Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE- MATEMATICĂ

(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Nr. ore / săptămână: 4 ore
Manual Editura Intuitext – Mirela Mihaescu/ Stefan Pacearca/Anita Dulman/Crenguța Alexe/ Otilia Brebenel
Semestrul I : 16 să pt. (63 ore) , Semestrul al II-lea: 16 să pt. (62 ore)
COMPETENŢE GENERALE:

1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

1
SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Călătorie printre numere, stele și planete - Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 3 – 4 – 5)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Explicarea unor modele/  Formarea, citirea și - identificarea unor corespondenţe între două  Resurse materiale:  Tema de 28.09
regularităţi, pentru crearea de scrierea numerelor mulţimi de numere, în situaţii practice (1.1); manualul, numărătoarea de lucru în
raţionamente proprii naturale - scrierea cu cifre/litere a unor numere din poziționare, fișe de lucru; clasă:
2.1. Recunoaşterea numerelor 0 – 1 000 000 intervalul 0 – 1 000 000 (2.1);  formare de
imagini care ilustrează folosirea
naturale din concentrul - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la numerelor în viața cotidiană, numere
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor 1 000 000 (2.1); Culegere de exerciții și 0 – 1 000 000
subunitare sau echiunitare, cu - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ probleme clasa a IV-a – Editura folosind
numitori mai mici sau egali cu sutelor/miilor/zecilor de mii/sutelor Intuitext; numărătoarea
10, respectiv egali cu 100 de mii dintr-un număr (2.1);  Resurse procedurale: de
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în conversaţia, explicaţia, poziționare;
sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi exerciţiul  scrierea
(2.1); numerelor
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi 0 – 1 000 000
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului cu cifre și cu
(2.1); litere;
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de  scrierea unor
numere (1.1). numere,
respectând
condiții date
2. 1.2. Generarea unor modele  Formarea, citirea și - construirea unor regularități simple cu numere  Resurse materiale:  Tema de lucru 30. 09
repetitive/regularităţi scrierea numerelor (1.2); manualul, numărătoarea de în clasă:
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale - numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi poziționare, fișe de lucru,  numărare din 1
naturale din concentrul 0 – 1 000 000 descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului Culegere de exerciții și în 1,
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor (2.1); probleme clasa a IV-a – Editura din 2 în 2, din 3
subunitare sau echiunitare, cu - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, Intuitext; în 3
numitori mai mici sau egali cu care îndeplinesc condiţii date (2.1);  Resurse procedurale: etc., în ordine
10, respectiv egali cu 100 - compunerea şi descompunerea numerelor din/în conversaţia, explicaţia, crescătoare şi
sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi exerciţiul, jocul didactic. descrescătoare;
(2.1).  aflarea unui
număr/a
unor numere,
respectând
anumite
condiţii date.
3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - compararea unor numere mai mici decât 1 000  Resurse materiale: manualul,  Tema de lucru 1.10

2
naturale din concentrul ordonarea 000 utilizând algoritmul de comparare (2.2); numărătoarea de poziționare, în clasă:
0 - 1 000 000 şi a numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, jetoane cu numere, fișe de lucru, compararea
fracţiilorsubunitare sau naturale utilizând semnele <, >, = (2.2); Culegere de exerciții și probleme numerelor
echiunitare, cu numitori mai 0 – 1 000 000 - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, clasa a IV-a – Editura Intuitext; naturale mai
mici sau egali cu 10, respectiv care îndeplinesc condiţii date (2.1).  Resurse procedurale: mici decât
egali cu 100 conversaţia, explicaţia, 1 000 000 prin
2.2. Compararea numerelor demonstrația, exerciţiul, scrierea
naturale în concentrul problematizarea. semnului de
0 – 1 000 000, respectiv a relație <, >, =.
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100

4. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - precizarea succesorului şi a predecesorului unui  Resurse materiale: manualul  Evaluarea 2.10
naturale în concentrul ordonarea număr (2.3); numărătoare de poziționare, după
0 – 1 000 000, respectiv a numerelor - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor fișe de lucru, Culegere de rezolvarea
fracţiilor care au acelaşi naturale numere mai mici sau egale cu 1 000 000 (2.3); exerciții și probleme clasa a IV- sarcinilor de
numărător sau acelaşi numitor, 0 – 1 000 000 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, a – Editura Intuitext; învățare:
mai mic sau egal cu 10 sau utilizând semnele <, >, = (2.2);  Resurse procedurale: Tehnica
numitor egal cu 100 - determinarea unor numere care să respecte conversaţia, explicaţia, semaforului: se
2.3. Ordonarea numerelor condiţii date (mai mic decât ...., mai mare sau egal demonstrația, exerciţiul. pune la dispoziţia
naturale în concentrul cu .... etc.) (2.3). elevilor un set de
0 – 1 000 000 şi respectiv a trei cartonaşe
fracţiilor care au acelaşi colorate în
numărător sau acelaşi numitor, culorile
mai mic sau egal cu 10 sau semaforului, iar la
numitor egal cu 100 solicitarea
învățătorului, ei
ridică un cartonaş
corespunzător:
verde dacă
înţeleg, galben
dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă
nu înţeleg.
5. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea/aproximare la zeci/sute/ mii/zeci de  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru 5.10
naturale în concentrul numerelor naturale mii/sute de mii a unor valori numerice (număr de jetoane cu numere, fișe de în
0 – 1 000 000 şi respectiv a 0 – 1 000 000 locuitori, preţuri, distanţe etc.) (2.3); lucru, Culegere de exerciții și clasă: rotunjirea
fracţiilor care au acelaşi - rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii probleme clasa a IV-a – Editura la mii/ zeci de
numărător sau acelaşi numitor, a unui număr dat pe baza regulilor de rotunjire Intuitext; mii/sute de mii a
mai mic sau egal cu 10 sau (2.3);  Resurse procedurale: unui număr dat

3
numitor egal cu 100 - gruparea unor numere date în funcție de numărul conversaţia euristică, explicaţia, pe baza regulilor
la care se rotunjesc (2.3); demonstrația, exerciţiul, jocul de rotunjire.
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere didactic.
date (2.3);
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a
compune un mesaj accesibil ascultătorilor despre
distanțe (2.3).
6. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe  Resurse materiale: manualul,  Tema pentru 7 .10
naturale în concentrul numerelor naturale baza regulilor de rotunjire (2.3); fișe de lucru, Culegere de acasă: rotunjirea
0 – 1 000 000 şi respectiv a 0 – 1 000 000 - rotunjirea numerelor în contexte similare unor exerciții și probleme clasa a IV-a la zeci de mii/
fracţiilor care au acelaşi situaţii din viaţa cotidiană (2.3); – Editura Intuitext; sute de mii a
numărător sau acelaşi numitor, - asocierea unor numere date cu numărul format  Resurse procedurale: unui număr dat
mai mic sau egal cu 10 sau din zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii la care se conversaţia, explicaţia, pe baza regulilor
numitor egal cu 100 rotunjesc (2.3); demonstrația, exerciţiul, jocul de rotunjire.
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a didactic.
face ca un mesaj dat să fie ușor de reținut de către
receptor(2.3).
7. 2.2. Compararea numerelor  Compararea, - precizarea succesorului şi a predecesorului unor  Resurse materiale:  Tema de lucru 8. 10
naturale în concentrul ordonarea și numere date (2.3); manualul, fișe de lucru, imagini în clasă:
0 – 1 00 000, respectiv a rotunjirea numerelor - compararea unor numere și scrierea rezultatelor cu diverse tabele, Culegere de completarea unui
fracţiilor care au acelaşi naturale obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, = exerciții și probleme clasa a IV- text lacunar
numărător sau acelaşi numitor, 0 – 1 000 000 (2.2); a – Editura Intuitext; folosind
mai mic sau egal cu 10 sau - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor  Resurse procedurale: informațiile dintr-
numitor egal cu 100 numere mai mici sau egale cu 1 000 000 (2.3); conversaţia, exerciţiul, jocul un tabel dat
2.3. Ordonarea numerelor - determinarea unor numere care să respecte didactic, problematizarea
naturale în concentrul condiţii date (mai mic decât ...., mai mare sau egal
0 – 1 000 000 şi respectiv a cu .... etc.) (2.3).
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau
egal cu 10 sau numitor egal cu
100
8. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind  Resurse materiale:  Observarea 9. 10
naturale din concentrul scrierea numerelor cifrele romane (2.1); manualul, imagini, Culegere sistematică:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu cifrele romane I, - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu de exerciții și probleme clasa a atitudinea față de
subunitare sau echiunitare, cu V, X, L, C, D, M numerele corespunzătoare scrise cu cifre arabe IV-a – Editura Intuitext; sarcina de
numitori mai mici sau egali cu (2.1);  Resurse procedurale: învățare
10, respectiv egali cu 100 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale conversaţia, exerciţiul, jocul  Listă de
(exemplu: scrierea datei) (2.1). didactic, problematizarea. verificare (da,
nu):
 respectarea
instrucțiunilor;

4
 finalizarea
sarcinii.

9. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind  Resurse materiale: manual,  Proiectul - 12 10
naturale din concentrul scrierea numerelor cifrele romane (2.1); fișe de lucru, imagini în care Invenții și
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu cifrele romane I, - asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele apar numere scrise cu cifre inventatori:
subunitare sau echiunitare, cu V, X, L, C, D, M corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe (2.1); romane, Culegere de exerciții și Ce se evaluează?
numitori mai mici sau egali cu - identificarea și prezentarea unor imagini în care se probleme clasa a IV-a – Editura - capacitatea de
10, respectiv egali cu 100 regăsesc cifre romane (2.1); Intuitext, internetul; selectare a
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (2.1);  Resurse procedurale: informațiilor
- prezentarea unor informații folosind cifrele conversaţia, exerciţiul, despre obiecte
romane (2.1). problematizarea, jocul didactic. folosite de
oameni și despre
cei care le-au
inventat.
- capacitatea de a
selecta ilustrații,
fotografii, imagini
ale invențiilor și
Inventatorilor;
- participarea
tuturor
membrilor
grupului;
- prezentarea
unor invenții și
inventatori și
scrierea
numerelor cu
cifre romane
10. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - generarea/completarea unor șiruri de numere  Resurse materiale: manual  Tema de 14. 10
repetitive/regularităţi - Formarea, citirea și mai mici decât 1 000 000, ale căror cifre tipărit/digital, imagini, fișe de lucru în
2.1. Recunoaşterea numerelor scrierea numerelor îndeplinesc condiţii date (1.2); lucru, Culegere de exerciții și clasă:
naturale din concentrul naturale - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ probleme clasa a IV-a – Editura  ordonarea
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor 0 – 1 000 000; sutelor/miilor/zecilor de mii/sutelor de mii dintr-un Intuitext; crescătoare sau
subunitare sau echiunitare, cu - Compararea și număr (2.1);  Resurse procedurale: descrescătoare a
numitori mai mici sau egali cu ordonarea numerelor - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, conversaţia, exerciţiul, numerelor
10, respectiv egali cu 100 naturale care îndeplinesc condiţii date (2.1); problematizarea, jocul didactic. naturale 0 - 1
2.2. Compararea numerelor 0 – 1 000 000; - compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 000;
naturale în concentrul - Rotunjirea 000 000 utilizând algoritmul de comparare (2.2);  identificarea
0 – 1 000 000, respectiv a numerelor naturale - precizarea succesorului şi a predecesorului unui numerelor
fracţiilor care au acelaşi 0 – 1 000 000; număr (2.3); naturale 0-1

5
numărător sau acelaşi numitor, - Formarea, citirea, - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe 000 000,
mai mic sau egal cu 10 sau scrierea numerelor baza regulilor de rotunjire (2.3); respectând
numitor egal cu 100 cu cifrele romane I, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind condiții date.
2.3. Ordonarea numerelor V, X, L, C, D, M cifrele romane I, V, X, L, C, D, M (2.1).
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
saunumitor egal cu 100
11. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă 15. 10
repetitive/regularităţi - Formarea, citirea și – Scrierea cu cifre/litere a numerelor lucru, Culegere de exerciții și
2.1. Recunoaşterea numerelor scrierea numerelor 0 – 1 000 000; probleme clasa a IV-a – Editura
naturale din concentrul naturale – Compararea numerelor 0 – 1 000 000; Intuitext;
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor 0 – 1 000 000; – Ordonarea numerelor 0 – 1 000 000;  Resurse procedurale:
subunitare sau echiunitare, cu - Compararea și – Rotunjirea numerelor naturale conversaţia, exerciţiul
numitori mai mici sau egali cu ordonarea numerelor 0 – 1 000 000;
10 naturale – Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
2.2. Compararea numerelor 0 – 1 000 000; romane I, V, X, L, C, D, M.
naturale în concentrul - Rotunjirea
0 – 1 000 000, respectiv a numerelor naturale
fracţiilor care au acelaşi 0 – 1 000 000;
numărător sau acelaşi numitor, - Formarea, citirea,
mai mic sau egal cu 10 sau scrierea numerelor
numitor egal cu 100 cu cifrele romane I,
2.3. Ordonarea numerelor V, X, L, C, D, M
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
12. 1.2. Generarea unor modele  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea 16. 10
repetitive/regularităţi Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de după
2.1. Recunoaşterea numerelor - Formarea, citirea și vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, Culegere de rezolvarea
naturale din concentrul scrierea numerelor majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa a IV- sarcinilor de
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor naturale evaluarea sumativă. a – Editura Intuitext; ameliorare/
subunitare sau echiunitare, cu 0 – 1 000 000; – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat  Resurse procedurale: dezvoltare
numitori mai mici sau egali cu - Compararea și de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversația, explicația, jocul
10 ordonarea numerelor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de didactic  Autoevaluar
2.2. Compararea numerelor naturale evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. ea
naturale în concentrul 0 – 1 000 000;

6
0 – 1 000 000, respectiv a - Rotunjirea
fracţiilor care au acelaşi numerelor naturale
numărător sau acelaşi numitor, 0 – 1 000 000;
mai mic sau egal cu 10 sau - Formarea, citirea,
numitor egal cu 100 scrierea numerelor
2.3. Ordonarea numerelor cu cifrele romane I,
naturale în concentrul V, X, L, C, D, M
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Calcule în natură - Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere
peste ordin
PERIOADA: 3 săptămâni (S 6 – 7 – 8 )

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - compunerea şi descompunerea numerelor naturale în  Resurse materiale:  Tema de lucru 19. 10
scăderi de numere naturale în scăderea concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi manualul, numărătoarea de în clasă:
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numerelor scăderea, cu trecere și fără trecere peste ordin (2.4); poziționare, fișe de lucru;  adunarea și
numere fracţionare naturale - joc Șotronul cu puncte, care solicită Culegere de exerciții și scăderea
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000, fără compunerea/descompunerea numerelor din concentrul probleme clasa a IV-a – numerelor
specifice şi a unor simboluri trecere peste ordin. 0 – 1 000 000 (2.4); Editura Intuitext naturale în
matematice în rezolvarea Proprietățile - efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste  Resurse procedurale: concentrul
şi/sau compunerea de adunării ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând conversaţia, explicaţia, 0-1000000;
probleme cu raţionamente algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi exerciţiul  utilizarea
diverse proprietăţile operaţiilor (2.4); proprietăților
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4) adunării în
- utilizarea terminologiei specifice operațiilor de calcule;
adunare și scădere (5.1).  rezolvarea
unor probleme
de tipul: Află
suma/diferența
numerelor ....
2. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000  Resurse materiale:  Tema de lucru 21. 10
scăderi de numere naturale în scăderea 000, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere peste manual, jetoane cu numere în clasă:

7
concentrul 0 – 1 000 000 sau numerelor ordin (2.4); pentru a forma perechi de efectuarea de
cu numere fracţionare naturale - efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste numere care au un rezultat adunări și
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000, fără ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând dat, fișe de lucru, calculator scăderi în
specifice şi a unor simboluri trecere peste ordin. algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi de buzunar; Culegere de concentrul
matematice în rezolvarea Proprietățile proprietăţile operaţiilor (2.4); exerciții și probleme clasa a 0 – 1 000 000,
şi/sau compunerea de adunării - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile IV-a – Editura Intuitext fără trecere
probleme cu raţionamente operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4);  Resurse procedurale: peste ordin
diverse - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor conversaţia euristică,
adunărilor şi scăderilor (2.4); explicaţia, demonstrația,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența exerciţiul, jocul didactic.
numerelor (5.1).
3. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea cu - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale:  Tema pentru 22. 10
scăderi de numere naturale în trecere peste ordin 0 – 1 000 000, utilizând adunarea (2.4); manual, jetoane cu numere, acasă
concentrul 0 – 1 000 000 sau a numerelor - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu Culegere de exerciții și  efectuarea de
cu numere fracţionare numere în concentrul probleme clasa a IV-a – adunări în
naturale mai mici
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, Editura Intuitext concentrul 0 – 1
decât
specifice şi a unor simboluri descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4);  Resurse procedurale: 000 000, cu
matematice în rezolvarea 1 000 000 - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile conversaţia euristică, trecere peste
şi/sau compunerea de operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); explicaţia, demonstrația, ordin;
probleme cu raţionamente - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor exerciţiul, jocul didactic.  verificarea
diverse adunărilor şi scăderilor (2.4); calculelor prin
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 efecturarea
000 000, fără efectuarea lui (2.4); probei.
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența
numerelor (5.1).
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea cu - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu  Resurse materiale:  Observarea 23. 10
scăderi de numere naturale în trecere peste ordin numere în concentrul manualul, jetoane cu sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau a numerelor 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, numere, post-it-uri, atitudinea
cu numere fracţionare descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); creioane colorate, elevilor faţă de
naturale mai mici
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule calculator de buzunar; sarcina dată
decât
(comutativitate, asociativitate, element neutru) (2.4); Culegere de exerciții și  Listă de
1 000 000
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 probleme clasa a IV-a – verificare (da,
000 000, fără efectuarea lui (2.4); Editura Intuitext nu):
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor  Resurse procedurale:  concentrarea
adunărilor (2.4); conversaţia, explicaţia, asupra sarcinii de
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile demonstrația, exerciţiul, rezolvat
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4). jocul didactic.  implicarea activă
în rezolvarea
sarcinii
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea cu - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu  Resurse materiale:  Tema de lucru 2. 11
scăderi de numere naturale în trecere peste ordin numere în concentrul manualul, fișe de lucru; în clasă:
concentrul 0 – 1 000 000 sau a numerelor 0 – 1 000 000 (2.4); Culegere de exerciții și  efectuarea de

8
cu numere fracţionare naturale mai mici - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea probleme clasa a IV-a – scăderi în
5.1. Utilizarea terminologiei decât rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1) Editura Intuitext concentrul 0 – 1
specifice şi a unor simboluri 1 000 000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1  Resurse procedurale: 000 000, cu
matematice în rezolvarea 000 000, fără efectuarea lui (2.4); conversaţia, explicaţia, trecere peste
şi/sau compunerea de - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile demonstrația, exerciţiul, ordin.
probleme cu raţionamente operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); jocul didactic.
diverse - joc: Descoperă specia de pești! (asocierea rezultatului
fiecărui calcul dat cu o literă; descoperirea denumirii
unei specii de pești (2.4))
- utilizarea terminologiei specifice operației de scădere
(5.1).
6. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea cu - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu  Resurse materiale:  Tema pentru 4. 11
scăderi de numere naturale în trecere peste ordin numere în concentrul 0 – 1 000 000, manualul, fișe de lucru, acasă:
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu a numerelor utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi calculator de buzunar; efectuarea de
numere fracţionare naturale mai mici proprietăţile operaţiilor (2.4); Culegere de exerciții și scăderi în
5.1. Utilizarea terminologiei decât - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 probleme clasa a IV-a – concentrul
specifice şi a unor simboluri 1 000 000 000 000, fără efectuarea lui (2.4); Editura Intuitext 0 – 1 000 000, cu
matematice în rezolvarea - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor  Resurse procedurale: trecere peste
şi/sau compunerea de scăderilor (2.4); conversaţia, explicaţia, ordin
probleme cu raţionamente - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile demonstrația, exerciţiul,
diverse operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); jocul didactic.
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor
cu operaţiile aritmetice operații de scădere (5.1).
studiate, în concentrul - joc: De la matematică la geografie/De la geografie la
0 – 1 000 000 matematică – calcularea unor distanțe rutiere, a
diferenței dintre înălțimile unor vârfuri muntoase (5.3).
7. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări și scăderi cu trecere peste ordin,  Resurse materiale:  Tema pentru 5. 11
scăderi de numere naturale în scăderea cu trecere cu numere în concentrul manualul, jetoane cu acasă:
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu peste ordin a 0 – 1000 000, utilizând algoritmi de calcul, numere, fișe de lucru;  efectuarea de
numere fracţionare numerelor descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); Culegere de exerciții și adunări și scăderi
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea probleme clasa a IV-a – în concentrul
specifice şi a unor simboluri decât rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1); Editura Intuitext 0 – 1 000 000, cu
matematice în rezolvarea 1 000 000 - estimarea rezultatului unui calcul, fără efectuarea lui  Resurse procedurale: trecere peste
şi/sau compunerea de (2.4); conversaţia, explicaţia, ordin;
probleme cu raţionamente - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de demonstrația, exerciţiul,  verificarea
diverse scădere (2.4); jocul didactic. calculelor prin
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea operațiilor potrivite rezolvării unor efectuarea
cu operaţiile aritmetice probleme (5.3) probei;
studiate, în concentrul  utilizarea
0 – 1 000 000 proprietăților
adunării, în
calcule.

9
8. 1.2. Generarea unor modele  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de  Resurse materiale:  Observarea 6. 11
repetitive/regularităţi numărului scădere (2.4); manualul, imagini, sistematică:
2.4. Efectuarea de adunări şi necunoscut - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor balanța, cuburi; Culegere atitudinea
scăderi de numere naturale în adunărilor şi scăderilor (2.4); de exerciții și probleme elevilor faţă de
concentrul 0 – 1 000 000 sau - utilizarea unei formule de calcul determinarea unui clasa a IV-a – Editura sarcina dată
cu numere fracţionare număr necunoscut Intuitext  Listă de
5.1. Utilizarea terminologiei dintr-o relaţie numerică (1.2);  Resurse procedurale: verificare (da,
specifice şi a unor simboluri - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda conversaţia, exerciţiul, jocul nu):
matematice în rezolvarea balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii didactic, problematizarea,  concentrarea
şi/sau compunerea de (5.1); exerciţiul. asupra sarcinii de
probleme cu raţionamente - utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre rezolvat
diverse necunoscute, în diverse contexte (5.1).  implicarea activă
în rezolvarea
sarcinii
9. 1.2. Generarea unor modele  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de  Resurse materiale:  Tema de lucru 9. 11
repetitive/regularităţi numărului scădere (2.4); manual, fișe de lucru, în
2.4. Efectuarea de adunări şi necunoscut - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 imagini; Culegere de clasă: aflarea
scăderi de numere naturale în 000 000, fără efectuarea lui (2.4); exerciții și probleme clasa a termenului
concentrul 0 – 1 000 000 sau - utilizarea unei formule de calcul determinarea unui IV-a – Editura Intuitext necunoscut prin
cu numere fracţionare număr necunoscut dintr-o relaţie numerică (1.2);  Resurse procedurale: efectuarea probei
5.1. Utilizarea terminologiei - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda conversaţia, exerciţiul, adunării/scăderii
specifice şi a unor simboluri balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii problematizarea, jocul
matematice în rezolvarea (5.1); didactic.
şi/sau compunerea de - utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
probleme cu raţionamente necunoscute, în diverse contexte(5.1).
diverse
10. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare: - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere  Resurse materiale:  Observarea 10. 11
scăderi de numere naturale în - Adunarea şi peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 000 000 manual tipărit/digital, sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau scăderea (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea
cu numere fracţionare numerelor naturale - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de Culegere de exerciții și elevilor faţă de
5.1. Utilizarea terminologiei în concentrul scădere (2.4); probleme clasa a IV-a – sarcina dată
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000, fără - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4.); Editura Intuitext  Listă de
matematice în rezolvarea trecere și cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse procedurale: verificare (da,
şi/sau compunerea de trecere peste ordin suma/diferența ....” (5.1); conversaţia, exerciţiul, nu):
probleme cu raţionamente - Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda problematizarea, jocul  concentrarea
diverse necunoscut balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii didactic. asupra sarcinii de
(5.1). rezolvat
 implicarea activă
în rezolvarea
sarcinii
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă 12. 11
scăderi de numere naturale în - Adunarea şi – Efectuarea de operații de adunare și scădere în lucru; Culegere de exerciții

10
concentrul 0 – 1 000 000 sau scăderea numerelor concentrul 0 – 1 000 000; și probleme clasa a IV-a –
cu numere fracţionare naturale în – Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul (comutativitate, asociativitate, element neutru);  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000, fără – Utilizarea terminologiei specifice operațiilor de conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea trecere și cu adunare și scădere;
şi/sau compunerea de trecere peste ordin – Aflarea unui termen necunoscut;
probleme cu raţionamente - Aflarea numărului – Rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea
diverse necunoscut operațiilor de adunare și scădere

12. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 13. 11
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
concentrul 0 - 1 000 000 sau cu - Adunarea şi stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, Culegere de sarcinilor de
numere fracţionare scăderea numerelor majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea exerciții și probleme clasa a ameliorare/
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în sumativă. IV-a – Editura Intuitext dezvoltare:
specifice şi a unor simboluri concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse procedurale:  Autoevaluare
matematice în rezolvarea 0 – 1 000 000, fără dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversația, explicația, jocul a
şi/sau compunerea de trecere și cu demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare didactic
probleme cu raţionamente trecere peste ordin vizate prin proba de evaluare sumativă.
diverse - Aflarea numărului
necunoscut

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Parteneri de călătorie - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Tema de lucru în 16. 11
numere în concentrul înmulțire. calcule (2.5); manualul, imagini pentru clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au Proprietățile - utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire formularea de probleme, efecturarea de
cel mult trei cifre şi de împărţiri înmulțirii (5.1); fișe de lucru, Culegere de înmulțiri folosind
la numere de o cifră sau două - efectuarea unor operații simple de înmulțire folosind exerciții și probleme clasa a adunarea repetată;
cifre suport intuitiv (2.5); IV-a – Matematică, utilizarea
5.1. Utilizarea terminologiei - rezolvarea unor probleme date, în două moduri, Ed.Intuitext proprietăților
specifice şi a unor simboluri folosind proprietățile înmulțirii (5.1)  Resurse procedurale: înmulțirii în calcule.
matematice în rezolvarea şi/sau conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu exerciţiul
raţionamente diverse
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Proiect – 18. 11

11
numere în concentrul înmulțire. calcule (2.5); manualul, pliante Pregătiri pentru
0 – 1 000 000 când factorii au Proprietățile - utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire supermarket, fișe de lucru, picnic
cel mult trei cifre şi de împărţiri înmulțirii (5.1); Culegere de exerciții și Ce se evaluează?
la numere de o cifră sau două - efectuarea unor operații simple de înmulțire folosind probleme clasa a IV-a – utilizarea
cifre suport intuitiv (2.5); Matematică, Editura informațiilor din
5.1. Utilizarea terminologiei - scrierea unor numere date ca produse de doi sau trei Intuitext, internetul pliante;
specifice şi a unor simboluri factori (2.4)  Resurse procedurale: participarea
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea unor probleme în două moduri, folosind conversaţia, explicaţia, tuturor membrilor
compunerea de probleme cu proprietățile înmulțirii (5.3) exerciţiul, jocul didactic grupului
raţionamente diverse - realizarea, în grupuri, a unor liste de cumpărături și la alegerea
5.3. Rezolvarea de probleme cu calcularea sumei necesare pentru organizarea unui produselor;
operaţiile aritmetice studiate, în picnic (5.3).  forma atractivă
concentrul 0 – 1 000 000 a
desenelor;
 încadrarea în
bugetul alocat;
realizarea unei
liste de
cumpărături și
calcularea sumei
necesare pentru
organizarea unui
picnic;
prezentarea clară
a proiectului.
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea cu - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, 100,  Resurse materiale:  Evaluarea 19. 11
numere în concentrul 10, 100, 1000 1000 (2.5); manualul, imagini pentru după
0 – 1 000 000 când factorii au cel - descompunerea unui număr format din două sau trei formularea de probleme, rezolvarea
mult trei cifre şi de împărţiri la cifre într-o sumă de produse în care unul dintre factori fișe de lucru, Culegere de sarcinilor de
numere de o cifră sau două este 10, 100 respectiv 100 (2.5); exerciții și probleme clasa a învățare:
cifre - utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea unor IV-a – Matematică, Editura Tehnica
5.1. Utilizarea terminologiei numere sau/și expresii numerice în care apar înmulțiri Intuitext semaforului: se
specifice şi a unor simboluri cu 10, 100 și 1000 (5.1);  Resurse procedurale: pune la dispoziţia
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea de probleme în care apar operații de conversaţia, explicaţia, elevilor un set de
compunerea de probleme cu înmulțire (2.5); exerciţiul trei cartonaşe
raţionamente diverse - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la colorate în culorile
expresii care sugerează operații de înmulțire cu 10 semaforului, iar la
sau/și 100 sau/și 1 000 (5.1). solicitarea
învățătorului, ei
ridică un cartonaş:
verde dacă știu
răspunsul, galben

12
dacă nu sunt siguri
şi roşu dacă nu
înţeleg.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Tema pentru 20. 11
numere în concentrul număr natural cu efectuarea unor înmulțirii ale unui număr natral cu un manualul, Culegere de acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au un număr de o număr de o cifră (2.5); exerciții și probleme clasa a efectuarea de
cel mult trei cifre şi de împărţiri cifră - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și IV-a – Matematică, Editura înmulțiri ale unui
la numere de o cifră sau două efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră (2.5); Intuitext număr natural cu
cifre - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai  Resurse procedurale: un număr de o cifră
5.3. Rezolvarea de probleme cu mulți factori, pentru rezolvare rapidă (2.5); conversaţia, explicaţia,
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de exerciţiul, rezolvarea de
concentrul 0 – 1 000 000 ordine diferite pe teme ce corespund preocupărilor probleme
copiilor(5.3).
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui număr  Resurse materiale:  Tema de lucru în 23. 11
numere în concentrul număr natural cu natural cu un număr de o cifră (2.5); manualul, imagini pentru clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au cel un număr de o - utilizarea terminologiei matematice (dublu, jumătate, formularea de probleme, efecturarea de
mult trei cifre şi de împărţiri la cifră de … ori mai mare) în scrierea operațiilor de înmulțire și jetoane cu litere, fișe de înmulțiri ale unui
numere de o cifră sau două rezolvarea acestora (5.1); lucru, Culegere de exerciții și număr natural cu
cifre - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui probleme clasa a IV-a – un număr de o cifră
5.1. Utilizarea terminologiei calcul, fără efectuarea acestuia (2.5); Matematică, Editura
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme în care apar operații de Intuitext
matematice în rezolvarea şi/sau înmulțire (2.5);  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la conversaţia, explicaţia,
raţionamente diverse o temă dată (animalele) și expresii care sugerează demonstrația, exerciţiul,
operații de înmulțire (5.1) Gândiți, lucrați în perechi,
comunicați problematizarea,
jocul didactic
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în  Resurse materiale:  Tema de lucru în 25. 11
numere în concentrul număr natural cu care un factor este scrie cu două cifre (2.5); manual, Culegere de clasă: utilizarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel un număr de două - estimarea rezultatului unei înmulțiri și verificarea exerciții și probleme clasa a algoritmului de
mult trei cifre şi de împărţiri la cifre rezultatului (2.5.); IV-a – Matematică, Editura calcul pentru
numere de o cifră sau două - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, Intuitext înmulțirile în care
cifre fără a efectua calculele (2.5);  Resurse procedurale: un factor este scris
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor conversaţia euristică, cu două cifre.
specifice şi a unor simboluri operaţii de înmulţire (2.5); explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu ex. care conțin înmulțiri (5.1);
raţionamente diverse - analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații
5.3. Rezolvarea de probleme cu de înmulțire (5.3.).
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în  Resurse materiale:  Tema pentru 26. 11

13
numere în concentrul număr natural cu care un factor este scris cu două cifre (2.5); manual, Culegere de acasă
0 – 1 000 000 când factorii au cel un număr de două - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de calcul exerciții și probleme clasa a efectuarea de
mult trei cifre şi de împărţiri la cifre rapid (2.5); IV-a – Matematică, Editura înmulțiri în
numere de o cifră sau două - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, Intuitext concentrul
cifre fără a efectua calculele (2.5);  Resurse procedurale: 0 – 1 000 000
5.1. Utilizarea terminologiei - descoperirea regulii unui șir și completarea acestuia conversaţia euristică,
specifice şi a unor simboluri utilizând operații de înmulțire (2.5); explicaţia, demonstrația,
matematice în rezolvarea şi/sau - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea exerciţiul, jocul didactic
compunerea de probleme cu înmulțirilor (2.5);
raţionamente diverse - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de
5.3. Rezolvarea de probleme cu ex. care conțin înmulțiri (5.1);
operaţiile aritmetice studiate, în - analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații
concentrul 0 – 1 000 000 de înmulțire (5.3);
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
operații date (5.1).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea a - efectuarea înmulțirilor prin descompunerea fiecărui  Resurse materiale:  Evaluarea după 27. 11
numere în concentrul două numere factor(2.5); manualul, calculator de rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel naturale, fiecare - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în buzunar, Culegere de sarcinilor de
mult trei cifre şi de împărţiri la scrise cu trei cifre care fiecare factor este scris cu câte trei cifre (2.5); exerciții și probleme clasa a învățare:
numere de o cifră sau două - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind calculatorul IV-a – Matematică, Editura  Tehnica
cifre (2.5); Intuitext „răspunsului
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de  Resurse procedurale: la minut” la întrebări
specifice şi a unor simboluri exerciții care conțin înmulțiri (5.1); conversaţia, explicaţia, precise, clare, ce se
matematice în rezolvarea şi/sau - analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații demonstrația, exerciţiul, adresează fiecărui
compunerea de probleme cu de înmulțire (5.3); Gândiți, lucrați în perechi, elev, convenind cu
raţionamente diverse - ordonarea unor produse și asocierea cu literele comunicați, jocul didactic elevii că răspunsurile
5.3. Rezolvarea de probleme cu potrivite pentru a obține informații din domeniul la aceste întrebări nu
operaţiile aritmetice studiate, în științelor; analiza informațiilor obținute (2.5). se comentează sau
concentrul 0 – 1 000 000 corectează,
permiţând cadrului
didactic să sesizeze
ce parte din temă
trebuie reluată sau
clarificată.
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea a - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în  Resurse materiale:  Tema de lucru în 2. 12
numere în concentrul două numere care fiecare factor este scris cu câte trei cifre (2.5); manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel naturale, fiecare - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de Culegere de exerciții și de înmulţiri în
mult trei cifre şi de împărţiri la scrise cu trei cifre exerciții care conțin înmulțiri (5.1); probleme clasa a IV-a – concentrul 0 – 1
numere de o cifră sau două - analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații Matematică, Editura 000 000
cifre de înmulțire (5.3.); Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri înmulțirilor (2.5); conversaţia, exerciţiul,

14
matematice în rezolvarea şi/sau - analiza inflrmațiilor dintr-un pliant şi rezolvarea unor problematizarea, jocul
compunerea de probleme cu probleme pornind de la aceste date (5.1.); didactic, portofoliul
raţionamente diverse - rezolvarea unor probleme folosind operațiile învățate
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.3).
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului de  Resurse materiale:  Observarea 3. 12
numere în concentrul - Înmulțirea cu 10, calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică:
0 – 1 000 000 când factorii au cel 100, 1000 - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); lucru, Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
mult trei cifre şi de împărţiri la - Înmulţirea - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina
numere de o cifră sau două numerelor când respectând ordinea efectuării Matematică, Editura dată
cifre factorii au cel operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5); Intuitext  Listă de
5.1. Utilizarea terminologiei mult trei cifre - analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații  Resurse procedurale: verificare (da, nu):
specifice şi a unor simboluri - Proprietăţile de înmulțire (5.3.); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
matematice în rezolvarea şi/sau înmulţirii - scrierea rezolvării unei probleme prin expresia problematizarea, jocul asupra sarcinii de
compunerea de probleme cu numerică (5.3). didactic rezolvat;
raţionamente diverse  implicarea activă
5.3. Rezolvarea de probleme cu în rezolvarea
operaţiile aritmetice studiate, în sarcinii.
concentrul 0 – 1 000 000
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 4. 12
numere în concentrul Înmulţirea - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul 0-1 Culegere de exerciții și
0 – 1 000 000 când factorii au numerelor 000 000; probleme clasa a IV-a –
cel mult trei cifre şi de împărţiri naturale în - rezolvarea unor exerciții în care se Matematică, Editura
la numere de o cifră sau două concentrul aplică ordinea operațiilor și semnificația parantezelor Intuitext
cifre 0 – 1 000 000 rotunde;  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii conversaţia, exerciţiul
specifice şi a unor simboluri - utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau exerciții;
compunerea de probleme cu - rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 4. 12
numere în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cel Înmulţirea stabili în funcţie de problemele (individuale ale dezvoltare, Culegere de sarcinilor de
mult trei cifre şi de împărţiri la numerelor majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea exerciții și probleme clasa a ameliorare/
numere de o cifră sau două naturale în sumativă. IV-a – Matematică, Editura dezvoltare:
cifre concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Intuitext  Autoevaluarea.
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare conversația, explicația, jocul

15
matematice în rezolvarea şi/sau vizate prin proba de evaluare sumativă. didactic
compunerea de probleme cu
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Primim și dăruim - Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12-13-14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - selectarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care  Resurse materiale:  Tema de lucru în 7. 12
numere în concentrul împărțire. Cazuri sugerează operația de împărțire; utilizarea cuvintelor manualul, globulețe, fișe de clasă: efecturarea
0 – 1 000 000 când factorii au speciale de pentru a crea propoziții/fraze/cvintet (5.1); lucru; Culegere de exerciții de împărțiri
cel mult trei cifre şi de împărţiri împărțire - efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată (2.5); și probleme clasa a IV-a - folosind scăderea
la numere de o cifră sau două - transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și invers Matematică, Editura repetată și/sau
cifre (2.5); Intuitext legătura cu
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea unor ornamente de Crăciun pentru a efectua  Resurse procedurale: înmulțirea.
specifice şi a unor simboluri împărțiri prin scădere repetată (2.5); conversaţia, explicaţia,
matematice în rezolvarea şi/sau - utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire exerciţiul
compunerea de probleme cu (5.1).
raţionamente diverse
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii(2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în 9. 12
numere în concentrul unei sume sau a - efectuarea de activități practice cu jetoane (globulețe, manual, imagini, Culegere clasă
0 – 1 000 000 când factorii au unei diferențe la clopoței, steluțe) pentru deducerea algoritmului de calcul de exerciții și probleme Fișă de evaluare:
cel mult trei cifre şi de împărţiri un număr al împărțirii unei sume sau a unei diferențe la un număr clasa a IV-a - Matematică, efectuarea de
la numere de o cifră sau două (2.5); Editura Intuitext împărțiri când
cifre - efectuarea, în două moduri a împărțirii unei sume la un  Resurse procedurale: deîmpărțitul este o
5.3. Rezolvarea de probleme cu număr (2.5); conversaţia euristică, sumă sau o
operaţiile aritmetice studiate, în - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire explicaţia, demonstrația, diferență și
concentrul 0 – 1 000 000 (2.5); exerciţiul, jocul didactic. verificarea
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); calculelor folosind
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată calculatorul;
(5.3);  Autoevaluare:
- joc Cadouri pentru colegi – ordonarea crescătoare a -Fișă de
rezultatelor unor operații și a literelor asociate lor pentru autoevaluare:
a descoperi cadoul creat din materiale reciclabile; discuții Folosind
despre bucuria de a dărui (2.5). calculatorul mi-a

16
fost ușor……………
Mi-a fost dificil
să…….

3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea cu - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr natural  Resurse materiale:  Autoevaluare 10. 12
numere în concentrul rest. Proba la un număr de o cifră cu rest diferit de zero (2.5); manualul, post-it-uri, - evaluarea
0 – 1 000 000 când factorii au împărțirii cu rest - efectuarea probei unei operații de împărțire (2.5); calculator de buzunar; propriilor rezultate
cel mult trei cifre şi de împărţiri - exerciții practice de împărțire folosind diverse obiecte Culegere de exerciții și după un model de
la numere de o cifră sau două (2.5) probleme clasa a IV-a - rezolvaree dat.
cifre - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei ordine diferite (2.5); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu (5.1); demonstrația, exerciţiul,
raţionamente diverse - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate jocul didactic.
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.3).
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea cu - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de  Resurse materiale:  Evaluarea după 11. 12
numere în concentrul rest. Proba două cifre la un număr de o cifră cu rest diferit de zero manualul, post-it-uri, rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au împărțirii cu rest (2.5); calculator de buzunar; sarcinilor de
cel mult trei cifre şi de împărţiri - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Culegere de exerciții și învățare:
la numere de o cifră sau două ordine diferite (2.5); probleme clasa a IV-a - Tehnica „Fără
cifre - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Matematică, Editura mâini ridicate” - se
5.1. Utilizarea terminologiei problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate Intuitext aşteaptă răspunsuri
specifice şi a unor simboluri (5.1);  Resurse procedurale: la anumite solicitări
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate conversaţia, explicaţia, ale cadrului
compunerea de probleme cu (5.3); demonstrația, exerciţiul, didactic; atenţia
raţionamente diverse - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind jocul didactic. învățătorului se
5.3. Rezolvarea de probleme cu simboluri, numere sau reprezentări grafice (5.3). poate muta către
operaţiile aritmetice studiate, în anumiţi elevi,
concentrul 0 – 1 000 000 oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
5. 1.1 Explicarea unor  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr natural  Resurse materiale:  Tema pentru 14. 12
modele/regularităţi, pentru unui număr la un număr de o cifră (2.5); manualul, post-it-uri, acasă:
crearea de raţionamente proprii natural la un - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de calculator de buzunar; rezolvarea de
2.5. Efectuarea de înmulţiri de număr de o cifră ordine diferite (2.5); Culegere de exerciții și exerciţii de
numere în concentrul - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul probleme clasa a IV-a - împărțire a unui

17
0 – 1 000 000 când factorii au fără efectuarea acestuia (2.5); Matematică, Editura număr natural la
cel mult trei cifre şi de împărţiri - efectuarea unor ex. de calcul rapid (2.5); Intuitext un număr de o cifră
la numere de o cifră sau două - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile  Resurse procedurale:
cifre problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.3); demonstrația, exerciţiul,
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea unor procedee de lucru care pot fi utilizate jocul didactic.
concentrul 0 – 1 000 000 şi în alte situaţii (1.1);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
(5.3).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr natural  Resurse materiale:  Evaluarea 16. 12
numere în concentrul unui număr la un număr de două cifre respectând algoritmul (2.5); manualul, jetoane cu după
0 – 1 000 000 când factorii au natural la un - efectuarea probei unei operații de împărțire (2.5); numere, fișe de lucru; rezolvarea
cel mult trei cifre şi de împărţiri - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de cartonașe colorate (roșu, sarcinilor de
număr de două
la numere de o cifră sau două ordine diferite având ca temă cadourile de Crăciun (2.5); verde, galben), Culegere de învățare:
cifre cifre - utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire exerciții și probleme clasa a Tehnica
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); IV-a - Matematică, Editura semaforului:
specifice şi a unor simboluri - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la Intuitext se pune la
matematice în rezolvarea şi/sau expresii care sugerează operații de împărțire (5.1.);  Resurse procedurale: dispoziţia
compunerea de probleme cu - compunerea şi rezolvarea de probleme folosind imagini conversaţia, explicaţia, elevilor un set
raţionamente diverse sau reprezentări grafice (5.3). demonstrația, exerciţiul, de trei
problematizarea, jocul cartonaşe
didactic. colorate în
culorile
semaforului,
iar la
solicitarea
învățătorului,
ei ridică un
cartonaş: verde
dacă înţeleg,
galben dacă nu
sunt siguri şi
roşu dacă nu
înţeleg.
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr natural  Resurse materiale:  Tema de lucru în 17. 12
numere în concentrul unui număr la un număr de două cifre respectând algoritmul (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au natural la un - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la numere, fișe de lucru;  rezolvarea unor
cel mult trei cifre şi de împărţiri număr de două expresii care sugerează operația de împărțire (5.1.); Culegere de exerciții și probleme pornind
la numere de o cifră sau două cifre - utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire probleme clasa a IV-a - de la expresii care
cifre (5.1); Matematică, Editura
sugerează operația
5.1. Utilizarea terminologiei - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află jumătatea/sfertul Intuitext
de împărțire
specifice şi a unor simboluri etc.” (5.1);  Resurse procedurale:

18
matematice în rezolvarea şi/sau - formularea de probleme pornind de la situaţii concrete – conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu tema Primim și dăruim (5.1). demonstrația, exerciţiul,
raţionamente diverse problematizarea.

8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - efectuarea de împărțiri la 10, 100, 1 000 (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în 18. 12
numere în concentrul 10, 100, 1 000 - descompunerea unui număr format din două sau trei manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au cifre într-o sumă de produse în care unul dintre factori numere; Culegere de de exerciţii de
cel mult trei cifre şi de împărţiri este 10, respectiv 100 (2.5); exerciții și probleme clasa a împărțire la 10,
la numere de o cifră sau două - utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea unor IV-a - Matematică, Editura 100, 1 000
cifre numere sau/ și expresii numerice în care apar împărțiri la Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 10, 100 și 1000 (5.1);  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme în care apar operații de conversaţia, explicaţia,
matematice în rezolvarea şi/sau împărțire (2.5); demonstrația, exerciţiul.
compunerea de probleme cu - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
raţionamente diverse expresii care sugerează operații de împărțire la 10 sau/și
5.3. Rezolvarea de probleme cu 100 sau/și 1 000 (5.1).
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
9. 1.1 Explicarea unor modele/  Aflarea - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema de lucru în 11. 01
regularităţi, pentru crearea de numerelor produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” (5.1); manual, fișe de lucru, clasă:
raţionamente proprii necunoscute la - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei imagini; Culegere de - aflarea numerelor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de sau prin efectuarea probei (5.1); exerciții și probleme clasa a necunoscute la
înmulțire
numere în concentrul - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/ împărţire IV-a - Matematică, Editura înmulțire
0 – 1 000 000 când factorii au și împărțire (2.5); Intuitext
și împărțire
cel mult trei cifre şi de împărţiri - identificarea unor procedee de lucru care pot fi utilizate  Resurse procedurale:
la numere de o cifră sau două şi în alte situaţii (1.1); conversaţia, exerciţiul,
cifre - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor problematizarea, jocul
5.1. Utilizarea terminologiei unor operaţii de înmulţire şi împărţire (2.5); didactic.
specifice şi a unor simboluri - identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune
matematice în rezolvarea şi/sau în limbaj matematic (5.3);
compunerea de probleme cu - verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
raţionamente diverse probleme (5.3);
5.3. Rezolvarea de probleme cu - joc Cifrele ascunse – refacerea unor exerciții de înmulțire
operaţiile aritmetice studiate, în (2.5).
concentrul 0 – 1 000 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - efectuarea împărțirii unor numere naturale la numere de  Resurse materiale:  Observarea 13. 01
nr în concentrul 0 – 1 000 000 - Împărţirea o cifră sau două cifre (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:
când factorii au cel mult trei numerelor - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei lucru; Culegere de exerciții atitudinea elevilor
cifre şi de împărţiri la numere de naturale în sau prin efectuarea probei (5.1); și probleme clasa a IV-a - faţă de sarcina
o cifră sau două cifre concentrul - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire Matematică, Editura dată
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 (2.5); Intuitext  Listă de
specifice şi a unor simboluri - identificarea cuvintelor/sintagmelor care sugerează  Resurse procedurale: verificare (da, nu):

19
matematice în rezolvarea şi/sau operaţiile aritmetice studiate (5.3); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
compunerea de probleme cu - rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate (5.3). problematizarea, jocul asupra sarcinii de
raţionamente diverse didactic. rezolvat
5.3. Rezolvarea de probleme cu  implicarea activă
operaţiile aritmetice studiate, în în rezolvarea
concentrul 0 – 1 000 000 sarcinii
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 14. 01
nr în concentrul 0 – 1 000 000 - Împărţirea – efectuarea de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre în Culegere de exerciții și
când factorii au cel mult trei numerelor concentrul 0 - 1 000 000; probleme clasa a IV-a -
cifre şi de împărţiri la numere de naturale în – efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire; Matematică, Editura
o cifră sau două cifre concentrul - aflarea unui număr necunoscut prin efectuarea probei; Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află produsul/ câtul/  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri jumătatea/ sfertul/ dublul etc.” ; conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea şi/sau – rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
compunerea de probleme cu
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 15. 01
numere în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
0 – 1 000 000 când factorii au - Împărţirea stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Culegere de sarcinilor de
cel mult trei cifre şi de împărţiri numerelor elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. exerciții și probleme clasa a ameliorare/
la numere de o cifră sau două naturale în – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de IV-a - Matematică, Editura dezvoltare:
cifre concentrul dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Intuitext  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri vizate prin proba de evaluare sumativă. conversația, explicația, jocul
matematice în rezolvarea şi/sau didactic
compunerea de probleme cu
raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000

20

S-ar putea să vă placă și