Sunteți pe pagina 1din 55

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI

2018
ADMITEREA ÎN CICLUL II
STUDII UNIVERSITARE
DE MASTER

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ


ŞI SPORT
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

1
2
CUPRINS

Generalitǎţi ………………………………………………………….…………… 5
Studii de master …………………………………………………..……………. 6
Probele concursului de admitere …………………………………….…………… 8
Calendarul concursului de admitere ………………………………...…………… 8
Actele necesare înscrierii pentru concurs ………………………….…………….. 9
Desfăşurarea concursului de admitere …………………………………………… 11
Calculul mediei generale de admitere ……………………………………………. 12
Contestaţii ………………………………………………………………………... 12
Stabilirea rezultatelor finale ale concursului de admitere ………………………... 12
Înmatricularea candidaților declarați admiși ……………………………………... 15
Tematica concursului de admitere la studii universitare de master pentru 16
programele de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 2018 …………………
Tematică cunoştinţe fundamentale (comună pentru toate programele de master FEFS) 16
Programul de studii ”Performanţă în sport” …………………………… 17
Programul de studii ”Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber” ... 40
Programul de studii ”Management şi marketing în structurile, activităţile
şi evenimentele sportive” ………………………………………………………… 47
Programul de studii ”Activităţi fizice adaptate” …………………………. 48
Programul de studii ”Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane” .. 53
Tematica concursului de admitere la studii universitare de master pentru
programele de la Facultatea de Kinetoterapie, 2018 ………...…………………… 54

3
4
GENERALITǍŢI

STRUCTURI ŞI FORME DE ÎNVǍŢǍMÂNT

UNIVERSITATEA NAŢIONALǍ DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT –


BUCUREŞTI, Str. Constantin Noica (fostǎ Ştefan Furtunǎ), nr. 140, sector 6,
Tel.centrală: +40/021 316 41 07, Rectorat:+40/021 316 41 08, fax.+40/021 312 04 00,
adresǎ web: www.unefsb.ro, e-mail: secretariat@unefs.ro, organizeazǎ concurs de
admitere pentru anul universitar de studii 2016-2017.
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 privind
modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master
şi de doctorat”, studiile universitare se desfășoară pe trei cicluri, în cadrul
programelor de studii acreditate / autorizate de MEN conform HG 615/2017, publicat
în M.O. 713 din 04.09.2017, cu modificările și completările ulterioare.

 ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi şi IFR –


Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport/Licențiat în Kinetoterapie;
 ciclul II – studii universitare de masterat – 2 ani, 4 semestre, curs de zi;
 ciclul III – studii universitare de doctorat – 3 ani, 6 semestre, curs de zi.

Studiile se organizează în cadrul celor două facultăţi care funcţionează conform


HG 916 / 23.08.2005:
o Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
o Facultatea de Kinetoterapie

NUMǍRUL DE LOCURI pentru fiecare formǎ de învǎţǎmânt se va afişa


la U.N.E.F.S. - Bucureşti, conform cifrei de şcolarizare pentru anul universitar
2018 - 2019 care este comunicată de cǎtre M.E.N.

Pentru anul universitar 2018 - 2019 admiterea în învǎţǎmântul superior se


organizeazǎ pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxǎ de
studii.

5
STUDII DE MASTER

În anul universitar 2018 - 2019 U.N.E.F.S. Bucureşti organizează concurs de


admitere pentru programele de master, cu durata de 4 semestre, pentru următoarele
categorii de absolvenţi:
- absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de
lungă durată (cf. Legii 84 / 1995);
- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă
(cf. Legii 288 / 2004);
- absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile
de specialitate din cadrul M.E.N., ca fiind studii universitare de licență.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul II
de studii universitare de masterat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

▪ Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe


de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care le
oferă.
▪ Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat
pentru un singur program de master cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
▪ Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru
programul de studii universitare de master care va fi finanțat de la bugetul de
stat, prin depunerea diplomei / atestatului / adeverinței ciclului de studii
universitare de licență anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe
care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.
▪ Neprezentarea diplomei de licență sau a adeverinței, în original, din vina
exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de Comisia Centrală de
Admitere, duce la pierderea locului ocupat, indiferent de regimul de finanțare al
studiilor.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare de master a fost parcurs parţial sau
integral în regim fǎrǎ taxǎ, diferenţa perioadei de studii sau întregul ciclu de
studii universitare al noului program de master poate fi urmat numai în regim
CU TAXǍ de STUDII.
▪ Dacă primul ciclu de studii universitare de master a fost parcurs în regim cu
taxǎ, un nou ciclu de studii universitare de master poate fi urmat în regim
FǍRǍ TAXǍ de STUDII. Această prevedere se aplică pentru candidații care
au obținut la concursul de admitere cel puţin media ultimului admis pe locurile
subvenţionate de la bugetul de stat.
▪ Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se
suportă de către studenți.

6
La finalizarea studiilor, dupǎ susţinerea lucrării de disertaţie, se obţine
DIPLOMA de MASTER, pentru programul absolvit în cadrul uneia dintre cele 2
Facultăţi.

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Poate organiza examen de admitere la următoarele programe:


▪ Performanţă în sport;
▪ Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber;
▪ Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele
sportive;
▪ Activităţi fizice adaptate;
▪ Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane.

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Poate organiza examen de admitere la următoarele programe:


• Recuperare – reeducare motrică şi somato-funcţională;
• Nutriţie şi remodelare corporală.

NOTĂ: După comunicarea numărului de locuri subvenţionate de la bugetul


de stat de cǎtre M.E.N., U.N.E.F.S. va afişa pe site-ul www.unefsb.ro programele
pentru care se va organiza examen de admitere pentru anul universitar 2018-2019.

7
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

În conformitate cu hotǎrârea Senatului U.N.E.F.S. din data de 21.01.2015,


probele de concurs pentru admiterea la programele de studii universitare de
masterat sunt:

1. Pentru programele de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:


▪ Performanţă în sport;
▪ Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber;
▪ Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele
sportive;
▪ Activităţi fizice adaptate;
▪ Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane.

Probă scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale domeniului:


I.a. Cunoştinţe fundamentale ale domeniului – subiect comun pentru toate
programele de studiu;
I.b. Cunoştinţe de specialitate - subiect diferit pentru fiecare program de studiu.

2. Pentru programele de la Facultatea de Kinetoterapie:


• Recuperare – reeducare motrică şi somato-funcţională;
• Nutriţie şi remodelare corporală.

Probă scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale domeniului:


obligatorie pentru toţi candidaţii, indiferent de programul pentru care au optat.
I.a. Cunoştinţe fundamentale ale domeniului;
I.b. Cunoştinţe de specialitate.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Pentru studiile universitare de MASTERAT înscrierea candidaţilor are loc în


perioada 10 – 14 septembrie 2018.
Concursul de admitere se desfășoară în perioada 17 – 21 septembrie 2018.

8
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU CONCURS

Pentru studiile universitare de MASTERAT se pot înscrie absolvenţii cu


DIPLOMǍ de LICENŢǍ, în orice profil sau specializare, cetǎţeni ai României sau
cetǎţeni strǎini.
La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar plic, care va conţine
urmǎtoarele acte:

✓ Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) – în care vor


fi menţionate, sub semnǎturǎ proprie, toate datele solicitate conform
formularului respectiv;

✓ Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat de


cǎsǎtorie) – în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*);

✓ Cartea de identitate și o copie xerox a acesteia;

✓ Diploma de Bacalaureat (sau echivalentǎ cu aceasta), în copie legalizatǎ (sau


conform cu originalul*);

✓ Diploma de Licenţǎ în original pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului


universitar 2017-2018 / adeverință în original pentru candidații care au
promovat examenul de licență în sesiunea februarie sau iunie 2018 / copie
legalizată a diplomei de licență (sau conform cu originalul*) pentru absolvenții
altor promoții, înscriși la alte programe de master, la alte facultăți însoțite de o
adeverință eliberată de facultatea / programul de studiu unde s-a depus dosarul
cu acte originale;

✓ Diploma supliment, anexǎ a diplomei de licenţǎ, original pentru absolvenții


promoțiilor anterioare anului universitar 2017-2018 / copie legalizată a
diplomei de licență (conform cu originalul*) pentru absolvenții altor promoții,
înscriși la alte programe de master, la alte facultăți însoțite de o adeverință
eliberată de facultatea / programul de studiu unde s-a depus dosarul cu acte
originale; absolvenții promoției 2018 vor depune la dosarul personal diploma
supliment, pe parcursul școlarizării;

✓ Adeverințe de la Facultățile organizatoare din care sa reiasă dacă programele au


fost urmate în regim de buget sau cu taxă, pentru cei care urmează sau au
absolvit unul sau mai multe programe de Master;

✓ 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate;

9
✓ Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, achitatǎ la casieria U.N.E.F.S.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane:
▪ Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate, pensionat sau
decedat), care prezintǎ adeverinţǎ emisă de unitatea de învăţământ
respectivă;
▪ Copiii personalului didactic și nedidactic din UNEFS, care prezintǎ
adeverinţǎ emisă de către UNEFS;
▪ Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi, care prezintǎ copii legalizate (sau
conform cu originalul*) dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor;
▪ Candidaţii proveniţi de la casele de copii și plasament familial, care prezintǎ
adeverinţǎ emisă de unitatea respectivă;
▪ Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989, care prezintǎ copii
legalizate (sau conform cu originalul*) dupǎ un act doveditor ce atestǎ
implicarea în aceste evenimente;
▪ Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din
decembrie 1989, care prezintǎ copie legalizatǎ (sau conform cu originalul*)
dupǎ certificatul medical sau de deces al pǎrintelui în cauzǎ;

✓ Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus
menţionate, următoarele documente :
1. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a
rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie;
calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
2. copie legalizată (sau conform cu originalul*) a hotărârii judecătoreşti care atestă
constituirea legală a organizaţiei respective;
3. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia
rromă.

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul,


candidații vor prezenta documentele în original și în copie xerox.

10
DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din Str. Constantin


Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro, cu cel puţin 24 de ore
înaintea începerii probei de concurs listele nominale ale candidaţilor înscrişi, locurile
de desfǎşurare și ora de apel.

• Pentru proba scrisǎ listele nominale vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe


săli. Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:
o Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;
o Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul
de susţinere a probei;
o Foile de concurs şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de
către Comisia Centrală de Admitere;
o Pentru proba scrisă se va folosi numai pix cu pastǎ albastrǎ sau neagrǎ;
o Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit
sub nici un motiv;
o Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea
subiectelor;
o ESTE INTERZIS ACCESUL CU TELEFOANE MOBILE în sala de
susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi candidați care au asupra lor
telefoane mobile, ele vor fi predate comisiei de supraveghere, sigilate şi
depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după
expirarea timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 (trei) ore.

DEPISTAREA UNUI CANDIDAT CU TELEFONUL MOBIL ASUPRA


SA, ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE, VA ATRAGE
ELIMINAREA ACESTUIA DIN CONCURS.

Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis


EXCLUSIV pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

11
CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE

Media generalǎ a concursului de admitere la studiile universitare de MASTER


reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor obţinute la disciplinele din cadrul probei de
cunoştinţe fundamentale și de specialitate ale domeniului Știința Sportului și
Educaţiei Fizice.
Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Criteriile de departajare în cazul existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi
medie pentru ocuparea ultimului loc subvenţionat de la bugetul de stat sunt:
a) Media generalǎ a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţǎ;
b) Media generalǎ a anilor de studii (ciclul licență);
c) Nota la subiectul ce vizează cunoștințe fundamentale ale domeniului din cadrul
probei scrise.

Media minimǎ generalǎ acceptată la concursul de admitere este 6 (șase).

CONTESTAŢII

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise, se depun numai la Comisia


Centrală de Admitere în termen de 24 de ore de la afişarea acestora.
Contestaţiile cu privire la rezultatul final al concursului de admitere, pot avea
ca obiect exclusiv eventuale erori de transcriere sau erori de calcul și se depun numai
la Comisia Centrală de Admitere în termen de 48 de ore de la afişarea acestora.

Reexaminarea candidaţilor este exclusǎ.

12
STABILIREA REZULTATELOR FINALE ALE
CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea în ciclul II – studii universitare de masterat se face strict în limita


locurilor subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de
studii stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului U.N.E.F.S, fără a depăși capacitatea de
școlarizare.

Candidaţii care retrag actele (dosarul) de înscriere în timpul concursului de


admitere sau înainte de afişarea rezultatelor finale sunt eliminaţi din concurs.

Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru


stabilirea ordinii de clasificare, numai la programul de studii din cadrul U.N.E.F.S. la
care aceștia au candidat sau au optat.
Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor și a
opțiunilor exprimate în scris astfel:.
- locuri finanțate de la bugetul de stat;
- locuri în regim cu taxă.

Pentru anul universitar 2018 -2019, admiterea în ciclul II – studii universitare


de masterat la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se face în ordinea
descrescǎtoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunea pentru
programele de studii, în limita numǎrului de locuri aprobat pentru fiecare program.
Criteriul de redistribuire a candidaților pentru alte programe de studii din
cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, este nota obținută la subiectul ce vizează
cunoștințele fundamentale ale domeniului din cadrul probei scrise.
Redistribuiea acestora se realizează după ierarhizarea candidaților care au avut
ca primă opțiune programul de studii la care au concurat.

Pentru anul universitar 2018-2019, admiterea în ciclul II – studii universitare


de masterat la Facultatea de Kinetoterapie se face în ordinea descrescǎtoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numǎrului de locuri aprobat pentru
fiecare program.
Criteriul de redistribuire a candidaților pentru alte programe de studii din
cadrul Facultății de Kinetoterapie este media obținută la proba scrisă.
Redistribuiea acestora se realizează după ierarhizarea candidaților care au avut
ca primă opțiune programul de studii la care au concurat.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală


de Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din Str. Constantin Noica
nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro.

13
Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se mai multe tipuri de liste:
a) lista provizorie cu rezultatele la proba scrisă;
b) lista definitivă cu rezultatele la proba scrisă și ierarhizarea candidaților,
după soluționarea contestațiilor;
c) lista finală, cu ierarhizarea candidaților, după confirmarea locurilor care
cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.
Listele conțin următoarele informații:
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare de la buget;
- lista candidaților admiși pe locuri cu finanțare cu taxă;
lista candidaților respinși.

Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare


de la buget este reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare până la
termenul stabilit de către Senatul UNEFS și semnarea contractului de studii.
Confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă este
reprezentată de achitarea cuantumului taxei de înmatriculare și a primei tranșe a taxei
de studii, până la termenul stabilit de către Senatul UNEFS și semnarea contractului
de studii.
În cazul neconfirmării locului în termenul stabilit, candidatul este declarat
respins.

Candidații rămași în concurs își pot retragre actele numai după afișarea
rezultatelor finale.
U.N.E.F.S. are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel
mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe,
dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate şi a
legitimaţiei de concurs sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri legalizate la
notariatul public.
Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate
şi a legitimaţiei de concurs, sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri
legalizate la notariatul public.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în baza


rezultatelor concursului de admitere, prin decizia Rectorului U.N.E.F.S.

NOTǍ: Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2018-2019 pot suporta


modificǎri, în funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare
de la M.E.N. Acestea vor fi aduse la cunoştinţǎ prin AFIŞARE la sediul central
din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.ro.

14
ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în baza


rezultatelor concursului de admitere, prin decizia Rectorului U.N.E.F.S.
După înmatriculare UNEFS afișează listele finale care cuprind candidații
declarați admiși și înmatriculați.
După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol unic,
cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii la
care au fost admiși.

ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE


PSIHOPEDAGOGICĂ

Studenții care doresc, ca după finalizarea studiilor universitare de licență și


master să dobândească statutul de cadru didactic la nivel de învăţământ liceal si
universitar sunt obligați să urmeze ”PROGRAMUL DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ – nivel II”, organizat în cadrul UNEFS.
Admiterea
Opțiunea pentru parcurgerea acestui program se exprimă în scris, prin
completarea unei cereri tip, depusă în dosarul de înscriere (formularul este solicitat
comisiei de înscriere). Alături de aceasta, candidatul va anexa și adeverința care atestă
absolvirea “PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – nivel I”.
Organizarea programului
Programul de formare psihopedagogică – nivel II se organizează la forma de
învăţământ cu frecvenţă şi se parcurge ÎN PARALEL CU STUDIILE DE MASTER
sau în regim intensiv doar după finalizarea studiilor de master. Activităţile didactice
sunt prevăzute în orarul facultăţii.
Regim de finanţare
Parcurgerea Programului de formare psihopedagogică este CU TAXĂ, pentru
toți candidații admiși la programele de studii universitare de MASTER și care au
depus cererea de înscriere, indiferent de tipul de finanțare a locurilor ocupate (de la
bugetul de stat sau în regim cu taxă).
Finalitatea programului
Certificatul obţinut la finalizarea Programului de formare psihopedagogică -
nivel II, oferă absolvenţilor programului de studii universitare de master și
POSIBILITATEA DE OCUPARE A POSTURILOR DE PROFESOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (INCLUSIV
CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE) ȘI SUPERIOR.

15
TEMATICA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT PENTRU PROGRAMELE DE LA FACULTATEA DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
2018

Proba scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale domeniului

În cadrul probei sunt evaluate:


- cunoștințe fundamentale ale domeniului (1 subiect comun pentru toate
programele de master ale Facultății de Educație Fizică și Sport)
- cunoștințe de specialitate ale domeniului (2 subiecte, diferite, în funcţie de
programul de studiu și opțiunea candidatului)

Cunoștințe fundamentale

TEORIA ȘI METODICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

1. OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE


Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 29 – 34.
2. FUNCŢIILE EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 39 – 47.
3. COMPONENTELE PROCESULUI DE EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 74 – 81.

4. NORMATIVITATEA ÎN EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 84 – 94.
5. SISTEMUL METODELOR ÎN EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S. (2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 95 – 101.
6. ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE METODOLOGICE ÎN EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 104 – 112.
7. MIJLOACE UTILIZATE ÎN EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 113 – 119.
8. EFORTUL ÎN LECŢIA DE EFS
Tudor, V.; Șerbănoiu, S.(2007) – Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului, Curs
universitar, București, pg. 125 – 129.

16
PROGRAMUL DE STUDII – PERFORMANȚĂ ÎN SPORT

Cunoștințe de specialitate ale domeniului


(cu referire la programul de studii)

METODICA ANTRENAMENTULUI PE RAMURĂ DE SPORT


(conform opțiunii candidatului)

ARTE MARȚIALE / KARATE

1. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ARTELOR


MARŢIALE/KARATE-DO-ULUI
Petre, R.L. (2014) – Combat Karate-Do, Editura Discobolul, Bucureşti, pg. 22–39.

2. METODICA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII APĂRĂRILOR ÎN ARTE


MARŢIALE/KARATE-DO
Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg. 206–208.

3. TEHNICILE FUNDAMENTALE DE ATAC ÎN ARTE MARŢIALE/KARATE-DO


Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg. 204–206.
Petre, R.L.(2014) – Combat Karate-Do, Editura Discobolul, Bucureşti, pg. 112–115.

4. SELECŢIA ÎN ARTE MARŢIALE/KARATE-DO


Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg. 135–140.

5. PRINCIPIILE DE BAZĂ ÎN ARTE MARŢIALE/KARATE-DO


Petre, R.L. (2014) – Combat Karate-Do, Editura Discobolul, Bucureşti, pg. 89–100.

6. FACTORII ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN ARTE MARŢIALE/KARATE-DO


Petre, R.L.(2014) – Combat Karate-Do, Editura Discobolul, Bucureşti, pg. 40–52.

7. METODICA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII LOVITURILOR ÎN ARTE


MARŢIALE/KARATE-DO
Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg. 204–206.

8. ELEMENTE FUNDAMENTALE DIN ARTE MARŢIALE/KARATE-DO


Deliu, D.(2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg. 194–200.

17
ATLETISM

1. SELECȚIA ÎN ATLETISM
Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg. 130-147
Țifrea, C.Teoria și metodica atletismului – curs specializare anul III, edit. Dareco, 2002, pg.
194-211

2. BAZELE GENERALE ALE ANTRENAMENTULUI COPILULUI / JUNIORULUI MIC


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg: 148-170
Țifrea, C.Teoria și metodica atletismului – curs specializare anul III, edit. Dareco, 2002, pg.
211-223

3. ANTRENAMENTUL ÎN PROBELE DE ALERGĂRI


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg: 177-202
Țifrea, C.Teoria și metodica atletismului – curs specializare anul III, edit. Dareco, 2002, pg.
227-235

4. ANTRENAMENTUL ÎN PROBELE DE SĂRITURI


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg. 203-221
Țifrea, C.Teoria și metodica atletismului – curs specializare anul III, edit. Dareco, 2002, pg.
236-249

5. ANTRENAMENTUL ÎN PROBELE DE ARUNCĂRI


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg.: 225-239
Țifrea, C.Teoria și metodica atletismului – curs specializare anul III, edit. Dareco, 2002, pg.
250-256

6. METODICA DEZVOLTĂRII VITEZEI ÎN ATLETISM


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg.249-263
Țifrea, C. – Atletism – efortul de antrenament și de concurs - curs specializare anul III, edit.
Dareco, 2002, pg. 139-176

7. METODICA DEZVOLTĂRII FORȚEI ÎN ATLETISM


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg. 264-273
Țifrea, C. Atletism – efortul de antrenament și de concurs - curs specializare anul III, edit.
Dareco, 2002, pg. 176-182

8. METODICA DEZVOLTĂRII REZISTENȚEI ÎN ATLETISM


Ivan, C. Atletism - teoria și metodica antrenamentului la copii și juniori - curs pentru
studenții anului III- ediție revizuită. Editura Discobolul, 2016, pg. 273-279
Țifrea, C. Atletism – efortul de antrenament și de concurs - curs specializare anul III, edit.
Dareco, 2002, pg. 167-175

18
BASCHET

1. METODICA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII TEHNICII ÎN JOCUL DE BASCHET LA


ECHIPELE DE JUNIORI
Ghiţescu, G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg.61 – 62, 88 – 91, 95 – 96, 98, 110, 110 – 111.
Moanţă, A.D. (2005) – Baschet. Metodica, Editura Alpha, Buzău, pg. 12 – 13, 31 – 35, 43 –
44, 45 – 47, 50 – 51, 51 – 53.

2. METODICA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII TACTICII INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE


ÎN JOCUL DE BASCHET LA ECHIPELE DE JUNIORI
Ghiţescu, G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 122 –129, 133 – 134, 140 – 141, 143 – 145.
Moanţă, A.D. (2005) – Baschet. Metodica, Editura Alpha, Buzău, pg. 73 –82, 86 – 87, 96 –
100, 102 – 105.

3. METODICA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII SISTEMELOR DE ATAC ŞI APĂRARE


SPECIFICE ECHIPELOR DE JUNIORI
Ghiţescu, G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 171 – 174, 176 – 177, 187 – 189.
Moanţă, A.D. (2005) – Baschet. Metodica, Editura Alpha, Buzău, pg. 129 – 135, 140 – 147,
160 – 163.

4. SELECŢIA ÎN JOCUL DE BASCHET


Ghiţescu, I. G. (2007) – Aspecte teoretice şi conceptuale ale pregătirii juniorilor în baschet,
Editura MatrixRom, Bucureşti, pg. 53 – 59.
Moanţă, A.D. (2009) – Baschet. Pregătirea copiilor și juniorilor, Editura Moroșan,
București, pg. 110 – 111, 113 – 117.

5. METODE DE ANTRENAMENT LA ECHIPELE DE JUNIORI


Ghiţescu, I. G. (2007) – Aspecte teoretice şi conceptuale ale pregătirii juniorilor în baschet,
Editura MatrixRom, Bucureşti, pg. 121 –127.

6. CARACTERISTICILE PREGĂTIRII LA JUNIORI III


Ghiţescu, I. G. (2007) – Aspecte teoretice şi conceptuale ale pregătirii juniorilor în baschet,
Editura MatrixRom, Bucureşti, pg. 137–143.
Moanţă, A.D. (2009) – Baschet. Pregătirea copiilor și juniorilor, Editura Moroșan,
București, pg. 153 – 155.
Ghițescu, I.G., Moanță, A.D. (2008) – Bazele jocului de baschet, Editura Matrixrom,
București, pg. 159 – 168.

7. CARACTERISTICILE PREGĂTIRII LA JUNIORI II


Ghiţescu, I. G. (2007) – Aspecte teoretice şi conceptuale ale pregătirii juniorilor în baschet,
Editura MatrixRom, Bucureşti, pg. 146 –153.
Moanţă, A.D. (2009) – Baschet. Pregătirea copiilor și juniorilor, Editura Moroșan,
București, pg. 172 – 173.
Ghițescu, I.G.; Moanță, A.D. (2008) – Bazele jocului de baschet, Editura Matrixrom,
București, pg. 159 – 168.

8. CARACTERISTICILE PREGĂTIRII LA JUNIORI I


19
Ghiţescu, I. G. (2007) – Aspecte teoretice şi conceptuale ale pregătirii juniorilor în baschet,
Editura MatrixRom, Bucureşti, pg. 156 –163.
Moanţă, A.D. (2009) – Baschet. Pregătirea copiilor și juniorilor, Editura Moroșan,
București, pg. 183 – 184.
Ghițescu, I.G.; Moanță, A.D. (2008) – Bazele jocului de baschet, Editura Matrixrom,
București, pg. 159 – 168.

BASEBALL

1. ÎNVĂȚAREA ȘI FORMAREA DEPRINDERILOR ÎN BASEBALL


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 50 -66.

2. ASPECTE FUNDAMENTALE ALE ATACULUI ÎN BASEBALL


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 67 -86.

3. ASPECTE FUNDAMENTALE ALE APĂRĂRII INDIVIDUALE ÎN BASEBALL.


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 88 -115.

4. CONȚINUTUL TEHNICO – TACTIC AL JOCULUI


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 84 - 105.
Introducere în baseball. Sportul la copii şi juniori nr. 1 (82)/1991, CCPS, Bucureşti, pag. 14 – 31.

5. PLANURI DE PREGĂTIRE
Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 116 – 121.

6. TERMINOLOGIE, REGULAMENT ȘI ECHIPAMENTUL DE JOC


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 15 – 30.

7. ABORDAREA INSTRUIRII PRIN PRISMA PARTICIPĂRII LA COMPETIȚII


Costescu C., (2009) - Manual de baseball, Ed. Universităţii din Bucureşti, pag. 122 – 143.

8. MIJLOACE PENTRU INSTRUIRE ÎN BASEBALL


Introducere în baseball. Sportul la copii şi juniori nr. 1 (82)/1991, CCPS, Bucureşti, pag. 72
– 105.

CULTURISM

1. CULTURISM - COMPETIŢIONAL
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.20 -26 )
Hidi, I.L., (2008) – Fitness. Bazele Antrenamentului, București, Editura Bren, PAG. 13-20.

2. ANTRENAMENTUL ÎN CULTURISM
Ulăreanu, M., (2014) – Culturism. București,Editura Printech, PAG. 32 – 37, 38-41).
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.168-172, 174 – 179).
Damian, Ș., (2006) – Superfit Esențial în fitness și culturism.București, Editura Runa., PAG.
109 – 111, 117-119, 127-139).
20
Baroga, M., Baroga, L.,(1989) – Condiția fizică și sportul. București, Editura Sport – Turism,
PAG.7-18).

3. NUTRIŢIA ÎN CULTURISM
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție.Iași, Editura Polirom,
PAG.217-226, 229 – 239, ).
Hâtru, D., (1994) – Orientarea metodică 1994-1996. Editura ANEFS-FRC, Cap.V. PAG. 1-14,
Cap.VI. PAG.1-18.
Ulăreanu, M., (2014) – Culturism. București, Editura Printech, PAG. 51-70).

4. CONCEPTUL CULTURISM
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.14 – 20).
Epuran, M., (2011) Motricitate și psihism în activitãțile corporale. Prolegomene la o
metateorie a activitãților corporale. (volumul 1), București, Editura FEST.,PAG..(251-255).
Szekely, L., (1988) Dezvoltare, armonie, frumusete. București, Editura Sport Turism, PAG.
167-177)

5. PRINCIPIILE ANTRENAMENTULUI ÎN CULTURISM


Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.105 – 110).
Ulăreanu, M., (2014) – Culturism. București, Editura Printech, PAG. 41-50).
Hidi, I.L., (2008) – Fitness. Bazele Antrenamentului, București, Editura Bren, PAG. 79-84).
Teodoru M., Murărețu D., Petre R., (2012) - Exerciții fizice analitice pentru dezvoltarea
principalelor grupe musculare ale corpului uman. București, Editura Didatică și Pedagogică R.A.,
PAG.135-160.

6. MIJLOACELE CULTURISM-ULUI
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție.Iași, Editura Polirom,
PAG.29 – 35). 35-38.
Hidi, I.L., (2007) – Fitness, București, Editura Didactică și Pedagogică, PAG. 59-61,.61-65, 65-
76).

7. SELECTIA ÎN CULTURISM
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.70-77, 157 – 158).
Hâtru, D., (1994) – Orientarea metodică 1994-1996. Editura ANEFS-FRC, Cap.III. PAG. 1-14.

8. PROGRAMELE DE EXERCIŢII
Hidi, I.L., (2007) – Fitness. Programe pentru optimizarea condiţiei fizice, București, Editura
Didactică și Pedagogică, PAG. 13-20.
Chirazi, M., Ciorbă, P., ( 2006) - Culturism Întreținere și competiție. Iași, Editura Polirom,
PAG.159-167,172 – 174).
Szekely, L., (1988) Dezvoltare, armonie, frumusete. București, Editura Sport Turism, PAG.
150-153, 154-166).

KAIAC – CANOE

1. TEHNICA VÂSLITULUI ÎN KAIAC - CANOE


21
Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 8-17;

2. SELECȚIA ÎN KAIAC - CANOE


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 21-24;

3. PONDEREA FACTORILOR ANTRENAMENTULUI ÎN KAIAC - CANOE


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 56 -61

4. EFORTUL ÎN KAIAC - CANOE


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 61-73

5. METODE ȘI PROCEDEE METODICE UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA


CALITĂȚILOR MOTRICE
Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 34-35, 39-40, 43 – 44, 48 – 51

6. PARTICULARITĂȚI ALE REFACERII ÎN KAIAC - CANOE


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 87-91

7. PLANIFICAREA INSTRUIRII ÎN KAIAC - CANOE


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 82-86

8. FORME DE ORGANIZARE A INSTRUIRII


Igorov Marina., Igorov Andrei, (2017), Kaiac – canoe, Teoria antrenamentului, Editura
Discobolul, București, pag. 52 - 55

DANS SPORTIV

1. DESCRIEREA TEHNICII ÎN DANSURILE STANDARD


Potop, V.(2008) – Introducere în dansul sportiv, Ed.BREN, pg.66–83.

2. DESCRIEREA TEHNICII ÎN DANSURILE LATINO-AMERICANE


Potop, V.(2008) – Introducere în dansul sportiv, Ed.BREN, pg.95–106, 115–121.

3. CARACTERISTICILE DANSULUI SPORTIV


Năstase, V.D. (2011) – Metodologia performanței, Editura Paralela 45, pg. 15–21, 28–32.

4. DEPRINDERILE TEHNICE ÎN DANSUL SPORTIV


Năstase, V.D. (2011) – Metodologia performanței, Editura Paralela 45, pg. 56–60,63.

5. REGULAMENTUL COMPETIȚIONAL ÎN DANSUL SPORTIV


Potop, V.(2008) – Introducere în dansul sportiv, Ed.BREN, pg. 124–131, 139–142.

22
6. ACOMPANIAMENTUL MUZICAL
Vișan, A. (2005) – Dansul pentru educația corporală, Ed. Cartea Universitară, pg. 105–134.

7. PREGĂTIREA ARTISTICĂ ÎN DANS


Vișan, A. (2005) – Dansul pentru educația corporală, Ed. Cartea Universitară, pg. 151–162.

8. ELEMENTELE TEHNICE ÎN DANSUL SPORTIV


Năstase, V.D. (2011) – Metodologia performanței, Editura Paralela 45, pg.65–69; 72–75.

FITNESS

1. FITNESS COMPETIŢIONAL
Hidi, I.L. (2008) – Fitness. Bazele Antrenamentului, Editura Bren, Bucureşti, pg. 7–12, 13–
20, 37, 45.

2. ANTRENAMENTUL ÎN FITNESS
Hidi, I.L. (2008) – Fitness. Bazele Antrenamentului, Editura Bren, Bucureşti, pg. 70–77, 79–
84, 100-103.

3. NUTRIŢIA ÎN FITNESS
Hidi, I.L., (2008) – Fitness. Bazele Antrenamentului, Editura Bren, Bucureşti, pg. 106–107,
112–117.

4. CONCEPTUL FITNESS
Hidi, I.L. (2007) – Fitness, Editura Didactică și Pedagogică, București, pg. 3–5, 7 –11, 16 –
20.

5. FORME DE PRACTICARE ÎN FITNESS


Hidi, I.L. (2007) – Fitness, Editura Didactică și Pedagogică, București, pg. 21-24, 26 – 39,
45–48).

6. MIJLOACELE FITNESS-ULUI
Hidi, I.L. (2007) – Fitness, Editura Didactică și Pedagogică, București, pg. 59–61, 61–76.

7. EVALUAREA STĂRII DE FITNESS


Hidi, I.L. (2007) – Fitness, Editura Didactică și Pedagogică, București, pg. 93–105.

8. PROGRAMELE DE EXERCIŢII
Hidi, I.L. (2007) – Fitness. Programe pentru optimizarea condiţiei fizice, Editura Didactică
și Pedagogică, București, pg. 13–22, 59–72.

FOTBAL

1. CONSIDERAȚIILE GENERALE, OBIECTIVELE DE PREGĂTIRE, OBIECTIVELE DE


PERFORMANȚĂ ȘI METODICA PREGĂTIRII LA COPII ȘI JUNIORI (6-14 ANI)
Cojocaru, Viorel (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi,
București, pg. 66–67, 74–76, 78–79, 86–93, 95, 102–107, 109, 118–129.

23
Grigore, Gheorghe (2009) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.80–83, 87–88.

2. MODELUL DE JOC ȘI AL JUCĂTORULUI LA COPII ȘI JUNIORI (6–14 ANI)


Cojocaru, Viorel (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani.Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi,
București, pg.71–72, 83–84, 98–100, 113–115.
Grigore, Gheorghe (2008) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.68–77.

3. PREGĂTIREA FIZICĂ ÎN FOTBAL LA COPII ŞI JUNIORI (6-14 ANI)


Cojocaru, Viorel (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi,
București, pg.74–76, 86–93, 102–107, 118–129.
Grigore, Gheorghe (2008) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.111–116.

4. PREGĂTIREA TEHNICĂ ÎN FOTBAL LA COPII ŞI JUNIORI (6-14 ANI)


Cojocaru, Viorel (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi,
București, pg.74–76, 86–93, 102–107, 118–129.
Grigore, Gheorghe (2008) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.121–125.

5. PREGĂTIREA TACTICĂ ÎN FOTBAL LA COPII ŞI JUNIORI (6-14 ANI)


Cojocaru, Viorel (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi,
București, pg.74–76, 86–93, 102–107, 118–129.
Grigore, Gheorghe (2008) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.130–135.

6. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ, TEORETICĂ ȘI BIOLOGICĂ ÎN FOTBAL


Grigore, Gheorghe (2008) – Fotbal. Selecția la copii și juniori, Editura Moroșan, București,
pg.138–140, 143–144, 147–149.

7. STADIUL I AL ANTRENAMENTULUI ÎN FOTBAL


Grigore, Gheorghe (2011) – Fotbal. Strategia formativă a jucătorului, Editura Printech,
București, pg.95–114.

8. STADIUL II AL ANTRENAMENTULUI ÎN FOTBAL


Grigore, Gheorghe (2011) – Fotbal. Strategia formativă a jucătorului, Editura Printech,
București, pg.114–123.

GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

1. DEFINIŢII, OBIECTIVE, CARACTERISTICI, TENDINŢE ŞI SISTEMATIZAREA ÎN


GIMNASTICA ARTISTICĂ
Corlaci, I.(2010) – Metodica disciplinelor sportive gimnice, Editura Moroşan, Bucureşti,
pg. 27 – 35.
Grigore,V. (2001) – Gimnastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 3 –15.

2. CONCEPTUL DE SELECŢIE ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ

24
Grigore ,V. (2001) – Gimnastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 19 – 44, 58 – 61.

3. COMPONENTELE PREGĂTIRII DIN PERSPECTIVA GIMNASTICII ARTISTICE


Corlaci, I. (2010) – Metodica disciplinelor sportive gimnice, Editura Moroşan, Bucureşti,
pg. 39 – 49.
Corlaci, I. (2014) – Programarea şi planificarea în gimnastica artistică, Discobolul,
Bucureşti, pg. 34 – 42.
Grigore, V. (2001) – Gimastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 91 – 150.
Grigore, V. şi colaboratorii (2002) - Pregătirea artistică în gimnastica de performanţă,
Bucureşti, pg. 49 – 56.

4. BAZELE TEHNICE ALE EXERCIŢIILOR PE APARATE


Corlaci I., (2010) – Metodica disciplinelor sportive gimnice, Editura Moroşan, Bucureşti,
pg. 53 – 59.
Grigore, V. (2001) – Gimastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 62 -70.

5. SISTEMATIZAREA SĂRITURILOR ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ


Corlaci, I. (2010) – Metodica disciplinelor sportive gimnice, Editura Moroşan, Bucureşti,
pg. 65– 70.

6. SISTEMATIZAREA ŞI CARACTERISTICILE MIŞCĂRILOR LA APARATELE DE


GIMNASTICĂ
Grigore, V. (2001) – Gimastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 70 – 90.

7. PROGRAMAREA ŞI PLANIFICAREA ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ


Corlaci, I. (2014) – Programarea şi planificarea în gimnastica artistică, Discobolul,
Bucureşti, pg. 15 – 28, 43 – 84.

8. LECŢIA DE ANTRENAMENT ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ


Corlaci, I. (2014) – Programarea şi planificarea în gimnastica artistică, Discobolul,
Bucureşti, pg. 22 – 28.
Corlaci, I. (2010) – Metodica disciplinelor sportive gimnice, Editura Moroşan, Bucureşti,
pg. 107 – 113.
Grigore, V. (2001) – Gimnastica artistică, Editura Semne, Bucureşti, pg. 178 – 188.

GIMNASTICĂ AEROBICĂ

1. GIMNASTICA AEROBICĂ/SPORT AEROBIC - PREZENTARE GENERALĂ: ISTORIC,


RAMURI, SISTEME, PARTICULARITĂŢI, CONŢINUT
Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg.19–29, 56–136.

2. SPORTUL AEROBIC COMPETIŢIONAL ŞCOLAR – FESTIVALUL SPORTULUI AEROBIC


Popescu, G.; Popescu, A.(2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 438–454.

3. INIŢIEREA ŞI FUNDAMENTAREA ÎNVĂŢĂRII PAŞILOR ŞI COMBINAŢIILOR DE BAZĂ


DE LOW, HIGH, HIGH-LOW IMPACT AEROBIC

25
Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 55–119.

4. DIDACTICA ÎNVĂŢĂRII ELEMENTELOR DE DIFICULTATE – ÎNCEPĂTORI


Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 252–294.

5. DIDACTICA ÎNVĂŢĂRII ELEMENTELOR DE DIFICULTATE – AVANSAŢI


Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 298–422.

6. SPORTUL AEROBIC ŞCOLAR – APLICAŢII OPERAŢIONALE ÎN DIFERITELE VERIGI


ALE LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ
Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 169–235.

7. TEHNICA REALIZĂRII UNUI EXERCIŢIU DE GRUP


Popescu, G.; Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 36, 468–472.

8. NOŢIUNI DE ARBITRAJ FNŞSA/FIG


Popescu, G., Popescu, A. (2012) – Sportul aerobic în şcoală, Editura Elisavaros, Bucureşti,
pg. 38–42. F.I.G. Codul de punctaj – Gimnastică aerobică - 2001–2004.

GIMNASTICĂ RITMICĂ

1. METODICA GENERALĂ A ÎNVĂȚĂRII, CONSOLIDĂRII ȘI PERFECȚIONĂRII


CONȚINUTULUI MOTRIC SPECIFIC
Manos, M. (2008) – Gimnastica ritmică de performanță, Editura BREN, București, pg.160–174.

2. CARACTERUL STADIAL AL ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN GIMNASTICA


RITMICĂ
Macovei, S.( 2007) – Antrenamentul în gimnastica ritmică – Repere teoretice și metodice,
Editura BREN, București, pg. 66–71, 73–76.

3. CONŢINUTUL MOTRIC SPECIFIC GIMNASTICII RITMICE


Manos, M. (2008) – Gimnastica ritmică de performanță, Editura BREN, București, pg. 139–
147.

4. CONȚINUTUL PREGĂTIRII COREGRAFICE


Macovei, S.( 2007) – Antrenamentul în gimnastica ritmică – Repere teoretice și metodice,
Editura BREN, București, pg. 107–109, 111–116.

5. EFORTUL ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV ÎN GIMNASTICA RITMICĂ


Manos, M. (2008) – Gimnastica ritmică de performanță, Editura BREN, București, pg. 103–
109.

6. CARACTERISTICILE ACTIVITĂȚII DIN GIMNASTICA RITMICĂ

26
Manos, M. (2008) – Gimnastica ritmică de performanță, Editura BREN, București, pg. 28–
34, 49–51.

7. CONȚINUTUL ȘI PONDEREA COMPONENTELOR ANTRENAMENTULUI SPORTIV


METODICA ÎNVĂȚĂRII SĂRITURILOR ARTISTICE
Macovei, S. (2007) – Manual de gimnastică ritmică, Editura BREN, București, pg.150–158.

8. METODICA ÎNVĂȚĂRII SĂRITURILOR ARTISTICE


Macovei, S., (2007), Manual de gimnastică ritmică, Editura BREN, București, pg.150-
155;155-157; 157-158.

HANDBAL

1. TEHNICA JOCULUI DE HANDBAL


Marina Igorov-Bosi (2009), Handbal – Metodica antrenamentului,Curs universitar,
A.N.E.F.S., București, pg. 22 – 24, 26-27.

2. TACTICA JOCULUI DE HANDBAL


Marina Igorov-Bosi (2009), Handbal – Metodica antrenamentului, Curs universitar,
A.N.E.F.S., București, pg. 36-38, 39 - 43).

3.SELECȚIA ÎN HANDBAL
Hantău Cezar, (2004), Handbal-Antrenamentul copiilor și juniorilor, Ed. Printech,
București, pg. 17-28, 29 - 32.
I.K.Ghermănescu, Gogâltan V., Jianu E.,Negulescu I.,(1983), Teoria și Metodica
handbalului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg. 238-239.

4. STADIUL I AL INSTRUIRII
Marina Igorov-Bosi (2009), Handbal – Metodica antrenamentului, Curs universitar,
A.N.E.F.S., București, pg. 54 - 55, 57 - 63.

5. MODELUL DE JOC PENTRU EȘALONUL DE COPII ÎNCEPĂTORI ȘI AVANSAȚI


Marina Igorov-Bosi (2009), Instruirea în handbal - Copii și juniori, Ed. Moroșan, București,
pg. 40 - 42.

6. MODELUL JUCĂTORILOR SPECIALIZAȚI PE LINII DE POSTURI – JUNIORI III


Marina Igorov-Bosi (2009), Instruirea în handbal - Copii și juniori, Ed. Moroșan, București,
pg. 43-44.

9. FORME DE ORGANIZARE A INSTRUIRII


Marina Igorov-Bosi (2009), Handbal – Metodica antrenamentului, Curs universitar,
A.N.E.F.S., București, pg. 113-114, 116 - 118.

8. PREGĂTIREA TEHNICO-TACTICĂ A JUNIORILOR III


Marina Igorov-Bosi (2009), Handbal – Metodica antrenamentului, Curs universitar,
A.N.E.F.S., București, pg. 140-144, 147 - 151.

27
JUDO

1. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR DIN LUPTA ÎN PICIOARE DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, pg.
53–104.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 22–67.

2. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR DE LUPTĂ LA SOL DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg.53–104.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti, pg.
48–67.

3. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR FUNDAMENTALE DIN JUDO (HON JUDO)


Deliu, Dan (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg.64–74.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 14–22.

4. METODE SPECIFICE DE ANTRENAMENT ÎN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.129–137.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
pag. 89–104

5. NOŢIUNI DE REGULAMENT DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.188–190.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 5–10.

6. NOȚIUNI DE TACTICĂ DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.128–134.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 67–78.

7. METODICA ACORDĂRII CENTURILOR COLORATE


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg. 53–62.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 2–10.

8. ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR SPECIFICE


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.224–226.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 67–74.

28
LUPTE LIBERE

1. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR FUNDAMENTALE DIN LUPTELE LIBERE


Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 57-69.
Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg.47–51, 64–74;
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 14–22.

2. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR DE ARUNCARE CU UN BRAŢ, DE DOBORÂRE


ŞI DE TUŞ DIN LUPTELE LIBERE
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) -Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 57-69.
Deliu, D. (2008)-Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, pg. 53–
104.

3. METODICA ÎNVĂŢĂRII TEHNICILOR DE ARUNCARE PESTE ŞOLD, CU AGĂŢARE DE


PICIOR ŞI DE TRECERE LA SPATE ÎN PARTER DIN LUPTE LIBERE
Cişmaş, G.; Ozarchievici, C. (2001) – Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, pg. 40-50.
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 57-69.
Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, pg.
47–51.

4. METODE SPECIFICE DE DEZVOLTARE A CALITĂŢILOR MOTRICE LA LUPTE


Cişmaş, G.; Ozarchievici, C. (2001) – Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti,
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 118-157.
Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti
pg.142–171.

5. NOŢIUNI DE REGULAMENT DIN LUPTE


Cişmaş, G.; Ozarchievici, C. (2001) – Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, pg. 69-83.
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg.83-95.
Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti
pg.188–190.

6. NOȚIUNI DE TACTICĂ DIN LUPTELE LIBERE


Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 83-95.
Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti
pg.128–134.
Laurenţiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiţie, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 67–78.

7. METODICA PERFECŢIONĂRII TACTICE DIN LUPTE


Cişmaş, G.; Ozarchievici, C. (2001) – Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, pg. 40-50.
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte – curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 57-69.
Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg.53–62.

8. SELECŢIA PENTRU GRUPELE DE LUPTE


Cişmaş, G.; Ozarchevici, C. (2001) – Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, pg. 77-
82.
29
Cişmaş, G.; Moştoflei, F. (2007) – Lupte - curs de bază, ANEFS, Bucureşti, pg. 59-69.
Deliu, D. (2008) – Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,
pg.134–144.

NATAȚIE

1. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII PROCEDEELOR TEHNICE


Cirlă, L.; Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 64–121.
Marinescu, Gh.; Bălan, V.(2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 25–52.

2. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII STARTURILOR ȘI A


ÎNTOARCERILOR
Cirlă, L., Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 64–121.
Marinescu, Gh.; Bălan, V.(2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 25–52.

3. ÎNOTUL APLICATIV-UTILITAR
Cirlă, L., Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 168–178.
Marinescu, Gh.; Bălan, V.(2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 90–99.

4. INFLUENȚA ÎNOTULUI ASUPRA ORGANISMULUI


Cirlă, L., Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 11–18.

5. COMPONENTELE ANTRENAMENTULUI SPORTIV LA ÎNOT


Vasile, L. (2009) – Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, Ed.
Moroșan, pg. 34–46.

6. PROCESUL SELECȚIEI LA ÎNOT


Vasile, L. (2009) – Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de
curs, Ed. Moroșan, pg. 47–58.

7. ADAPTAREA ŞI REFACEREA SPORTIVILOR


Vasile, L. (2009) – Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, Ed.
Moroșan, pg. 106–108.
Marinescu, Gh. (1998) – Copiii și performanța în înot, Editura INID, pg. 75–77.
Vasile, L. (2009) – Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, Ed.
Moroșan, pg. 122–130.

8. METODE DE ANTRENAMENT
Vasile, L. (2009) – Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, Ed.
Moroșan, pg. 240–249.
Marinescu, Gh. (2003) – Natație-Curs de specializare, Ed. ANEFS, București, pg. 151–165.

PATINAJ VITEZĂ

1. SELECȚIA ÎN PATINAJ VITEZĂ (1. 2.)


Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic si viteză, C.N.E.F.S. , pg. 87-88.

30
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 13-16; 3. pg. 204-208.

2. CARACTERISTICILE EFORTULUI SPECIFIC ÎN PATINAJ VITEZĂ


Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic si viteză, C.N.E.F.S., pg. 85-89.
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 4-6.
Drăgan, I., (1979), Selecția medico-biologică în sport, Editura Sport-Turism, Bucureşti, pg.
205.

3. CARACTERIZAREA MIȘCĂRII ÎN PATINAJ VITEZĂ


Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic şi viteză, C.N.E.F.S., pg. 91-95.
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 51.

4. CERINȚE METODICE ÎN ABORDAREA FACTORILOR ANTRENAMENTULUI ÎN


PATINAJ VITEZĂ
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 6-12.

5. METODE DE ANTRENAMENT FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA PATINATORILOR DE


VITEZĂ
Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic şi viteză, C.N.E.F.S., pg. 101- 106.

6. MIJLOACE DE PREGĂTIRE SPECIFICE PATINAJULUI VITEZA


Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg.18-25.
Drăgan, I., (1979), Selecția medico-biologică în sport, Editura Sport-Turism, Bucureşti, pg.
18 - 25

7. PLANIFICAREA ANTRENAMENTULUI ÎN PATINAJ VITEZĂ


Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic şi viteză, C.N.E.F.S., pg. 101- 152.
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 18-38.

8. PLANIFICAREA PREGĂTIRII LA GRUPELE DE PERFORMANȚĂ (1. pg. 154- 167; 2. pg.


30-38)
Federația Română de Patinaj, (1989), Sistemul de norme şi cerințe metodice pentru
patinajul artistic şi viteză, C.N.E.F.S., pg. 154- 167.
Ministerul Educației şi Învățământului, Taşnady, M., Lăzărescu, D., (1975), Programa de
patinaj viteză pentru şcolile sportive, Editura IEFS, pg. 30-38.

ORIENTARE TURISTICĂ

1. TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA


31
Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 12–36.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
11–50.

2. TURISMUL MONTAN ÎN U.E.


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 12–36.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
11–50.

3. PRACTICAREA TURISMULUI ÎN ȚARA NOASTRĂ


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 12–36.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg. 11–
50.

4. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE TURISM ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE


ÎNVĂȚĂMÂNT
Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 43–60.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
51–73.

5. FORME DE TURISM CU CARACTER SPECIAL


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 54–60.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
66–73.

6. EFORTUL ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ DIN ZONA MONTANĂ


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 65–81.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
79–100.

7. ORGANIZAREA SALVĂRII ÎN MUNȚI


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 82–99.

Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
101–123.

8. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA TABERELOR LA MUNTE


Pelin, F.; Stroe, S. ; Vasilescu, D. (2010) – Excursii și drumeții, Editura Discobolul,
București, pg. 100–109.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D.(2007) – Turism montan, Editura Printech, București, pg.
123–136.

32
RUGBY

1. NOȚIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND JOCUL DE RUGBY


Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 20–34.

2. CONȚINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY. POSESIA ȘI INTRAREA


ÎN POSESIE, PRECUM ȘI METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 45–49, 144–158.

3. CONȚINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY ÎN ATAC ȘI METODICA


AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 50–53, 144–158.

4. CONȚINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY PRIVIND POZIȚIILE


SPECIFICE LA FAZELE STATICE ȘI METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg.54–56, 144–158.

5. CONȚINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY ÎN APĂRARE ȘI


METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 58–60,144–158.

6. CONȚINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY PRIVIND LOVIREA


BALONULUI CU PICIORUL ȘI METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 61–63, 144–158.

7. CONȚINUTUL TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY PRIVIND FORMELE DE JOC ȘI


METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 72–81, 158–166.

8. CONȚINUTUL TACTIC AL JOCULUI DE RUGBY PRIVIND CONTRAATACUL ȘI


METODICA AFERENTĂ
Badea, Dan (2012) – Rugby – Fundamente teoretice și metodice. Ediția II, Editura
Universitară, București, pg. 72–81, 158–166.

SCHI

1. NOŢIUNI PRIVIND EVOLUŢIA TEHNICII ŞI METODICII SCHIULUI


Cârstocea V., Stroe S., Pelin F., Kacso L., (2001) - Schi – Teorie şi metodică, Ed. Printech,
Bucureşti, pg. 7 – 23.

2. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII ŞI METODICII SCHIULUI. NOŢIUNI DE


BIOMECANICĂ CU APLICAŢII ÎN ANALIZA TEHNICII ŞI METODICII SCHIULUI
33
Pelin F., (2007) - Metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti,
pg 13 – 26.

3. ANALIZA FACTORILOR CARE FAVORIZEAZĂ ÎNVĂŢAREA SCHIULUI. ELEMENTELE


ÎNVĂŢĂRII MOTRICE ÎN SCHI. PARTICULARITĂŢILE LECŢIEI DE SCHI (2. pg. 28-51)
Pelin F., (2007) - Metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti,
pg. 28 – 51.

4. CONŢINUTUL ŞI PROGRAMAREA PREDĂRII SCHIULUI ÎN CICLURILE ŞCOLARE ŞI ÎN


ACTIVITĂŢILE RECREATIVE, ÎN FUNCŢIE DE FORMELE DE ORGANIZARE,
PARTICULARITĂŢILE INDIVIDUALE ALE CURSANŢILOR, DURATA INSTRUIRII ŞI
CONDIŢIILE MATERIALE EXISTENTE
Pelin F., (2007) - Metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti,
pg. 52 – 63.

5. SELECŢIA ŞI SPECIALIZAREA ELEVILOR ÎN PROBELE DE SCHI ŞI BIATLON.


CONŢINUTUL INSTRUIRII ACESTORA PE PROBE, ÎN CADRUL STADIULUI DE
ÎNCEPĂTOR (NIVEL I)
Cârstocea V., Stroe S., Pelin F., Kacso L., (2001) - Schi – Teorie şi metodică, Ed. Printech,
Bucureşti, pg. 158 – 165.

6. TEHNICA ACTUALĂ ÎN SCHIUL ALPIN – CARVING


Pelin F., (2008) - Tehnica și metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S.,
București, pg. 65 – 84.

7. TEHNICA ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII SCHIULUI FOND


Pelin F., (2008) - Tehnica și metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S.,
București, pg 135 – 162.

8. TEHNICA ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII SCHIULUI ALPIN CLASIC


Pelin F., (2008) - Tehnica și metodica disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S.,
București, pg. 84 – 134.

SCRIMĂ

1. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII ELEMENTELOR DE BAZĂ ALE


DEPLASĂRILOR ÎN SCRIMĂ
Poenaru, S., (2002) - Curs de scrimă, ANEFS, București, pg. 20-24, pg. 25-35.

2. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII ACŢIUNILOR TEHNICE OFENSIVE


Poenaru, S., (2002) - Curs de scrimă, ANEFS, București, pg. 65-70, 70-75, 87-89.

3. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII ACŢIUNILOR TEHNICE


DEFENSIVE
Poenaru, S., (2002) - Curs de scrimă, ANEFS, București, pg. 90-104.

4. METODICA ÎNVĂŢĂRII TACTICII ÎN SCRIMĂ


Poenaru, S., (2002) - Curs de scrimă, ANEFS, București, pg. 105-120.

34
5. CALITĂŢILE MOTRICE DOMINANTE ÎN SCRIMĂ ŞI MIJLOACELE UTILIZATE
PENTRU DEZVOLTAREA ACESTORA
Poenaru, S., (2002) - Scrima sau arta de a învinge , Printech, pg. 55-64, 49-55, 64-66.

6. METODICA FOLOSIRII PRINCIPALELOR MIJLOACE ALE ANTRENAMENTULUI ÎN


SCRIMĂ ÎN FUNCŢIE DE SARCINILE ETAPELOR DE PREGĂTIRE.
Poenaru, S., (2002) - Scrima sau arta de a învinge , Printech, pg. 122-134.

7. CARACTERISTICILE PREGĂTIRII LA SPORTIVII JUNIORI


FR Scrimă (1988) - Manual de scrimă, pg. 158-163.

8. NOŢIUNI DE REGULAMENT ÎN SCRIMĂ


Poenaru, S., (2002) - Curs de scrimă, ANEFS, București, pg. 135-139,143-146, 150-153.

ȘAH

1. BAZELE GENERALE ALE ANTRENAMENTULUI JUNIORULUI MIC


Samarian, S. (1965) – Să învățăm metodic șahul
Levenfiș, G. (1962) – Cartea șahistului începător

2. ANTRENAMENTUL STRATEGIC LA JUNIORII MICI


Karpov, A., Mațuchevici – Aprecierea poziției și planul de joc
Suetin, A. – Strategie șahistă pentru avansați (2 volume)
Lisițîn, G.M. – Tactica și strategia jocului de șah (3 volume)

3. ANTRENAMENTUL TACTIC LA JUNIORII MICI (I) - TEORIA GENERALĂ A


COMBINAȚIILOR
Federația Română de Șah (1962) – Tactica jocului de șah, Editura Uniunii de Cultură
Fizică și Sport
Lisițîn, G.M. – Tactica și strategia jocului de șah (3 volume)

4. ANTRENAMENTUL TACTIC LA JUNIORII MICI (II) - COMBINAȚII DE MAT


Federația Română de Șah (1962) – Tactica jocului de șah, Editura Uniunii de Cultură
Fizică și Sport
Lisițîn, G.M.– Tactica și strategia jocului de șah (3 volume)

5. ANTRENAMENTUL TACTIC LA JUNIORII MICI (III) - COMBINAȚII CU CÂȘTIG DE


MATERIAL
Federația Română de Șah (1962) – Tactica jocului de șah, Editura Uniunii de Cultură
Fizică și Sport
Lisițîn, G.M. – Tactica și strategia jocului de șah (3 volume)

6. ANTRENAMENTUL TACTIC LA JUNIORII MICI (IV) - COMBINAȚII DE REMIZĂ


Federația Română de Șah (1962) – Tactica jocului de șah, Editura Uniunii de Cultură
Fizică și Sport
Lisițîn, G.M.– Tactica și strategia jocului de șah (3 volume)

7. ANTRENAMENTUL ÎN FINAL LA JUNIORII MICI (I)


Lisițîn, G. M. (1960) – Finalurile în partida de șah, Editura tineretului, cultură fizică și

35
sport

8. ANTRENAMENTUL ÎN FINAL LA JUNIORII MICI (II)


Lisițîn, G. M. (1960) – Finalurile în partida de șah, Editura tineretului, cultură fizică și
sport

TAEKWONDO

1. CAPACITATEA DE PERFORMANȚĂ ÎN TAEKWONDO


Păunescu Cătălin (2012), Acțiuni eficiente în competițiile de Taekwondo WTF, Editura Printech,
pg. 27-28; 29; 31-32.

2. COMPONENTELE ANTRENAMENTULUI ÎN TAEKWONDO


Păunescu Cătălin (2012), Acțiuni eficiente în competițiile de Taekwondo WTF, Editura Printech,
pg. 33 - 42, 44-47; 47-48.

3. STRUCTURA ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN TAEKWONDO


Păunescu Cătălin (2012), Acțiuni eficiente în competițiile de Taekwondo WTF, Editura Printech,
pg. 59; 61-64; 64-68.

4. CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR CARE POT FAVORIZA SAU LIMITA


PERFORMANȚA SPORTIVĂ ÎN TAEKWONDO
Păunescu Cătălin (2012), Acțiuni eficiente în competițiile de Taekwondo WTF, Editura Printech,
pg. 102-103.

5. PRINCIPIILE ANTRENAMENTULUI ÎN DISCIPLINELE DE COMBAT TAEKWONDO


Deliu Dan (2008). Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat, Editura Bren, pg. 154-157.

6. CLASIFICAREA EFORTURILOR ÎN DISCIPLINELE DE COMBAT TAEKWONDO


Deliu Dan (2008). Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat, Editura Bren, pg. 15; 16; 19-
20.

7. CLASIFICAREA LOVITURILOR
Deliu, D., Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pg.
195-206.

8. METODICA ÎNVĂȚĂRII ȘI PERFECȚIONĂRII LOVITURILOR ȘI APĂRĂRILOR


Deliu, D., Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pg. 204-
206.

TENIS

7. ISTORICUL JOCULUI DE TENIS


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București., pg. 5–21.

8. REGULAMENTUL JOCULUI DE TENIS


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg. 101–
113.

36
9. TACTICA JOCULUI DE TENIS
Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg. 51–61.

10. METODICA ÎNVĂȚĂRII LOVITURILOR DIN TENIS


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg. 61–71.

11. SISTEME METODICE DE ÎNVĂȚARE


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg. 61–71.

12. ELEMENTE SPECIFICE CONCEPTULUI TENIS 10


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg. 71–85.

13. TEHNICA JOCULUI DE TENIS


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București,, pg. 21–
47.

14. TEHNICA LOVITURILOR DIN TENIS


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, București, pg.
21–47.

TIR SPORTIV

1. ELEMENTE DE BALISTICĂ CU APLICAȚII ÎN TIRUL SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p. 119-131.

2. PARTICULARITĂȚI PRIVIND POZIȚIILE DE TRAGERE FOLOSITE ÎN TIRUL SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.138-158.

3. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE TEHNICII DE TRAGERE


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.174-187;192-195.

4. SELECȚIA ÎN TIRUL SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.251-266.

5. TEME, OBIECTIVE, SCHEME DE ANTRENAMENT SPECIFICE TIRULUI SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.291-301.

6. PARAMETRII EFORTULUI ÎN TIRUL SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.301-310

7. METODICA ÎNVĂȚĂRII TEHNICII DE TRAGERE ȘI TEHNICA ELABORĂRII FOCULUI


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p. 278-285;187-192

8. STADIILE ANTRENAMENTULUI SPORTIV


Teodoru, M. (2004). Curs de tir sportiv. București: Cartea Universitară, p.269-278.

37
VOLEI

1. ASPECTE TEORETICE ALE JOCULUI DE VOLEI LA NIVELUL COPIILOR,


SPERANŢELOR ŞI CADEŢILOR
Dina, G. (2010) – Metodica învăţării acţiunilor de atac. Editura Moroşan, Bucureşti, pg. 3–20.

2. SELECŢIA ÎN JOCUL DE VOLEI: SISTEMUL DE SELECŢIE, ETAPE, CRITERII, TESTE


ŞI PROBE DE SELECŢIE
Moanţă, A. şi colab. (2011) – Selecţia pentru sportul de performanţă, Ed. Discobolul,
Bucureşti, pg. 149-164.
Croitoru, D. (2000) – Volei, Ed. ANEFS., pg. 98–103.
Şerban, M. (1997) – Volei, Curs specializare, ANEFS, Bucureşti, pg. 86–93, 109–114.
Federaţia Română de Volei, Colegiul Central al Antrenorilor – Volei. Orientare metodică
unitară, pg. 45–57.

3. BIOMECANICA ACŢIUNILOR DE JOC SPECIFICE JOCULUI DE VOLEI LA NIVELUL


COPIILOR, SPERANŢELOR ŞI CADEŢILOR. DESCRIERE ŞI GREŞELI FRECVENTE ÎN
EXECUŢIE
Croitoru, D. (2009) – Volei în kinetoterapie, Ed. Alpha MDN, Buzău, pg. 41–44, 51–53, 59–
65, 70–74, 85–88, 93–95.
Dina, G. (2010) – Metodica învăţării acţiunilor de atac, Ed. Moroşan, Bucureşti, pg. 75–
112, 140–174.
Dina, G. (2009) – Metodica învăţării acţiunilor de apărare, Ed. Moroşan, Bucureşti, pg.
44–132.

4. CARACTERISTICILE PREGĂTIRII LA NIVELUL SPERANŢELOR ŞI CADEŢILOR –


MODEL DE JOC, OBIECTIVE DE INSTRUIRE, CONŢINUTUL PREGĂTIRII,
PROGRAMAREA ŞI PLANIFICAREA INSTRUIRII
Federaţia Română de Volei, Colegiul Central al Antrenorilor – Volei. Orientare metodică
unitară, pg. 19-24.
Şerban, M. (1997) – Volei, Curs specializare, ANEFS, Bucureşti, pg. 63–67.

5. PARTICULARITĂŢI PRIVIND PREGĂTIREA PE FACTORII ANTRENAMENTULUI LA


NIVELUL VOLEIULUI DE PERFORMANŢĂ - PREGĂTIREA TEHNICO-TACTICĂ
INDIVIDUALĂ
Croitoru, D.; Şerban, M. (2002) – Volei în şcoală, Ed. Semne, Bucureşti, pg.66-87.
Dina, G. (2010) – Metodica învăţării acţiunilor de atac, Ed. Moroşan, Bucureşti, pg. 75–
112, 140–174.
Dina, G. (2009) – Metodica învăţării acţiunilor de apărare, Ed. Moroşan, Bucureşti, pg. 44
– 191.

6. PARTICULARITĂŢI PRIVIND PREGĂTIREA PE FACTORII ANTRENAMENTULUI LA


NIVELUL VOLEIULUI DE PERFORMANŢĂ – PREGĂTIREA FIZICĂ
Croitoru, D. (2000) – Volei. Ed. ANEFS. pg. 102-109.
Stroie, Şt. (1976) – Pregătirea fizică a jucătorilor de volei, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, pg.
19-86.
Şerban, M. – Volei, Curs specializare, Ed. ANEFS, Bucureşti, pg. 69 - 99.

7. CONŢINUTUL TEHNICO-TACTIC AL JOCULUI LA NIVELUL „CADEŢI” (15–16 ANI)

38
Croitoru, D. (2000) – Volei, Ed. ANEFS, Bucureşti, pg. 75–94.
Şerban, M. (1997) – Volei, Curs specializare, Ed. ANEFS, Bucureşti, pg. 63–67.
Federaţia Română de Volei, Colegiul Central al Antrenorilor – Volei. Orientare metodică
unitară, pg. 19–24.

8. OBIECTIVIZAREA PREGĂTIRII ŞI CONCURSULUI – POSIBILITĂŢI DE


DETERMINARE A EFICIENŢEI ACŢIUNILOR ŞI STRUCTURILOR DE JOC ŞI
INTERPRETAREA REZULTATELOR ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII PROCESULUI DE
PREGĂTIRE ŞI A EFICIENTIZĂRII JOCULUI
Croitoru, D. (2000) – Ambidextrie în jocurile sportive. Exemplificări şi aplicaţii în volei. Ed.
ANEFS, Bucureşti, pg.133 - 146.
Şerban, M. (1997) – Volei, Curs specializare, ANEFS, Bucureşti, pg. 99 – 116, 117 - 131.

39
PROGRAMUL DE STUDII
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ACTIVITĂȚI MOTRICE DE TIMP LIBER

Cunoștințe de specialitate ale domeniului (cu referire la programul de studii)

METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR SPORTIVE ÎN ȘCOALĂ ȘI


ACTIVITĂȚILE DE TIMP LIBER
(conform opțiunii candidatului)

METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN ȘCOALĂ

1. METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN CICLUL PRIMAR


Stoica, M. (2015) – Metodica predării atletismului în şcoală. Ed. Discobolul, București, CD,
ISBN 978-606-8603-74-2, pag. 16-28

2. METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN CICLUL GIMNAZIAL


Stoica, M.(2015) – Metodica predării atletismului în şcoală. Ed. Discobolul, București, CD,
ISBN 978-606-8603-74-2, pag. 29-54

3. METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN CICLUL LICEAL


Stoica, M. (2015) – Metodica predării atletismului în şcoală. - Ed. Discobolul, București,
CD, ISBN 978-606-8603-74-2, pag. 55-64

4. REGULAMENTUL ÎN PROBELE ATLETICE DIN ARIA CURRICULARĂ


Stoica, M.(2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg.
83–85, 103–105, 111–112, 123–124, 145–147, 163–165, 187–188.

5. ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ. PARTICULARITĂŢILE


ANTRENAMENTULUI ATLETIC ŞCOLAR. PLANIFICAREA ŞI CONŢINUTUL PREGĂTIRII
Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg. 89–
92, 193 – 200.

6. LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU TEME DE ATLETISM


Stoica, M.(2015) – Metodica predării atletismului în şcoală. - Ed. Discobolul, București,
CD, ISBN 978-606-8603-74-2, pag. 72-77

7. METODOLOGIA EVALUĂRII ELEVILOR ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU TEME


DE ATLETISM
Stoica, M.(2015) – Metodica predării atletismului în şcoală. - Ed. Discobolul, București,
CD, ISBN 978-606-8603-74-2, pag. 65-71

8. BAZELE GENERALE ALE ÎNVĂȚĂRII EXERCIȚIILOR DE ATLETISM – SCHEMA TIP


A ÎNVĂȚĂRII
Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg.
27–36.

40
METODICA PREDĂRII BASCHETULUI ÎN ȘCOALĂ

1. ASPECTE GENERALE ALE METODICII JOCULUI DE BASCHET ÎN ȘCOALĂ


Ghiţescu, I.G.;Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 55 – 58, 117, 138.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 8 – 11, 66 – 74, 97 – 100.

2. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI – CLASA A V-A


Ghiţescu, I.G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 61 – 62,86 – 91, 95 – 96, 98, 101, 110 – 111, 120 – 121, 126 – 129, 133 – 134,
140 – 141.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 19 – 30, pg. 66 – 69.

3. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI – CLASA A VI-A


Ghiţescu, I.G.;Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 61 – 62, 86 – 91, 95 – 96, 98, 101, 110 – 111, 120 – 121,126 – 129, 133 – 134, 140 –
141.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 19 – 30, pg. 66 – 69.

4. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI – CLASA A VII-A


Ghiţescu, I.G.; Moanţă A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 61 – 62, 86 – 91, 95 – 96, 98, 101, 110 – 111, 120 – 121, 126 – 129, 133 – 134, 140 –
141.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 19 – 30, pg. 66 – 69.

5. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI – CLASA A VIII-A


Ghiţescu, I.G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 61 – 62, 86 – 91, 95 – 96, 98, 101, 110 – 111, 120 – 121, 126 – 129,133 – 134,
140 – 141.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 19 – 30, pg. 66 – 69.

6. NOȚIUNI DE REGULAMENT
Ghiţescu, I.G.; Moanţă, A.D. (2013) – Baschet. Fundamente științifice, Editura Bren,
București, pg. 209 – 210, 212 – 214, 218 – 219.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 124 – 136.

7. EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET ÎN ŞCOALĂ


Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 47 – 56.

8. PREGĂTIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE ȘCOLARE ȘI ORGANIZAREA


COMPETIȚIILOR ȘCOLARE
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2015) – Metodica predării jocului de
baschet în școală, Editura Discobolul, București, pg. 61 – 65
41
METODICA PREDĂRII FOTBALULUI ÎN ȘCOALĂ

1. ASPECTE GENERALE ALE METODICII PREDĂRII JOCULUI DE FOTBAL ÎN ȘCOALĂ


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

2. COMPETENŢE SPECIFICE ȘI CONŢINUTURI – CLASA A V-A


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

3. COMPETENŢE SPECIFICE ȘI CONŢINUTURI – CLASA A VI-A


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

4. COMPETENŢE SPECIFICE ȘI CONŢINUTURI – CLASA A VII-A


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

5. COMPETENŢE SPECIFICE ȘI CONŢINUTURI – CLASA A VIII-A


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

6. ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR DE FOTBAL ÎN ŞCOALĂ ŞI NOŢIUNI DE


REGULAMENT SPECIFIC
Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

7. EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE JOCULUI DE FOTBAL ÎN ŞCOALĂ


Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

8. SELECŢIA, FORMAREA ŞI PREGĂTIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE ŞCOLARE DE


FOTBAL
Ciolcă, Sorin (2008) – Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, ANEFS, București, pg. 21-
94, 94 -136.

42
Grigore, Gheorghe (2015) – Metodica predării fotbalului în școală, Discobolul, București,
în curs de apariție.

METODICA PREDĂRII GIMNASTICII ÎN ȘCOALĂ

1. APLICAŢII GIMNICE ÎN VERIGILE LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ


Popescu,G. (2002) –Gimnastică de bază, volumul 1, Editura Perpessicius, București, pg.3–5.
Popescu, G. (2005) – Gimnastica pregătirii, educării, dezvoltării fizice generale, Editura
Elisavaros, București, pg. 11–18.
Popescu G. Ciolcă C. (2011), Managementul lecţiei de educaţie fizică, Editura Discobolul
2011, pg. 71-79, 93-133
Popescu G.(2017) - Metodica predării gimnasticii în şcoală” Editura Discobolul ISBN 978-
606-798-001-1 Bucureşti, pag. 70 – 97.

2. TEHNICI ŞI METODE GIMNICE SPECIFICE ÎN PREDAREA GIMNASTICII ÎN ŞCOALĂ


Popescu, G. (2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, București, pg. 29
– 33.
Popescu, G. (2005) – Gimnastica pregătirii, educării, dezvoltării fizice generale, Editura
Elisavaros, București, pg. 26–30, 37–39.

3. METODICA PREDĂRII ELEMENTELOR ACROBATICE STATICE


Popescu, G. (2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, București, pg.
72–79, 34–45,65–71.

4. METODICA PREDĂRII ELEMENTELOR ACROBATICE DINAMICE ROSTOGOLIRI


Popescu, G. (2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, București, pg.
95–108, 109 – 116, 127–134.

5. METODICA PREDĂRII ELEMENTELOR ACROBATICE DINAMICE RĂSTURNĂRI


Popescu, G.(2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, București, pg. 95–
108, 109-116.

6. METODICA PREDĂRII SĂRITURILOR CU SPRIJIN


Popescu G. (2016) - Gimnastica în şcoală - sărituri cu sprijin, Editura Discobolul, ISBN
978-606-798-002-8, pg. 89-114.

7. METODICA REALIZĂRII UNUI EXERCIŢIU LA SOL


Popescu, G. (2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, București, pg.
194 – 196, 199 – 206.
Popescu G., (2017) - Metodica predării gimnasticii în şcoală, Editura Discobolul ISBN 978-
606-798-001-1, Bucureşti 2017 pg. 97 – 120

8. METODICA REALIZĂRII UNUI PARCURS APLICATIV


Popescu G., (2017) - Metodica predării gimnasticii în şcoală, Editura Discobolul ISBN 978-
606-798-001-1Bucureşti, 2017, pg. 123 - 167

43
METODICA PREDĂRII HANDBALULUI ÎN ȘCOALĂ

1. TEHNICA DE EXECUȚIE ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII PROCEDEELOR TEHNICE DE


ATAC:
Marina Igorov-Bosi (2009) – Handbal – Metodică, Ed. Moroșan, București, pg. 18–19, 22 –
23, 28.

2. TEHNICA DE EXECUȚIE ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII PROCEDEELOR TEHNICE DE


APĂRARE:
Marina Igorov-Bosi (2009) – Handbal – Metodică, Ed. Moroșan, București, pg. 31–32, 34.

3. METODICA ÎNVĂȚĂRII ACȚIUNILOR TACTICE INDIVIDUALE DE ATAC ȘI


APĂRARE
Marina Igorov-Bosi (2009) – Handbal – Metodică, Ed. Moroșan, București, pg. 41–42, 44 –
46.

4. METODICA ÎNVĂȚĂRII ACȚIUNILOR TACTICE COLECTIVE DE ATAC ȘI APĂRARE


Marina Igorov-Bosi (2009) – Handbal – Metodică, Ed. Moroșan, București, pg. 45, 47–49.
Bota, Maria; Bota, Ioan (1990) – Handbal – 500 de exerciții pentru învățarea jocului,
Ed.Sport-Turism, București, pg. 70–75, 91–92.

5. SISTEME ȘI FORME DE JOC ÎN APĂRARE ȘI ATAC


Marina Igorov-Bosi (2009) – Handbal – Metodică, Ed. Moroșan, București, pg. 50–53.
Bota, Maria; Bota, Ioan,(1990) – Handbal – 500 de exerciții pentru învățarea jocului,
Ed.Sport-Turism, București, pg. 79 – 80, 98–99.

6. MODELUL DE JOC PREVĂZUT ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ


Ghermănescu, I.K.; Gogâltan, V.; Jianu, E.; Negulescu, I. (1983) – Teoria și Metodica
handbalului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg. 274 – 281.

7. NOȚIUNI DE REGULAMENT
Marina Igorov-Bosi (2010), Handbal – M.D.S. Jocuri de echipă, Curs universitar,
U.N.E.F.S., București, pg. 96 – 97, 99 – 100, 102– 103.

8. INSTRUIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE


Ghermănescu, I.K.; Gogâltan, V.; Jianu, E.; Negulescu I.(1983) – Teoria și Metodica
handbalului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg.299.
Bota, Maria; Bota, Ioan (1990) – Handbal – 500 de exerciții pentru învățarea jocului,
Ed.Sport-Turism, București, pg. 83 – 84, 87– 88.

METODICA PREDĂRII VOLEIULUI ÎN ȘCOALĂ

1. CONŢINUTUL JOCULUI
Dina, G. (2009) – Curs MDS Jocuri Sportive Volei, UNEFS, Bucureşti, pg. 37–53.
Croitoru, D. (2002) – Volei în școală, Editura Semne, Bucureşti, pg. 32–39, 41 – 42.

2 . JOCUL DE VOLEI ÎN ŞCOALĂ


Dina, G.(2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 80–85.
Croitoru, D. (2002) – Volei în școală, Editura Semne, Bucureşti, pg. 113–115.
44
3. MODELE DE JOC ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ
Dina, G.(2009) – Curs MDS Jocuri Sportive Volei, UNEFS, Bucureşti, pg. 53–57.
Dina, G. (2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 62–75.

4. ASPECTE ALE ÎNVĂŢĂRII SPECIFICE JOCULUI DE VOLEI


Dina, G. (2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 92–95, 104 – 108, 113 -
115.

5. PARTICULARITĂŢILE PREDĂRII JOCUL DE VOLEI ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ


Dina, G. (2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 95 – 104.

6. METODICA PREDĂRII ÎN ŞCOALĂ A FORMELOR SPECIFICE DE JUCARE A MINGII


Dina, G. (2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 119–126, 132–141.

7. METODICA PREDĂRII ÎN ŞCOALĂ A ACŢIUNILOR DE ATAC


Dina, G.(2012) – Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 154 – 158, 161–180.

8. METODICA PREDĂRII ÎN ŞCOALĂ A ACŢIUNILOR DE APĂRARE


Dina, G. (2012), Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova, pg. 188 – 191, 195 – 208.

ACTIVITĂȚI MOTRICE DE TIMP LIBER

1. LOISIRUL – CONCEPT, CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE LOISIRULUI


Bota, A. (2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 16 – 59.

2. CONCEPTUL DE RECREERE
Bota, A. (2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 69 – 82, 111 – 112, 121 – 132.
Bota, A.(2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 101 – 110.

3. FACTORI LIMITATIVI ÎN PRACTICAREA TIMPULUI LIBER, REPERE PRIVIND


CONCEPEREA PROGRAMELOR DE TIMP LIBER, FORMAREA SPECIALIŞTILOR
Bota, A. (2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 95 – 99, 113 – 117, 135 – 138.

4. TURISMUL MONTAN – ACTIVITATE MOTRICĂ DE TIMP LIBER


Bota, A. (2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 220 – 233.
Pelin, F.; Stroe, S.; Vasilescu, D. (2010) – Excursii şi drumeţii, Ed. Discobolul, Bucureşti,
pg. 5 – 24, 28 – 34, 43 – 54, 100 – 106.

5. JOCURILE DINAMICE – ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER


Stănescu, M.; Ciolcă, C.; Urzeală, C. (2004) – Jocul de mişcare – metodă şi mijloc de
instruire în educaţie fizică şi sport, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 9 – 30.

45
6. JOCURI SPORTIVE DE TIMP LIBER
Ghiţescu, G.; Badea, D.; Grigore, G. (2011) – Jocuri sportive (streetball, rugby, tenis cu
piciorul, fotbal în sală), Ed. Discobolul, Bucureşti, pg. 135 – 142.
Stănescu, R.C., 2010, Sporturi cu racheta (tenis, tenis de masă, badminton), Ed. Discobolul,
Bucureşti, pg. 49–78.

7. ACTIVITĂŢI MOTRICE ÎN AER LIBER


Bota, A. (2006), Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 139 – 156, 208 – 213.

8. ACTIVITĂŢI GIMNICE DE TIMP LIBER


Bota, A. (2006) – Exerciţii fizice pentru viaţă activă – activităţi motrice de timp liber, Ed.
Cartea Universitară, Bucureşti, pg. 183 – 197.

46
PROGRAMUL DE STUDII
MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN STRUCTURILE, ACTIVITĂȚILE ȘI
EVENIMENTELE SPORTIVE

Cunoștințe de specialitate ale domeniului (cu referire la programul de studii)

MANAGEMENT APLICAT ÎN EFS

1. FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI
Voicu, A.(2005) – Legislație management și marketing în educație fizică și sport, pg. 51–61.

2. METODE ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT ÎN SPORT


Voicu, A.(2005) – Legislație management și marketing în educație fizică și sport, pg. 90–93.

3. METODE ȘI TEHNICI CARE POT FI IMPLEMENTATE ÎN MANAGEMENTUL


ORGANIZAȚIEI SPORTIVE
Voicu, A.(2005) – Legislație management și marketing în educație fizică și sport, pg. 93–96.

4. DECIZIA ȘI PROCESUL DECIZIONAL


Voicu, A.(2005) – Legislație management și marketing în educație fizică și sport, pg. 85–90.

ORGANIZAREA STRUCTURILOR SPECIFICE

1. STRUCTURI NAȚIONALE GUVERNAMENTALE – MINISTERUL TINERETULUI ȘI


SPORTULUI
Curs IFR, unitatea de învățare 2, pg. 2–3, 9, 3–5, 6–8.

2. STRUCTURI NAȚIONALE NEGUVERNAMENTALE – COMITETUL OLIMPIC ȘI


SPORTIV ROMÂN
Badea, Dan (2011) – Structuri naționale și internaționale în educație fizică și sport, Editura
Printech, Bucureşti, pg. 21, 24–31.
Badea, Dan (2012) – Motricitatea umană. Structuri organizatorice, Editura FEST, București,
pg. 68, 71–79.
Curs IFR, unitatea de învățare 9.

3. STRUCTURI NAȚIONALE NEGUVERNAMENTALE – FEDERAȚIA NAȚIONALĂ DE


SPECIALITATE
Badea, Dan (2011) – Structuri naționale și internaționale în educație fizică și sport, Editura
Printech, Bucureşti pg. 59–64.
Badea, Dan (2012) – Motricitatea umană. Structuri organizatorice, Editura FEST, București,
pg. 38–43.
Curs IFR, unitatea de învățare 4.

4. STRUCTURI SPORTIVE LOCALE


Badea, Dan (2011) – Structuri naționale și internaționale în educație fizică și sport, Editura
Printech, Bucureşti, pg. 81– 82, 101–105, 115–119.
Badea, Dan (2012) – Motricitatea umană. Structuri organizatorice, Editura FEST, București,
pg. 30–35, 44–45, 51–56.
Curs IFR, unitatea de învățare 3,6,8.

47
PROGRAMUL DE STUDII – ACTIVITĂȚI FIZICE ADAPTATE

Cunoștințe de specialitate ale domeniului (cu referire la programul de studii)

ANTRENAMENT ȘI COMPETIȚIE ÎN SPORT ADAPTAT

1. EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ADAPTAT – ACTIVITĂȚI MOTRICE FORMATIVE


Teodorescu, S.; Bota, A; Stănescu, M. (2003) – Educație fizică și sport adaptat pentru
persoane cu deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate social, Editura Semne, pg. 5–21.

2. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ADAPTAT PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚE DE


VEDERE
Teodorescu, S.; Bota, A; Stănescu, M. (2003) – Educație fizică și sport adaptat pentru
persoane cu deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate social, Editura Semne, pg. 88–115.

3. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ADAPTAT PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚE DE


AUZ
Teodorescu, S.; Bota, A; Stănescu, M. (2003) – Educație fizică și sport adaptat pentru
persoane cu deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate social, Editura Semne, pg. 116–139.

4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ADAPTAT PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚĂ


MINTALĂ
Teodorescu, S.; Bota, A; Stănescu, M. (2003) – Educație fizică și sport adaptat pentru
persoane cu deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate social, Editura Semne, pg. 143–168.

SPORTURI ADAPTATE (conform opțiunii candidatului)

ATLETISM

1. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII ALERGĂRILOR. BIOMECANICA PASULUI


ALERGĂTOR
Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg. 61–
65; 67–75.

2. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII SĂRITURILOR


Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg.
126–133.

3. BAZELE GENERALE ALE TEHNICII ARUNCĂRILOR


Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti (pg.
166–172).

4. REGULAMENTUL PROBELOR ATLETICE DIN ARIA CURRICULARĂ


Stoica, M. (2013) – MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I, UNEFS, Bucureşti, pg. 83–
85, 103–105, 111–112, 123–124, 145–147, 163–165, 187–188.

48
BASCHET

1. METODICA INSTRUIRII TEHNICII JOCULUI DE BASCHET PENTRU PERSOANE CU


DIZABILITĂȚI
Moanţă, Alina Daniela (2006) – Baschet – sport adaptat. Editura Cartea Universitară,
București, pg. 59–60, 69 –72, 76 – 78, 83 – 84.

2. METODICA INSTRUIRII TACTICII JOCULUI DE BASCHET PENTRU PERSOANE CU


DIZABILITĂȚI
Moanţă, Alina Daniela (2006) – Baschet – sport adaptat, Editura Cartea Universitară,
București, pg. 88, 89 – 93.

3. REGULAMENTUL JOCULUI DE BASCHET PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI


MINTALE
Moanţă, Alina Daniela (2006) – Baschet – sport adaptat, Editura Cartea Universitară,
București, pg. 31–46.
Ghițescu, Iulian Gabriel; Moanţă, Alina Daniela (2009) – Metodica disciplinelor sportive
jocuri de echipă – baschet, (format electronic - curs 13), Editura Printech, București,

4. BASCHETUL – SPORT ADAPTAT


Moanţă, Alina Daniela (2006) – Baschet – sport adaptat. Editura Cartea Universitară,
București, pg. 47–55, 57 – 60, 66-68, 75–79, 88.

FOTBAL

1. FOTBALUL – MIJLOC AL EDUCAȚIEI FIZICE ADAPTATE ȘI INCLUSIVE


Ciolcă, Sorin şi Ciolcă, Corina (2008) – Fotbal. Ghid metodologic pentru educație fizică
adaptată și inclusivă, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, pg. 4–7, 13–15.

2. TEHNICA JOCULUI DE FOTBAL ADAPTAT


Ciolcă, Sorin şi Ciolcă, Corina (2008) – Fotbal. Ghid metodologic pentru educație fizică
adaptată și inclusivă, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, pg. 48–52, 62–64, 67–68,
80–81, 83–84.

3. TACTICA JOCULUI DE FOTBAL ADAPTAT


Ciolcă, Sorin și Ciolcă, Corina (2008) – Fotbal. Ghid metodologic pentru educație fizică
adaptată și inclusivă, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, pg. 96–104, 111–113.

4. COMPETIȚII SPECIALE
Ciolcă, Sorin și Ciolcă, Corina (2008) – Fotbal.Ghid metodologic pentru educație fizică
adaptată și inclusivă, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, pg. 7-12.
Ciolcă, Sorin și Grigore, Gheorghe (2005) – Fotbal mijloc asociat al kinetoterapiei, Editura
Cartea Universitară, București, pg.146–148.

GIMNASTICĂ

1. TEHNICA ÎNSUŞIRII EXERCIŢIILOR LA SOL

49
Popescu, G. (2007) – Gimnastica acrobatică în şcoală, Editura Elisavaros, pg. 29 – 33, 34-
45, 95–108.

2. TEHNICA ÎNSUŞIRII ELEMENTELOR PE APARATE


http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-Competitions/SportsRules
/ArtisticGymnastics_Rules-FINAL-March2014.pdf pg. 14; 22.
Digital guides Special Olympics Artistic Gymnastics Coaching Guide Gymnastics Rules,
Protocol & Etiquette, October 2014 http://digitalguides.specialolympics.org /artisticgymnastics

3. TEHNICA ÎNSUŞIRII SĂRITURILOR


Popescu G., (2016) - Gimnastica în şcoală - sărituri cu sprijin, Editura Discobolul 2016
ISBN 978-606-798-002-8, pg. 89-114

4. REGULAMENTUL SPECIFIC GIMNASTICII CA SPORT ADAPTAT


SportsRules/ArtisticGymnastics http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-
Rules-Competitions/SportsRules /ArtisticGymnastics_Rules-FINAL-March2014.pdf pg. 1-3, 6-7, 7-
9.

JUDO

1. NOȚIUNI TEHNICO - TACTICE DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.128–134.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 67–78.

2. METODICA ACORDĂRII GRADELOR TEHNICE ÎN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg. 53–62.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 2–10.

3. NOŢIUNI DE REGULAMENT DIN JUDO


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg.188–190.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
2007 pag. 5–10.

4. ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR SPECIFICE


Deliu, D. (2008) – Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, pg. 224– 226.
Laurențiu, Bocioacă (2007) – Judo. Antrenament şi competiție, Editura Moroșan, Bucureşti,
pg. 67– 74.

NATAȚIE

1. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII PROCEDEELOR TEHNICE


Cirlă, L. ; Grecu, A., (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 64– 121.
50
Marinescu, Gh.; Bălan, V.( 2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 25– 52.

2. TEHNICA DE EXECUŢIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂRII STARTURILOR ȘI A


ÎNTOARCERILOR
Cirlă, L.; Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 64– 121.
Marinescu, Gh.; Bălan, V.(2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 25–52.

3. ÎNOTUL APLICATIV-UTILITAR
Cirlă, L. ; Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 168– 178.
Marinescu, Gh.; Bălan, V. (2008) – MDS – nataţie şi nautice, ANEFS, pg. 90– 99.

4. INFLUENȚA ÎNOTULUI ASUPRA ORGANISMULUI


Cirlă, L.; Grecu, A. (2003) – Ramurile natației, Ed. Bren, Bucureşti, pg. 11–18.

SCHI

1. NOŢIUNI PRIVIND SCHIUL ÎN ROMÂNIA PENTRU SPECIAL OLYMPICS


Pelin F., (2007) – Schiul pentru copiii Special Olympics, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, pg. 5-9.

2. CONŢINUTUL ŞI PROGRAMAREA PREDĂRII SCHIULUI PENTRU SPECIAL OLYMPICS,


ÎN FUNCŢIE DE FORMELE DE ORGANIZARE, PARTICULARITĂŢILE INDIVIDUALE ALE
CURSANŢILOR, DURATA INSTRUIRII ŞI CONDIŢIILE MATERIALE EXISTENTE
Pelin F., (2007) – Schiul pentru copiii Special Olympics, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, pg. 25-63.

3. TEHNICA ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII SCHIULUI FOND


Pelin F., (2007) – Schiul pentru copiii Special Olympics, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, pg. 64-100.

4. TEHNICA ȘI METODICA ÎNVĂȚĂRII SCHIULUI ALPIN


Pelin F., (2007) – Schiul pentru copiii Special Olympics, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, pg. 25-63.

TENIS

1. TEHNICA JOCULUI DE TENIS ÎN SCAUN RULANT


Stănescu, R. (2014) – Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, pg. 85–101.

2. TEHNICA LOVITURILOR DIN TENIS ÎN SCAUN RULANT


Stănescu, R. (2014), Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, pg. 85–101.

3. TACTICA JOCULUI DE TENIS ÎN SCAUN RULANT


Stănescu, R. (2014), Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, pg. 85–101.

4. METODICA ÎNVĂȚĂRII LOVITURILOR ÎN SCAUN RULANT


Stănescu, R. (2014), Tenis – Fundamente teoretico-metodice, Editura Bren, pg. 85–101.

51
VOLEI

1. ACȚIUNI TEHNICO-TACTICE INDIVIDUALE DE JOC. SISTEMATIZARE, DESCRIERE,


GREȘELI FRECVENTE
Croitoru, D. (2009) – Volei în kinetoterapie, Ed Alpha MDN, Buzău, pg. 22–29, 41 – 44, 51
– 53, 59–95.

2. ACȚIUNI TACTICE COLECTIVE DE JOC


Croitoru, D. (2009) – Volei în kinetoterapie, Ed Alpha MDN, Buzău, pg. 116–122.

3. METODICA ÎNVĂȚĂRII ACȚIUNILOR DE JOC


Croitoru, D. (2009) – Volei în kinetoterapie, Ed Alpha MDN, Buzău, pg. 45–100.

4. SELECȚIUNI DIN REGULAMENTELE OFICIALE DE DESFĂȘURARE A


COMPETIȚIILOR SPECIALE DE VOLEI
Croitoru, D. (2009) – Volei în kinetoterapie, Ed Alpha MDN, Buzău, pg. 147–156.

52
PROGRAMUL DE STUDII
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIILE EDUCĂRII MOTRICITĂȚII UMANE

Cunoștințe de specialitate ale domeniului (cu referire la programul de studii)

METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

1. METODE CU GRAD MARE DE GENERALITATE


Păunescu, M. (2012) – Metode de cercetare științifică, UNEFS, pg. 15–20, 29–31, 35–39.

2. METODE PARTICULARE DE CERCETARE - CHESTIONARUL


Păunescu, M. (2012) – Metode de cercetare științifică, UNEFS, pg. 41, 46–48, 54, 58–63.

3. METODE PARTICULARE DE CERCETARE - INTERVIUL


Păunescu, M. (2012) – Metode de cercetare științifică, UNEFS, pg. 65–83.

4. METODE PARTICULARE DE CERCETARE - EXPERIMENTUL


Păunescu, M. (2012) – Metode de cercetare științifică, UNEFS, pg. 86–99.

PRACTICA ŞI METODICA ACTIVITĂŢILOR MOTRICE (pe grupe de vârstă)

1 ACTIVITATEA MOTRICĂ LA PREȘCOLARI


Dințică, G. – Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă, note de curs.

2. ACTIVITATEA MOTRICĂ LA ȘCOLARI


Dințică, G. – Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă, note de curs.

3. ACTIVITATEA MOTRICĂ LA VÂRSTA ADULTĂ


Dințică, G. – Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă, note de curs.

4. ACTIVITATEA MOTRICĂ LA SENESCENȚĂ


Dințică, G. – Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă, note de curs.

53
TEMATICA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT PENTRU PROGRAMELE DE LA FACULTATEA DE
KINETOTERAPIE
2018

Proba scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale domeniului

a. Cunoştinţe fundamentale ale domeniului – obligatorie pentru toţi candidaţii,


indiferent de programul pentru care au optat.

1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE KINESIOLOGIEI


Bibliografie: Bota, Aura, Kinesiologie - Note de curs, 2007, pag. 16-30

2. EXERCIȚIUL FIZIC: MIJLOC DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CAPACITĂȚII MOTRICE


Bibliografie: Bota, Aura, Kinesiologie - Note de curs, 2007, pag. 118-128

3. TIPURI CONSTITUȚIONALE
Bibliografie: Bota Aura, Kinesiologie - Note de curs, 2007, pag. 76- 80

4. ÎNVĂȚAREA MOTRICĂ – CURBA EXERSĂRII ȘI MODELE EXPLICATIVE ALE


ÎNVĂȚĂRII MOTRICE
Bibliografie: Bota Aura, Kinesiologie - Note de curs, 2007, pag. 101-110

b. Cunoştinţe de specialitate - obligatorie pentru toţi candidaţii, indiferent de


programul pentru care au optat

1. EXAMENUL FUNCŢIONAL – TESTAREA MOBILITĂŢII ARTICULARE


Bibliografie: Cordun, Mariana, 2009, Kinantropometrie, Ed. CD PRESS, București, pag.146-149

2. EXAMEN FUNCŢIONAL – TESTAREA FORŢEI MUSCULARE


Bibliografie: Cordun, Mariana, 2009, Kinantropometrie, Ed. CD PRESS, București, pag. 167-174

3. RECUPERAREA MOBILITĂŢII ARTICULARE – OBIECTIV DE BAZĂ AL


KINETOTERAPIEI
Bibliografie: Bratu, M., 2011, Bazele generale ale kinetoterapiei, Ed.BREN, Bucureşti, pag. 414-
417

4. RECUPERAREA FORŢEI MUSCULARE – OBIECTIV DE BAZĂ AL KINETOTERAPIEI


Bibliografie: Bratu, M., 2011, Bazele generale ale kinetoterapiei, Ed.BREN, Bucureşti, pag. 417-
419

5. SINDROMUL ALGO-FUNCȚIONAL CERVICAL


Bibliografie: Crețu Antoaneta, Ghid clinic și terapeutic fizical-kinetic în bolile reumatice, Editura
BREN, 2003, București, pag.220-226

54
6. SINDROMUL ALGO-FUNCȚIONAL LOMBO-SACRAT
Bibliografie: Crețu Antoaneta, Ghid clinic și terapeutic fizical-kinetic în bolile reumatice, Editura
BREN, 2003, București, pag.239-263

7. GONARTROZA
Bibliografie: Crețu Antoaneta, Ghid clinic și terapeutic fizical-kinetic în bolile reumatice, Editura
BREN, 2003, București, pag.198-211

8. COXARTROZA
Bibliografie: Crețu Antoaneta, Ghid clinic și terapeutic fizical-kinetic în bolile reumatice, Editura
BREN, 2003, București, pag.182-198

55

S-ar putea să vă placă și