Sunteți pe pagina 1din 9

Sentinta nr.

8407/2020 din 13-iul-2020, Judecatoria Bucuresti Sectorul 4, anulare proces


verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Sentinta
din 13 iulie 2020
8407/2020
Text speţă

Persoană fizică vs Poliție


Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
Cod ECLI ECLI:RO:JDS4B :2020:001.xxxxxx
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA S_______ 4 BUCUREŞTI
SECŢIA CIVILĂ
Sentinţa civilă nr. 8407
Şedinţa publică de la 13 Iulie 2020
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE - Ş____ R_____ O___
GREFIER - B____ M_____
Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei contencios administrativ şi fiscal privind pe petenta
V_____ C_____ A______ şi pe intimatul S_______ 4 al M___________ Bucureşti - Direcţia
G_______ de Poliţie Locală Sector 4 Bucureşti , având ca obiect anulare proces-verbal de
contravenţie PV ____________ nr. xxxxxx/11.11.2019, xxxxxx/14.11.2019,
xxxxxx/02.12.2019.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa de judecată din data de 29.06.2020, fiind consemnate în
încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa a amânat
pronunţarea pentru data 13.07.2020 şi a hotărât următoarele:
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data 04.12.2019 , sub numărul
XXXXXXXXXXXX , petenta V_____ C_____ A______ a formulat în contradictoriu cu pe
intimatul S_______ 4 al M___________ Bucureşti - Direcţia G_______ de Poliţie Locală
Sector 4 Bucureşti , plângere împotriva proceselor verbale ____________ nr.xxxxxx din 11
.11.2019, ____________ nr. xxxxxx din 14.11.2019,____________ nr.xxxxxx din
02.12.2019, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea
proceselor verbale contestate şi exonerarea de plata amenzii şi returnarea sumelor achitate cu
titlu de amendă.
În motivare, petenta a arătat, în esenţă, că în zilele de 11.11.2019,14.11.2019 respectiv
19.11.2019 a parcat autoturismul personal, marca Seat Ibiza, cu numărul de înmatriculare
XXXXXXX pe __________________,sector 4 şi a fost sancţionată contravenţional cu suma
de 4290 lei conform HCLS nr.224/2019,respectiv HCLS nr.24/2019. Petenta a susţinut că a
fost sancţionată contravenţional prin procesele verbale ____________ nr.xxxxxx din 11
.11.2019 şi ____________ nr. xxxxxx din 14.11.2019 întrucât a parcat autoturismul cu nr.
XXXXXXX pe domeniul public împiedicând echipa ADP S4 să întreţină spaţiul verde şi să
salubrizeze zona, respectiv că a distrus spaţiul verde.
De asemenea, prin nota de c onstatare _________ nr.xxxxxx lăsată în parbriz a fost înştiinţată
că a parcat neregulamentar şi chemată la sediul intimatei pentru lămuriri, iar la data de
02.12.2019,când s-a deplasat la sediul intimatei, i s-a înmânat procesul verbal ____________
nr.12 1983 din 02.12.2019 prin care a fost sancţionată cu amenda în cuantum de 290 lei.
Petenta a susţinut că starea de fapt reţinută în procesele verbale nu este conformă cu realitatea
întrucât nu a parcat pe spaţiul verde conform Legii 24/2007, iar nu orice t eren viran,
neierbicidat şi purtător de buruieni poate fi considerat spaţiu verde.
Petenta a precizat că nu a parcat pe trotuar, ci pe spaţiul public într-un loc unde parcarea nu
este interzisă şi nici nu este spaţiu verde.
Petenta a mai susţinut că procesele verbale nr.xxxxxx şi nr. xxxxxx au fost emise în lipsa
conducătorului auto, fiind trimise la adresa proprietarului, fără a se face dovadă că acesta este
vinovat de săvârşirea faptelor reţinute. A invocat lipsa locurilor de parcare din zonă şi că deşi
a parcat în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de fiecare dată a primit amenzi diferite şi că
amenzile au fost aplicate discriminatorii,unele persoane fiind amendate conform HCLS4
224/2019,alţii conform HCLS4 nr.24/2019,diferenţa de amendă fiind de la 2 90 la 2000lei.
De asemenea, a susţinut că nu s-a făcut nicio dovadă în sensul că a împiedicat echipa ADP să
salubrizeze zona.
În drept, au fost invocate prevederile OG 2/2001,OUG195/2002,Legea 155/2010.
În probaţiune,a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile indicate în plângere.
În susţinerea cererii au fost depuse la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: copie act de
identitate petentă (fila 7), procesele verbale ____________ nr.xxxxxx din 11 .11.2019,
____________ nr. xxxxxx din 14.11.2019,____________ nr.xxxxxx din 02.12.2019 şi nota
de constatare nr.xxxxxx(filele 8-11),extrase de cont(filele12-13).
Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 60 de lei (chitanţe filele 5-6 ).
Intimata a depus întâmpinare (filele 22-25) prin car e a solicitat respingerea plângerii
formulate ca neîntemeiată.
Pe cale de excepţie intimata a invocat excepţia insuficienţ ei timbrăr i a cererii de chemare în
judecată motivat de faptul pentru fiecare proces verbal contestat trebuie achitată o taxă de
timbru de 20 de lei.
Pe fondul cauzei, intimata a arătat că prin procesul verbal nr.xxxxxx/11.11.2019 petenta a
fost sancţionată întrucât la data de 11.11.2019 a parcat autoturismul cu numărul de
înmatriculare XXXXXX pe ___________________, îngreunând activitat ea ADP S4 privind
salubrizarea zonei;prin procesul verbal nr.xxxxxx/14.11.2019 a fost sancţionată pentru că a
parcat autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXX pe __________________, pe
domeniul public, distrugând spaţiul verde; iar prin procesul verb al nr.xxxxxx/02.12.2019 a
fost sancţionată pentru că la data de 02.12.2019 a parcat autoturismul cu numărul de
înmatriculareB96ELL pe ___________________, pe spaţiul verde prevăzut în planul
urbanistic al sectorului 4.
Intimata a susţinut că procesele verbale întrunesc condiţiile de legalitate prevăzute de art. 17
şi 16 din OG 2/2001, neexistând motive de nelegalitate.
Sub aspectul individualizării a arătat că sancţiunile au fost aplicate cu respectarea
prevederilor art. 21 alin. 3 din OG 2/2001.
În drept, au fost invocate prevederile art. 205 din Noul Cod de procedură civilă.
În probaţiune s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunându-se la dosar
următoarele înscrisuri, în copie certificată pentru conformitate cu originalul:raportul din
11.11.2019 (fila 26),procesul verbal nr.xxxxxx din 11.11.2019 şi dovada de comunicare
(filele 27-28),dovadă plată amendă (filele 29-30),planşă foto (fila31), raport din 14.11.2019
(filele 32-33),proces verbal nr. xxxxxx din 14.11.2019 şi dovada de comunicare (filele 34-
35),dovadă plată amendă (filele 36-37),planşă foto (fila 38),raport din 19.11.2019 (fila 39),
proces verbal nr. xxxxxx din 02.12.2019 (fila 40), notă de constatare nr.xxxxxx din
19.11.2019 (fila 41),dovadă plată amendă(filele42-43),planşă foto(fila 44).
Petenta nu a depus răspuns la întâmpinare.
La solicitarea instanţei s-a depus de către intimată HCLS4 nr. 24/07.02.2019 şi HCLS4 nr. 34
din 18.02.2019 ce modifică HCLS4 nr. 24/2019.
Instanţa, în baza dispoziţiilor art. 255 rap. la art. 258C.pr.civ. , a încuviinţat şi administrat
pentru a mbele părţi proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt , prin procesul verbal ____________ nr.xxxxxx din 11.11.2019 petenta a fost
sancţionată cu amenda în cuantum de 2000 de lei întrucât aceasta a staţionat, la data de
11.11.2019,orele 10.23/10.31, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare nr.XXXXXX, pe
___________________, pe domeniul public împiedicând echipa ADP S4 să întreţină spaţiul
verde şi să salubrizeze zona,faptă prevăzută de art.1alin.1 dinHCLS4 nr.224/2019 (fila 27).
Prin procesul verbal ____________ nr.xxxxxx din 14.11.2019 petenta a fost sancţionată cu
amenda în cuantum de 2000 de lei întrucât aceasta a staţionat,la data de 14.11.2019,orele
15.55, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare nr.XXXXXX ,pe
___________________, pe domeniul public distrugând spaţiul verde, faptă prevăzută de art.2
dinHCLS4 nr.224/2019 (fila 34).
Prin procesul verbal ____________ nr.xxxxxx din 02.12.2019 petenta a fost sancţionată cu
amenda în cuantum de 290 lei întrucât în data de 19.11.2019 a oprit voluntar cu autoturismul
cu cu numărul de înmatriculare nr.XXXXXX ,pe ____________________,pe zona verde
prevăzută în planul urbanistic ,faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din HCL S4 nr. 24/2019 (fila
40).
În drept , potrivit art. 248 alin. 1 din C.pr.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra
excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte,
administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.
În cauză, intimata a invocat excepţia insuficientei timbrării a cererii de chemare în judecată
motivat de faptul că pentru fiecare proces verbal contestat trebuie achitată o taxă judiciară de
timbru în cuantum de 20 de lei, conform art. 19 din OUG 80/2013.
Instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată excepţia insuficientei timbrării a cererii de
chemare în judecată având în vedere că petenta a achitat o taxă de timbru în cuantum de 60 de
lei conform chitanţelor depuse la filele 5-6 din dosar, 20 de lei pentru ficare proces verbal
contestat, fiind respectate astfel prevederilor art. 19 din OUG 80/2013 care prevăd că în
materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.
Cu privire la fondul cauzei, instanţa reţine că potrivit art. 1 alin. 1 din Hotărârea Consiliului
Local Sector 4 nr. 224 din 2019 s e interzice împiedicarea asigurării serviciilor de salubrizare,
igienizare, deszăpezire, întreţinere spaţiu verde de către vehiculele staţionate pe domeniul
public al sectorului 4 al M___________ Bucureşti, iar încălcarea acestor prevederi se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 2000 la 2500 de lei.
De asemenea, art.2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 224 din 2019 prevede că
restricţiile menţionate la art. 1 se aplică şi vehiculelor care staţionează pe domeniul public şi
încalcă marcajul, distrug spaţiul verde precum şi pentru cele care încalcă bordura, fapta
indicată fiind sancţionată cu amenda de la 2000 la 2500 lei.
Conform art.2 alin.1 din HCLS4 nr.24/2019 , astfel cum a fost modificat prin HCLS4 nr.
34/2009 pentru staţionarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile
verzi, conducătorul acestuia poate fi sancţionat cu avertisment sau amendă între 290-435 lei.
În continuare , instanţa reţine că potrivit art. 17 din OG 2/2001: „ Lipsa uneia dintre
menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele
contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea
cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi
a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-
verbal. Nuli tatea se constată şi din oficiu ”.
Verificând legalitatea proceselor verbal e de contravenţie contestat e prin prisma dispoziţiilor
art. 17, instanţa reţine că aceasta conţine toate menţiunile ale căror lipsă este sancţionată cu
nulitatea absolută conform dispoziţiilor art.17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, agentul constatator
a făcut menţiunile corespunzătoare cu privire la numele, prenumele şi calitatea sa, numele şi
prenumele contravenientului, fapta săvârşită, data comiterii acesteia şi semnătura agentului
constatator.
Instanţa constată că petenta nu invocă motive de nelegalitate ale proceselor verbale criticând
temeinicia acestora.
Cu privire la temeinicia procesului verbal instanţa reţine că acesta este un act administrativ de
autoritate, cu caracter jurisdicţional, ce face dovada deplină a situaţiei de fapt până la proba
contrară, conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, precum şi din perspectiva Convenţiei Europene
a Drepturilor Omului.
Conform art. 20 din Constituţia României, textul Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului sunt încorporate în dreptul intern, având în acelaşi timp o forţă juridică
superioară legilor în materia drepturilor fundamentale ale omului.
Analizând criteriile stabilite pe cale jurisprudenţială de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (cauza LAUKO vs Slovacia, A_____ vs România), instanţa constată că domeniul
contravenţional, astfel cum este reglementat prin norma cadru O.G.2/2001, poate fi calificat
ca intrând în sfera de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, în latura sa penală.
Instanţa, reţinând aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art.6 paragraf 1 CEDO, în mod
evident va fi ţinută şi de prevederile paragrafului 2 şi 3 ale aceluiaşi articol, care instituie
garanţii procedurale specifice în domeniul penal. Printre aceste garanţii se numără şi cea
referitoare la obligativitatea respectării prezumţiei de nevinovăţie, prezumţie care priveşte
atât atitudinea organelor judiciare faţă de săvârşirea faptei, cât şi sarcina probei.
Referitor la procesul-verbal contestat, instanţa reţine că, în genere, fiind întocmit de un agent
al statului aflat în exerciţiul funcţiunii, trebuie să i se recunoască valoare probatorie sub
aspectul constatării stării de fapt. În acest sens este de remarcat că în jurisprudenţa Curţii s-a
reţinut în mod constant că prezumţiile nu sunt în principiu contrare Convenţiei. Astfel, în
Hotărârea pronunţată în cauza Salabiaku c. Franţei, Curtea a reţinut că prezumţiile sunt
permise de Convenţie, dar nu trebuie să depăşească limitele rezonabile ţinând seama de
gravitatea mizei şi prezervând drepturile apărării.
Prin urmare, prezumţia de nevinovăţie nu are caracter absolut, după cum nici prezumţia de
veridicitate a faptelor constatate de agent şi consemnate în procesul-verbal nu are caracter
absolut.
În cauză, instanţa apreciază că sunt întemeiate susţinerile petentei privind netemeinicia
faptelor contravenţionale pentru care a fost sancţionată.
În ceea ce priveşte procesul verbal ___________ nr. xxxxxx din 11.11.2019 instanţa constată
că petenta a fost sancţionată pentru că prin staţionarea cu autovehiculul cu numărul de
înmatriculare XXXXXXX pe _____________________ a împiedicat echipa ADP să întreţină
spaţiul verde şi să salubrizeze zona. Instanţa constată că potrivit art. 1 şi art. 3 din HCLS 4 nr.
224/2019 constituie contravenţie fapta de a împiedica asigurarea serviciilor de salubrizare,
igienizare, deszăpezire, întreţinere spaţiu verde de către vehiculele staţionate pe domeniul
public al sectorului 4 al M___________ Bucureşti. Prin urmare, pentru a fi în prezenţa
contravenţiei menţionate trebuie îndeplinite două condiţii: 1.staţionarea pe drumul public a
unui vehicul; 2. împiedicarea asigurări serviciilor de salubrizare, igienizare, deszăpez ire,
întreţinere spaţiu verde.
În cauză, î ntr-adevăr petenta a parcat pe drumul public autovehiculul cu numărul de
înmatriculare XXXXXXX , în mod necorespunzător, conform planşei foto de la fila 31 din
dosar,însă din înscrisurile depuse la dosar nu rezultă că prin fapta sa a îngreunat sau
împiedicat în vreun fel activitatea serviciilor de salubrizare şi igienizare astfel cum se
menţionează în procesul verbal. Din planşa foto depusă la dosar nu rezultă că la acest
moment serviciile de salubrizare îşi desfăşurau activitatea, iar activitatea lor ar fi fost
îngreunată sau împiedicată de modalitatea în care petenta şi-a parcat maşina. Instanţa mai are
în vedere şi că în procesul verbal se reţine că prin fapta sa petenta ar fi împiedicat serviciile
de salubrizare să întreţină spaţiul verde. Din planşa foto depusă la dosar nu rezultă că am fi în
prezenţa unui spaţiu verde în sensul Legii nr. 24/2007, fiind vorba în fapt despre o făşie de
teren, neamenajată ca spaţiu verde şi care, în opinia instanţei, nici nu ar putea fi asimilată
unui scuar, făşii plantate sau spaţiu verde aferent locuinţelor de tip condominiu, conform legii
anterior invocată.
Prin urmare, instanţa constată că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile de existenţă a faptei
prevăzută de art. 1 şi 3 din HCLS 4 nr. 224/2019 nefiind dovedit faptul că prin staţionarea
autovehiculului cu numărul de înmatriculare XXXXXXX au fost împiedicate serviciile de
serviciilor de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreţinere spaţiu verde să şi desfăşoare
activitatea.
În ceea ce priveşte procesul verbal ____________ nr.xxxxxx din 14.11.2019, instanţa
constată că petenta a fost sancţionată pentru că a staţionat,la data de 14.11.2019,orele 15.55,
cu autoturismul cu numărul de înmatriculare nr.XXXXXX ,pe ___________________, pe
domeniul public distrugând spaţiul verde. Pentru a exista contravenţia menţionată se impune
ca prin staţionarea cu un autovehicul să fie distrus spaţiul verde. În primul rând, instanţa
constată că în raportul întocmit de agentul constatator depus la filele 32-33 din dosar se
menţionează că au fost sesizaţi cu privire la faptul că sunt autoturisme parcate pe domeniul
public distrigând spaţiul verde, fără să fie cuprinsă nicio menţiune cu privire la autovehiculul
petentei. În al doilea rând, aşa cum s-a arătat şi mai sus, locul în care a parcat petenta nu poate
fi asimilat unui spaţiu verde, fiind doar o făşie de teren neamenajată şi în care nu se observă
vreo plantaţie. Astfel, instanţa reţine că Legea 24/2007 reglementează administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării
de sănătate a populaţiei. Legea defineşte la art. 3 şi 4 ce se înţelege prin spaţiu verde iar din
planşa foto depusă la dosar nu rezultă că spaţiul pe care a parcat petenta ar putea fi asimilat
unui spaţiu verde. În acest sens, instanţa aminteşte prevederile art. 3 şi 4 din Legea 24 din
2007 : „ Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul
localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer
liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în
spectacolele de circ; 2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare
sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; 3. baze sau parcuri sportive pentru
practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli
de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi
cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement.
g) pepiniere şi sere. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii: a) parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor
cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie; b) scuar - spaţiu verde, cu
suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor
dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor
sportive, de agrement pentru copii şi tineret ori în alte locaţii; c) grădină - teren cultivat cu
flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis
publicului; d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii
aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; e) grădină botanică -
grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de seră,
în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; f) grădină
zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi
deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza
mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi
conservarea vieţii sălbatice; g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde
neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve,
documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; h) bază sau parc sportiv pentru
practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone
construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de
instalaţii sportive); i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării
publicului şi promovării unor evenimente; j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip
condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de
locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a
calităţii aerului; k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează
diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; l) spaţii verzi
pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă
sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; m) culoare de
protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în
jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi
protejării infrastructurii aferente. n) pepinieră - teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante
erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă; o) sere - terenuri
acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor ” . Prin urmare, sunt întemeiate
criticile petentei privind temeinicia faptei reţinute în sarcina sa prin procesul verbal
menţionat.
Referitor la procesul verbal ____________ nr. xxxxxx din 02.12.2019 instanţa constată că
petenta a fost sancţionată, de data această, întrucât la data de 19.11.2019 a oprit voluntat
autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXXX, pe zona verde prevăzută în planul
urbanistic. Şi în privinţa acestei contravenţii instanţa are în vedere faptul că spaţiul pe care a
parcat petenta nu poate fi considerat spaţiu verde conform Legii 24 din 2007 mai sus citată,
iar HCLS4 nr. 24 din 2009 sancţionează staţionarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip
de vehicul, pe spaţiile verzi . Simpla menţionare în procesul verbal a faptului oprirea s-a
realizat pe zona verde din planul urbanistic nu poate conduce la o altă concluzie, atât timp cât,
în opinia instanţei, suntem doar în prezenţa unui teren neamanajat ca spaţiu verde conform
prevederilor art. 3 şi 4 din legea 24/2007. Ca atare, instanţa apreciază întemeiate şi criticile
constestatoarei cu privire la acest proces verbal.
Totodată, instanţa nu poate să nu observe că petenta a fost sancţionată pentru contravenţii
diferite deşi în fapt aceasta a parcat autovehiculul cu numărul de înmatriculare XXXXXXX
în toate cele trei zile, respectiv 11, 14 şi 19 noiembrie în acelaşi loc, respectiv pe
_____________________, aşa cum rezultă din procesele verbale contestate.
Instanţa reţine că orice lege în sens larg trebuie să fie accesibilă şi previzibilă. Cerinţa
previzibilităţii presupune ca norma juridică să fie enunţată cu suficientă precizie, pentru a
permite cetăţeanului să îşi controleze conduita, să fie capabil să prevadă, într-o măsură
rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită
faptă, chiar dacă trebuie să apeleze la consiliere de specialitate în materie. În ceea ce priveşte
accesibilitatea legii, se constată că, din punct de vedere formal, aceasta are în vedere aducerea
la cunoştinţa publică a actelor normative de rang infraconstituţional şi intrarea în vigoare a
acestora. Însă, pentru a fi îndeplinită cerinţa de accesibilitate a legii, nu este suficient ca o
lege să fie adusă la cunoştinţă publică, ci este necesar ca între actele normative care
reglementează un anumit domeniu să existe atât o conexiune logică pentru a da posibilitatea
destinatarilor acestora să determine conţinutul domeniului reglementat, cât şi o corespondenţă
sub aspectul forţei lor juridic e .
Or, în cauză, instanţa constată că prin hotărâri de consiliu local, autorităţile locale au înţeles
să sancţioneze su b diferite forme fapta unei persoane de a staţiona/opri neregulamentar un
autovehicul. Astfel, fapta de a staţiona pe domeniul public poate atrage fie răspunderea
contravenţională pentru una dintre contravenţiile prevăzute de HCLS4 224 din 2009, fie
pentru fapta contravenţională prevăzută de HCLS4 24/2009. În concret, dacă parchează un
autovehicul pe domeniul public o persoană poate să fie sancţionată fie că distruge spaţiu
verde, conform art. 2 din HCLS nr. 224, fie pur si simplu că staţionează pe spaţiu verde. Prin
ipoteză, dacă un autovehicul staţionează pe spaţiul verde îl şi distruge. În aceste condiţii,
rămâne la latitudinea agentului constatator să decidă practic, în mod subiectiv, fapta pentru
care va fi sancţionat contravenientul. Or, orice act normativ sancţionator în sens larg trebuie
să fie previzibil,astfel încât cetăţenii să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de
circumstanţele speţei, consecinţele care ar put ea rezulta dintr-o anumită fapta de a staţiona cu
autovehiculul într-un anumit loc.
Pentru considerentele expuse, constatând netemeinicia proceselor verbale contestate, instanţa
va anula procesele verbal e ____________ nr. xxxxxx/11.11.2019, ____________ nr.
xxxxxx/14.11.2019 şi se ria DGPLS4 nr.xxxxxx/02.12.2019 şi va exonera petenta de plata
amenzilor aplicate prin procesele verbale contestate.
În ceea ce priveşte cererea de restituire a amenzilor achitate, instanţa constată că petenta
beneficiază de o procedura administrativă reglementată de art.168Codul de procedură fiscală
pentru restituirea amenzilor, hotărârea judecătorească de admitere a plângerii fiind suficientă
pentru restituirea amenzilor de către organul fiscal care le-a încasat. Ca atare, atât timp cât are
la îndemână o altă procedură pentru a i se restitui sumele plătite cu titlu de amendă
contravenţională, cererea formulată în cadrul prezentului dosar este inadmisibilă. Prin urmare,
instanţa va r espinge ca inadmisibilă cererea de restituire a amenzilor .
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Respinge ca neîntemeiată excepţia insuficientei timbrării a cererii de chemare în judecată
invocată de intimată prin întâmpinare.
Admite plângerea contravenţională formulată de petenta V_____ C_____ A______, având
C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Bucureşti, s_______ 4, __________________,
_____________, ________________________ cu intimata S_______ 4 al M___________
Bucureşti – Direcţia G_______ de Poliţie Locală Sector 4 , cu sediul în mun. Bucureşti,
s_______ 4, ______________________________) nr. 12-18.
Anulează procesele verbal ____________ nr. xxxxxx/11.11.2019, ____________ nr.
xxxxxx/14.11.2019 şi ____________ nr.xxxxxx/02.12.2019.
Exonerează petenta de plata amenzilor aplicate prin procesele verbale contestate.
Respinge ca inadmisibilă cererea de restituire a amenzilor.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă
la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.
Pronunţată, astăzi, 13.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei.
PREŞEDINTE, GREFIER,
Ş____ R_____ O___ M_____ B____
Red. Tehnored. SRO / MB / 4 ex. / 07.08.2020 / _____________________>
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și