Sunteți pe pagina 1din 12
i | Zac, ces ne. //5 % Parlamentul . | Republicii Moldova 22 septembrie 2021 Comisia economie, buget si finante DECIZIE cu privire la concursul deschis pentru selectarea candidafilor la funcfia de Consilier pentru solufionarea contestafiilor — director general al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor in temeiul art.81 din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice, Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu functii de demnitate publica si Hotirirea Parlamentului nr.271/2016 cu privire la instituirea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor, Comisia economie, buget si finante DECIDE: 1. Se aprob’i Regulamentul privind modul de organizare si desfigurare a concursului deschis pentru selectarea candidafilor la functiile de Consilier pentru solutionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor, conform anexei nr.1. 2. Se aproba anuntul cu privire la concursul de selectare a candidatilor la functia de Consilier pentru solufionarea contestafiilor- director general al Agenfiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor, conform anexei nr.2. 3. Prezenta Decizie se publica pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova. Qo Dumitru ALAIBA Presedintele Com Republi Moldova, MD-2004, Chiginku info@parlament.nd Bd, Stefan cel Mare si Sint 105 ‘www. parlament.ind Anexa nr.1 la Decizia CEB-06 nr.116 din 22 septembrie 2021 REGULAMEN’ privind modul de organizare si desfaigurare a concursului deschis pentru selectarea candidatilor la functiile de Consilier pentru solutionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor Capitolul I DISPOZITI GENERALE 1. Regulamentul privind modul de organizare si desfiisurare a concursului deschis pentru selectarea candidafilor la functia de Consilier pentru solutionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor (in continuare — Regulament) este claborat in temeiul art.81din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice, Hotaririi Parlamentului nr.271/2016 si Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu functii de demnitate publica. Capitolul I PRINCIPI DE ORGANIZARE $I DESFASURARE A CONCURSULUI DESCHIS DE SELECTARE A CANDIDATILOR LA FUNCTIA DE CONSILIER PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR AL AGENTIEL NATIONALE PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 2. Concursul este organizat cu scopul selectarii celor mai potrivifi candidati pentru a fi numifi de citre Parlament cu votul majoritatii deputatilor prezenti, la propunerea Comisiei economie, buget si finante (in continuare ~Comisie). 3. in cadrul procedurii de selectare a candidatilor, Comisia se va ghida de principiile de profesionalism in domeniul achizifiilor publice, independenta si integritate ireprosabilé a candidatilor. Organizarea si desfagurarea concursului public se bazeazi pe urmatoarele princi a) competitie deschis& prin asigurarea accesului liber la concurs al oricarei persoane care intruneste cerinfele de eligibilitate stabilite in prezentul Regulament; b) transparenta, prin oferirea de informatii referitoare la modul de organizare si desfaigurare a concursului tuturor celor interesati; c) tratament egal, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a conditiilor de organizare gi de desfigurare a concursului in raport cu tofi candidatii; 4) alegere dupa meritocratie, prin selectare in baza rezultatelor objinute, a celei mai integre, profesionale si competente persoane. 5. Comisia va organiza, in urmatoarea succesiune, concursuri separate pentru functiile: a) Consilier pentru solufionarea contestafiilor — Director general al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor; b) Consilier pentru solufionarea contestafiilor — Director general adjunct al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor; c) Consilier pentru solufionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor. Aceeasi persoani poate candida concomitent pentru toate functiile mentionate. 6. Initierea procedurii de organizare si de desfasurare a concursului are loc prin publicarea pe pagina web oficiali a Parlamentului a unui anunt privind organizarea concursului. Anuntul respectiv, dup aprobare de citre Comisie, se va publica si va confine in mod obligatoriu cerinfele fafa de candidati, criteriile de selectare, lista documentelor confirmative pe care candidafii trebuie s& le prezinte, termenul-limita de prezentare/depunere a dosarelor, alte cerinfe relevante, inclusiv cu privire la procedura de desfisurare a concursului. Capitolul 11 CERINTELE DE ELIGIBILITATE PENTRU CANDIDATII LA FUNCTIA DE CONSILIER PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATHLOR AL AGENTIEI NATIONALE PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATULOR 7. Candidatul la functia de Consilier pentru solutionarea contestafiilor al Agenfiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor, conform art.81, alin.(5) din Legea nr.131/2015 ptivind achizifiile publice trebuie si corespunda cumulativ urmiatoarelor cerinfe: a) detine cetitenia Republicii Moldova; b) nu este supus unei masuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei; c) detine diploma de studii superioare; d) are o vechime in munc& de cel putin 10 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum si o experienta de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice; e) poseda limba roma f) nu este privat, prin hotirire judecatoreasca definitiva, de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita anumite activitati; g) nu are, in ultimii 5 ani, in cazierul privind integritatea profesional, inscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesionala pentru incalcarea obligatiei prevazute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integritatii institutionale; hh) nu este membru al unui partid politic si/sau afiliat politic; i) nu are interdictia de a ocupa o functie public sau de demnitate publica, ce deriva dintr-un act de constatare al Autorit&tii Nationale de Integritate; 8. Comisia va lua in considerare gi alte criterii referitoare la profesionalismul si integritatea persoanei, care sint utile exercitirii functiei de Consilier pentru solufionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor, determinate in conformitate cu Formularul de evaluare a candidatului, prezentat in anexele nr.1 si nr.2. 9. Candidatii la functia de Consilier pentru solufionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solufionarea Contestafiilor urmeazii si depuna la Comisie un dosar care include urmatoarele documente (traduse, dupa caz, in limba romani): a) cerere de participare (anexa nr.3); b) copia de pe buletinul de identitate; c) curriculum vitae; 4) copiile de pe diplomele de studi si de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala gi/sau de specializare si optional alte acte de studii; e) dovada vechimii in munca (copia carnetului de muncd), in cazul in care candidatul define camet de munca sau act confirmativ privind experienta de cel pufin 10 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum gi o experienti de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice. Experienta de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice se va demonstra prin prezentarea unor documente din care si rezulte indeplinirea unora din urmatoarele activitati: ~ participarea la organizarea, in mod regulat, a unor proceduti de achizitie public ~ intocmirea, in mod regulat, a documentelor de licitatie; - participarea, in mod regulat, la evaluarea ofertelor, in calitate de membru al grupului de lucru; - participarea la solutionarea contestafiilor la procedura de atribuire a unor contracte de achizitie publica; ~ desfagurarea activititii in cadrul Agentiei Achizitii Publice; - desfigurarea de activititi de reglementare, supraveghere sau control in domeniul achizitiilor publice. Documente doveditoare a experientei mentionate sunt considerate, fara a se limita la acestea, figa postului din care s4 rezulte atributiile exprese in domeniul achizitiilor publice, ordinele de numire in grupurile de lucru pentru achizifii publice, diplomele obfinute in urma absolvirii unor cursuri in domeniul achizitiilor publice si altele asemenea; f) cazierul judiciar sau declarafia pe propria raspundere; g) scrisoare de motivatie (cel mult 2 pagini), scrisi in limba de stat, in care urmeazi s& se explice de ce persoana este interesati si participe la concurs si viziunea ei asupra activitafii Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor; h) declaratia privind acordul prelucrarii datelor cu caracter personal; i) declaratia pe propria rispundere privind lipsa apartenenfei politice (anexa nr.4); j) certificat de integritate eliberat de Autoritatea Nationala de Integritate; k) declaratie pe propria raspundere prin care confirma lipsa sau existenfa conflictului de interese; Capitolul 1V SELECTAREA CANDIDATILOR 10. Candidatii 1a functia de Consilier pentru solufionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget si finante pe adresa electronica ceb@parlament.md, sau pe adresa:MD-2073, mun. Chisinu, bd.Stefan cel Mare si Sfint nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, bir.521. 11. Dosarele candidatilor vor fi recepfionate in perioada indicat& in anuntul public pentru selectarea candidatilor la funcfia de Consilier pentru solutionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor, publicat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova. 12. Dosarele candidatilor se vor depune pina la data de 04.10.2021, ora 17:00. Dosarele preluate vor fi examinate de catre membrii Comisiei. 13. in cazul in care la concurs va fi depus un singur dosar, Comisia va decide repetarea concursului. 14. in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului limit de depunere a dosarelor, Comisia va examina dosarele depuse si va lua decizia cu privire la admiterea acestora la concurs. 15. Comisia va admite numai candidatii care au depus dosarele complete, in termenul stabilit si care corespund conditiilor prevazute la capitolul II. 16. in cazul in care nici un candidat dintre cei care au depus dosarul nu corespunde condifiilor prevazute la capitolul III, concursul va fi anulat, iar Comisia va decide repetarea concursului. 17. Decizia Comisiei si curriculum vitae al candidatilor vor fi plasate pe pagina web a Parlamentului, iar candidatii admisi vor fi anunfati individual la telefon si/sau prin e-mail, mentionindu-se data, ora, locul desfasurarii sedintei Comisiei la care vor fi selectati/intervievati pentru functia de Consilier pentru solutionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor. Candidatii neadmisi la concurs vor fi informati prin e-mail despre motivul respingerii. 18. in cadrul examinarii dosarelor candidatilor admisi la functia de Consilier pentru solufionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor, Comisia este in drept sa solicite documente si informafii suplimentare de la candidati si de la autorittile abilitate pentru a stabili veridicitatea documentelor sia informatiei continute in dosar. 19. Candidatii admisi se vor prezenta pentru audiere in cadrul unei sedinte deschise a Comisici in ordinea depunerii documentelor de participare la concurs. 20. Comisia urmeaza si acorde timp egal fiecdrui candidat admis pentru a-gi expune/prezenta viziunea asupra viitoarei activititi in cadrul Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor. Capitolul V TOTALIZAREA REZULTATELOR 21. Dupi audierea tuturor candidatilor admisi, Comisia se va intruni in sedinga inchisi pentru a evalua prezentirile si va aproba decizia cu privire la selectarea candidatilor la functia de Consilier pentru solufionarea contestatiilor, inclusiv la funetiile de Director general si de Director general adjunct, al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor. 22. Lista candidatilor selectati va fi intocmiti in ordine descrescatoare conform punctajului cumulativ total de evaluare. Comisia va selecta: a) la concursurile pentru functiile de Consilier pentru solufionarea contestafiilor — Director general al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor si Consilier pentru solutionarea contestafiilor — Director general adjunct al Agentiei Nationale pentru Solufionarea Contestafiilor, candidatul care a acumulat punctajul cel mai inalt, dar nu mai putin de 75 de puncte (calculate in mediu reiesind din numarul evaluatorilor); b) la concursul pentru functia de Consilier pentru solutionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor, candidatul/candidatii in ordine descrescatoare a punctajului acumulat dar nu mai putin de 75 de puncte (calculate in mediu reiesind din numarul evaluatorilor). 23. in cazul in care mai multi candidati vor obtine acelag punctaj final egal, Comisia va decide prin vot asupra candidaturii care urmeazi si fie selectata. 24, Pentru a fi selectat, candidatul trebuie si acumuleze cel putin 75 puncte (calculate in mediu reiesind din numérul evaluatorilor). in cazul in care nici un candidat nu a acumulat punctajul mentionat, Comisia va decide repetarea concursului. 25. Decizia Comisiei cu privire la selectarea candidatilor la functia de Consilier pentru solutionarea contestatiilor, inclusiv la funcfiile de Director general si de Director general adjunct, al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor se plaseazi pe pagina web a Parlamentului si se transmite Presedintelui Parlamentului si Comisiei juridice, numiri si imunitati. 26. Cheltuiclile legate de asigurarea logistica a activitatii Comisiei in cadrul etapei de selectare sunt acoperite din bugetul Parlamentului Republicii Moldova. 27. Toate dosarele de participare ale candidatilor transmise de catre Comisie si documentele intocmite pe parcursul etapei de selectie se pistreaza in arhiva Parlamentului Republicii Moldova, conform regulilor de specialitate. 28. Regulamentul se publicé impreund cu anuntul de organizare a concursului pe pagina web oficial a Parlamentului Republicii Moldova gi pe pagina web oficiala a Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor. Formular de evaluare a candidatului Anexa nr.1 Ja Regulamentul privind modul de organizare si desftigurare a concursului deschis pentru selectarea candidatilor la funcfiile de Consilier pentru solufionarea contestatiilor al Agentiei Nationale pentru Solufionarea Contestatiilor Ja functia de Consilier pentru solutionarea contestatiilor — Director general/Director general adjunct Evaluator Criteri Punctaj maxim de evaluare Puncte de evaluare| Experienfa tn domeniul achizifillor publice Se vor evalua experienfa relevanta si performanfele candidatilor. Acest criteriu este aplicat si pentru experienfa in insttutile de profil internationale. Evaluatorul va tine cont de Jponderea in sistemul achizitilor publice a organizatici (intreprindere, insttutie publica, Institue international, et.) In care a activat candidatul. Se va acorda prioritate experientei Jde participare la solutionarea contestatilor la proceduri de atribuire a unor contracte de achizitie publics, desfasurarea de activitati de reglementare, supraveghere sau control in Jdomeniul achizitilor publice. 25 [Cunoasterea legislatiei achizifilor publice: Se va evalua cunoasterea legislatieiachizitilor publice ale Republicii Moldova, Evaluatorul va fine cont ait de cunostinfele teoretice, cit si de cunoasterea aspectelor practice de aplicare a legislatiei achiztilor publice. Cel putin $ puncte vor fi acordate cunoasterii aspectelor| generale ale reglementarilor internationale si cele ale UE, precum si bunelor practici in Jdomeniul achizititor publice. 25 Experienfa administrativi de conducere: Existenfa i evaluarea experienfei administrative de conducere. Sunt considerate avantaje reformele majore implementate precum i implementarea proiectelor de inovare. Poziiile de conducere in asociafi profesionale, asociatii de afaceri, alte asociafiiobstesti nu sunt uate in considerare pentru acest crteriu. Cel pufin 3 puncte sunt rezervate si acordate pentru candidatii care au experienfa in organele de conducere colegiale (consiliile de administrate, organe executive, etc). Casi in cazul experientei in domeniu, evaluatorul va tine cont de ponderea in sistem a organizafei in care a activat candidatul in functie de Jeonducere, 1s Viziuni privind dezvoltarea ANSC: Evaluatorul va acorda atentie prioritar viziunii aspectului practic de creare gi asigurare a functionalitayii ANSC 1s Abilititi de comunicare: Evaluarea capacitajilor de exprimare aideilor in mod elar, de respectare a rafionamentului cauza— efect” 10 [Cunoasterea limbii romaine (Cunoasterea unei limbi de eirculafie international FTotalizarea evaluiiril: Punctaj total acordat candidatulul 100 Semnitura evaluatorului Chisindu, __ : Formular de evaluare ‘Anexd nr.2 la Regulamentul privind modul de organizare si desfaigurare a concursului deschis pentru selectarea candidatilor la funefiile de Consilier pentru solufionarea contestafiilor al Agentiei Nationale pentru Solufionarea Contestafiilor Evaluator Punctaj | Puncte Crit maxim de | de evaluare [evaluare Experienta in domeniul achizitiilor publice }Se vor evalua experienta relevant8 si performantele candidatilor. Aces criteriu este aplicat si pentru experienta in institutile de profil intemationale. Evaluatorul va fine cont de ponderea in sistemul achizitilor publice a organizatei (intreprindere, institutie publica,| 30 insttufe interational, etc.) tn care aactivat candidatul. Se va acorda priortate experientei ticipare la solujionarea contestajiilor la proceduri de atribuire a unor contracte de| desfasurarea de activitii de reglementare, supraveghere sau control in 3 publice. [Cunoasterea legislatiei achizitiilor publice: Se va evalua cunoasterea legislatii achizitilor publice ale Republicii Moldova, Evaluatorul va ine cont atit de cunostinfele teoetice, cit i de cunoasterea aspectelor practice deaplicare| 30 a legisatiei achizititor publice. Cel putin 5 puncte vor fi acordate cunoasterii aspectelor generale ale reglementarilor internationale gi cele ale UE, precum si bunelor practici in idomeniul achizitiilor public. [Experien(a administrativa de conducere: is Existenfa si evaluarea experienfei administrative de conducere. Cel putin 3 puncte sunt rezervate si acordate pentru candidaii care au experienfa in organele de conducere colegiale (consiliile de administrate, organe executive, etc). Viziuni privind dezvoltarea ANSC: Evaluatorul va acorda atenfe prioritar viziuniiaspectului practic de creare si asigurare a) yg functionalitatii ANSC Abilititi de comunicare: Evaluarea capacitailor de exprimare a ideilor in mod clar, de respectare arationamentuluil 10 | cauza — efect (Canoasterea limbii romaine 3 5 TTotalizarea evaluarii: Panctaj total acordat candidatului 100 Semnitura evaluatorului Chigindu, __ P Anexa nr3 CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS, Prin prezenta, subsemnatul (a) Solicit admiterea la concursul de ocupare a funcfiei de consilier pentru solufionarea contestafillor — director ‘general al Agentici Nationale pentru Solufionarea Contestatiilor. La prezenta cerere, anexez urmatoarele documente: 1) copia de pe buletinul de identitate file), 2) curriculum vitae (__file); 3) copiile de pe diplomele de studi si de pe certificatele de absolvire a cursuritor de perfectionare profesionala si/sau de specializare si optional alte acte de studli (___ file; 4) dovada vechimii in munca (copia caretului de munca), in cazul in care candidatul define carnet de mun sau act ‘confirmativ privind experienta de cel putin 10 ani in domeniuljuridic, economic sau tehnic, precum si experient de cel putin 3 ani in domeniu! achizitilor publice. Experienfa de cel putin 3 ani in domeniul achizitilor publice se va ‘demonstra prin prezentarea unor documente din care s& rezulte indeplinirea unora din urmatoarele activia - participarea la organizarea, in mod regulat, a nor proceduri de achizitie publ = Intocmirea, in mod regulat, a documentelor de lictatie; = participarea, in mod regulat, la evaluarea ofertelor, in calitate de membru al grupului de lucru; = participarea la solutionarea contestatilor la provedura de atribuire a unor contracte de achizitie publica + desfigurarea activitiii in cadrul Agentiei Achizitii Publice; - desfigurarea de activitati de reglementare, supraveghere sau control in domeniul achizitilor publice. Documente doveditoare a experientei mentionate sunt considerate, fra a se limita la acestea, fia postului din care si rezulte atributile exprese in domeniul achizitilor publice, ordinele de numire in grupurile de ucru pentru achiziti publice, diplomele objinute i urma absolviri unor cursui in domeniul achizitilor publice gi altele asemenea C file); 3) cazieral judiciar / dectaratia pe proprie rispundere file); 6) serisoare de motivatie (cel mult 2 pagini, seri in Timba de st este interesatd si participe Ia concurs si viziunea i asupra acti Contestatior ( file); 7) declaratia privind acordul prelucriii datelor cu earacter personal (_file); 8) declaratia pe propria rispundere privind lipsa apartenentei politice ( file); 9) centficat de integritate eliberat de Autoritatea Nationald de Integritate ( file) ; care urmeaza sa se explice de ce persoana itatii Agentici Nationale pentru Solutionarea {nsituaia in care sunt admis() la interviu, imi exprim consimpimintul ca intrebirite gi raspunsurile st fle ‘nregistrate audio giSau video. ‘Am luat cunogtng§ cu Regulamentul selectarea candidatilor la funcile de Con: Nationale pentru Solutionarea Contestaior. ind modul de organizare gi desfgurare a concursului deschis pentru Pentru solufionarea contestajillor - director general al Agentiei Date de contact: Adresa Nr.de telefon: Data: ‘Anexa ord Declaratia pe propria rispundere privind lipsa apartenentei politice Subsemnatul (a) » declar prin prezenta, pe propria raspundere, ci nu fac parte din niciun partid politic sau din alte organizatii social- politice. Data: ‘Semnatura: Anexa nr.2 la Decizia CEB-06 nr. 116 din 22 septembrie 2021 ANUNT la concursul deschis pentru selectarea candidatilor la functia de r pentru solutionarea contestatiilor - director general al Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestafiilor in conformitate cu art. 81 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, Comisia economie, buget si finanfe anunta concursul de selectare a candidatilor la functia de Consilier pentru solufionarea contestatiilor - director general al Agentici Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor. Candidatii trebuie si corespundi cumulativ urmatoarelor cerinte: a) detine cetafenia Republicii Moldova; b) are capacitatea de exercitiu deplina; c) detine o diploma de studii superioare; d) are o vechime in munca de cel putin 10 ani in domeniul juridi sau tehnic, precum si o experienti de cel pufin 3 ani in domeniul achiz’ ¢) poseda limba romana; f) nu a fost privata, prin hotirire judectitoreasc& definitiva, de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita anumite activitati; g) nu are, in ultimii 5 ani, in cazierul privind integritatea profesional’, inscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesional pentru incdlcarea obligatiei prevazute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integritatii institufionale; h) nu este membru al unui partid politic si/sau afiliat politic; i) nu are interdiotia de a ocupa o functie publica sau de demnitate publica, ce deriva dintr-un act de constatare al Autoritatii Nationale de Integritate. Candidatii urmeaz& si depund la Comisie un dosar care include urmatoarele documente (traduse, dup caz, in limba romana): a) cerere de participare la concurs (anexa nr.3 din Regulament); b) copia de pe buletinul de identitate; c) curriculum vitae; d) copiile de pe diplomele de studii si de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala si/sau de specializare si, optional alte acte de studi; e) dovada vechimii in munca (copia camnetului de muncé) de cel putin 10 ani in domeniul jutidic, economic sau tehnic, precum si a experientei de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice. Experienta de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice se va demonstra prin prezentarea unor documente din care sé rezulte indeplinirea unora din urmatoarele activitati: ~ participarea la organizarea, in mod regulat, a unor proceduri de achizitie public’; - intocmirea, in mod regulat, a documentelor de licitatie; - participarea, in mod regulat, la evaluarea ofertelor, in calitate de membru al grupului de lucru; - participarea la solutionarea contestatiilor la procedura de atribuire a unor contracte de achizitie publica; - desfaisurarea activititii in cadrul Agentiei Achizitii Publice; - desfaisurarea de activitati de reglementare, supraveghere sau control in domeniul achizitiilor publice. Documente doveditoare a experientei mentionate sunt considerate, fara a se limita la acestea, figa postului din care si rezulte atributiile exprese in domeniul achizitiilor publice, ordinele de numire in grupurile de lucru pentru achizitii publice, diplomele objinute in urma absolvirii unor cursuri in domeniul achizifiilor publice si altele asemenea; f) cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere; g) scrisoare de motivatie (cel mult 2 pagini), scrisi in limba de romind, in care urmeazi s& se explice de ce persoana este interesatA s4 participe la concurs si viziunea ei asupra activitatii Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor; hh) declaratia pe proprie rispundere privind lipsa sau apartenenta politica; i) certificat de integritate eliberat de Autoritatea National de Integritate. j) declaratie pe propria raspundere prin care se confirma sau nu existenta conflictului de interese. Candidatii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget si finante a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa__ electronica: ceb@parlament.md sau pe adresa: MD-2073, mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare gi Sfint nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, bir.521, in perioada 22.09.2021 - 04.10.2021, in zilele de luni pind vineri, cu exceptia zilelor de sarbaitoare nelucratoare, intre orele 08:00-17:00. Persoana responsabili pentru receptionarea dosarelor este dna Valentina VIRNAY, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse dupa termenul limita nu vor fi preluate.