Sunteți pe pagina 1din 7

MTNTSTERUL sexArArrr

AL REPUBLICII VTOINOVA

Alo NEMERE CO
Ministru al sdn tii

Anunf !

Ministerul Sinatifii (str. V. Afecsandri, 2,, mun.Chiqiniu),


concurs pentru suplinirea funcfiilor publice anun{i
vacante din cadrul Aparatului
central al ministerului:

$ef, (fpc), Direcfia politici in domeniul medicamentelor si


dispozitivelor medicale - I unitate;
consultant principal, (fpe), Serviciur coordonarea
asistentei
externe- 1 unitate;
consultant principar, (fpe), Direcfia poritici
buget qi asiguriri
medicale- I unitate.

e CV-ul;
o formularul de participare (Hotdrirea
Guvernului nr.20l din I1.03 .2009,
Anexa nr. 1);
.
copia buletinului de identitate;
o copiile diplomelor de studii gi
ale certif'lcatelor de absolvire a cursurilor
de perfec{ionare profesionald qi/sau specializare;
o copia carnetului de muncd
sau alte acte care atestd vechimea in muncd;
r certificatul medical;
o cazierul iudiciar.
Notd" -Certificatui medicat ;'i c'aziet'ul
iudiciar pot inlocuite cu rleclurulii pe 1t.rpr.iu
rdspundere' in acest caz, candidatul are obtigasia Ji
originalul documenlului in lermen cle maximum I0
ia c,ompleteze c{osarul rJe c,oncur., L,tt
zile calendarisrice de la tJata la care a.fbst
c{ec.larat invingdtor, s'ub sancliunea neemiterii
actului arJministrativ rJe numire.
- clopiile doc'umenlelor. nominalizale pot.fi
autentificare cle ncttar sa, prezenrate tmpreund
documentele cu
originale pentru virificarea ,;ir)iiiri,atii aces.rtia. candictalii depun
documentele persrtnal, prin posla sau e-mail (cu
contliiia cd candidalii , core au tlepu.s
dosarul prin postir sctu e-maii vor prezenta
in ziua con.ur's'ului roare ac'lele in uriginul
autentificare, in caz contrar dosarul cle concurs, ,enrrtl
se re.spinge).

rJ'ennenul dc depunere a documentelor pentru participare la


^limita
concurs este de pind la 29 octom brie 2021, inclusiv. Dosarel.
personal sau prin e-mail, la Ministerul Sdndtatii
uo. depune ,.
(str. V. Alecsandri 2. et. I.
bir' 1 I I, 107, telefon de contact: 022-26-88-02, 022126_gg_72, e_mail
victoria. olaru(Dms. gov. md ; :

andrei.punga@ms. go.v. qd

l.Cetdlean al Republicii Moldova;


2. Cunoagterea limbii rom6.ne;
4. Nu a implinit virsta de 63 de ani;
5. studiile necesare prevdzute pentru func{ia publicd
respectivd
6. Lipsa antecedentelor penale;
7. Apt de muncd - (din punct de vedere medical qi
neuropsihic);
!' N, este privat de dreptul de a ocupa funclii pubrice
;
9' Nu are interdiclia de a ocupa o funcgie publicd,
ce derivd dintr-un act de
constatare al Autoritafii Nafionale de Integritate.

Competenfe: de organrzate, elaborare a documentelor,


analizd Ei si.tczd,
comunicare, planificare gi implementare aactivitalilor
in domeniu.
Atitudini necesare: respect fatra de oameni, profbsionalism,
responsabilitate,
corectitudine, impar{ialitate, disciplina, tendin$
de perfecfionare profesionala
continud, activism qi spirit de ini{iativ6, munca in
echiod.
Posedarea cunoEtin{elor de operare la
PowerPoint, Internet.
carcurator: word, Irxccr,
Cunoagterea unei limbi de circula{ie internalionala
la nivelul B L

l' $ef' (fnc)' Direcfia politici in domeniul medicamenilor si


dispozitivelor medicale

Scopul generul ul funcliei.' coordonarea elabordrii, prornovarii


implementdrii politicilor in domeniul medicamentului, Ei rnonitorizd'ii
dispozitivelor medicale,
activitalii farmaceutice, achiziliilor publice in sSndtate qi accesului
la tehnologiile
medicale in conformitate cu cele rnai bune practici.

Sarcinile de bazil:
l) cordonarea evaludrii, fundamentdrii qi stabilirii volumului de
asigurare cu
medicarnente gi dispozitive medicale confonn nccesitalilor
sistemului de
sdndtate;
2) coordonarea elaborarii informaliilor analitice qi rapoartelor in dorneniul
medicamentului, dispozitivelor rnedicale qi acti v iialii iarmaceutice
;
3) coordonarea examindrii gi avizdrii proiectelor
de acte normative ale altor
ministere conform domeniului de compelenld;
4)asigurarea realizdrii procesului de eiiberare a avizelor privind ajutoarelc
umanitare constituite din medicanrente gi dispozitive medicale ofbrite
Republicii Moldova;
5)asigurarea cooperdrii cu autoritdlile administralici publice
centrale qi locale,
organismele interna{ionale qi organizaliile neguvernamentale
in realizarea
politicilor in domeniul medicamentelor, oirpor,Itivelor medicale
si activitatii
farmaceutice;
6)asigurarea lnanagementului direclici qi
dezvoltarii sisternului dc control
intern managerial in cadrul subdivi ziunii.

Cerin(e speciule:
Studii:
- superioare de licenld sau echivalente, in domeniul f-armaceutic:
- cunoaqterea legislafiei in domeniu;
- cunoaqterea unei limbi de circulafie inrernafionald (nivel 82)
Experien{5 profesionalr: 4 anide experienld profesionala
in domeniu.
BibliograJia:

Legea ocrotirii sdnata{ii nr. 41111995


Legea cu privire la activitatea farmaceuticd Nr. r456
din 25-0s-rgg3
Legea cu privire la medicamente nr. 140911997
Legea cu privire lacircula[ia substanlelor stupefiante, psihotrope
precursorilor nr. 3B2l 1999
qi a

Legea cu privire la dispozitivele medicale nr. 10212017


Politica de Stat in domeniui Medicamentului, aprobatd prin Hotdrirea
Parlamentului nr. 135212002
Flotdrirea Guvernului nr. 603llgg7 Regulamentul cu privire
pre{urilor la medicamente qi alte produse f...u..rtice
la formarea
Ei paiafarmaceutice
Hotdrirea Guvernului nr. 52511010 Regulamentul cu' privire
aprobare qi inregistrare aprelurilor de proJucdtor la
la modul de
medicamente
Hotbrirea Guvernului nr. 137212005 Regulamentul cu privire
la modul de
compensare a medicamentelor in conditiile asigurdrii
obiigatorii de asisten{a
medical nr. 131212005
Hotdrirea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organtzarea
gi tunc{ionarea
Ministerului S an6t61ii
Hotdrirea Guvernului nr.1088/2004 Cu privire la aprobarea tabelelor
gi listelor
substanlelor stupefi psihotrope qi precursorilor acestora, supuse controlului
?nt.,
Hotdrirea Guvernului nr. 50412012 Regulamentul sanitar priuino
dotarea Ei
exploatarea farmaciilor qi depozitelor farmaceutice
Hotdrirea Guvernului nr 94412018 Regulamentul cu privire la promovarea
eticd
a medicamentelor
Hotdrirea Guvernului nr.19212017 Codul deontologic al lucrdtorului
medical qi
al farmacistului
Legea cu privire la funcfia publica qi statutul funcfionarului public
nr. l5g-XVI
din 04.07.2008;
Legea privind Codul de conduiti a funcfionarului public nr. 25-XVI din
22.02.2008,
Legea nr.13312016 privind declararea averii si intereselor personale;
Ordine ale Ministerului Sdniti{ii
Aprobarea Regulilor de bund practica de fabricalie (GMp) a
medicamentelor de
uz uman nr.30912013
Cu privire la aprobarea Regulilor de bunb practicd de clistribulic a
medicamentelor (GDP) de uzuman nr, 140012014
Pdstrarea medicamentelor, altor produse
farmaceutice qi articolelor cu destinatrie
medical nr,2812006
Regulamentul medicamentelor esen{iale. Lista medicarnentelor esen{iale nr.
162t2007
Autorizarea produselor de uz urlan qi introducerea
modificarilor postautorizare
nr.73912012
Mecanismul de includere a rnedicamentelor pentru
compensare din fondurile
asigurdrii obligatorii de asisten{5 medical (comun MS/CNAM)
nr. 6001320 din
24.07.201s
controlul de Stat al calitdlii Medicamentelor nr.52ll20lz
Nimicirea inofensivd a medicamentelor nr. 912006
Asigurarea accesului populaliei la medicamente qi
dispozitive rnedicale dc
importan{d social nr. 959 l20l 2
Modul de prescriere Ei eliberare a'redicamentelor nr.96012012
Asisten{a cu medicamente a bolnavilor spitali za\i
nr. 32212002

2. consultant principar, (fpe), serviciur coordonarca asistentei


externe_ I unitate
scopul generul ul funcliei.' contribuirea la elaborarea
qi promovarea proiectelor
de acte normative pentru inilierea negocierilor,
semnarea gi intrarea in vigoare a
tratatelor bilaterale qi multilaterale in domeniul sdnatdtii.

Surcinile de buzd:

1)elaborarea gi promovarea proiectelor de acte


nornrative pentru inilierea
negocierilor, semnarea Ei intrarea in vigoare a
tratatelor bilaterale si
multilaterale in domeniul sanatalii;
2) elaborarea qi promovarea proiectelor de acte normative
pentru inilierea
negocierilor, semnarea qi intrarea in vigoare a acordurilor
de grant, in
contextul accesdrii asistenlei oficiale pentru dezvoltare, acordate
sectorului
sdnatalii de cdtre partenerii externi pentru dezvoltare;
3)consultarea institufiiilor ce activeazd in sectorul s6natafii
cu referire la
cadrul normativ in domeniul asistenfei externe qi particular.it6!ile
programelor de asistenfd oficiald pentru dezvoltare
ale partenerilor externi
pentru dezvoltare qi infonnarea instituliilor ce activeazd
sanataf ii despre lansarea apelurilor pentru
in sectorul
inaintare a propunerilor de
proiect de asisten!6 tehnica qi investi{ionala;
4)analiza propunerilor de proiect de asistenfd ofrciala pentru
dezvoltarc,
inaintate in adresa Ministerului Sanatalii de cdtre instituliile
cc activea z.ain
sectorul sanatafii qi oferirea suportului in elaborarea, definitivarea
si
promovarea acestora;
5) crearea portofoliilor de proiecte de asistenfd tehnicd
investional6, in conformitate cu prioritalile strategice stabilite
si asistenld
la nivcl de
sector;
6) elaborarea notelor informative privind monit orizarea activitatilor rcalizate
in cadrul proiectelor de asistentd tehnicd investilio nald,, implementate
,si in
s.ectorul sdndtilii, cu suportul financiar aI partenerilor externi pentru
dezvoltare.

Cerinle speciule:
Studii:
- superioare de licen!6 sau echivalente, in domeniul relafiilor externe.
- cunoaEterea legislaliei in domeniu
- cunoaEterea unei limbi de circulalie internalionala (nivel 82)

Experien{i profesionali: 2 ani de experienfd profcsional6 in dol-rcniu.

Bibliografia:

l,egea nr. 59511999 privind traratele internalionale ale Republicii Moldova;


I{otdr6rea nr.147212016 cu privire la aprobarea Planului Nalional
de Ac[iuni
pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
European6;
-Uniunea
Hotdrdrea nt.44212015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul
de
incheiere, aplicare qi incetare a tratelor internalionale ;
HotdrArea nr.37712018 cu privire la reglementarea cadrului institulio'al
mecanismului de coordonare qi management al asistenlei externe; ;i
'fratatele fondatoare, care
au instituit tJniunea Liuropeana qi reglemen teazd,
modul de funcfionare a acesteia;
Acordul de parleneriat qi cooperare care stabilegte un partene riat intrc
comunitdlile Europene qi statele membre ale acestclra, pe de-o parte,
;i
Republica Moldova, pe de alta parte (28 noiembric I gg4).
Legea ocrotirii s6n6talii nr. 4l l-din 28.03 .1995;
Legea cu privire la funclia publica qi statutul functionarului public nr. l5g-XVI
din 04,07.2008;
Legea privind Codul de conduitd a func{ionarului public nr. 25-XVI din
22.02.2008;
Legea nr.13312016 privind declararea averii si intereselor personale;
Hotdrirea Guvernului nr. 14812021 cu privire la organizarea
Ei funclionarea
Ministerului Sdndtdtii.

3. Consultant principal, (fpe), f)irec{ia politici buget si asiguriri


medicale-- I unitate
Scopul general ul funcliei.' elaborarea politiciilor aferente normativelor
de personal qi salarizdrii personalului din instituliile medico-sanitare publice
incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asisten{d medicald

Surcinile de buzd:

1) elaborarea, monitorizarea qi evaluarea implementdrii politicilor gi cadrului


normativ ?n domeniul remunerdrii muncii angajalilor instituliilor medico-
sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asistentd
rnedicalS;
2) examinarea qi avizarea proiectelor de acte
nonnative cu relevanfd in
domeniul remunerdrii muncii. angajalilor
instituliilor medico-sanitare
publice incadrate in sisternul asiguririi
ouiigutorii de
3) studierea practicilor internalionale in jr;;;l;i asisrentd medicala;
angajafilor instituliilor medico-sanitare publice
,.-r"l.urii muncii
incadrate in sistemul
asigurdrii obligatorii de asisten!5 medicald in
scopul perfeclionarii
cadrului normativ in domeniu;
4) elaborarea instrumentelor pentru colectarea qi
analiza infbrmaliilor
privind cheltuielile de personal ale instituliilor
medico-sanitare publice
incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii
de asisten{d medicald;
5) monitorizarea Ei evaluarea implementdrii politicilor in domeniul
planificdrii qi aprobdrii no.nativelor de personar
are
instituliilor/autoritalilor publice din subordine
organigrama institutiei
in conformitate cu
;
6) asigurarea suporlului metodologic prestatorilor
de servicii medicale in
procesul de implementare a politiciior
si cadrului normativ in domeniul
remunerdrii muncii angajafilor instituliilor
rnedico-sanitare publice
incadrate in.sistemul asigurdrii obligatorii
de asistenld medicald, precum
qi a politicilor in domeniul planiicarii qi aprobarii norrnativelor
personal pentru institugiile/autoritdlile publice de
din subordine.
Cerinle speciale:
Studii:
- superioare de licen{d sau echivalente, in domeniul
economiei;
- cunoagterea legislaliei in domeniu.
Experienfi profesionall: 2 ani de experienfa profesionala in domeniu.
BibliograJie:
Legea rlr.4l
Lsgea nr.4l r/ t99J ocrotirii
U1995 ocrotrrrr sanatafii;
Legea nr' 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asistenld medicald;
Legea salarizdrii nr.B47 12002:
Legea nr.26412005 cu privire la exercitarea proftsiunii
de medic;
Legea nr'27012018 privind sistemul unitar de salarizare
in sectorul br-rgetar;
Codul muncii nr.I 5412003 ;
Legea nr'15812008 cu privire la funclia publica qi
statutul funcfionarului public;
Legea nr.2512008 privind codul de conduitd a
funcgionarurui public ;
Hotdrdrea Guvernului nr. 14812021 cu privire la
organizarea gi funclionarea
Ministerului Sanatatii ;
HotdrArea Guvemului nr.83712016 pentru aprobarea
Regulamentului privind
salarizarea angaja{ilor din instituliile medico-sanitare
sistemul asigurdrii obligatorii de asistenfa medicara; fublice incadrate in
ordinul Ministerului Sana6trii nr.l00/2008
personal medical".
,,ou privirc la nonnative le dc
ordinul Ministerului Sdnatalii nr.69 512010
,,Cu privire la Asistenla Medicald
Primard din Republica Moldova',;
ordinul Ministerului sanatalii nr.9512012
,,cu privire la normativele de personal
in instituliile medico-sanitare pubricc spituric.pti'.;
Ordinul Ministerului sanatalii nr.1086120r6 ,,cu privire ra aprobarca
Regulamentelor-cadru de organizare qi funcJionare
ale prestatorilor de servicii
de sdndtate";
Ordinul comun al Ministerului Sanatalii, Muncii Ei protec{iei Sociale gi
Companiei Na{ionale de Asigurari in Medicinit nr.29lTl din 22.01.2021 ',privind
aprobarea formularului Devizului de venituri
Ei cheltuieli din mijloacelc
fondurilor asigurdrii obligatorii de asistenld medicala (business-plan;
normelor metodologice de elaborare a acestuia gi gestionarea
;i a
mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurdrii obligaiorii ie asistenla
medical6 de cdtre prestatorii de servicii medicale incadrati in sistemul
asigurdrii obligatorii de asistentd medicala.

Vizat :
Secretar de stqt Zinaida Bezverhni
$ef direclia politici buget ;i asig
$ef interimar DPMDM
IRUPS*J" C&u