Sunteți pe pagina 1din 1

Legislație școlară - testul 3

1. În învățământul preuniversitar de stat, posturile 7. În unitățile de învățământ de stat, Consiliul de Administrație


didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin este organ de conducere și este constituit din:
concurs național organizat de:
A 5, 7 sau 11 membri C 7, 9 sau 13 membri
A Ministerul Educației
B 7, 9 sau 11 membri D 9, 11 sau 13 membri
B unitatea școlară

C inspectoratul școlar 8. În cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un


singur rând de clase, Consiliul de Administrație este format
D unitatea școlară în colaborare cu inspectoratul din 7 membri, cu următoarea componență:
școlar
A 4 cadre didactice, inclusiv directorul; 1 reprezentant
al părinților; primarul sau un reprezentant al
2. În învățământul preuniversitar de stat validarea concursului primarului; un reprezentant al consiliului local
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de
către:
B 4 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți
ai părinților; primarul sau un reprezentant al
A Consiliul local C unitatea școlară primarului
B Ministerul Educației D inspectoratul școlar
C 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți
ai părinților; primarul sau un reprezentant al
primarului; un reprezentant al consiliului local
3. În învățământul preuniversitar de stat, angajarea pe post a
personalului didactic de predare se face de către:
D 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 1 reprezentant
al părinților; primarul sau un reprezentant al
A inspectorul școlar general primarului; 2 reprezentanți ai consiliului local
B directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de
repartizare semnate de inspectorul școlar general
9. În cazul în care Consiliul de Administrație al unității de
C primar, pe baza deciziei de repartizare semnate de învățământ este format din 9 membri, dintre aceștia:
inspectorul școlar general
A 5 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant
D ministrul educației al primarului, 1 reprezentant al consiliului local și 2
reprezentanți ai părinților

4. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a B 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant
posturilor didactice auxiliare și administrative dintr-o al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2
unitate de învățământ sunt coordonate de: reprezentanți ai părinților

A inspectorul școlar general C 5 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant


al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 1
B director reprezentant al părinților

C inspectorul teritorial D 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant


al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 1
D primar reprezentant al părinților

5. Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de


directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 10. În cazul în care Consiliul de Administrație al unității de
preuniversitar se realizează de către: învățământ este format din 13 membri, dintre aceștia:

A inspectoratul școlar A 7 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant


al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 3
B Ministerul Educației reprezentanți ai părinților

C primărie/consiliul județean B 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant


al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3
D Consiliul de Administrație al școlii reprezentanți ai părinților

C 7 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant


6. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 2
recompensarea, răspunderea disciplinară și reprezentanți ai părinților
disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul
unității de învățământ de către Consiliul de Administrație, D 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant
cu votul a: al primarului, 4 reprezentanți ai consiliului local și 2
reprezentanți ai părinților
A 2/3 din totalul membrilor

B jumătate plus unu din totalul membrilor

C 1/3 din totalul membrilor

D jumătate din totalul membrilor

S-ar putea să vă placă și