
traseu care, în partea iniţială, necesită
amenajarea unor puncte de reper pe teren (vezi
figura alăturată). Astfel, între semicercul de 6
m şi cel de 9 m se marchează un triunghi a
cărui bază este constituită de linia dreaptă (de
3 m) a semicercului de 6 m şi vârful situat pe
semicercul de 9 m, în dreptul unei
perpendiculare ridicate imaginar de la mijlocul
bazei triunghiului. În colţurile triunghiului se
1m
marchează câte un cerc cu diametrul de 20 cm.
În dreptul vârfului triunghiului, la o distanţă de
1,5 m lateral dreapta faţă de acesta, se află
plasată o minge. 3m

Descrierea traseului: Candidatul se


găseşte dispus cu faţa către vârful triunghiului
şi cu un picior într-unul dintre cercurile bazei
triunghiului; se deplasează cu paşi adăugaţisau Legendă:
încrucișați lateral către celalalt cerc al bazei - vârfurile triunghiului
triunghiului, apoi înainte către cercul din vârful ⚫ - punctul de aşezare a mingii
triunghiului şi înapoi către cercul din care s-a luat - dribling multiplu
startul, executând o tură completă; după atingerea - aruncare la poartă
- alergare fără minge
cercului din care s-a dat startul, aleargă, ridică
mingea din dreptul vârfului triunghiului, execută
dribling multiplu până în partea opusă a terenului şi finalizează printr-o aruncare la
poartă, dintre cele două semicercuri; după aruncare se întoarce în mare viteză până la
semicercul de 6 m de la care a pornit.

Precizări:
 testul se efectuează contratimp: cronometrul este pornit la prima mişcare a
candidatului şi este oprit în momentul în care candidatul ajunge la semicercul de
la care a pornit pe traseu;
 testul se execută de două ori şi se notează performanţa cea mai bună;
 aruncarea la poartă se execută folosind un procedeu de aruncare la alegere;
 se penalizează următoarele greşeli:
32
 paşi, dublu dribling, semicerc - cu câte 0,50 puncte fiecare;
 nemarcarea golului după aruncarea la poartă - cu 1 punct.
 timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de handbal,
conform următoarelor tabele:

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și


sportivă

NOTA BĂIEŢI FETE


10 11”7 sau mai puţin 12”9 sau mai puţin
5,00 14”5 – 14”3 15”7 – 15”5

Pentru programul – Management în sport

NOTA BĂIEŢI FETE


10 12”7 sau mai puţin 13”9 sau mai puţin
5,00 15”5 – 15”3 16”7 – 16”5

PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL

Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc, urmărindu-se acţiunile tehnico-


tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de adversitate (joc bilateral):
 acţiuni individuale de atac: aşezarea jucătorilor în teren, prinderea şi pasarea
mingii în pătrundere, angajarea jucătorilor la semicerc, demarcajul, aruncarea la
poartă;
 acţiuni individuale de apărare: oprirea contraatacului, replierea în apărare,
marcarea adversarului, blocarea mingii aruncate la poartă, atacarea adversarului
cu mingea şi scoaterea mingii de la adversar;
 acţiuni colective de bază: încrucişările simple şi duble, blocajele, paravanele,
învăluirile, blocajul şi plecarea din blocaj;
 acţiuni colective pentru apărare: schimbul de adversari, dublarea, colaborarea
cu portarul şi apărarea aruncărilor libere.

33
d. FOTBAL
(băieţi şi fete)

Examenul specific jocului de fotbal cuprinde două probe de concurs, la care se


obţin două note, nota finală fiind constituită din media notelor obţinute la cele două
probe.

PROBA NR. 1 - TRASEU (contratimp)

Descrierea traseului:
- candidatul pleacă de la 33,5 m distanţă faţă de poartă, execută preluarea mingii cu
talpa pe direcţia de deplasare, cu şiretul plin prin amortizare sau cu partea interioară a
piciorului prin amortizare din autoaruncare (mingea se aruncă până la nivelul
capului), conduce mingea printre 4 jaloane (distanţă 3 m între acestea) şi finalizează
prin şut la poartă (procedeu de lovire a mingii la alegere) din afara suprafeţei de
pedeapsă (mingea trebuie să intre în poartă). Linia de start este la 3 m faţă de primul
jalon, iar spaţiul de finalizare (cuprins între ultimul jalon şi suprafaţa de pedeapsă) are
o lungime de 5 m.

Legendă:

executant;

preluarea mingii;

conducerea mingii;

finalizare (şut la poartă).

Precizări:

- testul se efectuează contratimp;


cronometrul este pornit în momentul
preluării mingii de către candidat şi este
oprit în momentul şutului la poartă;
- candidatul are dreptul la două încercări, fiind notată cea mai bună dintre ele;
- timpul obţinut de fiecare candidat se va transforma în nota la testul de fotbal,
conform următoarelor tabele:

34
Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și
sportivă
NOTA BĂIEŢI FETE
10 4”51 - 4”75 5”51 - 5”75
5 5”76 - 6” 6”76 - 7”

Pentru programul – Management în sport


NOTA BĂIEŢI FETE
10 4”76 - 5” 5”76 - 6”
5 6”01 - 6”25 7”01 - 7”25

Penalizări:
- pierderea unui jalon, dărâmarea acestuia, şutul la poartă înainte de ultimul jalon
şi depăşirea liniei de unde se şutează la poartă se penalizează cu 0,50 secunde;
- nerespectarea traseului duce la descalificarea candidatului;
- transmiterea mingii în afara porţii, inclusiv bara, se penalizează cu 0,50
secunde.
PROBA NR. 2 - JOC BILATERAL (băieţi şi fete)
Candidatul va fi notat de la 1 la 10 în cadrul unui joc bilateral 11x11, pe durata
a 30 minute, fiind apreciat pentru următoarele execuţii tehnice şi acţiuni tactice:
I. pentru jucători de câmp:
- în atac - lovirea mingii cu piciorul şi cu capul;
- preluarea mingii;
- conducerea mingii;
- mişcarea înşelătoare;
- protejarea mingii din deplasare;
- demarcajul;
- depăşirea individuală;
- un-doi-ul;
- încrucişarea.
- în apărare - deposedarea adversarului de minge;
- marcajul;
- dublajul;
- presingul.
II. pentru portari:
Candidaţii care solicită şi joacă pe acest post vor fi apreciaţi pentru
corectitudinea şi eficienţa execuţiilor şi acţiunilor tehnico-tactice care compun
conţinutul jocului portarului în atac şi în apărare.
NOTĂ: Echipamentul candidaților trebuie sa fie corespunzător jocului de
fotbal in 11 desfășurat pe teren de dimensiuni normale de iarba (gazon), fiind alcătuit
din ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort și tricou (jucători de câmp)
și ghete cu crampoane, apărători tibiale și jambiere, șort specific (pantaloni de
trening), tricou specific (bluză cu mânecă lungă), mănuși (portari).
35
2. GIMNASTICĂ

În cadrul concursului de admitere candidaţii care aleg “Gimnastica” pentru


proba de educaţie fizică vor susţine două probe obligatorii:

PROBA NR. 1: exerciţiu la sol - liber ales; acesta poate fi compus din elemente
valorice alese din gimnastica artistică sau/şi gimnastică ritmică.
Valoarea dificultăţii elementelor sau combinaţiilor trebuie să
însumeze 9 puncte. Aceasta trebuie preluată din tabelele specifice
anexate în „Broşura de admitere”. Se acordă un punct din oficiu
pentru punctajul maxim - 10.

PROBA NR. 2: săritură peste un aparat de gimnastică, - capră sau lada de


gimnastică aşezate transversal, la alegere. Sunt propuse 2 sărituri
atât pentru băieţi cât şi pentru fete. Ambele sunt cotate cu „nota de
plecare” 9.

Rezultatul final la disciplina „gimnastică” va fi obţinut prin media celor 2 note


obţinute la proba de sol şi de sărituri.

PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE:

• Pentru fiecare probă evaluarea va porni din nota 10 considerată - notă de


plecare. Pentru fiecare probă aceasta este compusă din:
1 punct din oficiu + 9 puncte – ce reprezintă valoarea însumată a
dificultăţii elementelor cuprinse în exerciţiului liber ales la sol (proba 1);
1 punct din oficiu + 9 puncte valoarea săriturii pentru care a optat
candidatul (proba 2);
Din fiecare notă de plecare se scad, dacă este cazul, penalizările
pentru execuţie.
• Pentru proba 1 se aleg elemente din tabelul de mai jos, astfel încât valorile
însumate să totalizeze 9 puncte.

Observaţii
În conţinutul exerciţiului, elementele alese de candidaţi trebuie să se regăsească în
conţinutul exerciţiului o singură dată! Orice repetare a unui element sau combinaţie
gimnică nu este luată în considerare. În conţinutul exerciţiului, aceştia trebuie să aibă
câte un element din cele 3 categorii valorice: un element de 3 puncte unul de 2 puncte
şi unul de 1 punct.

36
!
ATENŢIE
➢ Elementele propuse pentru proba 1 - sol se adresează tuturor, băieţi şi
fete (chiar dacă desenul reprezintă băiat sau fată);
➢ Dacă cerinţele de legare logică şi cursivă a elementelor conduc la poziţii
iniţiale şi finale diferite de cele din desen, elementele se iau în
considerare;
➢ Se recomandă candidaţilor să aleagă elemente de valori diferite, astfel
încât suma valorilor lor să fie 9 puncte. În cazul în care suma valorilor
este mai mică atunci şi nota de plecare va fi mai mică, iar posibilitatea
obţinerii notei maxime este exclusă.

Exemple orientative de combinare a valorilor:


➢ (4 elemente x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (1 element x 3
puncte) = 9 puncte;
➢ (1 element x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (2 elemente x 3
puncte) = 9 puncte;
➢ (2 elemente x 1 punct) + (2 elemente x 2 puncte) + (1 element x 3
puncte) = 9 puncte;

TABEL CU ELEMENTELE PENTRU PROBA 1

Nr. Denumire
crt. element Valoare 1 punct
1. Rostogolire înainte
din ghemuit în
ghemuit
2. Rostogolire înapoi
din sprijin ghemuit
în sprijin ghemuit
3. Rostogolire înapoi
din stând depărtat în
stând depărtat

4. Stând pe omoplaţi
(variante)

37
5. Cumpănă pe 1
genunchi

6. Semisfoara

7. Săritură dreaptă cu
întoarcere 1800

8. Săritură cu ridicarea
genunchilor la piept
(grupată)

9. Săritură passé

Valoare 2 puncte
1. Podul de jos
(variante)

2. Cumpănă pe 1 picior
(variante)

3. Rostogolire înainte
din stând în stând
depărtat

4. Stând pe mâini cu
revenire

5. Stând pe cap
(variante)

6. Stând pe cap din


stând depărtat,
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit

38
7. Săritură dreaptă cu
întoarcere 3600

8. Val de corp înainte


(variante)

9. Săritură cu
forfecarea
picioarelor înainte,
braţele sus

Valoare 3 puncte
1. Podul de sus cu revenire

2. Sfoara cu piciorul drept/


stâng înainte / sfoara
laterală

3. Rostogolire înainte din


stând în stând cu
picioarele apropiate

4. Roata laterală din stând


cu umărul drept/ stâng
spre direcţia de execuţie

5. Stând pe mâini podul cu


ridicare în stând

6. Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
sprijin ghemuit

39
7. Stând pe mâini cu
rostogolire înainte în
stând depărtat

• Pentru proba 2 se alege una dintre săriturile de mai jos, pentru băieţi şi fete:

2.1 Săritură depărtat peste capra de gimnastică (înalţime - 1,10 m.) şi


aterizare în stând cu genunchii uşor îndoiţi şi braţele lateral.

2.2 Săritură în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică aşezată


transversal şi săritură cu extensie cu aterizare amortizată în stând
cu braţele lateral (înalţime – 1,15 m).

! ATENŢIE!

Săriturile propuse pentru proba 2 se adresează tuturor, băieţi şi fete (chiar


dacă desenele reprezintă băieţi).

PENALIZĂRI SOL
Neacordare
a valorii 0,5 puncte 0,3 puncte 0,2 puncte 0,1 puncte
elementului
Execuţie Cădere/repetare; Dezechilibrare Deviere de la Greşeli mici
necontrolată, execuţie fără mare direcţia de de ţinută
ilogică, ţinută şi încordare Greşeli mari de execuţie
Agimnică specifică pe tot tehnică şi ţinută Greşeli medii
parcursul de tehnică şi
exerciţiului ţinută

40
PENALIZĂRI SĂRITURI
Neacordare
a valorii 0,5 puncte 0,3 puncte 0,2 puncte 0,1 puncte
săriturii
Neexecutarea Cădere/sprijin Lovirea aparatului Atingerea Aterizare în
săriturii pe sol în Sprijin pe o singură aparatului ghemuit
Efectuarea partea a doua mână pe aparat Amplitudine Aterizare în
altei sărituri a săriturii Greşeli mari de ţinută mică zbor II stând
Sprijinul depărtat
mâinilor pe Paşi după
sol la aterizare
aterizare Greşeli mici
Greşeli medii de ţinută
de ţinută

PRECIZĂRI PRIVIND EXECUŢIA, PREZENTAREA PENTRU


CONCURS ŞI APRECIEREA
 În cadrul concursului, fiecare candidat are dreptul la o singură prezentare
(încercare) a exerciţiului liber-ales şi la o singură săritură.
 Începutul fiecărui exerciţiu este precedat de prezentare. Ea este obligatorie.
 Aprecierea se face în conformitate cu uzanţele de arbitraj în gimnastică, ţinând
cont de corectitudinea execuţiei, cursivitatea şi logica legărilor pentru
exerciţiul la sol şi corectitudinea execuţiei pentru săritura aleasă, înregistrându-
se eventualele penalizări.
 Echipamentul acceptat pentru candidaţi: şort/colanţi, maiou/tricou, costum de
gimnastică, papuci de gimnastică/şosete/desculţ, după preferinţa fiecărui
candidat. Echipamentul trebuie să fie decent şi să permită efectuarea lejeră a
elementelor şi a săriturii alese.
 Nota

Pentru proba nr. 1:

Nota la sol = 10 – suma penalizărilor (dacă este cazul)

Pentru proba nr. 2:

Nota la sărituri = 10 – suma penalizărilor (dacă este cazul)

NOTA FINALĂ LA GIMNASTICĂ


=
MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)

41
3. ATLETISM

Candidaţii vor fi evaluați pe baza a două probe:


PROBA NR. 1 - PROBA OBLIGATORIE - alergare de viteză pe distanţa
de 50 m
PROBA NR. 2 - PROBĂ LA ALEGERE între:
a. săritura în lungime cu elan
b. aruncarea greutăţii
c. alergarea de rezistenţă (800 m fete, 1500 m băieți)

1. Alergare de viteză pe distanţa de 50 m:


- se va alerga o singură dată, cu start din picioare;
- se va pleca individual (liber), cronometrul declanşându-se la prima mişcare a
candidatului.
Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota 5 10
Băieţi (secunde) 6.5 5.9
Fete (secunde) 7.5 6.9

Pentru programul – Management în sport

Nota 5 10
Băieți (secunde) 6.6 6.0
Fete (secunde) 7.6 7.0

2. a. Săritura în lungime cu elan:


- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai
bună;
- bătaia se va executa liber, într-un pătrat cu latura de 1 m situat la 1 m de groapa
de sărituri;
- se va măsura de la urma lăsată în interiorul pătratului până la ultimul semn din
groapa de sărituri.
Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota 5 10
Băieţi (metri) 5.10 6.00
Fete (metri) 4.10 5.00

Pentru programul – Management în sport

Nota 5 10
Băieţi (metri) 5.00 5.75
Fete (metri) 4.00 4.75

42
2. b. Aruncarea greutăţii (cu sau fără elan)

- greutatea bilei este de 4 kg pentru fete şi de 7,260 kg pentru băieţi;


- se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai
bună;
- se va arunca din cercul regulamentar (cu diametrul de 2,135 m), plecându-se
dintr-o poziţie staționară.

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota 5 10
Băieţi (metri) 8.00 9.50
Fete (metri) 7.00 8.50
Pentru programul – Management în sport

Nota 5 10
Băieţi (metri) 7.50 9.20
Fete (metri) 6.00 8.20

2. c. Alergarea de rezistenţă - fete/ 800 m; băieţi/ 1500 m


- se va alerga cu start la comandă

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Nota 5 10
Băieţi (min) 5.30 4.40
Fete (min) 3.30 2.40

Pentru programul – Management în sport

Nota 5 10
Băieţi (min) 5.40 4.50
Fete (min) 3.40 2.50

NOTA FINALĂ LA ATLETISM =


MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSŢINUTE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)

43
4. DISCIPLINE DE COMBAT

PROBA NR. 1 - Tehnici de lovire şi de apărare specifice


1. Directă cu braţul din faţă şi cel din spate (oi tsuki-gyaku tsuki) 1 punct
2. Croşeul cu braţul din faţă şi cu cel din spate (seiken mawashi tsuki) 1 punct
3. Upercut cu braţul din faţă şi cu cel din spate (shita uchi) 1 punct
4. Apărare la nivelul superior (jodan) 1 punct
5. Apărare la nivel mediu (chudan) 1 punct
6. Apărare la nivel inferior (gedan) 1 punct
7. Lovitură directă de picior -mae geri- cu piciorul din faţă şi cel din spate 1 punct
8. Lovitură circulară de picior- mawashi geri- cu piciorul din faţă şi din 1 punct
spate
9. Lovitură de picior prin întoarcere (ushiro ura mawashi geri) cu piciorul 1 punct
din faţă şi cel din spate
Nota la prima probă este alcătuită din suma punctelor acumulate plus un punct
din oficiu.
NOTĂ: execuţiile se demonstrează ambilateral, la nivel înalt, mediu sau de jos, la cererea
comisiei de examinare.

PROBA NR. 2 - Tehnici de proiectare, imobilizare, luxare, strangulare (la alegere)


1. Proiectare cu ajutorul braţelor 1 punct
2. Proiectare cu ajutorul şoldurilor 1 punct
3. Proiectare cu ajutorul picioarelor 1 punct
4. Proiectare prin sacrificiu lateral 1 punct
5. Proiectare prin sacrificiu pe spate 1 punct
6. Imobilizare transversală, laterală sau în prelungire 1 punct
7. Strangulare din spate 1 punct
8. Strangulare din faţă 1 punct
9. Luxarea cotului întins 1 punct
Nota la proba 2 este alcătuită din suma punctelor acumulate plus un punct din
oficiu.

NOTĂ: execuţiile se fac ambilateral, la cererea comisiei.

Candidaţii se vor prezenta cu echipamentul adecvat susţinerii probelor.

NOTA FINALĂ LA DISCIPLINE DE COMBAT


=
MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSŢINUTE
(fără rotunjire şi cu două zecimale)

44
B) PROBA SCRISǍ

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Candidaţii vor fi testaţi printr-o lucrare scrisǎ tip grilǎ (limba română + biologie),
care conţine 90 de întrebǎri, după cum urmează:
➢ 1 – 45: limba românǎ;
➢ 46 – 90: biologie.
Din cele trei variante de rǎspuns (a, b, c) doar unul este corect (a sau b sau c).

Pentru programul – Management în sport

Candidaţii vor fi testaţi printr-o lucrare scrisǎ tip grilǎ (limba română), care
conţine 45 de întrebǎri.
Din cele trei variante de rǎspuns (a, b, c) doar unul este corect (a sau b sau c).

LIMBA ROMÂNǍ

Tematica acestei probe cuprinde:


• Ortografie şi ortoepie

Bibliografie:
*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura
Academiei, Bucureşti, 1989 (sunt valabile şi alte ediţii)

• Lexic
- Cuvântul: sensul propriu şi sensul figurat
- Mijloacele externe de îmbogǎţire a vocabularului: împrumuturile,
neologismele
- Sinonimele. Antonimele
- Cuvintele polisemantice
- Unitǎţile frazeologice: locuţiuni, expresii
- Pleonasmul

Bibliografie:
1. Dicţionar explicativ al limbii române - Academia Română, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1998
2. Dicţionar explicativ şcolar - Dumitru I. Hâncu, Editura Ştiinţa, Bucureşti, 2003
3. Dicționar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române - Academia Română,
Editura Univers Enciclopedic Bucureşti, 2007
4. Dicţionar uzual de neologisme - Florin Marcu, Editura Saeculum Vizual,
Bucureşti, 2003

Pregǎtirea candidaţilor se poate face şi dupǎ alte dicţionare în care se regǎsesc


problemele sus-menţionate.
45
BIOLOGIE

Pentru programele – Sport și performanță motrică și Educație fizică și sportivă

Tematica acestei probe cuprinde:


1. Celula – pag. 5-10.
2. Mișcarea: sistemul osos – osteogeneza și creșterea oaselor, scheletul capului,
scheletul trunchiului, scheletul membrelor, rolul oaselor. Articulațiile - pag.63-
67 (exclusiv noțiuni elementare de igienă și patologie).
3. Mișcarea: sistemul muscular – structura mușchiului, principalele grupe de
mușchi scheletici și fiziologia mușchilor scheletici - pag. 68-71.
4. Marea și mica circulație – pag. 87-88; activitatea cardiacă și circulația sângelui
– pag.90-94 (exclusiv noţiuni elementare de igienă şi patologie).
5. Respirația – pag. 97-101 (exclusiv noţiuni elementare de igienă şi patologie).

NOTĂ: Subiectele pot cuprinde și noțiuni descrise în iconografia adiacentă (poze)!

Bibliografie:
Biologie - Manual pentru clasa a XI-a, 2008, Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru,
Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura Corint, Bucureşti.

46
Anexa 1
FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE
PENTRU ADMITERE UNEFS
CICLUL DE LICENŢĂ
Ziua ________luna________anul________

A. DATE DE IDENTITATE
Nume ______________________Prenume _______________________________
sexul M/F. Născut (ă) în anul __________ luna ______________ ziua __________
în orașul / comuna _____________________, județul _______________________,
fiul/fiica lui ____________________ şi al (a) _____________________________ ,
domiciliat în județul ____________________, localitatea ____________________,
str. ___________________________________ nr._________ .
CNP_______________________________________ , posesorul cărții de identitate
seria ___________ nr.____________ eliberat de ____________________________

___

B. REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE


ANTECEDENTELE PERSONALE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Semnătura şi parafa medicului,

47
DATE DE IDENTITATE
Nume ________________________Prenume _________________________________________
CNP__________________________________

C. REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate și


EKG de efort la cicloergometru)
Nr. fișei ______________________Data _____________________
Concluzii examen clinic
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Concluzii EKG de efort
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(se va anexa înregistrarea EKG în original)
APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV
Semnătura şi parafa
medicului specialist/primar cardiolog,

D. CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE UNEFS


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

OBSERVAȚII
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Semnătura şi parafa
medicului specialist/primar în medicină sportivă,

UNEFS nu își asumă răspunderea pentru accidentele și incidentele cauzate de


ascunderea adevărului privind starea de sănătate.
Sunt / nu sunt de acord cu prelucrarea datelor în scop statistic.
Semnătură candidat,

48
Anexa 2a – se completează de candidații care se înscriu la o singură facultate

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA


PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________, domiciliat/ă în


localitatea ____________________________, județul ____________, strada
_________________________, posesor al CI seria ____ numărul _______, eliberat de ________, la
data de __________________,
Îmi exprim consimțământul ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din
București – Facultatea de Educație Fizică și Sport / Facultatea de Kinetoterapie, cu sediul în
Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, să prelucreze următoarele
date cu caracter personal:
1. Nume și prenume;
2. Prenumele părinților;
3. Data şi locul nașterii (ţara, județul/localitatea, localitatea/sectorul);
4. CNP;
5. Sexul;
6. Domiciliul stabil, reședința, codul poştal;
7. Naționalitatea şi cetățenia;
8. Etnia;
9. Stare socială specială;
10. Situaţie medicală specială;
11. Fotografie recentă;
12. Date de contact (număr telefon, e-mail) ;
13. Date carte de identitate/pașaport (serie, număr, emitent, valabilitate) ;
14. Studii preuniversitare: date de identificare adeverință/diplomă bacalaureat (emitent,
serie şi număr act de studiu, filieră, profil, specializare, promoţie, medie) ;
15. Rezultatele obținute la bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului
din Romania (SIIIR), conform ordinului ministerului educației și cercetării științifice nr.
6102/15.12.2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de
studii universitare de licența, de master și de doctorat;
16. Studii universitare de licenţă/masterat/doctorat: date de identificare adeverință/diplomă,
serie şi număr act de studiu, domeniul, programul de studiu, promoția, media, titlul şi coordonatorul
lucrării;
17. Date pentru: repartiţie buget-taxă.
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către
subsemnatul/ subsemnata să se realizeze în perioada 1 iulie – 1 noiembrie 2019, în următoarele
scopuri: EXAMEN DE ADMITERE.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către următoarele
categorii de destinatari: Ministerul Educației Naționale.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul
UE 2016/679, astfel:
a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în
care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada
pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
existența drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și
condițiile în care pot fi exercitate.
b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la
datele respective și la informațiile prevăzute de lege.

49
c) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
d) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute
de lege.
e) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
f) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care
o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent
și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
g) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa
particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu
excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care
justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei
vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
h) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
i) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul
UE 2016/679 care le-au fost încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă,
datată și semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către UNEFS la
adresa: Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, mail:
secretariat@unefs.ro.
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând
dispozițiile art. 326 din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal
furnizate, garantând că acestea sunt actuale, reale, corecte și complete.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate în
cadrul dosarului de înscriere (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de
Admitere în timp util.
Am fost informat de către UNEFS cu privire la scopul prelucrării datelor mele cu caracter
personal, al bazei legale pentru colectarea și procesarea acestora, al categoriilor de destinatari, al
păstrării datelor cu caracter personal si a drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele mele cu
caracter personal.
Sunt de acord ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din București –
Facultatea de Educație Fizică și Sport / Facultatea de Kinetoterapie să transfere în state ce nu
fac parte din Uniunea Europeană datele mele cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal
necesare și solicitate de către Comisia de Admitere determină neînscrierea la concursul de
Admitere.

Data:______________________
Semnătură,

50
Anexa 2b – se completează de candidații care se înscriu la ambele facultăți

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA


PRELUĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU
ÎNSCRIEREA SIMULTANĂ LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE ȘI SPORT ȘI
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________, domiciliat/ă în


localitatea ____________________________, județul ____________, strada
_________________________, posesor al CI seria ____ numărul _______, eliberat de ________, la
data de __________________,
Îmi exprim consimțământul ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din
București – Facultatea de Educație Fizică și Sport/Facultatea de Kinetoterapie, cu sediul în
Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, să prelucreze următoarele
date cu caracter personal:
18. Nume și prenume;
19. Prenumele părinților;
20. Data şi locul nașterii (ţara, județul/localitatea, localitatea/sectorul);
21. CNP;
22. Sexul;
23. Domiciliul stabil, reședința, codul poştal;
24. Naționalitatea şi cetățenia;
25. Etnia;
26. Stare socială specială;
27. Situaţie medicală specială;
28. Fotografie recentă;
29. Date de contact (număr telefon, e-mail) ;
30. Date carte de identitate/pașaport (serie, număr, emitent, valabilitate) ;
31. Studii preuniversitare: date de identificare adeverință/diplomă bacalaureat (emitent,
serie şi număr act de studiu, filieră, profil, specializare, promoţie, medie) ;
32. Rezultatele obținute la bacalaureat din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului
din Romania (SIIIR), conform ordinului ministerului educației și cercetării științifice nr.
6102/15.12.2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de
studii universitare de licența, de master și de doctorat;
33. Studii universitare de licenţă/masterat/doctorat: date de identificare adeverință/diplomă,
serie şi număr act de studiu, domeniul, programul de studiu, promoția, media, titlul şi coordonatorul
lucrării;
34. Date pentru: repartiţie buget-taxă.
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către
subsemnatul/ subsemnata să se realizeze în perioada 1 iulie – 1 noiembrie 2019, în următoarele
scopuri: EXAMEN DE ADMITERE.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către următoarele
categorii de destinatari: Ministerul Educației Naționale.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul
UE 2016/679, astfel:
j) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în
care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada
pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
existența drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și
condițiile în care pot fi exercitate.

51
k) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la
datele respective și la informațiile prevăzute de lege.
l) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
m) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute
de lege.
n) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
o) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care
o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent
și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
p) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa
particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu
excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care
justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei
vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
q) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
r) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul
UE 2016/679 care le-au fost încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă,
datată și semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către UNEFS la
adresa: Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, mail:
secretariat@unefs.ro.
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând
dispozițiile art. 326 din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal
furnizate, garantând că acestea sunt actuale, reale, corecte și complete.
De asemenea, declar că subsemnatul/subsemnata m-am înscris la examenul de
admitere și la Facultatea de Educație Fizică și Sport și la Facultatea de Kinetoterapie,
sesiunea iulie 2018 din cadrul UNEFS și, prin prezenta, mă angajez ca, în situația în care voi fi
declarat admis la ambele facultăți, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, mă voi
prezenta personal la Comisia de Admitere și voi opta pentru una dintre cele două facultăți. În
situația în care nu mă prezint în termenul menționat anterior, renunț la orice obiecție la
repartizarea făcută de Comisia de Admitere.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate în
cadrul dosarului de înscriere (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de
Admitere în timp util.
Am fost informat de către UNEFS cu privire la scopul prelucrării datelor mele cu caracter
personal, al bazei legale pentru colectarea și procesarea acestora, al categoriilor de destinatari, al
păstrării datelor cu caracter personal si a drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele mele cu
caracter personal.
Sunt de acord ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din București –
Facultatea de Educație Fizică și Sport/Facultatea de Kinetoterapie să transfere în state ce nu fac
parte din Uniunea Europeană datele mele cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal
necesare și solicitate de către Comisia de Admitere determină neînscrierea la concursul de
Admitere.
Data:______________________
Semnătură,

52
Anexa 3

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE _____________________________________
Nr. __________ / data _____________

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta vă facem cunoscut că sportivul/a __________________________, figurează în
evidențele noastre ca făcând parte din Clubul __________________________, secția de
_______________________________.

Sportivul/a a obținut următoarele performanțe sportive (primele 5 performanțe în ordinea


importanței):

1. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

2. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

3. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

4. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Loculobținut________________________________________________________

5. Competiția _______________________________________________________
Data și locul desfășurării ______________________________________________
Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) _________________________
Locul obținut________________________________________________________

Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concursul de admitere la Universitatea


Națională de Educație Fizică și Sport.

PREȘEDINTE,
Semnătură / ștampilă
SECRETAR,

53
Anexa 4
Scrisoare de intenţie - model

Nume .....................................................
Prenume....................................................
Adresă........................................................
Mail...........................................................
Telefon........................................................

În atenția Domnului Rector al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, București

Stimate Domnule Rector,

Numele meu este .......................................................................................................

şi vă adresez această scrisoare din dorința de a parcurge cursurile Programului de formare


psihopedagogică – nivel I.

Fiind înscris la Facultatea de .....................................................................................,


programul .............................................................................................................. doresc să particip la
cursurile Programului de formare psihopedagogică – nivel I, din cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic din UNEFS, deoarece
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

(se prezintă motivația pentru care se dorește parcurgerea cursurilor, experiența relevantă
dacă există, participarea la acțiuni de voluntariat sau la activități specifice acestui program, calitățile
care-l definesc pe cursant și corespund profilului cadrului didactic etc).

Data…………………………..

Cu respect ,
Nume, prenume

Semnătura

54