Sunteți pe pagina 1din 3

Citate preferate din Evanghelia după Ioan(1)

Din capitolul 1

Prolog: Dumnezeu-Cuvântul a devenit trup

„Întru'nceput era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul


Dumnezeu era. Acesta era dintru'nceput la Dumnezeu; toate printr'Însul
s'au făcut și fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut. Viață era
într'Însul și viața era lumina oamenilor; și lumina întru întuneric
luminează și întunericul nu a cuprins-o. ”

Mărturia lui Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”

„Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan. Acesta spre


mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să
creadă prin el. Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.
Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.

„Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: <<Acesta era Cel despre


Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai
înainte de mine era.

Și din plinătatea Lui noi toți am primit și har pentru har, căci legea prin
Moise s'a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Pe
Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care
este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.>>”

Ioan a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustie: Îndreptați calea
Domnului!, precum a spus profetul Isaia.”

„<<Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-
L știți. Cel ce vine după mine, Carele înaintea mea S'a plinit și Căruia eu
nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.>> Acestea se
petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.”

„A doua zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către El și I-a zis:<<iată


Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!>>”

„Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-Se și cum a


rămas peste El. Și eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m'a trimis să botez cu
apă, Acela mi-a zis: <<Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se și
rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.>> Și eu am
văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.”

Chemarea lui Filip și Natanael

Iisus: „De acum veți vedea cerul deschinzându-se și pe îngerii lui


Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului!”

Din capitolul 2

Nunta din Cana

„Și a treia zi s'a făcut nuntă în Cana Galileii; și mama lui Iisus era acolo.
Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii Săi. Și sfârșindu-se
vinul, mama lui Iisus a zis către El: <<Nu mai au vin...>>Și Iisus i-a zis:
<<Ce ne privește, femeie, pe Mine și pe tine?Ceasul Meu încă n'a venit.
>>Mama Sa le-a zis slujitorilor: <<Orice vă va spune El, faceți!>>”

„Și erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea Iudeilor, care
luau câte două sau trei vedre.  Zisu-le-a Iisus: <<Umpleți vasele cu apă!
>>Și le-au umplut până sus. Și le-a zis: <<Scoateți acum și aduceți-i
nunului!>>Iar ei i-au dus. Și după ce nunul a gustat apa care se făcuse
vin - și el nu știa de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa știau-
l-a chemat nunul pe mire și i-a zis: <<Orice om pune întâi vinul cel bun
și, când se amețesc, pe cel mai slab; dar tu ai ținut vinul cel bun până
acum.>> Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii și Și-
a arătat slava Sa; și au crezut într'Însul ucenicii Săi. ”
„După aceea S'a coborât în Capernaum, El, precum și mama Sa și frații
Săi și ucenicii Săi; și n'au rămas acolo multe zile. ”

Izgonirea vânzătorilor din templu

„Și Paștile Iudeilor erau aproape și Iisus S'a suit la Ierusalim. Și a găsit
șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe
schimbătorii de bani. Și făcând un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți
afară din templu, și oile, și boii, iar schimbătorilor le-a vărsat banii și le-
a răsturnat mesele; și celor care vindeau porumbei le-a zis: <<Luați
acestea de aici! Nu faceți casa Tatălui Meu casă de neguțătorie!>>Și
ucenicii Săi și-au adus aminte că este scris: Râvna casei Tale m'a
mâncat!”

„Dar I-au răspuns Iudeii, zicând: <<De vreme ce tu faci acestea, ce semn
ne arăți?>>Iisus le-a răspuns și le-a zis: <<Dărâmați templul acesta și'n
trei zile îl voi ridica. >>Și au zis Iudeii: <<În patruzeci și șase de ani s'a
zidit templul acesta! Și tu îl vei ridica în trei zile?...>>Dar El le vorbea
de templul trupului Său. Deci, când a înviat din morți, ucenicii Săi și-au
adus aminte că El zisese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe
care-l spusese Iisus. ”

Iisus îl cunoaște pe omul lăuntric

„Iar când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, mulți au crezut întru


numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. Dar El, Iisus, nu se
încredea în ei, pentru că-i cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i dea
cineva mărturie despre om, fiindcă El însuși cunoștea ce era în om. ”

S-ar putea să vă placă și