Sunteți pe pagina 1din 16
Bucuresti, 8 septembrie 2021 Gurernul Roménici Prim-ministru Nr.5(6174/08,09.2021 DOMNULUI PROF. UNIV. DR. VALER DORNEANU DINTELE CURT CONSTITUTIONALE in conformitate cu prevederile art, 146 lit. e) si ale art. 107 alin. (1) din Constitutia Roméniei, republicatd, precum i ale art. 11 alin. (1) pet. A lit. e), ar 34, art. 35 gi art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si funefionarea Custi Constitutionale, republicata, formulez urmitoarea: CERERE DE SOLUTIONARE A CONFLICTULUI JURIDIC DE NATURA CONSTITUTIONALA DINTRE PARLAMENTUL ROMANIEI, PE DE O PARTE, $1 GUVERNUL ROMANIEI, PE DE ALTA PARTE Prin care solicitm instanfei de contencios constitutional si constate existenja unui ‘conflict juridie de naturi constitujionald intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, si Guvernul Rominiei, pe de alti parte, niscut din incilearea dispozitilor cconstitufionale cu privire Ia modul in care a fost initiaté si depusi motiunes de ‘cenzura, respectiv din incdlearea dispozitilor constitutionale cu privire la modal in care motiunea de cenzura iniiatd gi depust contrar Constitutiei a fost comun cata ulterior Guvernului Bucuresti 8 septembrie 2021 1. Temeiul constitutional, legal si regulamentar 1. Constitutia Romaniei An ® in Romania, respectarea Constitutici, @ suprematiei sale si a legilor este obligatorie, Ar. 64 (1) Organizarea gi functionarea fiecdirei Camere se stables prin regulament propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt previzute in bugetele aprobate de acestea. (2) Fiecare Camera isi alege un birou permanent. Presedintele Camerei Deputatilor si pregedintele Senanilui se aleg pe durata mandatului Camerelor Ceilalti membri ai birourilor permanente sunt alesi la inceputul fiecdret sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocafiinainte de expirares mandatului. (3) Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecirei Camere. (4) Fiecare Camera igi constituie comisii permanente si poate institui comisit de: ancheta sau alte comisii speciale. Camerele igi pot constitui comisii comune. (5) Birourile permanente si_comisiile parlamentare se aledtuiese potrivit configuratei politice a fiecdrei Camere, Art. 67 Camera Deputatilor si Senatul adopt legi, hotrari gi motiuni, in prezenta majorititi membrilor. An. 113 (1) Camera Deputatilor si Senatul, in sedingi comund, pot retrage increderea acordat Guvernului prin adoptarea unei mojiuni de cenzura, cu votul majoritii deputailor si senatorilor. (2) Mofiunea de cenzuri poate fl inijiatd de cel putin o pitrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunie Guvernului la data depunei (3) Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 2ile de la data end a fost prezentaté in. sedinja comund a celor doug Camere, Bucuresti, 8 septembrie 2021 (4) Daca motiunea de cenzuri a fost respins, deputati i senatorii care au semnat- © nu mai pot inifi, in aceeasi sesiune, o noua mofiune de cenzurd, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza rispuncerea potrivit articolului 114. 2. Regulamentul activtayilor comune ale Camerei Depucasilor si Senatului Art 15 (1) Birourile permanente ale Camerei Deputatilor $i Senatului se intrunese in gedinga. communi, la convocarea presedinjilor acestora, pentru a) adoptarea proiectului ordinii de zi si a proiectului programului de Iueru ale sedinjelor comune ale Parlamentului; ») stabilirea datei gi locului desflguririi gedintelor comune; ©) pregatirea si asigurarea desfiguririi in bune conditi a lucririlor sedintelor 4) indeplinirea oriedror altor atribusii previzute de Legea nt. 96/2006 privind Statutul deputatilor gi al senatorilor, republieaté, cu modificiile si completirile ulterioare, side celelalte acte normative in vignare incidente Ar, 94 (1) Motiunea de cenzuri initiaté de cel pujin © patrime din numarul total al Aeputajilor si senatorilor ge_prezint birourilor permanente si se comunicd Guvernului de citre presedintele Camerei Deputafilor, in ziua in care aceasta, fost depusi. Mofiunea de cenzura se prezinta in sedinfa comuna a celor doua Camere in cel mult 5 zile de la data depuneri (2) Dezbaterea mojiunii de cenzurd are loc dup 3 zile de la data cand a fost prezentatd in gedinja comund a celor dow Camere. (3) Data gi locul sedingei comune, impreund cu invitatia de participare, se comunic& Guvernului de cdtre presedintele Camerei Depatatilor, cu 24 de ore inainte ca aceasta i aib lo. Ey 3. Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatlor sal senatorilor Art 14 (1) Deputautt st senarorit sunt obligat! sa respecte prevederile regulamentelor, sd se supund normelor de conduita civilizats, de curtoazie si de disciplina parlamentard gi s& nu aiba atitudini sau si foloseasca expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorit sau calomnioase. Bucuresti, 8 septembrie 2021 HI, Sitwagia de fape in data de 3 septembrie 2021, la Cabinetul Pregedintelui Camerei Depulatilor si la Cabinetul Presedintelui Senatului, a fost depusé motiunea de cenzura ,Demiterea Guverului Citu, singura sans a Romaniei de a tril”, intiaté de deputati si senatori apartinand Grupurilor parlamentare USR si AUR din Camera Deputatilor si Senat Giregistraté sub nr. 2MC/3.09. 2021), {In data de 6 septembrie 2021, respectiv in data de 7 septembrie 2021, deci ulterior datei depunerii motiunii de cenzuri, sub semnatura liderilor Grupurilor parlamentare: USR si AUR din Camera Deputatilor si Senat, documentului initial i-au fost anexate- alte tabele contindnd semndturi ale parlamentarlor inititori ai mogiuni de cenzura,